งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ร่างครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๕ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 1 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ร่างครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

2 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ร่างครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๕ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ2 กำหนดการกิจกรรม ครั้งที่ ๓เป้าหมาย : จากทุกภาคส่วน ประมาณ ๑๐๐ คน ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.ลงทะเบียน ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.พิธีเปิด กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน ๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.- การนำเสนอสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒ “ ร่างยุทธศาสตร์ฯ บทที่ ๑-๓ และบทที่ ๔ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวคิด ” โดย คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ หรือผู้แทน ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.รับประทานอาหารว่าง ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดย คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ หรือผู้แทน ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.- การนำเสนอสาระสำคัญรายยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒ “ ร่างยุทธศาสตร์ฯ บทที่ ๔ หัวข้อ ยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๑ – ๖ มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ” โดย คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ หรือผู้แทน ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.รับประทานอาหารว่าง ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดย คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ หรือผู้แทน

3 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ 3 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกได้เป็น 10 ประเภท (ตามลำดับความสำคัญ) ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกได้เป็น 10 ประเภท (ตามลำดับความสำคัญ) 9. โทรศัพท์ 5. เครื่องปรับอาก าศ 6. กล้อง ถ่ายภาพ / วีดีโอ 2. แบตเตอรี่แห้ง 4. โทรทัศน์ 8. เครื่องพิมพ์และ เครื่องโทรสาร 1. หลอดฟลูออ เรสเซนต์ 3. ตู้เย็น 7. อุปกรณ์เล่น ภาพ / เสียง ขนาดพกพา 10. คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล

4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ 4 ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน

5 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ Photo by PCD ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน

6 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน

7 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน

8 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ8 แหล่งทรัพยากรที่มีมูลค่า แหล่งทรัพยากรที่มีมูลค่า

9 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ9 คพ. ร่วมกับ ๑๓ หน่วยงาน ยกร่าง ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ (๒๕๕๐-๒๕๕๔) เสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ๒๔ ก.ค. ๕๐

10 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ 10

11 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ 11 คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ยกร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์ครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒ ร ะหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ ร ะหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ร่างครั้งที่ ๒) คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ฯ กก.วล. / คณะรัฐมนตรี

12 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ 12 ครั้ งที่ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ ( ร่าง ครั้งที่ ๑ ) กำหนดการสถานที่ ๑พิจารณาในภาพรวม ( ดำเนินการ แล้ว ) ทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ๙ กรกฎาคม ๕๕ เวลา ๐๙. ๓๐ - ๑๒. ๐๐ น. ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ์ กรมควบคุม มลพิษ ๒พิจารณาตามรายยุทธศาสตร์ ( ดำเนินการแล้ว ) เฉพาะกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๙ กรกฎาคม ๕๕ เวลา ๑๓. ๓๐ - ๑๖. ๓๐ น. ห้องประชุม ศักดิ์สิทธิ์ กรมควบคุม มลพิษ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ ( ร่าง ครั้งที่ ๒ ) ๓ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน ๑๘ กันยายน ๕๕ เวลา ๐๙. ๓๐ - ๑๖. ๓๐ น. ห้องกิ่ง เพชร โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ๓ ครั้ง

13 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ13 ร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒ บทที่ ๑ สถานการณ์และปัญหาการจัดการซาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ ๒ การดำเนินงานที่ผ่านมา บทที่ ๓ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ ๔ ร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒

14 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ14 บทที่ ๑ ๑.๑ รายงานภาวะอุตสาหกรรม ๑.๒ ข้อมูลปริมาณการผลิต การนำเข้า การ ส่งออก และการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญ ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ๑.๓ ข้อมูลการถือครองและระยะเวลาใช้งาน ๑.๔ พฤติกรรมของผู้บริโภค ๑.๕ การคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ๑.๖ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ๑.๗ เทคโนโลยีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ๑.๘ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ฯ ๑.๙ ปัญหาของการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ

15 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ15 ๑.๑ ภาวะอุตสาหกรรม : มีการ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่มีอัตรา การขยายตัวที่ไม่สูงมากนักเมื่อ เทียบกับปี ๒๕๕๓ โดยอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะปรับตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ ส่วนอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะปรับตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

16 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ16 ๑.๒ ปริมาณการบริโภค ผลิตภัณฑ์ฯ : ปริมาณการบริโภค ผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีความสำคัญ ๑๐ ประเภทในปี ๒๕๕๓ มีอัตราเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ ๒.๖ จากปี ๒๕๕๒

17 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ17 ๑.๓ ข้อมูลการถือครองและระยะเวลาใช้งาน เฉลี่ย: ๓ ลำดับแรก ที่มีการถือครองสูง คือ โทรทัศน์ ตู้เย็น และ โทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์ ๑. โทรทัศน์ (CRT/LCD/Plasma) % การถือครอง ๙๕. ๗๙ จำนวนเครื่อง / ครัวเรือน อายุการใช้งาน เฉลี่ย ( ปี ) ๑. ๑ โทรทัศน์ (CRT) ๘๕. ๕๒๑. ๔๕๖.๙๖.๙ ๑. ๒. โทรทัศน์ (LCD/Plasma) ๒๙. ๗๐๐. ๓๙๓.๘๓.๘ ๒. ตู้เย็น๙๔. ๕๕๑. ๒๙๖. ๘๗ ๓. โทรศัพท์มือถือ๙๒. ๘๒๒. ๒๕๓. ๐๙ ๔. อุปกรณ์เล่นภาพ / เสียงขนาด พกพา ๖๐. ๐๒๐. ๗๐๓. ๗๘ ๕. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)/Notebook ๕๖. ๘๑๐. ๗๘๓. ๖๕ ๖. กล้องดิจิตอล๔๒. ๔๕๑. ๕๒๓. ๑๓ ๗. เครื่องปรับอากาศ๔๑. ๓๔๐. ๕๘๕. ๒๐ ๘. โทรศัพท์บ้าน๔๑. ๐๙๐. ๔๘๖. ๓๑ ๙. เครื่องพิมพ์๑๔. ๔๘๐. ๑๘๓. ๐๕ ๑๐. เครื่องโทรสาร๕. ๖๙๐. ๐๖๓. ๙๕ ๑๑. กล้องถ่ายวิดีโอ๔. ๘๓๐. ๐๕๓. ๗๔

18 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ18 ๑.๔ พฤติกรรมของผู้บริโภค : เมื่อไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์ฯ แล้ว จะ - ขาย (ร้อยละ ๕๑.๒๗) - เก็บไว้ (ร้อยละ ๒๕.๓๒) - ทิ้งรวม (ร้อยละ ๑๕.๖๐) - ให้ผู้อื่น (ร้อยละ ๗.๘๔)

19 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ19 ๑.๕ การคาดการณ์ปริมาณซาก ผลิตภัณฑ์ : ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะเกิดซาก WEEE (ไม่รวม DC FL) ๒๔.๓ ล้านเครื่อง

20 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ20 แบตเตอรี่ : ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะซาก ประมาณ ๖๕๐ ล้านก้อน

21 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ21 หลอดฟลูออเรสเซนต์ : ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะ ซากประมาณ ๒๘๐ ล้านหลอด

22 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ22 ๑.๖ ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม : ประเภทปีงบประมาณ พ. ศ. เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕๕๑๒๕๕๒๒๕๕๓๒๕๕๔ ๑. หลอดฟลูออ เรสเซนต์ ๖๒. ๗ ๕ ๗๗. ๔ ๕ ๘๐. ๘ ๗ ๘๒. ๗ ๗ ๕. ๓๒ ๒. เครื่องถ่าย เอกสาร ๗. ๖๙๓๐. ๖ ๗ ๕๕. ๓ ๒ ๖๙. ๒ ๓ ๓๘. ๕ ๖ ๓. เครื่องพิมพ์๐. ๐๐๒. ๓๗๐. ๙๗๑๔. ๗ ๓ ๑๒. ๓๖ ๔. แบตเตอรี่ ปฐมภูมิ ๘๒. ๕ ๘ ๖๒. ๖ ๗ ๕๘. ๐ ๕ ๙๔. ๑ ๒ ๓๑. ๔ ๕ ๕. บริการเช่า เครื่องถ่าย เอกสาร ๐. ๐๐๑๗. ๐ ๗ ๑๗. ๖ ๘ ๒๘. ๕ ๗ ๑๔. ๓ ๘ เฉลี่ยปริมาณที่เพิ่มขึ้น ( ร้อยละ )* ๒๐. ๔๑

23 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ23 ๑.๗ เทคโนโลยีการจัดการซาก : มี ผู้ประกอบการจัดการซากฯ จำนวน ๒๒ แห่ง (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ส่วนใหญ่ถอดแยกชิ้นส่วนและวัสดุ แล้วส่งไปรีไซเคิลยัง ตปศ. ส่วนน้อยที่มี เทคโนโลยีสกัดโลหะมีค่าจากซาก WEEE (ผู้ประกอบการในประเทศยัง มิได้ลงทุนวิธีการและเทคโนโลยีในการ บำบัดสารอันตรายที่มีอยู่ในชิ้นส่วนของ ซาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง)

24 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ24 ๑.๘ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ : - การเกิดเป็นของเสีย ทั้งจากใน ประเทศและต่างประเทศ - การถูกจัดการขั้นที่ ๑ โดยการ เก็บรวบรวมของเทศบาล - การจัดการขั้นที่ ๒ โดยสถานที่ฝัง กลบขยะมูลฝอย และการบำบัด/กำจัด โดยโรงงานประเภท ๑๐๑ ๑๐๕ และ ๑๐๖

25 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ25 ๑.๙ ปัญหา (ก่อนมียุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔) -การออกแบบและผลิตชิ้นส่วน/ ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับ สวล. อยู่ในวงจำกัด - การนำเข้า used/WEEE - ไม่มีโรงงานรีไซเคิลครบวงจร สถานที่กำจัดไม่ได้รับอนุญาต -ระบบการจัดการซาก ภายในประเทศไม่ได้มาตรฐาน -ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการ จัดการซาก (คัดแยก ถอดแยก เก็บรวบรวม) -การกำจัดไม่ถูกต้อง กลไกตลาด - การนำเข้า EEE คุณภาพต่ำ - ข้อกำหนดด้านการค้าและ สิ่งแวดล้อมจำหน่าย - ขาดกลไกทางการเงิน สนับสนุนการจัดการซากฯ กำกับดูแลโดย อก. กำกับดูแลโดย อปท. ที่มาของยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔ - ขาดความตระหนักด้านสวล. การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่ เป็นมิตรกับ สวล. - ซากเกิดขึ้นมากและมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ฐานข้อมูลมีข้อจำกัด ประชาชน

26 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ : เพื่อ จัดการ WEEE ใน ประเทศ ถูกต้องครบ วงจร มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม ลด HW เพิ่มการ แข่งขันทางการค้า การ จัดการมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลทั่วประเทศ ภายใน ปี ๒๕๖๐ เป้าหมาย : 1. อัตราการรวบรวม  50% ภายในปี 2554 2. อัตราการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  50% ของ WEEE ที่เกิดขึ้นแต่ละปี ภายในปี 2554 3. สนับสนุนโรงงานคัดแยก + รีไซเคิล WEEE เป้าหมาย : อัตราการรวบรวม  ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๔ อัตราการรีไซเคิล  ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๔ มีโรงงานคัดแยก + รีไซเคิล WEEE ที่ เกิดขึ้นในประเทศ อุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ไทยออกแบบ / ผลิต เพื่อคัดแยก + รีไซเคิลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันใน ตลาดโลก มีศูนย์จัดการ HW ชุมชนของ อปท.  ๑ แห่งในปี ๒๕๕๔ มีการจัดการซากมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลทั่วประเทศ ภายในปี ๒๕๖๐ ปรับปรุง กฎระเบียบ PP + PPP ด้าน บริหารจัดการ ด้านเทคนิค / วิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และการลงทุน กลไก การเงิน บริหารจัดการ พัฒนา เทคโนโลยี การผลิต เสริม ความสามารถ วิจัย ออกแบบ ปรับปรุง กฎระเบียบ PP + PPP ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔ แนวคิด ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการ ที่เหมาะสมในการจัดการ WEEE ยุทธศาสตร์ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถ การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในการจัดการ WEEE ยุทธศาสตร์ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการ บังคับใช้ ก.ม.และพัฒนาระบบ ก.ม.ที่ เอื้ออำนวยต่อการจัดการ WEEE ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนากลไกทางการเงินการ คลังและส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการ จัดการ WEEE ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการ WEEE แปลงไปสู่การปฏิบัติ : ๑๙ มาตรการ และ ๑๔ โครงการ๑๙ มาตรการ ๑๔ โครงการ

27 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ27 มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ๑๙ มาตรการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (๑) ส่งเสริม SME ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฯ (๒) สนับสนุนการวิจัยเพื่อออกแบบและผลิต Green Production (๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และซากฯ (๔) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาจัดการซากฯ ในประเทศ (๕) พัฒนาระบบจัดการซากฯ ในพื้นที่นำร่อง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๑) รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และการจัดการซากฯ (๒) จัดทำแผนงาน/เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (๓) สนับสนุนประชาชนคัดแยก จัดเก็บ และรวบรวมซากฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๑) ให้มีกฎระเบียบกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ และคุมการนำเข้าคุณภาพต่ำ (๒) กำหนด Guideline โรงงานคัดแยกและรีไซเคิล (๓) กำหนดให้ผู้ผลิต-ผู้นำเข้า-ผู้รับรีไซเคิล-ผู้รับกำจัด แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (๔) ให้มี กม. เพื่อสร้างระบบการจัดการและกลไกทางการเงินเพื่อจัดการซาก (๕) ปรับปรุงข้อบัญญัติ อปท. ในการทิ้งซาก

28 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ28 มาตรการ (ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (๑) สนับสนุนทางการเงินเพื่อตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ (๒) สนับสนุนการตั้งกลไกทางการเงินในการบริหารจัดการซากฯ (๓) ส่งเสริมการผลิตและให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจูงใจให้มีการใช้วัสดุ หมุนเวียน (๔) สนับสนุนทางการเงินตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (๕) สนับสนุนมาตรการทางการตลาดในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็น มิตรกับ สวล. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (๑) การสร้าง/จัดระเบียบองค์กรการบริหารจัดการซาก ให้ประสาน กับส่วนกลางและ อปท. ในการจัดการซากอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

29 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ29 แผนปฏิบัติการ ๑๔ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (๑) โครงการ Eco-design (๒) โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทดสอบฯ (๓) โครงการกำหนดและจัดลำดับผลิตภัณฑ์ฯ (๔) โครงการจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ (๕) โครงการนำร่อง FL (๖) โครงการจัดระบบบริหารจัดการซากฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๗) โครงการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๘) กิจกรรมควบคุมการนำเข้าฯ (๙) กิจกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์คัดแยกและรีไซเคิล (๑๐) การออกกฎหมายการจัดการซาก (อยู่ระหว่างดำเนินการ) (๑๑) กิจกรรมการพัฒนาข้อบัญญัติของ อปท. (ยังไม่ได้ดำเนินการ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (๑๒) โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการรีไซเคิล (ยังไม่ได้ดำเนินการ) (๑๓) โครงการรณรงค์ Recycle/Reuse - Green Product (๑๔) โครงการกระตุ้นการเลือกซื้อฯ

30 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ30 -การออกแบบและผลิตชิ้นส่วน/ ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับ สวล. ขยายวงกว้าง - การนำเข้า used เข้มงวดขึ้น - ไม่มีโรงงานรีไซเคิลครบวงจร สถานที่กำจัด - ระบบควบคุมโรงงานรับกำจัด เข้มงวดขึ้น -ระบบการจัดการซาก ภายในประเทศไม่ได้มาตรฐาน -ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการ จัดการซาก (คัดแยก ถอดแยก เก็บรวบรวม) -การกำจัดไม่ถูกต้อง กลไกตลาด - การนำเข้า EEE คุณภาพต่ำ - ข้อกำหนดด้านการค้าและ สิ่งแวดล้อม - ขาดกลไกทางการเงิน สนับสนุนการจัดการซากฯ กำกับดูแลโดย อก. กำกับดูแลโดย อปท. - ขาดความตระหนักด้านสวล. การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่ เป็นมิตรกับ สวล. - ซากเกิดขึ้นมากและมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี - ฐานข้อมูลมีข้อจำกัด ประชาชน ผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔ : จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง ปี ๕๕-๕๙ ได้รับการแก้ไข/มีแนวโน้มคลี่คลายจำเป็นต้องให้ความสำคัญ/แก้ปัญหาต่อหมายเหตุ ประเด็นที่เน้นดำเนินการต่อเนื่อง

31 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ31 ๑.๙ ปัญหา : ( ปัจจุบัน+แนวทางแก้ไข) ซากที่มีมูลค่า ซากที่ไม่มีมูลค่า ปริมาณการเกิด? ซาเล้ง/ร้านรับซื้อของเก่า จัดการไม่ถูกต้อง?ถอดแยกเฉพาะวัสดุมีค่า? ปริมาณการเกิด? ทิ้งซากที่ไม่มีมูลค่า? ลักลอบทิ้ง? ทิ้งรวมกับ ขยะ ทั่วไป? ภาระของ อปท. /ส่งกำจัดที่ไหน?

32 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ32 ๑.๙ ปัญหา : ( ปัจจุบัน+แนวทางแก้ไข) ซากที่มีมูลค่า ซากที่ไม่มีมูลค่า ปริมาณการเกิด? ซาเล้ง/ร้านรับซื้อของเก่า จัดการไม่ถูกต้อง?ถอดแยกเฉพาะวัสดุมีค่า? ปริมาณการเกิด? ทิ้งซากที่ไม่มีมูลค่า? ลักลอบทิ้ง? ทิ้งรวมกับ ขยะ ทั่วไป? ภาระของ อปท. /ส่งกำจัดที่ไหน? ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับปรุงกลไกการคัด แยก เก็บรวบรวม และขนส่งซากฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีโรงงานคัดแยกและ รีไซเคิลครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ฐานข้อมูลปริมาณ ซาก WEEE ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนการผลิต และเลือกซื้อฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ความตระหนักและ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการซาก WEEE ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความเข้มแข็งในการ ควบคุมการนำเข้า- ส่งออก

33 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ33 บทที่ ๔ ๔.๑วัตถุประสงค์ ๔.๒เป้าหมาย ๔.๓แนวคิดในการจัดการ ๔.๔ยุทธศาสตร์และมาตรการ ๔.๕แผนปฏิบัติการ

34 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ วัตถุประสงค์ ๑) ซากได้รับการจัดการที่ถูกต้องและครบวงจร ๒) มีระบบเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบและผลิตฯ ลด การเกิดของเสียอันตรายในผลิตภัณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่อง ๔) จัดตั้งโรงงานรีไซเคิลซากฯ อย่างครบวงจร ๕) ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมฯ และด้าน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำ ๗) พัฒนาฐานข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) บทที่ ๔ ร่างยุทธศาสตร์ฯ 34

35 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ๑) มีระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย จำนวน ๑๐ ประเภท/ชนิด คือ (๑) FL (๒) DC (๓) R/F (๔) TV (๕) A/C (๖) Camera (๗) Player (๘) Printer/Fax (๙) โทรศัพท์ และ (๑๐) PC ที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ ในเทศบาลนคร ๒๖ แห่ง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยมีอัตราการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕ ของปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒) มีการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย จำนวน ๔ ประเภท/ชนิด คือ (๑) FL (๒) DC (๓) R/F และ (๔) TV โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้า อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของปริมาณการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓) มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย จำนวน ๑ ประเภท ที่มีกระบวนการเหมาะสม กับประเภทผลิตภัณฑ์ฯ อย่างครบวงจร อย่างน้อย ๑ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป้าหมาย 35

36 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ๑) การใช้หลักการเชิงป้องกัน และ EPR ๒) การใช้หลักการ 3R และ SCP ๓) การแก้ไขกฎระเบียบให้ไม่ซ้ำซ้อน ๔) การสร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์และการเงินการ คลัง และหลักการผู้ก่อมลพิษและผู้ได้รับประโยชน์เป็น ผู้รับผิดชอบ ๕) การพัฒนาแนวทางฯ ในรูปโครงการนำร่อง ๖) การสนับสนุนอื่นๆ เช่น การเสริมสร้างขีด ความสามารถของ อปท. ในการจัดการซากฯ การสนับสนุน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แนวคิด 36

37 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ๖ มาตรการ๔ มาตรการ๕ มาตรการ ๔ มาตรการ ยุทธศาสตร์ ๑ การเสริม สร้างความ เข้มแข็ง ในการ ควบคุม การนำเข้า- ส่งออก ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ ๒ การสนับสนุน การผลิต และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนา ปรับปรุงกลไก การคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่ง ซาก WEEE ยุทธศาสตร์ ๕ การเสริมสร้าง ขีดความ สามารถของ โรงงานคัดแยก และรีไซเคิล ซาก WEEE อย่างครบวงจร และปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ ๖ การส่งเสริม ความตระหนัก และความรู้ เกี่ยวกับการ จัดการซาก WEEE และด้านการ ใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง บทที่ ๔ ร่างยุทธศาสตร์ฯ ๔.๔ ยุทธศาสตร์และมาตรการ ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนา ระบบฐาน ข้อมูล ปริมาณซาก WEEE ๓ มาตรการ 37

38 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ยุทธศาสตร์ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เป้าหมาย มีระบบควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ คุณภาพต่ำจากต่างประเทศซึ่งจะ กลายเป็นของเสียในประเทศ และป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกซาก ผลิตภัณฑ์ฯ มาตรการ ๑. การจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ฯ และซาก ผลิตภัณฑ์ฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สมดุลมวลรวม ของประเทศ ๒. การขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ใหม่และซากผลิตภัณฑ์ฯ ๓. การจัดทำระบบการประกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง อาทิ แบตเตอรี่แห้งและหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๔. การสนับสนุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้มาตรฐาน ๕. การติดตามและควบคุมการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ฯ ที่ใช้แล้ว ๖. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการนำเข้า-ส่งออกซากผลิตภัณฑ์ฯ และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 38

39 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ยุทธศาสตร์ ๒ การสนับสนุนการผลิตและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย เป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัด จ้างผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ จาก ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรการ ๑. การสนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีมาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อม ๒. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ ๓. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเช่าผลิตภัณฑ์ฯ แทนการซื้อ 39

40 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย มีฐานข้อมูลปริมาณซากฯ และวัสดุที่ได้จากการ รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ใน ทน. ๒๖ แห่ง กทม. เมืองพัทยา และ ทม. ที่มีความพร้อม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณซากฯ และ ผลิตภัณฑ์ฯ ๒. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน ข้อมูลปริมาณการเกิดซากฯ ๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ปริมาณซากฯ ที่เข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลและวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิล 40

41 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย ๑. ทน. ๒๖ แห่ง กทม. เมืองพัทยา และ ทม. ที่มีความพร้อม มีกลไกการรับคืนและ เก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย ๑๐ ประเภท/ ชนิด ได้แก่ (๑) FL (๒) DC (๓) R/F (๔) TV (๕) A/C (๖) camera (๗) player (๘) Printer/Fax (๙) โทรศัพท์ และ (๑๐) PC ที่มีประสิทธิภาพ และส่งซาก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปรีไซเคิลหรือบำบัดกำจัดอย่างถูกต้อง ๒. ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ มีกลไกการเรียกคืนซาก ผลิตภัณฑ์ฯ เป้าหมาย จำนวน ๔ ประเภท/ชนิด คือ (๑) FL (๒) DC (๓) R/F และ (๔) TV อย่างน้อยประเภทละ ๑ ราย และส่งไปรีไซเคิลหรือบำบัดกำจัดอย่างถูกต้อง มาตรการ ๑.การสนับสนุน อปท. ทางด้านเทคนิคและการเงิน ให้มีขีดความสามารถในการ คัดแยก รับคืนและเก็บรวบรวมซากฯ จากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ๒. การพัฒนาข้อกำหนดเกี่ยวกับการคัดแยก รับคืน เก็บรวบรวมและขนส่ง เพื่อนำ ซากฯ ไปจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งจากครัวเรือนและร้านซ่อม ๓. การพัฒนากฎหมายเพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้า รับผิดชอบในการจัดการ ซากฯ ๔. การพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบการรับคืน เก็บรวบรวมและขนส่ง ๕. การพัฒนาหลักเกณฑ์การร่วมเป็นเครือข่ายการรับคืนซากฯ สำหรับสถาน ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อย 41

42 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ยุทธศาสตร์ ๕ การเสริมสร้างขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่ง ไปจัดการอย่างครบวงจรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากฯ อย่างน้อย ๑ ประเภท ที่มีกระบวนการ เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรอย่างน้อย ๑ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ ๑. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่เหมาะสมและสามารถใช้ ประโยชน์จากชิ้นส่วนหรือวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ฯกลุ่มเป้าหมาย ๓. การสนับสนุนการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลหรือขยายกระบวนการให้ครอบคลุมการรี ไซเคิลซากฯ ให้เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ฯ ที่ยังเป็นปัญหาหรือในพื้นที่ที่ยังขาด แคลน โดยอาจใช้สิทธิพิเศษทางภาษี หรือการใช้กองทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการลงทุน สร้างโรงงาน ๔. การพัฒนาข้อกำหนดที่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการคัดแยกและ รีไซเคิลซากฯ ๕. การบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงงานหรือสถานประกอบการที่ ไม่ได้มาตรฐาน 42

43 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ ยุทธศาสตร์ ๖ การส่งเสริมความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจัดการซาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และด้านการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป้าหมาย มีช่องทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเข้าถึงข้อมูลการ จัดการซากฯ อย่างถูกต้อง มาตรการ ๑. การจัดเตรียมช่องทางการสื่อสารแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น และสื่อมวลชน ในเรื่องเกี่ยวกับการ จัดการซากฯ ๒. การบูรณาการและจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากฯ และ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๓. การจูงใจให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดการ ซากฯ อย่างถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ฯ และพนักงานขาย เป็นต้น ๔. การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการ จัดการซากฯ 43

44 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑. การปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกซากฯ ระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. การทบทวนกฎหมายและนิยามของเสียของประเทศภาคีของ อนุสัญญาบาเซลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซากฯ หรือผลิตภัณฑ์ฯ ใช้แล้ว ๓. การศึกษาความเป็นไปได้ในการในการจำกัดการส่งออกซากฯ ๔. การพัฒนาหลักสูตรอบรม/สื่อการสอน ในเรื่องของผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยฯ ๕. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ควบคุมการนำเข้า-ส่งออกซากฯ ๖. การศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อ การเคลื่อนย้ายของเสียในระดับภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๗. การปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของภาครัฐฯ ๘. การรณรงค์การเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ๙. การพัฒนามาตรการให้สิทธิพิเศษ/ให้รางวัลแก่ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 44

45 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑๐. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทดสอบฯ ของประเทศ ๑๑. การพัฒนาฐานข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณซากฯ ที่เกิดขึ้นใน ประเทศ ๑๒. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านวัสดุและทรัพยากรทดแทนจากซากฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๑๓. การกำหนดมาตรการและออกกฎหมายการรับคืนซากฯ ให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเหมาะสมกับแต่ละประเภท ผลิตภัณฑ์ ๑๔. การสนับสนุน อปท. ในการจัดเตรียมระบบคัดแยกและเก็บ รวบรวมซากฯ ๑๕. การพัฒนาข้อกำหนดเกี่ยวกับการคัดแยก รับคืน และเก็บ รวบรวมซากฯ จากครัวเรือนและร้านซ่อม และการขนส่งซากไปบำบัด กำจัด ๑๖. การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการเก็บรวบรวม ขนส่ง และบำบัดซากผลิตภัณฑ์ฯ ๑๗. การยกระดับสถานประกอบการร้านค้าให้เป็นเครือข่ายการรับคืน ซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้มาตรฐาน 45

46 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑๘. การพัฒนาข้อกำหนดสำหรับโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลที่มี กระบวนการเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ๑๙. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียเป็นทรัพยากร ทดแทนด้านแร่ โลหะและพลังงานทดแทน ๒๐. การศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและ รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างครบวงจร ๒๑. การพัฒนาเทคโนโลยีและการสนับสนุนการลงทุนใน เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่สามารถนำวัสดุมีค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใน ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ๒๒. การนำร่องการเรียกคืนและจัดการซากฯ ที่มีความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ๒๓. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตด้านการจัดการซากฯ ๒๔. การประกาศเกียรติคุณแก่ อปท. หรือภาคเอกชนที่มีกลไกการ รับคืนซากฯ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒๕. การติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 46

47 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ47 ประเด็นเพื่อพิจารณา (๑) ความเหมาะสมของโครงสร้างเนื้อหา จำนวน ๔ บท (๒) ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระสำคัญ ของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวคิด ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติการ (๓) ประโยชน์หรือผลกระทบของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ การแปลงยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ความเห็นที่ประชุม… THE END

48 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ48 ๑.๘ ปัญหา : (ปัจจุบัน ที่มาของ ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒) ๑)มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและ แนวทางการปฏิบัติเพื่อการจัดการซาก ผลิตภัณฑ์ฯ ในภาพรวม ๒)ประชาชนยังไม่มีความตระหนัก และไม่มีความรู้ความเข้าใจ

49 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ49 ๓)อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบ คัดแยก เก็บขนและเก็บกัก ๔)ภาคเอกชนไม่มีแรงจูงใจใน การลงทุนและดำเนินงานโรงงานคัด แยกและรีไซเคิลอย่างครบวงจร ๕)กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่ได้จดทะเบียนโรงงาน ๖)โรงงานกระจุกตัว

50 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ50 ๗)ยังคงมีการลักลอบหรือ หลีกเลี่ยงการนำเข้าส่งออกซาก ผลิตภัณฑ์ฯ ๘)ยังไม่มีระบบการจัดการซาก ผลิตภัณฑ์ฯ และชิ้นส่วนที่เกิดจากร้าน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

51 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ51 บทที่ ๒ ๒.๑ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ๒.๒ โครงการอื่นๆ นอกยุทธศาสตร์ฯ

52 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ แล้วเสร็จและ ขยายผลได้ ทั้งหมด แล้วเสร็จ -แล้วเสร็จ ๒ คก. - อยู่ระหว่าง ๑ คก. -ยังไม่ได้ทำ ๑ คก. - แล้วเสร็จ ๒ คก. - ยังไม่ได้ทำ ๑ คก. คาบเกี่ยว ย.๓ ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนา เทคโนโลยี และวิธีการ ที่เหมาะสม ในการจัดการ WEEE (๕ มาตรการ ๖ โครงการ) พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ มี ๑๔ โครงการ (คก.) แล้วเสร็จ ๑๑ คก./อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ คก. /ยังไม่ได้ทำ ๒ คก. ยุทธศาสตร์ ๒ เสริมสร้าง ขีดความ สามารถ การเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ในการจัดการ WEEE (๓ มาตรการ ๑ โครงการ) ยุทธศาสตร์ ๓ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ การบังคับใช้ ก.ม.และ พัฒนาระบบ ก.ม.ที่เอื้อ อำนวยต่อ การจัดการ WEEE (๕ มาตรการ ๔ โครงการ) ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนากลไก ทางการเงิน การคลังและ การลงทุน เพื่อสนับสนุน การจัดการ WEEE (๕ มาตรการ ๓ โครงการ) ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนา ระบบการ บริหารจัดการ WEEE (๑ มาตรการ) ๒.๑ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑

53 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ53 ๒.๒ โครงการอื่นๆ นอกยุทธศาสตร์ฯ ๑) WEEE Can Do Project ๒) The Regional Training Workshop on Repair, Refurbishment Reconditioning of Used EEE and Recycling and Final Disposal of E- wastes ๓) "Weee Can Do with Future Park & Nokia" ๔) โครงการเรียกคืนซากโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริม ๕) โครงการเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ๖) การรับแลกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม

54 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ54 บทที่ ๓ ๓.๑ปัจจัยสนับสนุน ๓.๑.๑ ความตื่นตัวของประชาชนและ อปท. ๓.๑.๒ ความตื่นตัวของภาคเอกชน ๓.๑.๓ นโยบายที่สอดคล้อง ๓.๑.๔ การขาดแคลนทรัพยากร ๓.๒ปัจจัยเสี่ยง ๓.๒.๑ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ๓.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓.๒.๔ การเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ๓.๒.๕ นโยบายที่เกี่ยวข้อง

55 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ55 ๓.๑ปัจจัยสนับสนุน ๓.๑.๑ ความตื่นตัวของประชาชนและ อปท. ผลจาก WEEE Can Do ช่วงปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๕ พบว่า อปท. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการ เตรียมระบบการแยกทิ้งซากฯ ๓.๑.๒ ความตื่นตัวของภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการ รีไซเคิลจากต่างประเทศ

56 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ56 ๓.๑.๓ นโยบายที่สอดคล้อง แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ : แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาท การบริหารจัดการทรัพยากรฯ และการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในทุกภาคีเครือข่าย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ : ซึ่งกำหนดให้มีการ พัฒนาระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการเพิ่ม ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการให้มากขึ้น รวมทั้ง ควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้าที่จะก่อให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อมในประเทศ ๓.๑.๔ การขาดแคลนทรัพยากร การเติบโตของประชากร-เศรษฐกิจอย่างก้าว กระโดด ทำให้เกิดการพัฒนาการจัดหาแหล่งแร่ใหม่จาก ขยะที่เรียกว่า Urban mining

57 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ57 ๓.๒ปัจจัยเสี่ยง ๓.๒.๑ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของสินค้า รวมทั้งของเสียมีปริมาณเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ ตรวจสอบการควบคุมเป็นไปได้ยากขึ้น ๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ Liquid Crystal Display; LCD และ Plasma รวมทั้ง ความนิยมใน Smart Phone และ Tablet

58 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ WEEE ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ด.ค. ๕๕ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ58 ๓.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อากาศร้อนขึ้นและฝกตกหนักขึ้น ทำให้ ความต้องการเครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้น ๓.๒.๔ การเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ช่วง ปลายปี ๒๕๕๔ ทำให้เกิดซากฯ ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ตัน ส่วนใหญ่เป็นซากโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ๓.๒.๕ นโยบายที่เกี่ยวข้อง แจก Tablet จำนวนหนึ่งล้านเครื่องให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั่วประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google