งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
30 กันยายน 2551 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ร่างครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ

2 กำหนดการ กิจกรรม ครั้งที่ ๓ เป้าหมาย : จากทุกภาคส่วน ประมาณ ๑๐๐ คน ๐๘.๐๐–๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ๐๙.๓๐–๐๙.๔๕ น. พิธีเปิด กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน ๐๙.๔๕–๑๐.๓๐ น. - การนำเสนอสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒ “ร่างยุทธศาสตร์ฯ บทที่ ๑-๓ และบทที่ ๔ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวคิด” โดย คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ หรือผู้แทน ๑๐.๓๐–๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๑.๐๐–๑๒.๓๐ น. - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๓๐–๑๔.๓๐ น. - การนำเสนอสาระสำคัญรายยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒ “ร่างยุทธศาสตร์ฯ บทที่ ๔ หัวข้อ ยุทธศาสตร์ฯ ที่ ๑ – ๖ มาตรการ และแผนปฏิบัติการ” โดย คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ หรือผู้แทน ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น. การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 2 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 2

3 8. เครื่องพิมพ์และ เครื่องโทรสาร
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกได้เป็น 10 ประเภท (ตามลำดับความสำคัญ) 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2. แบตเตอรี่แห้ง 3. ตู้เย็น 4. โทรทัศน์ 5. เครื่องปรับอากาศ 6. กล้องถ่ายภาพ/วีดีโอ 7. อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา 8. เครื่องพิมพ์และ เครื่องโทรสาร 9. โทรศัพท์ 10. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ

4 ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ

5 ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน
Photo by PCD In some area, these waste scavengers even try to extract metals from e-waste by burning. 5

6 ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน

7 ระบบการจัดการภายในประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน

8 แหล่งทรัพยากรที่มีมูลค่า
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 แหล่งทรัพยากรที่มีมูลค่า 8 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 8

9 คพ. ร่วมกับ ๑๓ หน่วยงาน ยกร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ (๒๕๕๐-๒๕๕๔)
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 คพ. ร่วมกับ ๑๓ หน่วยงาน ยกร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ (๒๕๕๐-๒๕๕๔) เสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ๒๔ ก.ค. ๕๐ 9 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 9

10 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
30 กันยายน 2551 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ

11 ระยะที่ ๒ ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ยกร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒ ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ร่างครั้งที่ ๒) คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ กก.วล. / คณะรัฐมนตรี ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ

12 กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ๓ ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ๓ ครั้ง ครั้งที่ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ (ร่างครั้งที่ ๑) กำหนดการ สถานที่ พิจารณาในภาพรวม (ดำเนินการแล้ว) ทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ๙ กรกฎาคม ๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ กรมควบคุมมลพิษ พิจารณาตามรายยุทธศาสตร์ (ดำเนินการแล้ว) เฉพาะกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ (ร่างครั้งที่ ๒) ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน ๑๘ กันยายน ๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ

13 ร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒ บทที่ ๑ สถานการณ์และปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ ๒ การดำเนินงานที่ผ่านมา บทที่ ๓ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ ๔ ร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒ 13 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 13

14 บทที่ ๑ ๑.๑ รายงานภาวะอุตสาหกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 บทที่ ๑ ๑.๑ รายงานภาวะอุตสาหกรรม ๑.๒ ข้อมูลปริมาณการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญ ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ๑.๓ ข้อมูลการถือครองและระยะเวลาใช้งาน ๑.๔ พฤติกรรมของผู้บริโภค ๑.๕ การคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ๑.๖ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ๑.๗ เทคโนโลยีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ๑.๘ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ฯ ๑.๙ ปัญหาของการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ 30 กันยายน 2551 14 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 14

15 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
30 กันยายน 2551 ๑.๑ ภาวะอุตสาหกรรม : มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่มีอัตราการขยายตัวที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓ โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 15 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 15

16 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
30 กันยายน 2551 ๑.๒ ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ : ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีความสำคัญ ๑๐ ประเภทในปี ๒๕๕๓ มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๒.๖ จากปี ๒๕๕๒ 16 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 16

17 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
๑.๓ ข้อมูลการถือครองและระยะเวลาใช้งานเฉลี่ย: ๓ ลำดับแรก ที่มีการถือครองสูง คือ โทรทัศน์ ตู้เย็น และโทรศัพท์มือถือ 30 กันยายน 2551 ผลิตภัณฑ์ ๑.โทรทัศน์ (CRT/LCD/Plasma) % การถือครอง ๙๕.๗๙ จำนวนเครื่อง/ครัวเรือน อายุการใช้งานเฉลี่ย (ปี) ๑.๑ โทรทัศน์ (CRT) ๘๕.๕๒ ๑.๔๕ ๖.๙ ๑.๒. โทรทัศน์ (LCD/Plasma) ๒๙.๗๐ ๐.๓๙ ๓.๘ ๒. ตู้เย็น ๙๔.๕๕ ๑.๒๙ ๖.๘๗ ๓. โทรศัพท์มือถือ ๙๒.๘๒ ๒.๒๕ ๓.๐๙ ๔. อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา ๖๐.๐๒ ๐.๗๐ ๓.๗๘ ๕. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)/Notebook ๕๖.๘๑ ๐.๗๘ ๓.๖๕ ๖. กล้องดิจิตอล ๔๒.๔๕ ๑.๕๒ ๓.๑๓ ๗. เครื่องปรับอากาศ ๔๑.๓๔ ๐.๕๘ ๕.๒๐ ๘. โทรศัพท์บ้าน ๔๑.๐๙ ๐.๔๘ ๖.๓๑ ๙. เครื่องพิมพ์ ๑๔.๔๘ ๐.๑๘ ๓.๐๕ ๑๐. เครื่องโทรสาร ๕.๖๙ ๐.๐๖ ๓.๙๕ ๑๑. กล้องถ่ายวิดีโอ ๔.๘๓ ๐.๐๕ ๓.๗๔ 17 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 17

18 ๑.๔ พฤติกรรมของผู้บริโภค : เมื่อไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์ฯ แล้ว จะ
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๑.๔ พฤติกรรมของผู้บริโภค : เมื่อไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์ฯ แล้ว จะ - ขาย (ร้อยละ ๕๑.๒๗) - เก็บไว้ (ร้อยละ ๒๕.๓๒) - ทิ้งรวม (ร้อยละ ๑๕.๖๐) - ให้ผู้อื่น (ร้อยละ ๗.๘๔) 18 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 18

19 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
30 กันยายน 2551 ๑.๕ การคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์ : ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะเกิดซากWEEE (ไม่รวม DC FL) ๒๔.๓ ล้านเครื่อง 19 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 19

20 แบตเตอรี่ : ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะซากประมาณ ๖๕๐ ล้านก้อน
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 แบตเตอรี่ : ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะซากประมาณ ๖๕๐ ล้านก้อน 20 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 20

21 หลอดฟลูออเรสเซนต์ : ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะซากประมาณ ๒๘๐ ล้านหลอด
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 หลอดฟลูออเรสเซนต์ : ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะซากประมาณ ๒๘๐ ล้านหลอด 21 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 21

22 เฉลี่ยปริมาณที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)*
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๑.๖ ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๑. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๖๒.๗๕ ๗๗.๔๕ ๘๐.๘๗ ๘๒.๗๗ ๕.๓๒ ๒. เครื่องถ่ายเอกสาร ๗.๖๙ ๓๐.๖๗ ๕๕.๓๒ ๖๙.๒๓ ๓๘.๕๖ ๓. เครื่องพิมพ์ ๐.๐๐ ๒.๓๗ ๐.๙๗ ๑๔.๗๓ ๑๒.๓๖ ๔. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ๘๒.๕๘ ๖๒.๖๗ ๕๘.๐๕ ๙๔.๑๒ ๓๑.๔๕ ๕. บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๑๗.๐๗ ๑๗.๖๘ ๒๘.๕๗ ๑๔.๓๘ เฉลี่ยปริมาณที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)* ๒๐.๔๑ 22 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 22

23 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
30 กันยายน 2551 ๑.๗ เทคโนโลยีการจัดการซาก : มีผู้ประกอบการจัดการซากฯ จำนวน ๒๒ แห่ง (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ส่วนใหญ่ถอดแยกชิ้นส่วนและวัสดุแล้วส่งไปรีไซเคิลยัง ตปศ. ส่วนน้อยที่มีเทคโนโลยีสกัดโลหะมีค่าจากซาก WEEE (ผู้ประกอบการในประเทศยังมิได้ลงทุนวิธีการและเทคโนโลยีในการบำบัดสารอันตรายที่มีอยู่ในชิ้นส่วนของซาก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง) 23 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 23

24 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
30 กันยายน 2551 ๑.๘ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ : - การเกิดเป็นของเสีย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ - การถูกจัดการขั้นที่ ๑ โดยการเก็บรวบรวมของเทศบาล - การจัดการขั้นที่ ๒ โดยสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย และการบำบัด/กำจัดโดยโรงงานประเภท ๑๐๑ ๑๐๕ และ ๑๐๖ 24 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 24

25 ๑.๙ ปัญหา (ก่อนมียุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔)
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 ๑.๙ ปัญหา (ก่อนมียุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔) 30 กันยายน 2551 กลไกตลาด กำกับดูแลโดย อปท. กำกับดูแลโดย อก. การนำเข้า EEE คุณภาพต่ำ - ข้อกำหนดด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมจำหน่าย - ขาดกลไกทางการเงินสนับสนุนการจัดการซากฯ ระบบการจัดการซากภายในประเทศไม่ได้มาตรฐาน ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการจัดการซาก (คัดแยก ถอดแยก เก็บรวบรวม) การกำจัดไม่ถูกต้อง ประชาชน การออกแบบและผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับ สวล. อยู่ในวงจำกัด - การนำเข้า used/WEEE - ไม่มีโรงงานรีไซเคิลครบวงจร สถานที่กำจัดไม่ได้รับอนุญาต ขาดความตระหนักด้านสวล. การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับ สวล. - ซากเกิดขึ้นมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ฐานข้อมูลมีข้อจำกัด ที่มาของยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔ 25 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 25

26 พัฒนาเทคโนโลยี การผลิต เสริม ความสามารถ วิจัย ออกแบบ
ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔ เป้าหมาย: อัตราการรวบรวม  ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๔ อัตราการรีไซเคิล  ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๔ มีโรงงานคัดแยก+รีไซเคิล WEEE ที่เกิดขึ้นในประเทศ อุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ไทยออกแบบ/ผลิตเพื่อคัดแยก+ รีไซเคิลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก มีศูนย์จัดการ HW ชุมชนของ อปท.  ๑ แห่งในปี ๒๕๕๔ มีการจัดการซากมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วประเทศ ภายในปี ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการ WEEE ในประเทศ ถูกต้องครบวงจร มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ลด HWเพิ่มการแข่งขันทางการค้า การจัดการมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วประเทศภายใน ปี ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ : เป้าหมาย : 1. อัตราการรวบรวม ? 50% ภายใน ปี 2554 2 . อัตราการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ? 50 % ของ WEEE ที่เกิดขึ้นแต่ละปี ภายในปี 2554 3. สนับสนุนโรงงานคัดแยก + รีไซเคิล WEEE PP + PPP ด้าน บริหารจัดการ ด้านเทคนิค / วิชาการ ด้านกฎหมาย เศรษฐ ศาสตร์ และการลงทุน กลไกการเงิน พัฒนาเทคโนโลยี การผลิต เสริม ความสามารถ วิจัย ออกแบบ ปรับปรุงกฎระเบียบ แนวคิด ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ WEEE ยุทธศาสตร์ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ WEEE ยุทธศาสตร์ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้ ก.ม.และพัฒนาระบบ ก.ม.ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการ WEEE ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนากลไกทางการเงินการคลังและส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการ WEEE ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ WEEE ปรับปรุง กฎระเบียบ 2.1 วัตถุประสงค์ 2.1.1 เพื่อให้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ภายในประเทศได้ รับการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นระบบครบวงจร 2.1.2 เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2.1.3 เพื่อลดการเกิดของเสียอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งกำเนิดและการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2.1.4 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนาจต่อรองของประเทศเรื่องการค้าระหว่างประเทศ 2.1.5 เพื่อให้มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560 2.2 เป้าหมาย 2.2.1 มีระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเป้าหมาย ที่มีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีอัตราการรวบรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เกิดขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2554 2.2.2 มีการนำทรัพยากรที่มีมูลค่าและมีศักยภาพจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเป้าหมายหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เกิดขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2554 มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและรีไซเคิลชิ้นส่วนซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้ 2.2.4 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีการออกแบบและการผลิตเพื่อคัดแยกและรีไซเคิลในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้ 2.2.5 มีศูนย์จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ.2554 มีการจัดการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560 2.3 แนวทางในการจัดการ (เอกสารยุทธศาสตร์ฯ เล่มเหลือง บทที่ 3 หน้า โดยมี link รายละเอียดในสไลด์ 23-24) แปลงไปสู่การปฏิบัติ : ๑๙ มาตรการ และ ๑๔ โครงการ

27 มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ๑๙ มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (๑) ส่งเสริม SME ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฯ (๒) สนับสนุนการวิจัยเพื่อออกแบบและผลิต Green Production (๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และซากฯ (๔) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาจัดการซากฯ ในประเทศ (๕) พัฒนาระบบจัดการซากฯ ในพื้นที่นำร่อง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๑) รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และการจัดการซากฯ (๒) จัดทำแผนงาน/เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (๓) สนับสนุนประชาชนคัดแยก จัดเก็บ และรวบรวมซากฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๑) ให้มีกฎระเบียบกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ และคุมการนำเข้าคุณภาพต่ำ (๒) กำหนด Guideline โรงงานคัดแยกและรีไซเคิล (๓) กำหนดให้ผู้ผลิต-ผู้นำเข้า-ผู้รับรีไซเคิล-ผู้รับกำจัด แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (๔) ให้มี กม. เพื่อสร้างระบบการจัดการและกลไกทางการเงินเพื่อจัดการซาก (๕) ปรับปรุงข้อบัญญัติ อปท. ในการทิ้งซาก การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 27 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 27

28 มาตรการ (ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔
(๑) สนับสนุนทางการเงินเพื่อตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ (๒) สนับสนุนการตั้งกลไกทางการเงินในการบริหารจัดการซากฯ (๓) ส่งเสริมการผลิตและให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจูงใจให้มีการใช้วัสดุหมุนเวียน (๔) สนับสนุนทางการเงินตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (๕) สนับสนุนมาตรการทางการตลาดในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็นมิตรกับ สวล. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (๑) การสร้าง/จัดระเบียบองค์กรการบริหารจัดการซาก ให้ประสานกับส่วนกลางและ อปท. ในการจัดการซากอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 28 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 28

29 แผนปฏิบัติการ ๑๔ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (๑) โครงการ Eco-design (๒) โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทดสอบฯ (๓) โครงการกำหนดและจัดลำดับผลิตภัณฑ์ฯ (๔) โครงการจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ฯ (๕) โครงการนำร่อง FL (๖) โครงการจัดระบบบริหารจัดการซากฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๗) โครงการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๘) กิจกรรมควบคุมการนำเข้าฯ (๙) กิจกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์คัดแยกและรีไซเคิล (๑๐) การออกกฎหมายการจัดการซาก (อยู่ระหว่างดำเนินการ) (๑๑) กิจกรรมการพัฒนาข้อบัญญัติของ อปท. (ยังไม่ได้ดำเนินการ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (๑๒) โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการรีไซเคิล (ยังไม่ได้ดำเนินการ) (๑๓) โครงการรณรงค์ Recycle/Reuse - Green Product (๑๔) โครงการกระตุ้นการเลือกซื้อฯ การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 29 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 29

30 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
ผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ปี ๕๐-๕๔ : จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง ปี ๕๕-๕๙ 30 กันยายน 2551 ประเด็นที่เน้นดำเนินการต่อเนื่อง กลไกตลาด กำกับดูแลโดย อปท. กำกับดูแลโดย อก. การนำเข้า EEE คุณภาพต่ำ - ข้อกำหนดด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม - ขาดกลไกทางการเงินสนับสนุนการจัดการซากฯ ระบบการจัดการซากภายในประเทศไม่ได้มาตรฐาน ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการจัดการซาก (คัดแยก ถอดแยก เก็บรวบรวม) การกำจัดไม่ถูกต้อง ประชาชน การออกแบบและผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับ สวล. ขยายวงกว้าง - การนำเข้า used เข้มงวดขึ้น - ไม่มีโรงงานรีไซเคิลครบวงจร สถานที่กำจัด - ระบบควบคุมโรงงานรับกำจัดเข้มงวดขึ้น ขาดความตระหนักด้านสวล. การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับ สวล. - ซากเกิดขึ้นมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี - ฐานข้อมูลมีข้อจำกัด หมายเหตุ ได้รับการแก้ไข/มีแนวโน้มคลี่คลาย จำเป็นต้องให้ความสำคัญ/แก้ปัญหาต่อ 30 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 30

31 ๑.๙ ปัญหา : (ปัจจุบัน+แนวทางแก้ไข)
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๑.๙ ปัญหา : (ปัจจุบัน+แนวทางแก้ไข) จัดการไม่ถูกต้อง?ถอดแยกเฉพาะวัสดุมีค่า? ซากที่มีมูลค่า ปริมาณการเกิด? ซาเล้ง/ร้านรับซื้อของเก่า ทิ้งซากที่ไม่มีมูลค่า? ลักลอบทิ้ง? ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป? ซากที่ไม่มีมูลค่า ภาระของ อปท. /ส่งกำจัดที่ไหน? ปริมาณการเกิด? 31 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 31

32 ๑.๙ ปัญหา : (ปัจจุบัน+แนวทางแก้ไข)
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๑.๙ ปัญหา : (ปัจจุบัน+แนวทางแก้ไข) จัดการไม่ถูกต้อง?ถอดแยกเฉพาะวัสดุมีค่า? ซากที่มีมูลค่า ปริมาณการเกิด? ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจัดการซาก WEEE ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ฐานข้อมูลปริมาณซาก WEEE ซาเล้ง/ร้านรับซื้อของเก่า ทิ้งซากที่ไม่มีมูลค่า? ลักลอบทิ้ง? ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนการผลิตและเลือกซื้อฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับปรุงกลไกการคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่งซากฯ ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป? ซากที่ไม่มีมูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลครบวงจร ภาระของ อปท. /ส่งกำจัดที่ไหน? ปริมาณการเกิด? 32 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 32

33 บทที่ ๔ ๔.๑ วัตถุประสงค์ ๔.๒ เป้าหมาย ๔.๓ แนวคิดในการจัดการ
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 บทที่ ๔ ๔.๑ วัตถุประสงค์ ๔.๒ เป้าหมาย ๔.๓ แนวคิดในการจัดการ ๔.๔ ยุทธศาสตร์และมาตรการ ๔.๕ แผนปฏิบัติการ 33 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 33

34 บทที่ ๔ ร่างยุทธศาสตร์ฯ
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) วัตถุประสงค์ ๑) ซากได้รับการจัดการที่ถูกต้องและครบวงจร ๒) มีระบบเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบและผลิตฯ ลดการเกิดของเสียอันตรายในผลิตภัณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่อง ๔) จัดตั้งโรงงานรีไซเคิลซากฯ อย่างครบวงจร ๕) ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมฯ และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำ ๗) พัฒนาฐานข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ 34

35 เป้าหมาย ๑) มีระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย จำนวน ๑๐ ประเภท/ชนิด คือ (๑) FL (๒) DC (๓) R/F (๔) TV (๕) A/C (๖) Camera (๗) Player (๘) Printer/Fax (๙) โทรศัพท์ และ (๑๐) PC ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ในเทศบาลนคร ๒๖ แห่ง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยมีอัตราการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒) มีการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย จำนวน ๔ ประเภท/ชนิด คือ (๑) FL (๒) DC (๓) R/F และ (๔) TV โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้า อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓) มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย จำนวน ๑ ประเภท ที่มีกระบวนการเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ฯ อย่างครบวงจร อย่างน้อย ๑ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 35

36 แนวคิด ๑) การใช้หลักการเชิงป้องกัน และ EPR ๒) การใช้หลักการ 3R และ SCP
๓) การแก้ไขกฎระเบียบให้ไม่ซ้ำซ้อน ๔) การสร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์และการเงินการคลัง และหลักการผู้ก่อมลพิษและผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้รับผิดชอบ ๕) การพัฒนาแนวทางฯ ในรูปโครงการนำร่อง ๖) การสนับสนุนอื่นๆ เช่น การเสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท. ในการจัดการซากฯ การสนับสนุนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 36

37 บทที่ ๔ ร่างยุทธศาสตร์ฯ
๔.๔ ยุทธศาสตร์และมาตรการ ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ ๑ การเสริม สร้างความ เข้มแข็ง ในการ ควบคุม การนำเข้า- ส่งออก ยุทธศาสตร์ ๒ การสนับสนุน การผลิต และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนา ระบบฐาน ข้อมูล ปริมาณซาก WEEE ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนา ปรับปรุงกลไก การคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่ง ซาก WEEE ยุทธศาสตร์ ๕ การเสริมสร้าง ขีดความ สามารถของ โรงงานคัดแยก และรีไซเคิล ซาก WEEE อย่างครบวงจร และปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ ๖ การส่งเสริม ความตระหนัก และความรู้ เกี่ยวกับการ จัดการซาก WEEE และด้านการ ใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๖ มาตรการ ๔ มาตรการ ๓ มาตรการ ๕ มาตรการ ๕ มาตรการ ๔ มาตรการ 37

38 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
ยุทธศาสตร์ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เป้าหมาย มีระบบควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ คุณภาพต่ำจากต่างประเทศซึ่งจะกลายเป็นของเสียในประเทศ และป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกซากผลิตภัณฑ์ฯ มาตรการ ๑. การจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ฯ และซากผลิตภัณฑ์ฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สมดุลมวลรวมของประเทศ ๒. การขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ใหม่และซากผลิตภัณฑ์ฯ ๓. การจัดทำระบบการประกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง อาทิ แบตเตอรี่แห้งและหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๔. การสนับสนุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้มาตรฐาน ๕. การติดตามและควบคุมการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ฯ ที่ใช้แล้ว ๖. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการนำเข้า-ส่งออกซากผลิตภัณฑ์ฯ และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 38

39 ๑. การสนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ๒ การสนับสนุนการผลิตและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย เป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ จากปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรการ ๑. การสนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ๒. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ ๓. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๔. การส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเช่าผลิตภัณฑ์ฯ แทนการซื้อ 39

40 ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย มีฐานข้อมูลปริมาณซากฯ และวัสดุที่ได้จากการ รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ใน ทน. ๒๖ แห่ง กทม. เมืองพัทยา และ ทม. ที่มีความพร้อม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ ๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณซากฯ และผลิตภัณฑ์ฯ ๒. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลปริมาณการเกิดซากฯ ๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ปริมาณซากฯ ที่เข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลและวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิล 40

41 ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการคัดแยก เก็บรวบรวม
และขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย ๑. ทน. ๒๖ แห่ง กทม. เมืองพัทยา และ ทม. ที่มีความพร้อม มีกลไกการรับคืนและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย ๑๐ ประเภท/ชนิด ได้แก่ (๑) FL (๒) DC (๓) R/F (๔) TV (๕) A/C (๖) camera (๗) player (๘) Printer/Fax (๙) โทรศัพท์ และ (๑๐) PC ที่มีประสิทธิภาพ และส่งซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปรีไซเคิลหรือบำบัดกำจัดอย่างถูกต้อง ๒. ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯ มีกลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ เป้าหมาย จำนวน ๔ ประเภท/ชนิด คือ (๑) FL (๒) DC (๓) R/F และ (๔) TV อย่างน้อยประเภทละ ๑ ราย และส่งไปรีไซเคิลหรือบำบัดกำจัดอย่างถูกต้อง มาตรการ ๑. การสนับสนุน อปท. ทางด้านเทคนิคและการเงิน ให้มีขีดความสามารถในการ คัดแยก รับคืนและเก็บรวบรวมซากฯ จากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ๒. การพัฒนาข้อกำหนดเกี่ยวกับการคัดแยก รับคืน เก็บรวบรวมและขนส่ง เพื่อนำซากฯ ไปจัดการอย่างเหมาะสม ทั้งจากครัวเรือนและร้านซ่อม ๓. การพัฒนากฎหมายเพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้า รับผิดชอบในการจัดการซากฯ ๔. การพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบการรับคืน เก็บรวบรวมและขนส่ง ๕. การพัฒนาหลักเกณฑ์การร่วมเป็นเครือข่ายการรับคืนซากฯ สำหรับสถานประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อย 41

42 ยุทธศาสตร์ ๕ การเสริมสร้างขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่ง ไปจัดการอย่างครบวงจรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากฯ อย่างน้อย ๑ ประเภท ที่มีกระบวนการเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรอย่างน้อย ๑ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรการ ๑. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่เหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์จากชิ้นส่วนหรือวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ฯกลุ่มเป้าหมาย ๓. การสนับสนุนการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลหรือขยายกระบวนการให้ครอบคลุมการรีไซเคิลซากฯ ให้เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ฯ ที่ยังเป็นปัญหาหรือในพื้นที่ที่ยังขาดแคลน โดยอาจใช้สิทธิพิเศษทางภาษี หรือการใช้กองทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการลงทุนสร้างโรงงาน ๔. การพัฒนาข้อกำหนดที่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการคัดแยกและ รีไซเคิลซากฯ ๕. การบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงงานหรือสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐาน 42

43 ยุทธศาสตร์ ๖ การส่งเสริมความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจัดการซาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และด้านการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป้าหมาย มีช่องทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเข้าถึงข้อมูลการจัดการซากฯ อย่างถูกต้อง มาตรการ ๑. การจัดเตรียมช่องทางการสื่อสารแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น และสื่อมวลชน ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการซากฯ ๒. การบูรณาการและจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากฯ และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๓. การจูงใจให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดการซากฯ อย่างถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ฯ และพนักงานขาย เป็นต้น ๔. การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจัดการซากฯ 43

44 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑. การปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกซากฯ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. การทบทวนกฎหมายและนิยามของเสียของประเทศภาคีของอนุสัญญาบาเซลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซากฯ หรือผลิตภัณฑ์ฯ ใช้แล้ว ๓. การศึกษาความเป็นไปได้ในการในการจำกัดการส่งออกซากฯ ๔. การพัฒนาหลักสูตรอบรม/สื่อการสอน ในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยฯ ๕. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ควบคุมการนำเข้า-ส่งออกซากฯ ๖. การศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อการเคลื่อนย้ายของเสียในระดับภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๗. การปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐฯ ๘. การรณรงค์การเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ๙. การพัฒนามาตรการให้สิทธิพิเศษ/ให้รางวัลแก่ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 44

45 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑๐. การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทดสอบฯ ของประเทศ ๑๑. การพัฒนาฐานข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณซากฯ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ๑๒. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านวัสดุและทรัพยากรทดแทนจากซากฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๑๓. การกำหนดมาตรการและออกกฎหมายการรับคืนซากฯ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเหมาะสมกับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ๑๔. การสนับสนุน อปท. ในการจัดเตรียมระบบคัดแยกและเก็บรวบรวมซากฯ ๑๕. การพัฒนาข้อกำหนดเกี่ยวกับการคัดแยก รับคืน และเก็บรวบรวมซากฯ จากครัวเรือนและร้านซ่อม และการขนส่งซากไปบำบัดกำจัด ๑๖. การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการเก็บรวบรวม ขนส่งและบำบัดซากผลิตภัณฑ์ฯ ๑๗. การยกระดับสถานประกอบการร้านค้าให้เป็นเครือข่ายการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่ได้มาตรฐาน 45

46 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑๘. การพัฒนาข้อกำหนดสำหรับโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลที่มีกระบวนการเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ๑๙. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่ โลหะและพลังงานทดแทน ๒๐. การศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างครบวงจร ๒๑. การพัฒนาเทคโนโลยีและการสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่สามารถนำวัสดุมีค่ากลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ๒๒. การนำร่องการเรียกคืนและจัดการซากฯ ที่มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๒๓. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตด้านการจัดการซากฯ ๒๔. การประกาศเกียรติคุณแก่ อปท. หรือภาคเอกชนที่มีกลไกการรับคืนซากฯ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒๕. การติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ 46

47 ประเด็นเพื่อพิจารณา ความเห็นที่ประชุม…
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ประเด็นเพื่อพิจารณา (๑) ความเหมาะสมของโครงสร้างเนื้อหา จำนวน ๔ บท (๒) ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระสำคัญของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวคิด ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติการ (๓) ประโยชน์หรือผลกระทบของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแปลงยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ความเห็นที่ประชุม… THE END 47 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 47

48 ๑.๘ ปัญหา : (ปัจจุบัน ที่มาของยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒)
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๑.๘ ปัญหา : (ปัจจุบัน ที่มาของยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๒) ๑) มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ในภาพรวม ๒) ประชาชนยังไม่มีความตระหนักและไม่มีความรู้ความเข้าใจ 48 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 48

49 ๓) อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบ คัดแยก เก็บขนและเก็บกัก
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๓) อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบ คัดแยก เก็บขนและเก็บกัก ๔) ภาคเอกชนไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนและดำเนินงานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลอย่างครบวงจร ๕) กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่ได้จดทะเบียนโรงงาน ๖) โรงงานกระจุกตัว 49 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 49

50 ๗) ยังคงมีการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงการนำเข้าส่งออกซากผลิตภัณฑ์ฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๗) ยังคงมีการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงการนำเข้าส่งออกซากผลิตภัณฑ์ฯ ๘) ยังไม่มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และชิ้นส่วนที่เกิดจากร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 50 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 50

51 บทที่ ๒ ๒.๑ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 บทที่ ๒ ๒.๑ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑ ๒.๒ โครงการอื่นๆ นอกยุทธศาสตร์ฯ 51 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 51

52 ๒.๑ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ มี ๑๔ โครงการ (คก.) แล้วเสร็จ ๑๑ คก./อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ คก. /ยังไม่ได้ทำ ๒ คก. ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนา เทคโนโลยี และวิธีการ ที่เหมาะสม ในการจัดการ WEEE (๕ มาตรการ ๖ โครงการ) ยุทธศาสตร์ ๒ เสริมสร้าง ขีดความ สามารถ การเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ในการจัดการ WEEE (๓ มาตรการ ๑ โครงการ) ยุทธศาสตร์ ๓ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ การบังคับใช้ ก.ม.และ พัฒนาระบบ ก.ม.ที่เอื้อ อำนวยต่อ การจัดการ WEEE (๕ มาตรการ ๔ โครงการ) ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนากลไก ทางการเงิน การคลังและ การลงทุน เพื่อสนับสนุน การจัดการ WEEE (๕ มาตรการ ๓ โครงการ) ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนา ระบบการ บริหารจัดการ WEEE (๑ มาตรการ) -แล้วเสร็จ ๒ คก. - อยู่ระหว่าง ๑ คก. -ยังไม่ได้ทำ ๑ คก. แล้วเสร็จและขยายผลได้ทั้งหมด แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ๒ คก. - ยังไม่ได้ทำ ๑ คก. คาบเกี่ยว ย.๓

53 ๒.๒ โครงการอื่นๆ นอกยุทธศาสตร์ฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๒.๒ โครงการอื่นๆ นอกยุทธศาสตร์ฯ ๑) WEEE Can Do Project ๒) The Regional Training Workshop on Repair, Refurbishment Reconditioning of Used EEE and Recycling and Final Disposal of E-wastes ๓) "Weee Can Do with Future Park & Nokia" ๔) โครงการเรียกคืนซากโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริม ๕) โครงการเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ๖) การรับแลกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม 53 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 53

54 บทที่ ๓ ๓.๑ ปัจจัยสนับสนุน ๓.๑.๑ ความตื่นตัวของประชาชนและ อปท.
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 บทที่ ๓ ๓.๑ ปัจจัยสนับสนุน ๓.๑.๑ ความตื่นตัวของประชาชนและ อปท. ๓.๑.๒ ความตื่นตัวของภาคเอกชน ๓.๑.๓ นโยบายที่สอดคล้อง ๓.๑.๔ การขาดแคลนทรัพยากร ๓.๒ ปัจจัยเสี่ยง ๓.๒.๑ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ๓.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓.๒.๔ การเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ๓.๒.๕ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 54 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 54

55 ๓.๑.๑ ความตื่นตัวของประชาชนและ อปท.
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๓.๑ ปัจจัยสนับสนุน ๓.๑.๑ ความตื่นตัวของประชาชนและ อปท. ผลจาก WEEE Can Do ช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ พบว่า อปท. ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการเตรียมระบบการแยกทิ้งซากฯ ๓.๑.๒ ความตื่นตัวของภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการ รีไซเคิลจากต่างประเทศ 55 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 55

56 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551
30 กันยายน 2551 ๓.๑.๓ นโยบายที่สอดคล้อง แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ : แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรฯ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกภาคีเครือข่าย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ : ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการให้มากขึ้น รวมทั้งควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้าที่จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ ๓.๑.๔ การขาดแคลนทรัพยากร การเติบโตของประชากร-เศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดการพัฒนาการจัดหาแหล่งแร่ใหม่จากขยะที่เรียกว่า Urban mining 56 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 56

57 ๓.๒.๑ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๓.๒ ปัจจัยเสี่ยง ๓.๒.๑ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของสินค้า รวมทั้งของเสียมีปริมาณเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ตรวจสอบการควบคุมเป็นไปได้ยากขึ้น ๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ Liquid Crystal Display; LCD และ Plasma รวมทั้ง ความนิยมใน Smart Phone และ Tablet 57 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 57

58 ๓.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 ๓.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อากาศร้อนขึ้นและฝกตกหนักขึ้น ทำให้ความต้องการเครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้น ๓.๒.๔ การเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ช่วงปลายปี ๒๕๕๔ ทำให้เกิดซากฯ ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ตัน ส่วนใหญ่เป็นซากโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ๓.๒.๕ นโยบายที่เกี่ยวข้อง แจก Tablet จำนวนหนึ่งล้านเครื่องให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั่วประเทศ 58 ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ 58


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2/2551 30 กันยายน 2551 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google