งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำการค้ากับ สปป. ลาว อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำการค้ากับ สปป. ลาว อย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำการค้ากับ สปป. ลาว อย่างไร

2 2.1 กฏระเบียบการค้า การทำธุรกิจใน สปป.ลาว นั้น จำเป็นที่นักธุรกิจต้องให้ความสำคัญต่อ กฎ ระเบียบการค้าต่างๆ กระทรวงอุตสาหกรรม-การค้า ได้กำหนดกฎระเบียบและมาตรการด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของ สปป.ลาว ตามประกาศของกระทรวงการค้า เลขที่ 284/ กค.ตปท. ลงวันที่ 17 มีนาคม 2547 โดยกำหนดรายการ สินค้าห้ามนำเข้า สินค้าห้ามส่งออก สินค้าห้ามการนำเข้า-ส่งออก สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้าหรือการส่งออก สินค้าควบคุมการนำเข้า-ส่งออก

3 กฏกติกาทางการค้าที่ควรทราบ : รายการสินค้าที่ห้ามการนำเข้าและส่งออก
(ตามหนังสือแจ้งการ เลขที่ 1376/กอค. กจอ. ล. ว, 10 ต.ค มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป) 1.สินค้าที่ห้ามนำเข้าและส่งออก สินค้าที่ห้ามนำเข้าและส่งออก เป็นประเภทสินค้าที่มีผลกระทบร้ายแรง เป็นอันตรายต่อความมั่นคง ความสงบและความปลอดภัยของชาติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม มาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีของประชาชน รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์หรือพืชพรรณ การปกป้องมรดกแห่งชาติ ทางด้านศิลปะหรือคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติพันธะภายใต้กฏบัติสหประชาชาติ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายใดกฏหมายหนึ่งของ สปป.ลาว ที่มีผลบังคับใช้ รายการสินค้าที่ห้ามนำเข้าและห้ามส่งออก มีดังนี้

4 ก.รายการสินค้าที่ห้ามนำเข้า (มี 5 รายการ)
1.ปืน ลูกปืน วัตถุระเบิด อาวุธสงคราม และพาหนะรับใช้สงคราม 2.เมล็ดฝิ่น ดอกฝิ่น กัญชา 3.ยาปราบศัตรูพืชที่มีความอันตราย 4.เครื่องเล่นเกมที่มีผลกระทบด้านไม่ดีต่อทัศนคติ 5.สิ่งพิมพ์ลามกและผลิตภัณฑ์ วรรณคดีต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและความ มั่นคงของชาติ

5 ข.รายการสินค้าหห้ามส่งออก (มี 9 รายการ)
1.ปืน ลูกปืน วัตถุระเบิด อาวุธสงคราม และเครื่องมือรับใช้สงคราม 2.เมล็ดฝิ่น ดอกฝิ่น กัญชา 3.สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ที่ห้ามส่งออกตามระเบียบกฎหมาย 4.ไม้ท่อน ไม่เลื้อย(ไม้แปรรูป) และไม้กฤษณา(ไม้หอม) ที่ตัดจากธรรมชาติ 5.ดอกกล้วยไม้ป่าที่ได้จากธรรมชาติ และจันได 6.หวายเส้นทุกชนิด 7.ขี้เจีย (สารที่ได้จากการกลั่นขี้ค้างคาว) 8.วัตถุโบราณ วัตถุมรดกแห่งชาติ ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ 9.พระพุทธรูป เทวรูป และสิ่งสักการะบูชาโบราณ เก่าแก่

6 รายการสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออก
(ตามหนังสือแจ้งการ เลขที่ 1376/กกอค. กขอ. ลว. 10 ตุลาคม 2549 มีผลบังคับตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2549) 2.สินค้าที่ต้องขอนุญาต หรือต้องมีใบแสดงเวลานำเข้าและส่งออก สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออก หมายถึง ต้องมีใบอนุญาต หรือต้องได้มีใบแสดงจากแขนงการที่เกี่ยวข้องก่อนการนำเข้า ส่งออก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งของ สปป.ลาว ที่มีผลบังคับใช้ ปฏิบัติตามสนธิสัญญาใดสัญญาหนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบขององค์การที่ สปป.ลาว ที่สมาชิก เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของการนำไปใช้ เพื่อตรวจตราคุณภาพมาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รายการสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออกมีดังนี้

7 2.1รายการสินค้านำเข้า : มี 25 รายการ(ต้องขออนุญาตนำเข้า)
1.สัตว์ที่มีชีวิต ปลา และสัตว์น้ำ 2.เนื้อ ส่วนอื่นๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ ผลิตภัณฑ์สัตว์ และสิ่งปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ 3.ผลิตภัณฑ์นม 4.ข้าวเปลือก ข้าวสาร 5.สิ่งปรุงแต่งจากธัญพืช สิ่งปรุงแต่งจากพืชผัก สิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่บริโภคได้ 6.เครื่องดื่ม เหล้า และน้ำส้ม 7.อาหารที่ปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงสัตว์ 8.ปูนซีเม็นต์ มอทาร คอนกรีต 9.น้ำมันเชื้อเพลิง 10.แก๊สหุงต้ม 11.ธาตุเคมีที่ทำลายชั้นโอโซน และผลิตภัณฑ์ที่บรรจุธาตุดังกล่าว 12.ผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์ 13.ผลิตภัณฑ์การยา นารักษาคน ยารักษาสัตว์ และอุปกรณ์การแพทย์

8 14.ฝุ่นเคมี 15.เครื่องสำอางบางประเภท 16.ยาฆ่าแมลง ฆ่าหนู เชื้อรา 17.ไม้เลื้อย(ไม้แปรรูป) ที่ได้ผ่านการผลิตของโรงงาน 19.หนังสือตำรา และหนังสืออ่าน 20.เพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนย 21.เงินแท่ง ทองคำแท่ง 22.เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณต่างๆ 23.รถและชิ้นส่วนประกอบรถเป็นคันทุกประเภท (ยกเว้นรถจักรยาน และรถไถนาเดินตาม) 24.เครื่องเล่นเกม 25.ธาตุระเบิด

9 2.2รายการสินค้าส่งออก : มี 7 รายการ (ต้องขออนุญาตส่งออก)
1.สัตว์ที่มีชีวิต รวมทั้งปลาและสัตว์น้ำ 2.ข้าวเปลือก ข้าวสาร 3.ขี้ครั่ง ยางไม้ และเครื่องป่าของดง 4.ผลิตภัณฑ์แร่ 5.ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.เพชรที่ยังไม่เจียรไนย 7.ทองคำแท่ง และเงินแท่ง


ดาวน์โหลด ppt ทำการค้ากับ สปป. ลาว อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google