งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวสมดุลภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวสมดุลภาษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวสมดุลภาษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน
อนุบาลปีที่ 1 ( 4 ขวบ ) พัฒนาการทางภาษา ออกเสียงพยัญชนะได้ พูดประโยคที่มี 1 คำ พูดประโยคที่มี 2 คำ ระบุเสียงที่คุ้นเคยได้ จำแนกเสียงที่คล้ายคลึงได้ เข้าใจภาษาที่คนอื่นพูดด้วย ทำตามคำแนะนำได้ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

3 แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน
อนุบาลปีที่ 1 ( 4 ขวบ ) พัฒนาการทางภาษา พูดสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างอิสระ ออกเสียงคำได้ถูกต้อง รู้จักคำศัพท์ในระดับที่เหมาะสมกับ วุฒิภาวะ พูดประโยคที่สมบูรณ์ได้ พูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

4 ทัศนคติด้านการอ่านและพฤติกรรมที่แสดงนิสัยรักการอ่าน
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 1 ( 4 ขวบ ) ทัศนคติด้านการอ่านและพฤติกรรมที่แสดงนิสัยรักการอ่าน หยิบหนังสือมาอ่านเอง ขอให้ครูอ่านหนังสือให้ฟัง ฟังอย่างตั้งใจเมื่อครูอ่านหนังสือให้ฟัง ถามคำถามและพูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

5 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 1 ( 4 ขวบ ) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ รู้ว่าหนังสือมีไว้สำหรับอ่าน ระบุส่วนต่าง ๆ ของหนังสือได้ เช่น ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน และด้านล่าง พลิกหน้าหนังสือได้ถูกต้อง รู้ความแตกต่างระหว่างตัวหนังสือและภาพวาด พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

6 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 1 ( 4 ขวบ ) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ รู้ว่าภาพในหนังสือแต่ละหน้าจะสัมพันธ์กับตัวหนังสือ รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากส่วนใดในหน้าหนังสือ รู้ชื่อเรื่องหนังสือ รู้ชื่อผู้แต่ง รู้ชื่อผู้วาดภาพประกอบ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

7 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 2 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง เล่าเรื่องที่คุ้นเคยย้อนกลับได้ โดยใช้รูปภาพในหนังสือช่วย ในการเล่าเรื่อง เล่าเรื่องย้อนกลับได้โดยไม่ใช้รูปภาพช่วย เล่าเรื่องย้อนกลับได้โดยใช้น้ำเสียงเหมือนการอ่าน พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

8 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 2 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง เล่าเรื่องโดยมีองค์ประกอบของเรื่อง - ฉาก / เหตุการณ์ (เริ่มต้นเรื่อง เวลา สถานที่ ตัวละคร) - แก่นเรื่อง (ปัญหาหรือเป้าหมายของตัว ละครหลัก) - การลำดับเนื้อเรื่อง (เหตุการณ์ที่นำไปสู่ การแก้ปัญหาของตัวละครหลัก หรือการที่ตัวละครหลักบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ) - ผลที่ปรากฏ (การแก้ปัญหา การบรรลุเป้าหมาย การสิ้นสุดเรื่อง) พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

9 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 2 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง ตอบสนองต่อเรื่องที่อ่าน โดยตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน มีส่วนร่วมในการอ่านโดยอ่านตามหรืออ่านพร้อมครู เมื่อครูอ่านเรื่องให้ฟัง เมื่ออ่านร่วมกัน สามารถเติมคำ ในนิทานที่สอดคล้องกับบริบทได้ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

10 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 2 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ รู้ว่าต้องอ่านตัวหนังสือจากซ้ายไปขวา รู้ว่าภาษาพูด นำไปเขียนเป็นตัวหนังสือ เพื่อใช้อ่านได้ รู้จักตัวอักษรและชี้ตัวอักษรที่ปรากฏในหน้าหนังสือได้ รู้จักคำและชี้คำที่ปรากกฎในหน้าหนังสือได้ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

11 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 2 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ รู้จักสังเกตตัวหนังสือหรือข้อความในสภาพแวดล้อมและสามารถอ่านป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมายบางอย่างได้ จำคำบางคำที่เคยเห็นในหนังสือได้ ระบุชื่อพยัญชนะได้ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

12 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 2 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ จับคู่เสียงและตัวพยัญชนะได้ ถามคำถามเกี่ยวกับชื่อพยัญชนะ คำ และเสียงอ่าน พยายามอ่านโดยทำท่าอ่าน จากภาพ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

13 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน อนุบาลปีที่ 2 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ พยายามอ่านโดยทำท่าอ่านจากตัวหนังสือ เริ่มต้นใช้บริบทของเรื่อง รูปประโยค และโครงสร้างภาษาเพื่อคาดคะเนคำ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

14 พัฒนาการด้านการเขียน
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการเขียน อนุบาลปีที่ 1 พัฒนาการด้านการเขียน สนใจสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้เขียนด้วยตัวเอง พยายามเขียนเพื่อสื่อสารความหมายโดยไม่คำนึงถึงการเขียนที่ถูกต้อง บอกเนื้อเรื่องหรือประโยคที่ต้องการให้ครูเขียนได้ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

15 พัฒนาการด้านการเขียน
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการเขียน อนุบาลปีที่ 1 พัฒนาการด้านการเขียน คัดลอกตัวหนังสือหรือคำ เขียนตัวอักษรได้คล้ายคลึงกับตัวพยัญชนะ เขียนจากซ้ายไปขวา พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

16 กาเครื่องหมาย  หน้ารายการ ที่ตรงกับการเขียนของเด็ก
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการเขียน อนุบาลปีที่ 1 กาเครื่องหมาย  หน้ารายการ ที่ตรงกับการเขียนของเด็ก ใช้ภาพวาดแทนการเขียนและการวาด แสดงความแตกต่างระหว่างภาพวาดและการเขียน เขียนขีดเขี่ย พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย

17 กาเครื่องหมาย  หน้ารายการ ที่ตรงกับการเขียนของเด็ก
แบบสำรวจความสามารถพื้นฐานด้านการเขียน อนุบาลปีที่ 2 กาเครื่องหมาย  หน้ารายการ ที่ตรงกับการเขียนของเด็ก ใช้รูปแบบคล้ายตัวอักษรในการเขียน ใช้ตัวอักษรที่รู้จักนำมาเขียนเรียงกันเป็นบรรทัด ใช้การสะกดคำที่คิดขึ้นเองในการเขียน ใช้การสะกดคำที่ถูกต้องในการเขียน พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้ง ไม่พบเลย


ดาวน์โหลด ppt การประเมินพัฒนาการทางภาษาตามแนวสมดุลภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google