งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการทางภาษา  ออกเสียงพยัญชนะได้  พูดประโยคที่มี 1 คำ  พูดประโยคที่มี 2 คำ  ระบุเสียงที่คุ้นเคยได้  จำแนกเสียงที่คล้ายคลึงได้  เข้าใจภาษาที่คนอื่นพูดด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการทางภาษา  ออกเสียงพยัญชนะได้  พูดประโยคที่มี 1 คำ  พูดประโยคที่มี 2 คำ  ระบุเสียงที่คุ้นเคยได้  จำแนกเสียงที่คล้ายคลึงได้  เข้าใจภาษาที่คนอื่นพูดด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาการทางภาษา  ออกเสียงพยัญชนะได้  พูดประโยคที่มี 1 คำ  พูดประโยคที่มี 2 คำ  ระบุเสียงที่คุ้นเคยได้  จำแนกเสียงที่คล้ายคลึงได้  เข้าใจภาษาที่คนอื่นพูดด้วย  ทำตามคำแนะนำได้ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้งไม่พบเลย

3 พัฒนาการทางภาษา  พูดสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างอิสระ  ออกเสียงคำได้ถูกต้อง  รู้จักคำศัพท์ในระดับที่เหมาะสมกับ วุฒิภาวะ  พูดประโยคที่สมบูรณ์ได้  พูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ พบสม่ำเสมอพบเป็นบางครั้งไม่พบเลย

4 ทัศนคติด้านการอ่านและ พฤติกรรมที่แสดงนิสัยรักการ อ่าน  หยิบหนังสือมาอ่านเอง  ขอให้ครูอ่านหนังสือให้ฟัง  ฟังอย่างตั้งใจเมื่อครูอ่าน หนังสือให้ฟัง  ถามคำถามและพูดแสดง ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ครู อ่านให้ฟัง พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้งไม่พบเลย

5 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือ  รู้ว่าหนังสือมีไว้สำหรับอ่าน  ระบุส่วนต่าง ๆ ของหนังสือได้ เช่น ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน และ ด้านล่าง  พลิกหน้าหนังสือได้ถูกต้อง  รู้ความแตกต่างระหว่างตัวหนังสือ และภาพวาด พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้งไม่พบเลย

6 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ หนังสือ  รู้ว่าภาพในหนังสือแต่ละหน้าจะ สัมพันธ์กับตัวหนังสือ  รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากส่วนใดในหน้า หนังสือ  รู้ชื่อเรื่องหนังสือ  รู้ชื่อผู้แต่ง  รู้ชื่อผู้วาดภาพประกอบ พบสม่ำเสมอ พบเป็นบางครั้งไม่พบเลย

7 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง  เล่าเรื่องที่คุ้นเคยย้อนกลับได้ โดยใช้รูปภาพในหนังสือช่วย ในการเล่าเรื่อง  เล่าเรื่องย้อนกลับได้โดยไม่ใช้ รูปภาพช่วย  เล่าเรื่องย้อนกลับได้โดยใช้ น้ำเสียงเหมือนการอ่าน พบสม่ำเสมอไม่พบเลยพบเป็นบางครั้ง

8 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง  เล่าเรื่องโดยมีองค์ประกอบของเรื่อง - ฉาก / เหตุการณ์ ( เริ่มต้นเรื่อง เวลา สถานที่ ตัวละคร ) - แก่นเรื่อง ( ปัญหาหรือเป้าหมายของตัว ละครหลัก ) - การลำดับเนื้อเรื่อง ( เหตุการณ์ที่นำไปสู่ การแก้ปัญหาของตัวละครหลัก หรือการที่ ตัวละครหลักบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ ) - ผลที่ปรากฏ ( การแก้ปัญหา การ บรรลุเป้าหมาย การสิ้นสุดเรื่อง ) พบสม่ำเสมอไม่พบเลยพบเป็นบางครั้ง

9 ความเข้าใจเนื้อเรื่อง  ตอบสนองต่อเรื่องที่อ่าน โดย ตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน  มีส่วนร่วมในการอ่านโดยอ่านตาม หรืออ่านพร้อมครู เมื่อครูอ่านเรื่อง ให้ฟัง  เมื่ออ่านร่วมกัน สามารถเติมคำ ใน นิทานที่สอดคล้องกับบริบทได้ พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง

10 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตัวหนังสือ  รู้ว่าต้องอ่านตัวหนังสือจาก ซ้ายไปขวา  รู้ว่าภาษาพูด นำไปเขียนเป็น ตัวหนังสือ เพื่อใช้อ่านได้  รู้จักตัวอักษรและชี้ตัวอักษรที่ ปรากฏในหน้าหนังสือได้  รู้จักคำและชี้คำที่ปรากกฎใน หน้าหนังสือได้ พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง

11 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตัวหนังสือ  รู้จักสังเกตตัวหนังสือหรือข้อความ ในสภาพแวดล้อมและสามารถอ่าน ป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมาย บางอย่างได้  จำคำบางคำที่เคยเห็นในหนังสือได้  ระบุชื่อพยัญชนะได้ พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง

12 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตัวหนังสือ  จับคู่เสียงและตัวพยัญชนะได้  ถามคำถามเกี่ยวกับชื่อ พยัญชนะ คำ และเสียงอ่าน  พยายามอ่านโดยทำท่าอ่าน จากภาพ พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง

13 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตัวหนังสือ  พยายามอ่านโดยทำท่า อ่านจากตัวหนังสือ  เริ่มต้นใช้บริบทของเรื่อง รูปประโยค และ โครงสร้างภาษาเพื่อ คาดคะเนคำ พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง

14 พัฒนาการด้านการเขียน  สนใจสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้เขียน ด้วยตัวเอง  พยายามเขียนเพื่อสื่อสาร ความหมายโดยไม่คำนึงถึงการ เขียนที่ถูกต้อง  บอกเนื้อเรื่องหรือประโยคที่ ต้องการให้ครูเขียนได้ พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง

15 พัฒนาการด้านการเขียน  คัดลอกตัวหนังสือหรือคำ  เขียนตัวอักษรได้คล้ายคลึงกับตัว พยัญชนะ  เขียนจากซ้ายไปขวา พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง

16 กาเครื่องหมาย หน้ารายการ ที่ตรงกับการเขียนของเด็ก  ใช้ภาพวาดแทนการเขียนและ การวาด  แสดงความแตกต่างระหว่าง ภาพวาดและการเขียน  เขียนขีดเขี่ย พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง

17 กาเครื่องหมาย หน้า รายการ ที่ตรงกับการเขียนของเด็ก  ใช้รูปแบบคล้ายตัวอักษรใน การเขียน  ใช้ตัวอักษรที่รู้จักนำมาเขียน เรียงกันเป็นบรรทัด  ใช้การสะกดคำที่คิดขึ้นเอง ในการเขียน  ใช้การสะกดคำที่ถูกต้องใน การเขียน พบสม่ำเสมอไม่พบเลย พบเป็นบางครั้ง


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการทางภาษา  ออกเสียงพยัญชนะได้  พูดประโยคที่มี 1 คำ  พูดประโยคที่มี 2 คำ  ระบุเสียงที่คุ้นเคยได้  จำแนกเสียงที่คล้ายคลึงได้  เข้าใจภาษาที่คนอื่นพูดด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google