งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพครูสู่ตำแหน่งวิชาการ ในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพครูสู่ตำแหน่งวิชาการ ในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาศักยภาพครูสู่ตำแหน่งวิชาการ ในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน

3 21 st Century people Skills 1.ICT Skills 2.Communication Skills 3.Functional Skills 4.Research and Development 5.Global Citizen

4 21 st Century Skills ICT Skills

5 21 st Century Skills Communication Skills

6 21 st Century Skills Functional Skills

7 21 st Century Skills Research and Development

8 21 st Century Skills Global Citizen

9 กิจกรรม นันทนาการ วิชาชี พ นักพล ศึกษา สอนพล ศึกษา สอนสุข ศึกษา ลูกเสือ ใส่ใจ สุขภาพ ผู้เรียน พัฒนา กีฬาสู่ ความ เป็นเลิศ พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียน

10 วิชาชีพนักพล ศึกษา สอนสุขศึกษา

11 วิชาชีพนักพล ศึกษา สอนพลศึกษา

12 วิชาชีพนักพล ศึกษา ลูกเสือ

13 วิชาชีพนักพล ศึกษา พัฒนากีฬาสู่ความ เป็นเลิศ

14 วิชาชีพนักพล ศึกษา กิจกรรมนันทนาการ

15 วิชาชีพนักพล ศึกษา พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

16 วิชาชีพนักพล ศึกษา ใส่ใจสุขภาพผู้เรียน

17 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ละ โรงเรียน (Based-Line) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องเรียน คุณภาพ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตร ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน Positive Discipline CAR การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ Inside outOutside in ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

18 นักพลศึกษารุ่นใหม่ใน ศตวรรษที่ 21 1. สนใจเสาะแสวงหาความรู้ 2. รอบรู้ด้านการจัดการศึกษา 3. รอบรู้ความสามารถที่ทันสมัย 4. รู้จักและเข้าใจพัฒนาการของ ผู้เรียน 5. มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่ สอนอย่างลุ่มลึก 6. เชี่ยวชาญและสร้างสรรค์การ เรียนรู้ 7. รักและศรัทธาที่จะเป็นครู 8. มีจิตอาสา มีจริยธรรมเป็น แบบอย่าง

19 นักพลศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 สนใจเสาะแสวงหาความรู้

20 นักพลศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 รอบรู้ด้านการจัดการศึกษา

21 นักพลศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 รอบรู้ความสามารถที่ทันสมัย

22 นักพลศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 รู้จักและเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน

23 นักพลศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่สอนอย่างลุ่มลึก

24 นักพลศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 เชี่ยวชาญและสร้างสรรค์การเรียนรู้

25 นักพลศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 รักและศรัทธาวิชาชีพ

26 นักพลศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 มีจิตอาสา มีจริยธรรมเป็นแบบอย่าง

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพครูสู่ตำแหน่งวิชาการ ในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google