งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี. หลักการและเหตุผล กรมอนามัย ดำเนินการรณรงค์สร้างกระแส โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2550 สร้างกระแสจากบุคคลที่อ้วน ลงพุง สมัครเข้ามาเป็นบุคคลต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี. หลักการและเหตุผล กรมอนามัย ดำเนินการรณรงค์สร้างกระแส โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2550 สร้างกระแสจากบุคคลที่อ้วน ลงพุง สมัครเข้ามาเป็นบุคคลต้นแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี

2 หลักการและเหตุผล กรมอนามัย ดำเนินการรณรงค์สร้างกระแส โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2550 สร้างกระแสจากบุคคลที่อ้วน ลงพุง สมัครเข้ามาเป็นบุคคลต้นแบบ ที่รู้จักการจัดการควบคุมน้ำหนัก ด้วยภารกิจ 3 อ. ปี 2551 รับสมัครองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็น องค์กรไร้พุงต้นแบบ และชุมชนไร้พุง ต้นแบบทั่วประเทศ

3 หลักการและเหตุผล ปี 2552 เน้นที่เจ้าภาพตัวจริงคือ คณะกรรมการบริหารจังหวัด อปท. และ สสจ. เป็นบุคคลต้นแบบ และองค์กรต้นแบบของจังหวัด ที่รัก(ษ์)สุขภาพของตนเป็นอย่างดี รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้วิธี ประเมินรอบเอวด้วยตนเอง มีนโยบาย และ การบริหารจัดการ สร้างปัจจัยเอื้อต่อการลดพุง ของประชาชน โดยใช้ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์

4 หลักการและเหตุผล ปี 2553 เน้นที่เจ้าภาพตัวจริง คือคณะกรรมการบริหาร จังหวัด อสม. ทั่วประเทศ สสจ. องค์กรใหม่ 1 แห่ง และ ประชาชนในพื้นที่ อปท. 1 แห่ง เป็นบุคคลต้นแบบ และองค์กร ต้นแบบของจังหวัด ที่รัก(ษ์)สุขภาพของตนเป็นอย่างดี รณรงค์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ผ่านสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายฐานการมีส่วนร่วมของ อสม.ประชาชน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด อปท. สสจ. เป็นต้นแบบ 2. เพื่อรณรงค์ให้เกิดการสื่อสารในสังคมเรื่องอ้วนลงพุง ตลอดจนพิษภัยของโรคอ้วน โดยผ่านบุคคล และองค์กร ต้นแบบ 3. เพื่อให้ความรู้และวิธีการที่ถูกต้องในการใส่ใจสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยภารกิจ 3 อ. และลดน้ำหนัก อย่างถูกต้อง

6 กลุ่มเป้าหมาย 1. ระดับองค์กร 1.1 บุคลากรใน สสจ. (นพ.สสจ., ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1.2 ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 1.3 องค์กรภาครัฐ/เอกชน 1 แห่ง (โดย สสจ. เป็น Caoching) 2. ระดับบุคคล 2.1 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมจังหวัด 2.2 อสม. ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

7 7 โครงการ “จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” เป็นระยะเวลา 5 เดือน (มีค.-กค.53) 1.เชิญจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 75 จังหวัด เตรียมตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิด กำหนดการพิธีเปิดใน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กทม. รมต.สาธารณสุข และ รมต.มหาดไทย ประธานพิธีเปิด และ ลงนาม MOU รูปแบบกิจกรรมรูปแบบกิจกรรม

8 รูปแบบกิจกรรมจังหวัดไร้พุงรูปแบบกิจกรรมจังหวัดไร้พุง ครั้งที่ คะแนน กิจกรรมกำหนดส่ง ข้อมูล 1 วัดรอบเอว 5 กลุ่ม และ ชั่งน้ำหนัก ใน 3 กลุ่มแรก 1. หัวหน้าหน่วยราชการระดับจังหวัด 2. องค์กร สสจ. (บุคลากรใน สสจ.) 3. องค์กรใหม่ 1 แห่ง 4. อสม. 5. ประชาชนในพื้นที่ อปท. 1 แห่ง จังหวัดต้องส่งข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 1. เป้าหมาย (จำนวนคน) ของทั้ง 5 กลุ่ม 2. จำนวนคนที่เข้าร่วมวัดรอบเอวครั้งที่ 1 แต่ละกลุ่ม 3. ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเริ่มต้น ของกลุ่ม 1-3 4. ค่าเฉลี่ยรอบเอวเริ่มต้น ของกลุ่ม 1-3 5. %รอบเอวปกติของผู้ที่เข้าร่วมทั้ง 5 กลุ่ม 31 มีค.53

9 ครั้ง ที่ คะ แนน สรุปกิจกรรมกำหนด ส่งข้อมูล 1 10 -วัดรอบเอว(อสม., ประชาชน) ชั่งน้ำหนักและวัดรอบเอว(หัวหน้าหน่วย ราชการ, สสจ., องค์กรใหม่) เกณฑ์ปกติสูงสุด 5 กลุ่มๆ ละ 2 คะแนน - % ของผู้เข้าร่วมวัดรอบเอว สูงสุด กลุ่ม ละ 2 คะแนน 31 มีค. 4 10 5 - เกณฑ์ ของค่าเฉลี่ยน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 ที่ ลดลง ของ องค์กรใหม่ - % ของผู้เข้าร่วมชั่งน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 (100 % = 5 คะแนน) - กิจกรรมภาพรณรงค์ภาพรวมของจังหวัด เดือน มิถุนายน - กิจกรรมรณรงค์ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดือน มิถุนายน 30 มิย. 2 3 2 5 -เกณฑ์ ของค่าเฉลี่ยน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 ของ สสจ. ลดได้มากที่สุด = 3 คะแนน - % ของผู้เข้าร่วมชั่งน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1(100 % = 2 คะแนน) -กิจกรรมภาพรณรงค์ภาพรวมของจังหวัด เดือนเมษายน -กิจกรรมรณรงค์ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดือน เมษายน 30เมย. 3 3 2 5 - เกณฑ์ ของค่าเฉลี่ยน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 ของ หัวหน้าหน่วยราชการ ลดได้มากที่สุด = 3 คะแนน - % ของผู้เข้าร่วมชั่งน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 (100 % = 2 คะแนน) -กิจกรรมภาพรณรงค์ภาพรวมของจังหวัด เดือน พฤษภาคม -กิจกรรมรณรงค์ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดือน พฤษภาคม 31 พค. 5 15 10 15 -เกณฑ์ของค่าเฉลี่ยรอบเอว ที่ลดลง เทียบกับครั้งที่ 1 ของกลุ่ม 1-3 ลดได้มากที่สุดกลุ่มละ 5 คะแนน - % ของรอบเอวปกติเพิ่มขึ้นสูงสุด เทียบกับครั้งที่1 ของกลุ่ม 4-5 -% ของผู้เข้าร่วมวัดรอบเอว สูงสุด กลุ่ม ละ 3 คะแนน 31 กค.

10 รูปแบบกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม ครั้ง ที่ คะ แนน กิจกรรมกำหนดส่ง ข้อมูล 2 3 4 5 กิจกรรมรณรงค์ของจังหวัดใน เดือน เมย., พค., มิย. ประกอบด้วย 1. กิจกรรมด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการขับเคลื่อนจังหวัดไร้พุง 2. ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความตื่นตัว ให้กับประชาชนในจังหวัด ได้ตระหนักถึงภัยร้ายอ้วน ลงพุง และความรู้ เรื่องการจัดการโรคอ้วนลงพุงที่ ถูกต้องโดยจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัด หมายเหตุ ขอให้จังหวัดรวบรวมทั้ง 2 กิจกรรม สำเนาลงแผ่น VCD หรือ DVD ส่งไปกองโภชนาการ กรมอนามัย ข้อตกลง **ข้อมูลที่ได้รับช้าหลังวันที่ 10 ของแต่ละครั้ง จะไม่คิดคะแนนให้ E-mail: kitvorapatw@gmail:com 30 เมย. 31 พค. 30 มิย.

11 รางวัล จัดงานประกาศผู้ชนะเลิศ “จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ชนะเลิศ รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ทีมรองชนะเลิศที่ 1 รับรางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมโล่ ทีมรองชนะเลิศที่ 2 รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ จากรมต.มหาดไทย และ รมต.สาธารณสุข “ฆ้องทองคำ”สำหรับจังหวัดที่ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ เชิญชวนคนในจังหวัดมาร่วมไร้พุงยอดเยี่ยม 1 รางวัล ชนะเลิศ ระดับเขตผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข (18 เขต) รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ จากรมต.สาธารณสุข และรมต.มหาดไทย

12

13 LOGO www.themegallery.com จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี. หลักการและเหตุผล กรมอนามัย ดำเนินการรณรงค์สร้างกระแส โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2550 สร้างกระแสจากบุคคลที่อ้วน ลงพุง สมัครเข้ามาเป็นบุคคลต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google