งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 “ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข ” บทที่ 13 “ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 “ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข ” บทที่ 13 “ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 “ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข ” บทที่ 13 “ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข ”

2 นักศึกษาใช้โทรศัพท์ทำอะไรคะ ?

3 1. ความหมายของความสุข 3. ความเครียดและการ ป้องกันแก้ไข ความเครียด 4. การเสริมสร้างชีวิต ให้เป็นสุข 2. ความสุขของมนุษย์ตาม ทรรศนะของ นักปรัชญา

4 ความ สุข นายแพทย์ประเวศ วะสี ความสุขสบาย ทางร่างกายและจิตใจ หมด ไปซึ่งความทุกข์ และความสุข ที่ได้ให้ ท่านพุทธทาส ความสุขอยู่ที่ใจของ เรา ไม่ยึดติดไม่เห็นแก่ตัว ก็จะ สบาย หมดความเห็นแก่ตัว ก็ หมดทุกข์ ดังนั้นความสุขและ ความทุกข์จึงอยู่ที่ใจ

5 ความสุข สุขทางโลก สุขทางกาย สุขทางธรรม สุขทางใจ

6 ความสุขมนุษย์ตาม แนวคิดนักปรัชญา 1. แนวคิดกลุ่มสุขนิยม เชื่อว่าความสุข คือ การสุขสบายเพียง กายอย่างเดียวเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด สำหรับชีวิต 2. แนวคิดกลุ่มอสุข นิยม เชื่อว่าความสุขทางกายไม่ใช่ ความสุขที่แท้จริงแต่ยังมี - ความสุขทางใจ ( วิมุตินิยม ) - ความมีปัญญา ( ปัญญานิยม ) 3. แนวคิดกลุ่มมนุษย์นิยม เชื่อว่าความสุข คือ ต้องมาทั้งสุขทางกาย สบายใจ และมีปัญญา

7 เป้าหมายของชีวิต... ความสุข อสุข นิยม วิมุติ นิยม ปัญญา นิยม มนุษย์นิยม สุข นิยม สุข สบาย สุขสมดุล

8 สาเหตุที่ทำให้เกิด ความเครียด 1. ความ กดดัน 2. ความวิตก กังวล 4. ความ ขัดแย้ง 3. ความคับข้อง ใจ 5. ความผิดปกติ ทางร่างกาย

9 แนวทางการป้องกันและ แก้ไขความเครียด 1. ตั้งสติ พิจารณาปัญหา 2. คิดถึงแต่สภาพปัจจุบันให้ มากที่สุด อย่ากังวล กับ อนาคตที่ยังมาไม่ถึง “ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด ” 3. ปล่อยวางกับอดีตที่ผ่านมา เพราะเราไม่ สามารถ ย้อนกลับไปแก้ไขได้ ถือว่า เป็นบทเรียน 4. ยืดหยุ่นกับชีวิตของ ตนเองให้มากขึ้น

10 แนวทางการรักษาโรค เครียด ( ท่านพุทธทาส ) 1. ไม่รู้ไม่ชี้ 2. ช่างหัวมัน 3. เช่นนั้นเอง ( การยอมรับสัจ ธรรม ) 4. ไม่มีตัวกู - ของกู 5. ไม่น่าเอา - ไม่น่าเป็น ( ละกิเลส ) 6. ตายก่อนตาย ( การปล่อยวาง ละทิ้ง ลาภยศ สรรเสริญ ) 7. ดับไม่เหลือ ( ดับกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ )

11 การเสริมสร้างความสุข ในครอบครัว 1. มีความ พร้อม ร่างกาย - จิตใจ - อารมณ์ (EQ)- ด้านเศรษฐกิจ 2. ความสอดคล้อง ในงานอาชีพ 3. ความสอดคล้องที่ อยู่อาศัย 4. ความสอดคล้องใน การปรับตัว 5. ความสอดคล้องในการ ใช้เวลาว่างร่วมกัน 6. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ การเสริมสร้างความสุข 7. สอดคล้องเรื่อง เพศสัมพันธ์

12 การเสริมสร้างความสุข จากการทำงาน 1. รู้ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ 2. รักษาศรัทธาในงาน 3. ทำงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต 4. สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ 5. แก้ปัญหาด้วย ปัญญา 6. มีความรัก และเมตตา ให้ผู้ร่วมงาน

13 หลักธรรมการทำงาน ให้เป็นสุข อิทธิบาท 4 1. ฉันทะรักงาน 2. วิริยะขยัน ทำงาน 3. จิตตะตั้งใจ ทำงาน 4. วิมังสาไตร่ตรอง งาน

14 การเสริมสร้างจิต ให้เป็นสุข 1. เข้าถึง ธรรมชาติ 2. การออกกำลัง กาย 3. รักงานที่ทำ 4. การ เรียนรู้ 5. มีเมตตา 6. ความ สามัคคี 7. การมีจิตใจที่ งดงาม 8. มีความเจริญทาง สติปัญญา

15 ความสุขสำเร็จ ในชีวิต มีเงินใช้ มีชื่อเสียง ได้ทำงานที่ตนรักและชอบ

16 สรุ ป การเสริมสร้าง ชีวิตให้เป็นสุข เริ่มจาก ตนเอง ครอบครัว สังคม โดยมีสติ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และ ตั้งอยู่ในความพอดีนั่นเอง หน่วยสังคมที่ ใหญ่ขึ้น

17 ถ้าไม่หลับ.... มีคำถามไหมคะ ?


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 “ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข ” บทที่ 13 “ การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google