งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม จัดตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณอุไร ไตร เกษม 1. รักษามาตรฐาน 8 ครั้ง / 8 แห่ง คุณณิชากร บุญ บุรี 1. จัดตั้งสหกรณ์ 8 ครั้ง 2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม จัดตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณอุไร ไตร เกษม 1. รักษามาตรฐาน 8 ครั้ง / 8 แห่ง คุณณิชากร บุญ บุรี 1. จัดตั้งสหกรณ์ 8 ครั้ง 2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม จัดตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณอุไร ไตร เกษม 1. รักษามาตรฐาน 8 ครั้ง / 8 แห่ง คุณณิชากร บุญ บุรี 1. จัดตั้งสหกรณ์ 8 ครั้ง 2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 6 ครั้ง คุณสากล ประเสริฐ 1. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ 2 ครั้ง 2. พระราชดำริ 2 ครั้ง

2 กลุ่ม พัฒนา ธุรกิจ ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง ผอ. ชัยสิน / คุณพัชรี 1. การพัฒนาการบริหาร สินเชื่อ 2 ครั้ง 2. โครงการฯและการดำเนิน ธุรกิจรวบรวมตลาดผลไม้ 4 ครั้ง คุณจุมพล 1. ส่งเสริมการออม 2 ครั้ง คุณสุพิน คุณ ชลลัดดา 1. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ - 5 กลุ่ม - รายงานผล 1 ครั้ง 2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าสู่ มาตรฐานปลอดภัย - 1 แห่ง - รายงานผล 1 ครั้ง

3 บริหาร จัดการ ผู้รับผิดช อบ เรื่องจำนวนครั้ง คุณ ทิพวรรณ 3. โครงการลดภาระหนี้ ติดตามประเมินผล จัดประชุมชี้แจง 1 ครั้ง คุณ ทิพวรรณ 1. การยกระดับชั้นการ ควบคุมภายในของ สหกรณ์ 1 แห่ง / 1 ครั้ง 3. ติดตามเร่งรัดเงินกู้ 8 ครั้ง

4 บริหาร จัดการ ผู้รับผิดชอ บ เรื่องจำนวนครั้ง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ จัดหาปัจจัย - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา เงินกู้ - ติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกู้ 1 ครั้ง 2 ครั้ง

5 ผู้รับผิดช อบ เรื่องจำนวนครั้ง ผอ. ประเสริฐ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 23 แห่ง /23 ครั้ง 2. รักษามาตรฐานอ. เมือง คุณบุปผา 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 10 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 6 ครั้ง 3. เผยแพร่อุดมการณ์ฯ 7 ครั้ง 4. โครงการอำเภอเคลื่อนที่ 1 ครั้ง

6 อ. เมืองผู้รับผิดช อบ เรื่องจำนวน ครั้ง คุณสมชาย 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 2. รักษามาตรฐาน 19 ครั้ง 3. เผยแพร่อุดมการณ์การและ วิธีการสหกรณ์

7 อ. สูงเม่นผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง ผอ. พิมพ์พรรณ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง /3 ครั้ง 2. ประชุมใหญ่ 1 แห่ง / 1 ครั้ง 3. ติดต่อประสานงาน ประชุม อื่น ๆ 3 ครั้ง 4. ชำระบัญชี 3 ครั้ง 5. มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่ม 10 แห่ง /10 ครั้ง คุณแชน 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 11 แห่ง /11 ครั้ง 2. ผลักดันผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง /1 ครั้ง 3. รักษามาตรฐาน 7 แห่ง /7 ครั้ง 4. อำนวยการ ติดต่อประสานงาน ประชุม 3 แห่ง / 3 ครั้ง

8 อ. สูงเม่นผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณวิทยา 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง /9 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 7 แห่ง /7 ครั้ง 3. ผลักดันมาตรฐาน 1 แห่ง / 1 ครั้ง 4. งานอำนวยการ 1 แห่ง / 1 ครั้ง คุณอารีย์ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง /9 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 8 แห่ง /8 ครั้ง 3. ผลักดันมาตรฐาน 1 แห่ง / 1 ครั้ง 4. แผนกลยุทธ์ 1 แห่ง / 1 ครั้ง 5. งานอำนวยการ 1 แห่ง / 1 ครั้ง

9 อ. สูงเม่นผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณนิตยา 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 7 แห่ง /7 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 9 แห่ง /9 ครั้ง 3. งานอำนวยการ 1 ครั้ง

10 อ. ลองผู้รับผิดช อบ เรื่องจำนวนครั้ง ผอ. บุญทวีแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม 19 แห่ง 19 ครั้ง คุณ วัธนาแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม 19 แห่ง 19 ครั้ง

11 อำเภอสองผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง ผอ. พันธุ์เกียรติ์ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง /10 ครั้ง 2. มาตรฐานสหกรณ์ / กลุ่ม 9 แห่ง / 9 ครั้ง คุณชยันต์ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 12 แห่ง /12 ครั้ง 2. มาตรฐานสหกรณ์ / กลุ่ม 11 แห่ง /11 ครั้ง 3. ราชดำริ 1 แห่ง /1 ครั้ง

12 อ. สองผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณสานิตย์ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 11 แห่ง /11 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 10 แห่ง / 10 ครั้ง

13 ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวน ครั้ง คุณขวัญดาวแนะนำจัดทำบัญชี 15 คุณวินท์นิศาแนะนำจัดทำบัญชี 13 คุณเทพอักษรแนะนำจัดทำบัญชี 13 คุณนพดลแนะนำจัดทำบัญชี 15 คุณรวีวรรณแนะนำจัดทำบัญชี 15 คุณพรรณนาราแนะนำจัดทำบัญชี 12 คุณวารุณี เสียงดังแนะนำจัดทำบัญชี 12 คุณวารุณี อินวรรณแนะนำจัดทำบัญชี 14

14 ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวน ครั้ง คุณทักษิณาแนะนำจัดทำบัญชี 15 คุณกรรวีร์แนะนำจัดทำบัญชี 14 คุณจีรานุชแนะนำจัดทำบัญชี 15 คุณศิริวรรณแนะนำจัดทำบัญชี 15 คุณอรนุชแนะนำจัดทำบัญชี 12


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม จัดตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณอุไร ไตร เกษม 1. รักษามาตรฐาน 8 ครั้ง / 8 แห่ง คุณณิชากร บุญ บุรี 1. จัดตั้งสหกรณ์ 8 ครั้ง 2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google