งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา

3 2 เรื่อง ศาสนพิธี ศาสนพิธี พิธีทำบุญงาน มงคล งานอวมงคล ครูธีระพล เข่งวา

4 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจศาสน พิธีต่างๆ และปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม 3

5 ครูธีระพล เข่งวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง 4

6 ครูธีระพล เข่งวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิ วาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 5 ( กราบ )

7 ครูธีระพล เข่งวา สวากขาโต ภะคะวา ตา ธัมโม พระธรรม เป็น ธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม 6 ( กราบ )

8 ครูธีระพล เข่งวา สุปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะ กะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดี แล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ 7 ( กราบ ๓ ครั้ง )

9 ครูธีระพล เข่งวา ศาสนาพิธี การทำบุญ ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ การทำบุญ ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ 8

10 ครูธีระพล เข่งวา งานมงคล 9 งานทำบุญขึ้นบ้าน ใหม่ ทำบุญ แต่งงาน ทำบุญ คล้ายวันเกิด ทำบุญฉลองพระ บวชใหม่ ฯลฯ.

11 ครูธีระพล เข่งวา งานอวมงคล 10 การจัดงานเมื่อมี การตายเกิด ขึ้นในครอบครัว

12 ครูธีระพล เข่งวา 11 การทำบุญงาน มงคลและ งานอวมงคลมี ระเบียบ พิธีปฏิบัติที่ เจ้าภาพต้อง เตรียมไว้ดังนี้

13 ครูธีระพล เข่งวา 12 1. อารธนาพระสงฆ์ 2. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป พร้อมเครื่องบูชา พร้อมเครื่องบูชา ปัจจุบัน นิยมเป็นโต๊ะหมู่ 5 หรือ 7 หรือ 9

14 ครูธีระพล เข่งวา 13 3. ตกแต่งสถานที่ บริเวณพิธี 4. เตรียมวงด้าย สายสิญจน์ 5. เชิญพระพุทธรูปมา ตั้ง บนโต๊ะบูชา 6. ปูลาดอาสนะ สำหรับพระสงฆ์ 7. เตรียมเครื่อง รับรองพระสงฆ์

15 ครูธีระพล เข่งวา 14 8. ตั้งภาชนะสำหรับ ทำน้ำมนต์ ( เฉพาะงานมงคล ) 9. จุดธูปเทียน 10. เตรียมภัตตาหาร ถวายพระ 11. เตรียมเครื่อง กรวดน้ำ

16 ครูธีระพล เข่งวา การเตรียมศาสน พิธี 15

17 ครูธีระพล เข่งวา 16 การนิมนต์พระภิกษุ การนิมนต์พระภิกษุ งาน มงคล : งาน มงคล :  นิยมนิมนต์ไม่ต่ำกว่า 5 รูป ถ้ามากกว่า 5 รูป ก็ เป็น 7 รูป หรือ 9 รูป  ไม่นิยมนิมนต์เป็น จำนวนคู่

18 ครูธีระพล เข่งวา 17  เว้นแต่งานมงคลสมรส นิยมนิมนต์ เป็นคู่ เพราะ …………………… ……………….. ต้องการให้ฝ่ายเจ้าบ่าว และเจ้าสาว นิมนต์พระมาจำนวน เท่าๆกัน การนิมนต์พระภิกษุ การนิมนต์พระภิกษุ งาน มงคล : งาน มงคล :

19 ครูธีระพล เข่งวา 18 การนิมนต์พระภิกษุ การนิมนต์พระภิกษุ งาน อวมงคล : งาน อวมงคล :  นิยมอาราธนา พระสงฆ์จำนวน 8 รูป หรือ 10 รูป หรือมากกว่า 8 รูป หรือ 10 รูป หรือมากกว่า นั้นแล้วแต่กรณีแต่ ต้องเป็น นั้นแล้วแต่กรณีแต่ ต้องเป็น จำนวนคู่ จำนวนคู่

20 ครูธีระพล เข่งวา 19 การนิมนต์พระภิกษุ การนิมนต์พระภิกษุ หมาย เหตุ : หมาย เหตุ :  ถ้าเป็นงานมงคลจะใช้ คำอาราธนาว่า ขออาราธนาเจริญพระ พุทธมนต์

21 ครูธีระพล เข่งวา 20 การนิมนต์พระภิกษุ การนิมนต์พระภิกษุ หมาย เหตุ : หมาย เหตุ : ถ้าเป็นงานอวมงคลจะใช้ คำอาราธนาว่า ขออาราธนาสวดพระ พุทธมนต์

22 ครูธีระพล เข่งวา การเตรียมที่ตั้ง พระพุทธรูปและ เครื่องบูชา 21

23 ครูธีระพล เข่งวา 22 การเตรียมที่ตั้ง พระพุทธรูป และ เครื่องบูชา การเตรียมที่ตั้ง พระพุทธรูป และ เครื่องบูชา โต๊ะ บูชา  ที่ตั้งพระพุทธรูป พร้อม เครื่องบูชา เรียกสั้นๆ ว่า ……...

24 ครูธีระพล เข่งวา โต๊ะหมู่ ๔ 23

25 ครูธีระพล เข่งวา การจัดโต๊ะ หมู่ ๕ แบบที่ ๑ การจัด โต๊ะหมู่ ๕ แบบที่ ๒ 24

26 ครูธีระพล เข่งวา โต๊ะหมู่ ๗ 25

27 ครูธีระพล เข่งวา การจัด โต๊ะหมู่ ๙ แบบที่ ๒ การจัด โต๊ะหมู่ ๙ แบบที่ ๑ 26

28 ครูธีระพล เข่งวา 27 การเตรียมที่ตั้ง พระพุทธรูป และ เครื่องบูชา การเตรียมที่ตั้ง พระพุทธรูป และ เครื่องบูชา  ถ้าเป็นงานทำบุญอัฐิ เจ้าภาพ ต้องเตรียมที่ตั้งอัฐิ หรือที่ตั้งรูป บรรพบุรุษ เพิ่ม ต่างหากจาก โต๊ะบูชา

29 ครูธีระพล เข่งวา 28 การวงด้ายสายสิญจน์ การวงด้ายสายสิญจน์ สายรด น้ำ สายรด น้ำ  สายสิญจน์ แปลว่า …………..

30 ครูธีระพล เข่งวา 29 การวงด้ายสายสิญจน์ การวงด้ายสายสิญจน์ ภูษา โยง ภูษา โยง  งานอวมงคลจะ ใช้ …...

31 ครูธีระพล เข่งวา 30 การปูลาดอาสนะ การปูลาดอาสนะ

32 ครูธีระพล เข่งวา 31 การเตรียมเครื่อง รับรอง การเตรียมเครื่อง รับรอง  น้ำเย็น, น้ำอุ่นๆ, น้ำชา อุ่นๆ  กระโถน หมายเหตุ : ไม่ควรจัด หมากพลู บุหรี่ รับรองพระสงฆ์ และให้วาง ของที่จะถวายทางขวา ของพระสงฆ์

33 ครูธีระพล เข่งวา 32 การจุดธูปเทียน การจุดธูปเทียน  ให้จุดเทียนเล่มที่อยู่ ด้านซ้าย ของเราก่อนแล้วจุด ตามด้านขวา ต่อจากนั้นจุดธูป 3 ดอก

34 ครูธีระพล เข่งวา 10 33 ตัวอย่างการจุด ธูปเทียน

35 ครูธีระพล เข่งวา 34 งานมงคล งานมงคล  เจ้าภาพจุดธูปเทียนที่ โต๊ะหมู่บูชา  อาราธนาศีล … รับศีล  อาราธนาพระปริตร  พระสงฆ์เริ่มเจริญพระ พุทธมนต์

36 ครูธีระพล เข่งวา 35  งานมงคล  พระสงฆ์สวดมงคล สูตร... ขึ้นต้น ว่า อเสวนา … เจ้าภาพจุดเทียน ที่ภาชนะสำหรับทำ น้ำมนต์ แล้ว ประเคนให้หัวหน้า พระสงฆ์

37 ครูธีระพล เข่งวา 36 งานอวมงคล งานอวมงคล  จุดธูปเทียนที่โต๊ะ บูชาพระ  จุดธูปเทียนที่ตู้ พระธรรม  จุดธูปเทียนที่หน้า ศพ

38 ครูธีระพล เข่งวา 37 ธมฺม เทสฺสี ปราภโว ธมฺม เทสฺสี ปราภโว ผู้ชังธรรม เป็นผู้ เสื่อม

39 ครูธีระพล เข่งวา พบกันใหม่ เรื่อง ศาสนพิธี ศาสนพิธี ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน 38


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google