งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑
1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอนโดย…ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 2 ศาสนพิธี พิธีทำบุญงานมงคล งานอวมงคล เรื่อง ครูธีระพล เข่งวา

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจศาสนพิธีต่างๆ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

4 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
4 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง,ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง

5 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
5 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

6 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม
6 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)

7 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
7 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ ๓ ครั้ง)

8 การทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
8 ศาสนาพิธี การทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

9 งานมงคล งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญ แต่งงาน ทำบุญคล้ายวันเกิด
9 งานมงคล งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญ แต่งงาน ทำบุญคล้ายวันเกิด ทำบุญฉลองพระบวชใหม่ ฯลฯ.

10 10 งานอวมงคล การจัดงานเมื่อมีการตายเกิด ขึ้นในครอบครัว

11 11 การทำบุญงานมงคลและ งานอวมงคลมีระเบียบ พิธีปฏิบัติที่เจ้าภาพต้องเตรียมไว้ดังนี้

12 2. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป พร้อมเครื่องบูชา ปัจจุบัน
12 1. อารธนาพระสงฆ์ 2. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป พร้อมเครื่องบูชา ปัจจุบัน นิยมเป็นโต๊ะหมู่ 5 หรือ 7 หรือ 9

13 3. ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี 4. เตรียมวงด้ายสายสิญจน์
13 3. ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี 4. เตรียมวงด้ายสายสิญจน์ 5. เชิญพระพุทธรูปมาตั้ง บนโต๊ะบูชา 6. ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ 7. เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์

14 8. ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ (เฉพาะงานมงคล) 9. จุดธูปเทียน
14 8. ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ (เฉพาะงานมงคล) 9. จุดธูปเทียน 10.เตรียมภัตตาหารถวายพระ 11.เตรียมเครื่องกรวดน้ำ

15 15 การเตรียมศาสนพิธี

16 นิยมนิมนต์ไม่ต่ำกว่า 5 รูป ถ้ามากกว่า 5 รูป ก็เป็น 7 รูป หรือ 9 รูป
16 การนิมนต์พระภิกษุ งานมงคล : นิยมนิมนต์ไม่ต่ำกว่า 5 รูป ถ้ามากกว่า 5 รูป ก็เป็น 7 รูป หรือ 9 รูป ไม่นิยมนิมนต์เป็นจำนวนคู่

17 เว้นแต่งานมงคลสมรส นิยมนิมนต์ เป็นคู่ เพราะ……………………………………..
17 การนิมนต์พระภิกษุ งานมงคล : เว้นแต่งานมงคลสมรส นิยมนิมนต์ เป็นคู่ เพราะ…………………………………….. ต้องการให้ฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว นิมนต์พระมาจำนวนเท่าๆกัน

18 นิยมอาราธนาพระสงฆ์จำนวน 8 รูป หรือ 10 รูป หรือมากกว่า
18 การนิมนต์พระภิกษุ งานอวมงคล : นิยมอาราธนาพระสงฆ์จำนวน 8 รูป หรือ 10 รูป หรือมากกว่า นั้นแล้วแต่กรณีแต่ต้องเป็น จำนวนคู่

19 ถ้าเป็นงานมงคลจะใช้คำอาราธนาว่า
19 การนิมนต์พระภิกษุ หมายเหตุ : ถ้าเป็นงานมงคลจะใช้คำอาราธนาว่า ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์

20 ถ้าเป็นงานอวมงคลจะใช้คำอาราธนาว่า
20 การนิมนต์พระภิกษุ หมายเหตุ : ถ้าเป็นงานอวมงคลจะใช้คำอาราธนาว่า ขออาราธนาสวดพระพุทธมนต์

21 การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา
21 การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา

22 การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป และเครื่องบูชา
22 การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป และเครื่องบูชา ที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อม เครื่องบูชา เรียกสั้นๆว่า……... โต๊ะบูชา

23 23 โต๊ะหมู่ ๔

24 การจัดโต๊ะหมู่ ๕ แบบที่ ๑
24 การจัดโต๊ะหมู่ ๕ แบบที่ ๑ การจัดโต๊ะหมู่ ๕ แบบที่ ๒

25 25 โต๊ะหมู่ ๗

26 การจัดโต๊ะหมู่ ๙ แบบที่ ๑
26 การจัดโต๊ะหมู่ ๙ แบบที่ ๑ การจัดโต๊ะหมู่ ๙ แบบที่ ๒

27 การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป และเครื่องบูชา
27 การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป และเครื่องบูชา ถ้าเป็นงานทำบุญอัฐิเจ้าภาพ ต้องเตรียมที่ตั้งอัฐิ หรือที่ตั้งรูป บรรพบุรุษ เพิ่มต่างหากจาก โต๊ะบูชา

28 28 การวงด้ายสายสิญจน์ สายสิญจน์ แปลว่า………….. สายรดน้ำ

29 29 การวงด้ายสายสิญจน์ งานอวมงคลจะใช้…... ภูษาโยง

30 30 การปูลาดอาสนะ

31 การเตรียมเครื่องรับรอง
31 การเตรียมเครื่องรับรอง น้ำเย็น,น้ำอุ่นๆ,น้ำชาอุ่นๆ กระโถน หมายเหตุ : ไม่ควรจัดหมากพลู บุหรี่ รับรองพระสงฆ์ และให้วาง ของที่จะถวายทางขวาของพระสงฆ์

32 ให้จุดเทียนเล่มที่อยู่ด้านซ้าย ของเราก่อนแล้วจุดตามด้านขวา
32 การจุดธูปเทียน ให้จุดเทียนเล่มที่อยู่ด้านซ้าย ของเราก่อนแล้วจุดตามด้านขวา ต่อจากนั้นจุดธูป 3 ดอก

33 ตัวอย่างการจุดธูปเทียน
10 33 ตัวอย่างการจุดธูปเทียน

34 เจ้าภาพจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา อาราธนาศีล…รับศีล อาราธนาพระปริตร
34 งานมงคล เจ้าภาพจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา อาราธนาศีล…รับศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เริ่มเจริญพระพุทธมนต์

35 พระสงฆ์สวดมงคลสูตร...ขึ้นต้น ว่า อเสวนา… เจ้าภาพจุดเทียน
35 งานมงคล พระสงฆ์สวดมงคลสูตร...ขึ้นต้น ว่า อเสวนา… เจ้าภาพจุดเทียน ที่ภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ แล้ว ประเคนให้หัวหน้าพระสงฆ์

36 จุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาพระ จุดธูปเทียนที่ตู้พระธรรม
36 งานอวมงคล จุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาพระ จุดธูปเทียนที่ตู้พระธรรม จุดธูปเทียนที่หน้าศพ

37 ผู้ชังธรรม เป็นผู้เสื่อม
37 ธมฺม เทสฺสี ปราภโว ผู้ชังธรรม เป็นผู้เสื่อม

38 38 พบกันใหม่ เรื่อง ศาสนพิธี ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google