งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HIIMS @ประจวบคีรีขันธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HIIMS @ประจวบคีรีขันธ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HIIMS @ประจวบคีรีขันธ์

2 ดัชนีสุขภาพ ผ่าน HIIMS 2557

3 แนวทางการประมวลผล HIIMS
คนไทย +และพักอาศัยในเขตรับผิดชอบ (1,3) ข้อมูลประวัติรับบริการตรงตามเงื่อนไขดัชนีสุขภาพระบุ ในแฟ้มบริการแต่ละประเภท ภายในกรอบเวลาที่ประมวลผลแต่ละไตรมาส

4

5

6 Provis-upload Menu

7 URL ที่ควรติดตามในดัชนีชี้วัดสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5

8 ปัญหาข้อมูลคือ..... ไม่ค่อยให้ความสำคัญ วดป.เกิด /สัญชาติ/ ประเภทพักอาศัย ลืมบันทึกจุดคุณภาพข้อมูลบริการด้านนั้น ๆ วันและเวลาบันทึกบริการหรือ บันทึกความครอบคลุมคลาดเคลื่อน

9 TIMELINE FOR 2558 จำหน่ายคนที่เคยอยู่ใน 1,3 แต่ได้ย้ายออก หรือ เสียชีวิต หรือตัวไปอยู่ที่อื่น กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทำการจำหน่าย เมื่อเสียชีวิต พร้อมลงวันที่ชัดเจน กลุ่มโรคเรื้อรัง ปรับสถานะภาพโรค ให้ตรงตามสภาพคนไข้ในปัจจุบัน กรณีรักษาอยู่กับ รพ.แม่ข่าย ปรับเป็น “ ยังรักษาอยู่” กรณีส่งต่อให้โดยรพ.จังหวัดดูเพียงหน่วยเดียว หรือ ถูกส่งไปรักษากับ รพ. ในกทม. ปรับสถานะภาพ เป็น ส่งต่อ (แม่ข่ายกำหนดบันทึก REFER จริงทางระบบ กรณีกลุ่มเป้าหมาย วัคซิน หรือ กลุ่มเป้าหมายคัดกรอง ทำการตรวจสอบนาฬิกา ปฎิทินคอมพ์ ขององค์กร ให้ตรงความจริง ก่อนประมวลผล “กลุ่มเป้าหมาย” บริหารจัดการระบบวัคซิน และระบบ บันทึก รหัสโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัส ICD10,ICD10-TM,VACCINE_CODE

10 นิยามกลุ่มเป้าหมาย แฟ้ม PERSON คือ...

11 DIAG+PROCED+DRUG--TTM
(left(pc.proced,5) BETWEEN '90077' AND '90079' OR left(pc.proced,4) ='4557') OR DIDSTD like “4%” Ordiagcode like “U%” ขอเพิ่ม หัตการ ขึ้นต้นด้วย 87%

12 CHRONICFU SBP < DBP YEAR 57

13 EPI--HIIMS BCG OPV3 083 DTP OPV4 084 MMR 061 JE /J12 JE DTP5 035 HB3 092/093 ?? OPV5 085

14 EPI -ไม่ระบุวัคซินที่ให้บริการในปี 2557

15 BCG

16 OPV4--084

17 23-NUTRITION หมายถึง ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1)  เด็ก 0-5 ปี เก็บข้อมูลปีละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม ,ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม ,ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน,ครั้งที่ 4 เดือนกรกฏาคม โดยให้จัดส่งข้อมูล ให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ 2)  อายุ ปี เก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 และครั้งที่ 2 เทอมที่ 2 โดยให้จัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

18 ANC FOR 43

19 ANC FOR 43

20 หญิงมีครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
การได้รับยาที่มีส่วนประกอบไอโอดินในหญิงตั้งครรภ์ มีการจัดการรหัสยา 24 หลักขึ้นต้นด้วย % หรือ % หรือ %

21 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
บันทึกวินิจฉัยด้วย F32% หรือ Depressive episodes F33% หรือ Recurrent depressive F341 หรือ Dysthymia F38% หรือ mood disorders F39%

22 CHRONIC หมายถึง ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ

23 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

24 NCD ในงาน CCM ปี โรคมะเร็ง C00-C97

25 CHRONICFU หมายถึง ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง) ที่ได้รับการตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

26 ไม่ได้วัดความดันในการ F/U CHRONICFU

27


ดาวน์โหลด ppt HIIMS @ประจวบคีรีขันธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google