งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจวบคีรีขั นธ์. ดัชนีสุขภาพ ผ่าน HIIMS 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจวบคีรีขั นธ์. ดัชนีสุขภาพ ผ่าน HIIMS 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HIIMS @ ประจวบคีรีขั นธ์

2 ดัชนีสุขภาพ ผ่าน HIIMS 2557

3 แนวทางการประมวลผล HIIMS คนไทย + และพักอาศัยในเขต รับผิดชอบ (1,3) ข้อมูลประวัติรับบริการตรงตาม เงื่อนไขดัชนีสุขภาพระบุ ในแฟ้ม บริการแต่ละประเภท ภายในกรอบเวลาที่ประมวลผล แต่ละไตรมาส

4

5

6 Provis-upload Menu

7 203.157.159.3 http://122.155.162.30/hiims/app/ http://203.157.159.3/hiims/app/ http://healthcaredata.moph.go.th/ http://thcc.or.th/download/vaccine.pdf URL ที่ควรติดตามในดัชนีชี้วัดสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 5

8 ปัญหาข้อมูลคือ..... ไม่ค่อยให้ความสำคัญ วดป. เกิด / สัญชาติ / ประเภทพัก อาศัย ลืมบันทึกจุดคุณภาพข้อมูล บริการด้านนั้น ๆ วันและเวลาบันทึกบริการหรือ บันทึกความครอบคลุม คลาดเคลื่อน

9 TIMELINE FOR 2558 จำหน่ายคนที่เคยอยู่ใน 1,3 แต่ได้ย้ายออก หรือ เสียชีวิต หรือตัวไปอยู่ที่อื่น กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทำการ จำหน่าย เมื่อเสียชีวิต พร้อมลงวันที่ชัดเจน กลุ่มโรคเรื้อรัง ปรับสถานะภาพโรค ให้ตรง ตามสภาพคนไข้ในปัจจุบัน กรณีรักษาอยู่กับ รพ. แม่ข่าย ปรับเป็น “ ยัง รักษาอยู่ ” กรณีส่งต่อให้โดยรพ. จังหวัดดูเพียงหน่วยเดียว หรือ ถูกส่งไปรักษากับ รพ. ในกทม. ปรับสถานะภาพ เป็น ส่งต่อ ( แม่ข่ายกำหนด บันทึก REFER จริงทางระบบ กรณีกลุ่มเป้าหมาย วัคซิน หรือ กลุ่มเป้าหมาย คัดกรอง ทำการตรวจสอบนาฬิกา ปฎิทินคอมพ์ ขององค์กร ให้ตรงความจริง ก่อน ประมวลผล “ กลุ่มเป้าหมาย ” บริหารจัดการระบบวัคซิน และระบบ บันทึก รหัส โรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานรหัส ICD10,ICD10-TM,VACCINE_CODE

10 นิยามกลุ่มเป้าหมาย แฟ้ม PERSON คือ...

11  (left(pc.proced,5) BETWEEN '90077' AND '90079'  OR left(pc.proced,4) ='4557')  OR DIDSTD like “4%”  Ordiagcode like “U%” DIAG+PROCED+DRUG--TTM ขอเพิ่ม หัตการ ขึ้นต้นด้วย 87%

12 CHRONICFU SBP < DBP YEAR 57

13  BCG 010OPV3083  DTP4034OPV4084  MMR061JE2 052/J12  JE3053DTP5 035  HB3092/093 ??  OPV5085 EPI--  HIIMS

14 EPI - ไม่ระบุวัคซินที่ให้บริการ ในปี 2557

15 BCG - 010

16 OPV4--084

17 หมายถึง ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและ พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนใน เขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) เด็ก 0-5 ปี เก็บข้อมูลปีละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม, ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม, ครั้ง ที่ 3 เดือนเมษายน, ครั้งที่ 4 เดือนกรกฏาคม โดยให้จัดส่งข้อมูล ให้ส่วนกลางภายในรอบ ของเดือนนั้น ๆ 2) อายุ 6 -18 ปี เก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ครั้ง ที่ 1 เทอมที่ 1 และครั้งที่ 2 เทอมที่ 2 โดย ให้จัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของ เดือนนั้น ๆ 23-NUTRITION

18 ANC FOR 43

19

20 การได้รับยาที่มีส่วนประกอบ ไอโอดินในหญิงตั้งครรภ์ มีการจัดการรหัสยา 24 หลัก ขึ้นต้นด้วย 1011100000030821217% หรือ 2011203200377262217% หรือ 2011101000199999203% หญิงมีครรภ์ที่ได้รับยา เม็ดเสริมไอโอดีน

21 บันทึกวินิจฉัยด้วย F32% หรือ Depressive episodes F33% หรือ Recurrent depressive F341 หรือ Dysthymia F38% หรือ mood disorders F39% ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการ

22 หมายถึง ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทุก คนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการ วินิจฉัยจากโรงพยาบาล ทุกคนที่ อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ CHRONIC

23 กลุ่มโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง

24 NCD ในงาน CCM ปี 55-58 โรคมะเร็ง C00-C97 โรคมะเร็ง C00-C97

25 หมายถึง ข้อมูลการตรวจติดตาม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ) ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( เบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง ) ที่ได้รับการ ตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและ สถานบริการระดับปฐมภูมิ CHRONICFU

26 ไม่ได้วัดความดันในการ F/U CHRONICFU

27


ดาวน์โหลด ppt ประจวบคีรีขั นธ์. ดัชนีสุขภาพ ผ่าน HIIMS 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google