งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 ประเด็นการบรรยาย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนด ปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

3 มหาวิทยาลัยทักษิณ ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค นิสิตภาคปกติ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียนต้นและ ภาคเรียนปลาย ใช้เวลาเรียนแต่ภาคประมาณ ๑๕ สัปดาห์ รวมสอบกลางภาคและปลายภาคทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๘ สัปดาห์/ภาคเรียน ภาคเรียนต้น ( ๑๓ ส.ค. ๕๗- ๒๘ พ.ย.๕๗) ภาคเรียนปลาย (๑๒ ม.ค.๕๘-๓ พ.ค. ๕๘) ภาคเรียนฤดูร้อน (๘ มิ.ย.๕๘ -๑๙ ก.ค. ๕๘)

4 ...ขั้นตอนการลงทะเบียน... สาขาหรือคณะส่งรายวิชาเปิดยังงานทะเบียนบริการการศึกษา นิสิตทำรายการลงทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนตามแผนการเรียนและหน่วยกิตไม่เกินหน่วยกิตที่กำหนดนิสิตสามารถทำการผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียน การชำระเงิน การขอผ่อนผันการชำระเงิน การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย กรณีที่มีปัญหาให้เปิดอ่านคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออ่านประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลงานทะเบียน หรือทางคณะฯ กรณีที่ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียน หรือสภาพพินิจ หรือมีปัญหาทางการเรียนให้ขอคำแนะนำจากจากที่ปรึกษาทางวิชาการ

5 เกณฑ์การทะเบียน นิสิตภาคปกติ ที่มีสภาพสมบูรณ์ (เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)
นิสิตภาคปกติ ที่มีสภาพสมบูรณ์ (เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป) ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต (สภาพรอพินิจ ๑๕ หน่วยกิต) ภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต นิสิตสามารถลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ได้อีกไม่เกิน ๓ หน่วยกิตเมื่อได้เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่นิสิตสังกัดและได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน

6 การชำระเงิน การผ่อนผันการชำระเงินการรักษาสภาพนิสิต
ให้ดูประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนต้น/ ๒๕๕๗ หมายเหตุ : หากนิสิตไม่ดำเนินการนิสิตต้องรักษาสภาพนิสิตหากไม่ดำเนินการต้องพ้นสภาพความเป็นนิสิต

7 การถอนวิชาเรียน (W) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยปริญญาตรีฯ กำหนดให้นิสิตทำเรื่องขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) อย่างน้อย ๕ วันทำการสอบปลายภาค หรือ ให้ดูปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ปีใดๆ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ กำหนดดังนี้ ภาคเรียนต้น ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาคเรียนปลาย ๑ พฤกษาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนฤดูร้อน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

8 การรักษาสภาพนิสิต การลาพักการเรียน
ดูปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ปีใดๆ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ กำหนดดังนี้ ภาคเรียนต้น ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาคเรียนปลาย ๑ พฤกษาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนฤดูร้อน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕

9 การลาพักการเรียน ถูกเกณฑ์ทหาร รับการเตรียมพล
ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน มีความจำเป็นส่วนตัว

10 การรักษาสภาพนิสิต ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น (ลงทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน) รับการประเมินสัญลักษณ์ I ในภาคเรียนที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาภาคเรียนถัดไปต้องรักษาสภาพนิสิต เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแต่ไม่ประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา หรือได้รับโทษทางวินัยนิสิต

11 การรักษาสภาพนิสิต ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น (ลงทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน) รับการประเมินสัญลักษณ์ I ในภาคเรียนที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาภาคเรียนถัดไปต้องรักษาสภาพนิสิต เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแต่ไม่ประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา หรือได้รับโทษทางวินัยนิสิต

12 การลงทะเบียนเรียนซ้ำและเรียนแทน
การลงทะเบียนซ้ำและเรียนแทน หมายถึง การนิสิตได้รับค่าระดับขั้น Fนิสิตต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ๑.ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเลือกเรียนแทนในหมวดวิชาเดียวกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติตากคณบดีก่อนลงทะเบียน

13 การลงทะเบียนเรียนซ้ำและเรียนแทน
๒.ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำนั้นเป็นกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียนซ้ำโดยไม่มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา) โดยดูข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑)

14 ถามตอบ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google