งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 ประเด็นการบรรยาย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๒ ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ) ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ทักษิณ เรื่อง กำหนด ปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๗

3 มหาวิทยาลัยทักษิณ ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค นิสิตภาคปกติ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน ต้นและ ภาคเรียนปลาย ใช้เวลาเรียนแต่ภาค ประมาณ ๑๕ สัปดาห์ รวมสอบกลาง ภาคและปลายภาคทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๘ สัปดาห์ / ภาคเรียน ภาคเรียนต้น ( ๑๓ ส. ค. ๕๗ - ๒๘ พ. ย. ๕๗ ) ภาคเรียนปลาย ( ๑๒ ม. ค. ๕๘ - ๓ พ. ค. ๕๘ ) ภาคเรียนฤดูร้อน ( ๘ มิ. ย. ๕๘ - ๑๙ ก. ค. ๕๘ )

4 ... ขั้นตอนการลงทะเบียน... ๑.สาขาหรือคณะส่งรายวิชาเปิดยังงาน ทะเบียนบริการการศึกษา ๒.นิสิตทำรายการลงทะเบียนตามประกาศ มหาวิทยาลัย ๓.การลงทะเบียนตามแผนการเรียนและหน่วย กิตไม่เกินหน่วยกิตที่กำหนดนิสิตสามารถ ทำการผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียน www.reg.tsu.ac.th www.reg.tsu.ac.th ๔.การชำระเงิน การขอผ่อนผันการชำระเงิน การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัย ๕.กรณีที่มีปัญหาให้เปิดอ่านคู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรืออ่านประกาศอื่นที่ เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลงานทะเบียน หรือ ทางคณะฯ ๖.กรณีที่ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการ เรียน หรือสภาพพินิจ หรือมีปัญหาทางการ เรียนให้ขอคำแนะนำจากจากที่ปรึกษาทาง วิชาการ

5 เกณฑ์การทะเบียน นิสิตภาคปกติ ที่มีสภาพสมบูรณ์ ( เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ) ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ( สภาพรอพินิจ ๑๕ หน่วยกิต ) ภาคเรียนฤดูร้อน ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต นิสิตสามารถลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ ได้อีกไม่เกิน ๓ หน่วยกิตเมื่อได้เห็นชอบ จากประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่นิสิตสังกัดและได้รับอนุมัติจาก นายทะเบียน

6 การชำระเงิน การผ่อน ผันการชำระเงินการ รักษาสภาพนิสิต ให้ดูประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาค เรียนต้น / ๒๕๕๗ หมายเหตุ : หากนิสิตไม่ดำเนินการนิสิต ต้องรักษาสภาพนิสิตหากไม่ดำเนินการ ต้องพ้นสภาพความเป็นนิสิต

7 การถอนวิชาเรียน (W) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ปริญญาตรีฯ กำหนดให้นิสิตทำเรื่องขอ อนุมัติต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ( คณบดี ) อย่างน้อย ๕ วันทำการสอบ ปลายภาค หรือ ให้ดูปฎิทินการศึกษา ประจำปี การศึกษา ปีใดๆ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ กำหนด ดังนี้ ภาคเรียนต้น ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาคเรียนปลาย ๑ พฤกษาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนฤดูร้อน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

8 การรักษาสภาพนิสิตการลาพักการเรียน ดูปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ปีใดๆ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ กำหนด ดังนี้ ภาคเรียนต้น ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาคเรียนปลาย ๑ พฤกษาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนฤดูร้อน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕

9 การลาพักการเรียน ๑.ถูกเกณฑ์ทหาร รับการเตรียมพล ๒.ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่าง ประเทศ ๓.เจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวเป็น เวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของ เวลาเรียน ๔.มีความจำเป็นส่วนตัว

10 การรักษาสภาพนิสิต ๑.ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ( ลงทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน ) ๒.รับการประเมินสัญลักษณ์ I ใน ภาคเรียนที่คาดว่าสำเร็จ การศึกษาภาคเรียนถัดไปต้อง รักษาสภาพนิสิต ๓.เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแต่ ไม่ประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา หรือได้รับโทษทางวินัยนิสิต

11 การรักษาสภาพนิสิต ๑.ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ( ลงทะเบียน แต่ไม่ชำระเงิน ) ๒.รับการประเมินสัญลักษณ์ I ใน ภาคเรียนที่คาดว่าสำเร็จ การศึกษาภาคเรียนถัดไปต้อง รักษาสภาพนิสิต ๓.เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแต่ ไม่ประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา หรือได้รับโทษทางวินัยนิสิต

12 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ และเรียนแทน การลงทะเบียนซ้ำและเรียน แทน หมายถึง การนิสิตได้รับค่า ระดับขั้น F นิสิตต้องดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ๑. ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือ เลือกเรียนแทนในหมวดวิชา เดียวกัน ต้องได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าภาควิชา และได้รับ อนุมัติตากคณบดีก่อน ลงทะเบียน

13 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ และเรียนแทน ๒. ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำนั้น เป็นกรณีพิเศษ ( ลงทะเบียนเรียน ซ้ำโดยไม่มีการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนจากการ สอบเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุด ภาคการศึกษา ) โดยดูข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๒ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ )

14 ถามตอบ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นายธานินทร์ เงินถาวร งานบริการการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google