งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % แผนเบิกจ่าย 58 ลบ ,1753,6635,72811,45317,54924,30730,65535,34337,64240,095 % ผลการ เบิกจ่าย ลบ ,4773,046 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 40, ลบ. เบิกจ่าย 3, ลบ. (7.60%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (21.79%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (49.96% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (15.93%) งบลงทุน 40, ลบ. เบิกจ่าย 3, ลบ. (7.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (32.81%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (33.37%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (29.07%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 38, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (6.68%) รายการผูกพัน เดิม 5, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (14.76%) รายการใหม่ 32, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (5.27%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (13.64%) ค่าที่ดิน 3, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.14%) จ้างเหมา 26, ลบ เบิกจ่าย 1, ลบ. (5.13%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (26.24%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58

4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1, , สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 1, สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 1, , สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1, , สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1, , สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1, สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1, สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1, , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 19 ม.ค. 58 หน่วย : ลบ. 4

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1, , สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1, , สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1, , สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1, , สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 20, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สกท. 4, , สกส. 3, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม. 1, , สตน สอร ศทส สสท สพร สตง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 8, , รวมส่วนกลาง 19, , รวมทั้งสิ้น 40, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58

7 7 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 งปม.ทั้งสิ้น 26, ลบ. ● ลงนามแล้ว 2,752 รายการ 19, ลบ. (72.88%) ● รอลงนาม 455 รายการ 2, ลบ. (9.23%) ● ขอความเห็นชอบ สงป. 20 รายการ ลบ. (0.60%) ● พิจารณาผลประกวด 291 รายการ 2, ลบ. (10.10%) ● ประกาศประกวดราคา 182 รายการ 1, ลบ. (4.15%) ● TOR 17 รายการ ลบ. (0.04%) ● ประมาณราคา 121 รายการ ลบ. (0.21%) ● ปรับปรุงแบบ 109 รายการ ลบ. (0.48%) ● ยังไม่รายงานสถานะภาพ 29 รายการ ลบ. (0.10%) ● ยังไม่จัดสรร - รายการ ลบ. (1.37%)

8 8 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการผูกพัน จำนวน 120 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 2, ลบ. ● ลงนามแล้ว 29 รายการ ลบ. (7.08%) ● รอลงนาม 11 รายการ ลบ. (3.48%) ● ขอความเห็นชอบ สงป. 20 รายการ ลบ. (7.93%) ● พิจารณาผลประกวด 37 รายการ ลบ. (45.97%) ● ประกาศประกวดราคา 17 รายการ ลบ. (34.37%) ● TOR 5 รายการ ลบ. (0.38%) ● ปรับปรุงแบบ 1 รายการ ลบ. (0.79%)

9 9 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการปีเดียว(ก่อสร้างทาง,สะพาน และ อาคาร) จำนวน 665 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 5, ลบ. ● ลงนามแล้ว 645 รายการ 5, ลบ. (97.25%) ● รอลงนาม 12 รายการ ลบ. (1.81%) ● ประกาศประกวดราคา 7 รายการ ลบ. (0.67%) ● ปรับปรุงแบบ 1 รายการ ลบ. (0.27%)

10 10 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการปีเดียว(บำรุงและอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 2,593 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 17, ลบ. ● ลงนามแล้ว 1,824 รายการ 13, ลบ. (75.94%) ● รอลงนาม 414 รายการ 2, ลบ. (12.31%) ● พิจารณาผลประกวด 232 รายการ 1, ลบ. (8.89%) ● ประกาศประกวดราคา 80 รายการ ลบ. (2.02%) ● ประมาณราคา 16 รายการ ลบ. (0.25%) ● ปรับปรุงแบบ 24 รายการ ลบ. (0.45%) ● ยังไม่รายงานสถานะภาพ 3 รายการ ลบ. (0.14%)

11 11 คงเหลือ ลบ % เบิกจ่ายแล้ว ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ลบ. 1.46% ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก (รายการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ) จำนวน 72 รายการ งปม.ทั้งสิ้น ลบ. สงป. อนุมัติ ลบ. ลงนามครบทุกรายการ วงเงินทั้งสิ้น ลบ.

12 12 ปีงบประมาณจำนวน ที่ขอกัน กรมบัญชีกลาง อนุมัติ ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ จำนวน รายการ ,79312, , , , รวม ,811 12, , , , ผลเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 หมายเหตุ เงินกันแบบไม่มีหนี้ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ลบ. แบ่งเป็น 1. ดำเนินการตามแผนเดิม 2 รายการ ลบ. (สะพานข้ามลำน้ำแม่ม่าน อ.สูงเม่น จ.แพร่ ลบ. ประกวดราคา 3 ครั้ง จึงได้ผู้รับจ้าง สงป.ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมราคา แล้ว อยู่ระหว่างการขอขยายเวลากับ รวค. และแรงจูงใจ ลบ.) 2. งบประมาณเหลือจ่าย ลบ. ที่จะขอเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการรายการใหม่ ทช.ได้ขออุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง เมื่อ 30 ต.ค. 57 และได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กับ สงป. เมื่อ 31 ต.ค.57 (จำนวน 331 รายการ) 3. สงป.อนุมัติเมื่อ 26 ธ.ค.57 วงเงิน ลบ. 4. กรมบัญชีกลางอนุมัติเมื่อ 30 ธ.ค.57 วงเงิน ลบ.

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 13


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google