งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556

2 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– พ. ค. 56 เพิ่มขึ้น 71 % 103 237 14 30 37 34 186 196 135 81 104 126 200 215 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 28 92 8 21 12 10 65 136 57 21 81 25 80 260 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 Chemical E&E Auto Agro Services Light Indus. Metal & Ceramic +18% +71% จำนวน โครงการ เงินลงทุน ม. ค.- พ. ค. 55 พันล้าน บาท 331 779 565 919 440 480 520 560 ม. ค.- พ. ค. 56 ม. ค.- พ. ค. 55 ม. ค.- พ. ค. 56 600

3 ในช่วงเดือน ม. ค.- พ. ค. 2556 มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 46 : 54 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 919 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 565 พันล้าน บาท โครงการ ใหม่ 46% โครงการขยาย 54% 419 500 โครงการใหม่ 17% โครงการขยาย 83% 9898 467 หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี 2555-2556 74 0 40 80 120 160 200 240 280 550 พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี 2555 73 71 76 61 79 99 89 120 121 61 88 541 540 530 60 141 235 55

5 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี 2555-2556 จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี 2555 185 102 154 187 150150 0 50 100 150 200 250 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค 190 221 190 177 174 183 203 600 650 700 650 199 226 137 172

6 โครงการที่ถือหุ้นโดยคนไทย 100% มีมาก ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ม. ค. – พ. ค. ปี 2556 หุ้นไทย 31% หุ้นต่างชาติ 43% ร่วมทุน 26% หุ้นไทย 39% หุ้นต่างชาติ 36% ร่วมทุน 25% ม. ค. – พ. ค. ปี 2555

7 การลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศ : ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 66 ของมูลค่า FDI ทั้งสิ้น 206 256 Total FDI 4040 130 Japan 200 12 Singapore 9 9 240 +61% +24% USA Malaysia 1717 11 168 280 Hong Kong 15 Netherlands 10 6 พันล้าน บาท ม. ค.- พ. ค. ปี 2555 ม. ค.- พ. ค. ปี 2556 8080 120 160160 11 6


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google