งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556

2 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– พ. ค. 56 เพิ่มขึ้น 71 % Chemical E&E Auto Agro Services Light Indus. Metal & Ceramic +18% +71% จำนวน โครงการ เงินลงทุน ม. ค.- พ. ค. 55 พันล้าน บาท ม. ค.- พ. ค. 56 ม. ค.- พ. ค. 55 ม. ค.- พ. ค

3 ในช่วงเดือน ม. ค.- พ. ค มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 46 : 54 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 919 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 565 พันล้าน บาท โครงการ ใหม่ 46% โครงการขยาย 54% โครงการใหม่ 17% โครงการขยาย 83% หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี

5 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค

6 โครงการที่ถือหุ้นโดยคนไทย 100% มีมาก ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ม. ค. – พ. ค. ปี 2556 หุ้นไทย 31% หุ้นต่างชาติ 43% ร่วมทุน 26% หุ้นไทย 39% หุ้นต่างชาติ 36% ร่วมทุน 25% ม. ค. – พ. ค. ปี 2555

7 การลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศ : ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 66 ของมูลค่า FDI ทั้งสิ้น Total FDI Japan Singapore % +24% USA Malaysia Hong Kong 15 Netherlands 10 6 พันล้าน บาท ม. ค.- พ. ค. ปี 2555 ม. ค.- พ. ค. ปี


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google