งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Uncertainty in illness Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Uncertainty in illness Theory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Uncertainty in illness Theory

2 Objective  อธิบายแนวคิดทฤษฎี ความรู้สึกไม่แน่นอนเมื่อเกิด เจ็บป่วย  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการดูแล ผู้ป่วย

3 Outline  แนวคิด ความหมาย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ เจ็บป่วย  กรอบแนวคิดทฤษฎี  การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การดูแลผู้ป่วย

4 แนวคิดความรู้สึกไม่แน่นอนใน การเจ็บป่วย  เป็นปัจจัยด้านสถานการณ์หรือ เหตุการณ์ที่มีบทบาทในการประเมิน ตัดสินและการเผชิญปัญหาของบุคล เนื่องจากความไม่นอนของเหตุการณ์ จะทำให้ยากต่อการประเมินว่าเป็น อันตรายหรือมีความรุนแรงหรือไม่ ความไม่แน่นอนจึงเป็นภาวะคุกคาม ของบุคคล Hilton,1989:41 อ้างในสุณี,2544:43

5  ภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถ ให้ความหมายเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการ เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บุคคลไม่ สามารถทำนายผลลัพธ์การเจ็บป่วย เนื่องจากขาดตัวชี้แนะที่เพียงพอ แนวคิดความรู้สึกไม่แน่นอนใน การเจ็บป่วย มิเชล,1981:258 อ้างในสุณี,2544:43 การที่บุคคลไม่สามารถตัดสินความหมายของ ความเจ็บป่วยไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ เกิดจากความเจ็บป่วยและการรักษาความ เจ็บป่วย รวมทั้งบุคคลไม่สามารถให้ความหมาย และจำแนกประเภทของความเจ็บป่วยให้ สัมพันธ์กับเหตุการณ์ เนื่องจากขาดคำแนะนำ เกี่ยวกับการวินิจฉัยและความรุนแรงของความ เจ็บป่วยอย่างเพียงพอ มิเชล,1988:225 อ้างในสุณี,2544:43

6  ความรู้สึกไม่แน่นอนในความ เจ็บป่วย : การที่บุคคลไม่สามารถ แยกแยะความเจ็บป่วยได้ชัดเจน ถ้า มีมากก็จะทำให้มองความเจ็บป่วย และทำนายผลลัพธ์ความเจ็บป่วยไป ในทางร้าย แนวคิดความรู้สึกไม่แน่นอนใน การเจ็บป่วย Hilton,1988: 217

7  การที่บุคคลไม่สามารถตัดสินความหมาย ของความเจ็บป่วยและทำนายผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยนั้นได้ เนื่องจาก ได้รับคำแนะนำไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความ ขัดแย้งในใจ หรือความเจ็บป่วยนั้นมีมาก เกินไปที่ผู้ป่วยจะรับรู้และตัดสินได้ แนวคิดความรู้สึกไม่แน่นอนใน การเจ็บป่วย Chrisman,1990:17 อ้างในสุณี,2544:43

8  การที่บุคคลไม่สามารถกำหนดรูปแบบ ความเจ็บป่วยนั้นได้ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้ป่วยไม่สามารถสร้างกรอบแบบแผน ความรู้ความเข้าใจในการแปลความ เจ็บป่วยที่ตนเองประสบ แนวคิดความรู้สึกไม่แน่นอนใน การเจ็บป่วย สมจิต,2543:13 อ้างในสุณี,2544:43

9  การที่ไม่สามารถทำนายเหตุการณ์ความ เจ็บป่วย การรักษาที่จะได้รับ ผลของการ รักษา และการดำเนินชีวิตร่วมกับโรคอาการ ของโรคจะสงบหรือกำเริบเป็นช่วงๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในความ เจ็บป่วย ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ภายในบุคคล โดยที่ความรู้สึกไม่แน่นอนใน ความเจ็บป่วยไม่สามารถเข้าสู่ระบบภายใน บุคคล ขัดขวางการใช้สติปัญญาและการ แสดงออก ก่อให้เกิดความคิดอย่างไม่มี เหตุผลในการปรับตัวต่อสถานการณ์การ เจ็บป่วย ความรู้สึกไม่แน่นอนนี้สามารถ ขัดขวางความสมดุลส่งการปรับตัว แนวคิดความรู้สึกไม่แน่นอนใน การเจ็บป่วย มิเชล,1990:256 อ้างในสุณี,2544:44

10 ทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนใน ความเจ็บป่วย  Middle range theory  พัฒนาทฤษฎีมาจากผลงานวิจัย ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกับทฤษฎี ความเครียดและการเผชิญ ความเครียดของลาซารัสและโฟ คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) Mishel,1988

11 Characteristic of illness theory 1. Ambiguity : concerning the state of illness, 2. Lack of clarity: complexity regarding treatment and the system of care, 3. Lack of information : about the diagnosis and seriousness of the illness, and 4. Unpredictability : course of the disease and prognosis. Mishel,1988

12 Factors of illness theory 1. Stimuli frame 2. Cognitive capacity 3. Structure provider Mishel,1988

13 Uncertainty in illness Theory Mishel,1988:225-232

14

15 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน งานวิจัยต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt อ. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ Uncertainty in illness Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google