งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามทศวรรษสาธารณสุข มูลฐานไทย บทเรียนกับอนาคต ที่ท้าทาย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัย สังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามทศวรรษสาธารณสุข มูลฐานไทย บทเรียนกับอนาคต ที่ท้าทาย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัย สังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สามทศวรรษสาธารณสุข มูลฐานไทย บทเรียนกับอนาคต ที่ท้าทาย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัย สังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

2 วิวัฒนาการงานสาธารณสุข ชุมชนไทย ปัจจุบัน บริกา ร สาธา รณสุ ข ชุมช น 2485 สถา นี อนา มัย 2511 การ ขยายตัว ของ โรงพยาบา ลชุมชน 2518 การ สร้าง ระบบ บริการ ปฐมภูมิ รับ นโยบาย สาธารณ สุขมูล ฐาน 2521 ทศวรรษ การ พัฒนา สอ. 2535 หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า สุขภาพ ปฐมภูมิ บริการ ปฐมภูมิ 2545 การแพทย์ แผนไทย พื้นบ้าน 25502539 โครงการ ปฏิรูป ระบบ บริการ สาธารณ สุข อสม. 2507 โครง การ สาร ภี 2512 โครงการวัดโบสถ์ 2517 โครงการ ลำปาง สเมิง โนน ไทย สสส. 2544 ประชาคม สุขภาพ 2524 พรบ. สุขภาพ แห่งชา ติ 2493 แผน งาน ควบ คุม โรคติ ดต่อ วิกฤ ต เศรษ ฐกิจ 2540 2542 กระจาย อำนาจ แพทย์ ชนบท 2528 บัตร สุขภาพ สปส ช.

3 บริการสาธารณสุขไทย (2520- 2543) ตติย ภูมิ ทุติย ภูมิ ปฐม ภูมิ 46.1%41.6% 47.2% 35.7%33.7%37.2% 18.2%19.1%21.2% 46.2% 24.4% 29.4% 2520 33.1% 26.4% 40.5% 2524 32.4% 35.9% 31.7% 2528 32.8% 27.7% 39.4% 2532 253625402543 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้ บริการผู้ป่วยนอก

4 สถานการณ์สุขภาพ แบบแผนความเจ็บป่วยและ สถานการณ์ระบบบริการ ภัยคุกคามต่อสุขภาพจากโรค เรื้อรัง : โรคมะเร็ง ความดันสูง เบาหวาน ยาเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย และความ รุนแรง ปัญหาจากโรคอุบัติใหม่ / อุบัติ ซ้ำ ปัญหาความเป็นธรรม การ เข้าถึงยาและบริการ ความปลอดภัยของอาหารและ การคุ้มครองผู้บริโภค ความทุกข์ในระบบบริการทาง การแพทย์

5 อสม. ปัจจุบันมีราว 800,000 คน แนวโน้มเป็นหญิงมากขึ้น จาก 1.7:1 (2536) เป็น 2.3:1 (2549) เป็น อสม. มาน้อยกว่า 5 ปีถึง 37% เป็นได้ 6-10 ปีกว่า 20% อสม. อายุน้อยมีทักษะความรู้ดีกว่า อสม. อายุมาก ( 90% จบการศึกษา ไม่เกินมัธยมปลาย อาชีพ เกษตรกร / รับจ้าง ) ร้อยละ 30 ไม่เคยอ่าน นสพ. เพื่อน ผสส./ อสม. เครื่องมือใน ศสมช. มีการใช้งาน น้อยมาก ( สูงสุด 3-4 ด./ ครั้ง ) งานที่ทำได้ดี : แจ้งข่าวสาร งาน รณรงค์และการสำรวจข้อมูล สถานการณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

6 สสม. กับบริบททางประวัติศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลง อสม. เป็นทุนทางสังคมด้าน สุขภาพที่สำคัญ กระบวนการ อสม. ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นผู้หญิงมากขึ้น งานที่ทำได้ดีคืองานที่เสร็จเป็น คราวๆ ในระยะเวลาสั้นๆ รูปแบบงาน สสม. เหมาะกับพื้นที่ ชนบท สสม. กับระบบสนับสนุนที่กำลัง เปลี่ยนแปลง อสม. กับการรักษาความเป็นกลาง ทางการเมือง การเกิดขึ้นของรูปแบบ อาสาสมัครชุมชนที่หลากหลาย ประเมินสถานการณ์สาธารณสุขมูลฐาน

7 สถานการณ์งานสุขภาพ ภาคประชาชน ๑.สถานการณ์โรคและปัญหาที่ เปลี่ยนแปลง ๒.ผลกระทบจากโลกาภิวัตร์และ ทุนนิยมโลก ๓.การกระจายอำนาจกับโอกาส ทางนโยบาย ๔.ความขัดแย้งและความรุนแรง ๕.งานสุขภาพภาคประชาชนที่ ขยายตัว ๖.การตื่นตัวเรื่องภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๗.ความหลากหลายของบริบท การทำงาน ๘.ระบบบริการสุขภาพที่ เปลี่ยนแปลงไป ๙.ระบบการสนับสนุนที่ หลากหลาย

8 ทิศทางและอนาคต ระบบสุขภาพชุมชนกับสังคมที่ไม่ ทอดทิ้งกัน ภูมิปัญญาชาวบ้านและเศรษฐกิจ พอเพียง พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย เรื้อรังและผู้สูงอายุ การควบคุมป้องกันโรค - อุบัติภัย สร้างความเข้มแข็งให้ระบบบริการ สุขภาพชุมชน ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับ ท้องถิ่น การเรียนรู้เรื่องสันติวิธีกับการ จัดการความขัดแย้ง สร้างเครือข่ายสุขภาพภาค ประชาชนเชื่อมโยงนโยบาย พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้หลากหลาย


ดาวน์โหลด ppt สามทศวรรษสาธารณสุข มูลฐานไทย บทเรียนกับอนาคต ที่ท้าทาย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัย สังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google