งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อใช้ในการจัดการการค้นคว้าและการ อ้างอิงด้านประวัติศาสตร์ จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อใช้ในการจัดการการค้นคว้าและการ อ้างอิงด้านประวัติศาสตร์ จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อใช้ในการจัดการการค้นคว้าและการ อ้างอิงด้านประวัติศาสตร์ จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ chutatip@tu.ac.th แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มธ. วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า พระจันทร์

2 เอกสาร ppt การใช้โปรแกรม EndNote X7 Link ดาวน์โหลดคู่มือการสืบค้น ฯลฯ และการ ใช้โปรแกรม EndNote http://203.131.208.125/ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ One Search ppt การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อใช้ในการจัดการการค้นคว้าและการ อ้างอิงด้านประวัติศาสตร์ แบบประเมินจัดกิจกรรม

3 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ www.library.tu.ac.th

4 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์ o One search o Web of Science o Scopus http://www.scopus.com o JSTOR http://www.jstor.org http://www.jstor.org o Project MUSE  การค้น Citation ด้วย Worldcat

5 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์  ประเทศไทย TDC:ThaiLIS Digital Collection http://tdc.thailis.or.th/tdc  ต่างประเทศ ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

6 เทคนิคการสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์

7 Concepts or Keywords : คำ สำคัญ  ตัวอย่าง ต้องการทำวิจัยเรื่อง “ วัฒนธรรมของ ชาวจีน ในกรุงเทพมหานคร ”  แจกแจง Keywords ได้ดังนี้ วัฒนธรรม Cultural ชาวจีน Chinese community กรุงเทพมหานคร Bangkok

8 Choose your search term carefully  Too many search terms ได้ผลการสืบค้นน้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เลย  Too few search terms ได้ผลการสืบค้นมากเกินไป  Inappropriate search terms อาจจะได้ผลการสืบค้นที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ  Incorrect spelling เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ไม่ได้ผลการสืบค้น

9 Find the appropriate database  ขอบเขตเนื้อหา สหสาขาวิชา – ScienceDirect, JSTOR, Scopus, Web of Science เฉพาะสาขาวิชา - IEEE/IEL, PubMed, Westlaw  ประเภทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป – Scopus, Web of Science ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม - ScienceDirect, Ebscohost, JSTOR

10 Connectors: AND, OR, NOT  หรือเรียกอีกอย่างว่า “ตรรกบูลีน”  and ผลการสืบค้นต้องพบทั้งสองคำในเอกสารเดียวกัน Social welfare and Thailand  or ผลการสืบค้นพบคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดทุกคำในเอกสาร เดียวกัน gender or sex  not ผลการสืบค้นจะไม่ปรากฏคำค้นที่อยู่หลัง not ในเอกสาร เดียวกัน illegal immigration not Laos

11 Truncation : การลดคำทางไวยากรณ์  เครื่องหมาย * ใช้ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรขึ้นไป วางไว้ใน ตำแหน่งอักษรท้ายสุดของคำ ตัวอย่าง Anthropolog* ผลการสืบค้นจะพบ Anthropological Anthropology Anthropologists เป็นต้น Note เครื่องหมาย Truncation ในแต่ละฐานข้อมูลอาจใช้ไม่เหมือนกัน สามารถ ตรวจสอบได้จากเมนู Help ที่อยู่บนหน้าโฮมเพจของแต่ละฐานข้อมูล

12 Phrase searching  Double quotation mark : “……………….” สำหรับค้นหากลุ่มคำและให้ผลการสืบค้นเรียง ตามลำดับคำค้นที่พิมพ์ เช่น “Chinese community” “Cultural Identity” “Social networking sites”

13 Field searching - All Fieldsสืบค้นจากทุกเขตข้อมูล - Titleสืบค้นจากชื่อเรื่อง - Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง - Source/Journalสืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ - Subjectสืบค้นจากหัวเรื่อง - Abstractสืบค้นจากสาระสังเขป - Full Textสืบค้นจากเอกสารฉบับเต็ม

14 Limiting your results  Full Text  Peer-reviewed  Year  Content type : Journal, Book, Thesis  Topic

15 Explode your search  Related articles เนื้อหาของเอกสาร / ข้อมูลจากตาราง ใช้ กระบวนการเดียวกัน  Related reference work articles ใช้เอกสารอ้างอิงรายการเดียวกัน  List of references or bibliography บรรณานุกรมท้ายเล่ม

16 Set Proxy  สมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากนอก เครือข่าย มธ. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของ สำนักหอสมุดได้ โดยใช้ Account Modem ของ มธ. ซึ่งออกให้โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ การพัฒนา สำหรับใช้ Proxy Server ได้ทันที Tools| Internet options| Connections| LAN setting Address : proxy.tu.ac.th Port : 8080

17 การใช้โปรแกรม EndnoteX7

18 EndNote Training  Install program  Feature EndNote  Create Library  Database Searching  Export reference to EndNote  Writing a Paper With Microsoft Word  Insert Citations/ References to PowerPoint

19 การอ้างอิง (Citation in Text)  การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อความ ที่จัดพิมพ์ในงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ทั้งที่ คัดลอกมาโดยตรงหรือประมวลความคิดมา  คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556 APA สาขาวิชา สังคมศาสตร์และ จิตวิทยา Turabian สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ Vancouver สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

20 ลักษณะการเขียนบรรณานุกรมแบบ Turabian ( หนังสือ )

21 ลักษณะการเขียนบรรณานุกรมแบบ Turabian ( บทความ )

22 การค้น Citation ด้วย WorldCat http://thammasatuniv.on.worldcat.org/atoztitles/#article  Journal of Rural Studies  Vol. 28  No./Issue 3  Year 2012  Pages 208-217

23 พิมพ์ชื่อ วารสาร Date Volume Issue Pages ที่ต้องการ สืบค้น

24

25


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อใช้ในการจัดการการค้นคว้าและการ อ้างอิงด้านประวัติศาสตร์ จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google