งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พระธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ครูผู้สอน …… นายธี ระพล เข่งวา โรงเรียนวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พระธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ครูผู้สอน …… นายธี ระพล เข่งวา โรงเรียนวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พระธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ครูผู้สอน …… นายธี ระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล เรื่อง มงคล ๓๘ ครูธีระพล เข่งวา

2 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง ได้โดยพระองค์เอง 2

3 ครูธีระพล เข่งวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาท พระผู้มี ข้าพเจ้าอภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้เบิกบาน 3 ( กราบ )

4 ครูธีระพล เข่งวา สวากขาโต ภะคะวา ตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรม ที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัส ไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม ข้าพเจ้านมัสการ พระธรรม 4 ( กราบ )

5 ครูธีระพล เข่งวา สุปะฏิปันโน ภะคะวะ โต สาวะ กะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติ ดีแล้ว พระภาคเจ้า, ปฏิบัติ ดีแล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ ข้าพเจ้านอบน้อม พระสงฆ์ 5 ( กราบ )

6 ครูธีระพล เข่งวา 6 เรื่อง  ข้อที่ ๘ : มี ศิลปวิทยา  ข้อที่ ๒๙ : พบ สมณะ ครูธีระพล เข่งวา

7 7 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้ เข้าใจและเห็น คุณค่าของ พระรัตนตรัย สามารถปฏิบัติตน ตามหลักธรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับ มงคล 38 ได้

8 ครูธีระพล เข่งวา มงคล 38 8 ธรรมอันนำมาซึ่ง ความสุข ความเจริญ คือคือ

9 ครูธีระพล เข่งวา 9 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๘ : มีศิลปวิทยา ( สิปฺปญฺจ )  มีศิลปวิทยา หมายถึง ……………. ความรู้ หรือ วิชา ที่ช่วย ในการ ทำงาน ในการ ทำงาน

10 ครูธีระพล เข่งวา ประเภทของ ศิลปวิทยา 10 ๑. วิชาสามัญ : วิชากลางๆ ที่คนทุก คนควรจะรู้ ๒. วิชาชีพ : วิชาที่ช่วยให้เรา สามารถประกอบ การงาน

11 ครูธีระพล เข่งวา 11 วิชาชีพรู้อย่างเดียวไม่ พอ …. ต้องทำ เป็นด้วย ความสามารถ ในการนำ เอา ความรู้มาใช้ให้เกิดผล เรียกว่า ………….. สิปปะ สันสกฤต บาลี ศิลปะ

12 12 ภาคทฤษฎี ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ การศึกษาวิชาชีพ ต้องรู้ ๒ ด้าน ครูธีระพล เข่งวา

13 13 ข้อแนะนำการฝึกอบรม ให้เกิดความชำนาญใน วิชาชีพ ต้องชอบ ต้องชอบ ต้องถนัด ต้องถนัด ต้องรู้ทฤษฎี ต้องรู้ทฤษฎี ต้องฝึกปฏิบัติ ต้องฝึกปฏิบัติ ต้องมีวินัยและ ฟังมาก ต้องมีวินัยและ ฟังมาก

14 ครูธีระพล เข่งวา 14 ศิลปศาสตร์ ทุกอย่าง การเรียนรู้ จำจากครู สั่งสม ให้มากหลาย ศึกษาไว้ เลี้ยงตัว กันอดตาย การมุ่งหมาย ใฝ่รู้ ก่อมงคล มงคล ๓๘ ข้อที่ ๘ : มีศิลปวิทยา ( สิปฺปญฺจ )

15 ครูธีระพล เข่งวา 15 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๒๙ : พบสมณะ ( สมณานัญจ ทสฺสนํ ) สมณะ แปลว่า ……………………….. สมณะ แปลว่า ……………………….. หมายถึง ……. นักบวช …... หรือ ……………………. บรรพชิต ………... ผู้สงบ แล้ว

16 ครูธีระพล เข่งวา 16  ผู้เป็นสมณะต้องสงบ ทั้ง ๓ ทาง ใจ สง บ กาย สงบ วาจา สงบ

17 ครูธีระพล เข่งวา การพบปะ สมณะ 17 ๑. การเห็นทางตา คือ การเห็น บุคคลที่ ปลงผม นุ่งเหลือง ห่มเหลือง ( เห็นทางตา คือ : เห็น สมณบุคคล )

18 ครูธีระพล เข่งวา การพบปะ สมณะ 18 ๒. การเห็นทางปัญญา คือ เห็น ความดีซึ่งมีอยู่ในตัว บุคคลที่เป็น สมณะ ( เห็นทางปัญญา คือ : เห็นสมณธรรม )

19 ครูธีระพล เข่งวา 19 การได้เห็น สมณะ ผู้ ทรงศีล การได้เห็น สมณะ ผู้ ทรงศีล เป็นอาจิณ เช้าเย็น บุญหนักหนา เมื่อได้พบ ครั้งใด เกิดศรัทธา จะนำพา ให้เรา มี มงคล มงคล ๓๘ ข้อที่ ๒๙ : พบสมณะ ( สมณานัญจ ทสฺสนํ )

20 ครูธีระพล เข่งวา 22 ธมฺมกาโม ภวํ โห ติ ผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญ

21 ครูธีระพล เข่งวา พบกันใหม่ เรื่อง : มงคล ๓๘ ( ต่อ ) ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน 23


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พระธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ครูผู้สอน …… นายธี ระพล เข่งวา โรงเรียนวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google