งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง มงคล ๓๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวังไกลกังวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง มงคล ๓๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวังไกลกังวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง มงคล ๓๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวังไกลกังวล
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๓๓๑๐๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องพระธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง มงคล ๓๘ ครูผู้สอน ……นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
2 อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น พระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง,ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง

3 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
3 พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาท พระผู้มี พระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

4 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม
4 สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้ มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)

5 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
5 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

6 เรื่อง ข้อที่ ๘ : มีศิลปวิทยา ข้อที่ ๒๙ : พบสมณะ มงคล ๓๘ 6
ข้อที่ ๘ : มีศิลปวิทยา ข้อที่ ๒๙ : พบสมณะ ครูธีระพล เข่งวา

7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
7 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของ พระรัตนตรัย สามารถปฏิบัติตน ตามหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ มงคล 38 ได้

8 8 มงคล 38 คือ ธรรมอันนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ

9 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๘ : มีศิลปวิทยา (สิปฺปญฺจ)
9 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๘ : มีศิลปวิทยา (สิปฺปญฺจ) มีศิลปวิทยา หมายถึง……………. ความรู้ หรือ วิชาที่ช่วย ในการทำงาน

10 ประเภทของศิลปวิทยา ๑.วิชาสามัญ : วิชากลางๆ ที่คนทุกคนควรจะรู้
10 ประเภทของศิลปวิทยา ๑.วิชาสามัญ : วิชากลางๆ ที่คนทุกคนควรจะรู้ ๒.วิชาชีพ : วิชาที่ช่วยให้เราสามารถประกอบ การงาน

11 ศิลปะ สันสกฤต สิปปะ บาลี วิชาชีพรู้อย่างเดียวไม่พอ….ต้องทำ
11 วิชาชีพรู้อย่างเดียวไม่พอ….ต้องทำ เป็นด้วย ความสามารถในการนำ เอา ความรู้มาใช้ให้เกิดผลเรียกว่า………….. ศิลปะ ศิลปะ สันสกฤต สิปปะ บาลี

12 การศึกษาวิชาชีพต้องรู้ ๒ ด้าน
12 การศึกษาวิชาชีพต้องรู้ ๒ ด้าน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ครูธีระพล เข่งวา

13 ข้อแนะนำการฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพ
13 ข้อแนะนำการฝึกอบรมให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพ ต้องชอบ ต้องถนัด ต้องรู้ทฤษฎี ต้องฝึกปฏิบัติ ต้องมีวินัยและฟังมาก

14 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๘ : มีศิลปวิทยา (สิปฺปญฺจ)
14 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๘ : มีศิลปวิทยา (สิปฺปญฺจ) ศิลปศาสตร์ ทุกอย่าง การเรียนรู้ จำจากครู สั่งสม ให้มากหลาย ศึกษาไว้ เลี้ยงตัว กันอดตาย การมุ่งหมาย ใฝ่รู้ ก่อมงคล

15 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๒๙ : พบสมณะ (สมณานัญจ ทสฺสนํ)
15 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๒๙ : พบสมณะ (สมณานัญจ ทสฺสนํ) ผู้สงบแล้ว สมณะ แปลว่า ……………………….. หมายถึง…….นักบวช…...หรือ …………………….บรรพชิต………...

16 ผู้เป็นสมณะต้องสงบทั้ง ๓ ทาง
16 วาจาสงบ ใจสงบ กายสงบ ผู้เป็นสมณะต้องสงบทั้ง ๓ ทาง

17 การพบปะสมณะ ๑.การเห็นทางตา คือ การเห็น บุคคลที่ ปลงผม นุ่งเหลือง
17 การพบปะสมณะ ๑.การเห็นทางตา คือ การเห็น บุคคลที่ ปลงผม นุ่งเหลือง ห่มเหลือง (เห็นทางตา คือ: เห็นสมณบุคคล)

18 การพบปะสมณะ ๒.การเห็นทางปัญญา คือ เห็น
18 การพบปะสมณะ ๒.การเห็นทางปัญญา คือ เห็น ความดีซึ่งมีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็น สมณะ (เห็นทางปัญญา คือ: เห็นสมณธรรม)

19 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๒๙ : พบสมณะ (สมณานัญจ ทสฺสนํ)
19 มงคล ๓๘ ข้อที่ ๒๙ : พบสมณะ (สมณานัญจ ทสฺสนํ) การได้เห็น สมณะ ผู้ทรงศีล เป็นอาจิณ เช้าเย็น บุญหนักหนา เมื่อได้พบ ครั้งใด เกิดศรัทธา จะนำพา ให้เรา มีมงคล

20 ผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญ
22 ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญ

21 23 พบกันใหม่ เรื่อง : มงคล ๓๘ (ต่อ) ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง มงคล ๓๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวังไกลกังวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google