งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานเรื่องการกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ.2494 พ. ศ.2557 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานเรื่องการกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ.2494 พ. ศ.2557 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานเรื่องการกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ.2494 พ. ศ.2557 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศูนย์ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

2 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ต้องดำเนินการ (GFMIS) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ เป็นบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “ รับเงิน UNDO ( ชื่อส่วน ราชการ )”

3 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ต้องดำเนินการทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ออกรายงานสรุปรายชื่อผู้รับบำนาญที่นำเงินมาคืนประจำรอบ ( ใบปะหน้า ) เพื่อหาจำนวนเงินที่จะถอนออกจากบัญชี “ รับเงิน UNDO ( ชื่อส่วนราชการ )” ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในใบรายงาน สรุปฯ ( ใบปะหน้า ) ดังกล่าว ทำใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ( ขอรับที่สำนักงานคลังจังหวัด ) ตามจำนวนเงินใน รายงานสรุป ( ใบปะหน้า ) เพื่อนำเงินจากบัญชี “ รับเงิน UNDO ( ชื่อส่วนราชการ )” นำส่งที่ธนาคารกรุงไทย โดยใช้ชื่อใน การสั่งจ่ายเช็ค “ เงินฝากกระทรวงการคลัง ผ่านสำนักงาน คลังจังหวัดปราจีนบุรี ” จัดทำ Pay in TR ( เข้าในระบบ e-Pension) โดยบันทึกเลขที่ อ้างอิง Running number ตามสำเนาใบนำฝากเงินที่ได้รับจาก ธนาคารกรุงไทย รวบรวมเอกสารประจำรอบและสำเนาใบนำฝากเงินที่ได้รับจาก ธนาคารกรุงไทย ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด

4 หลักฐานยืนยันการสมัคร Undo ข้าราชการ ใบสมัคร ข.1 (+) ใบรับแบบฯ ข.2 (+) ใบรับรองสิทธิ ข.3 (*) กรณี คืนเงินให้รัฐ ใบรับแบบฯ บ.3 ( บำนาญ ) หรือ บ.7 ( เบี้ยหวัด ) (+) กรณี ได้เงินจากรัฐ ใบรับแบบฯ บ.2 (+) ใบรับรองสิทธิ บ.4 (*) เมื่อชำระเงินครบ ใบรับรองสิทธิ บ.5 ( บำนาญ ) หรือ บ.8 ( เบี้ยหวัด ) (*) บำนาญ / เบี้ยหวัด ใบสมัคร บ.1 (+) กรณีเสียชีวิต ผู้มีสิทธิรับ มรดก ยื่น บ.6 เพื่อรับ เงินคืนในส่วน ที่ชำระไปแล้ว (+) + คือ สรก. ผู้เบิกเป็นผู้ดำเนินการ * คือ สนง. คลังจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ หมายเหตุ ในกรณีข้าราชการหรือผู้รับ บำนาญของท้องถิ่น / ข้าราชการหรือผู้รับ บำนาญของกรมบัญชีกลาง ( ภายในจังหวัด ) สนง. คลังจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอน

5 การกลับไปใช้สิทธิใน บำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2494

6 พระราชบัญญัติการกลับไป ใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2494 พ. ศ. 2557 กฎหมาย Undo “ มีผลใช้บังคับ วันที่ 13 ธันวาคม 2557”

7 สาระสำคัญของ กฎหมาย Undo

8 ให้สิทธิ Undo กับ ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ (มาตรา 36 พรบ.กบข.)

9 การใช้สิทธิ Undo 1 คน มีได้เพียง 1 สถานะ เท่านั้น ข้าราชการ Undo ผู้รับบำนาญ Undo Note ผู้รับเบี้ยหวัด Undo

10 การใช้สิทธิ Undo เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ! Note

11 1 ข้าชการพลเรือน 2 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 3 ข้าราชการฝ่ายอัยการ 4 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 5 ข้าราชการครู 6 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 7 ข้าราชการตำรวจ 8 ข้าราชการทหาร 9 ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ 10 ข้าราชการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นข้าราชการตาม พรบ. กบข. ข้าราชการ ที่เป็นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. ข้าราชการ หมายถึง …………………

12 2 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ประมาณ 7 เดือน) ข้าราชการ 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว โดยรัฐจะให้ กบข. นำเงินนี้ไปใส่ในบัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการภาระบำนาญต่อไป

13 4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เว้นแต่ จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก ถัดจาก 30 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2558 สมาชิกภาพ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันถัดจากวันขอลาออก หรือถูกสั่ง ให้ออก แล้วแต่กรณี 5 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากจะออกจากราชการ ไม่ว่ากรณีใด (ขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก)ให้ใช้ สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น แล้วแต่กรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) โดยสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจากวันออก จากราชการ แล้วแต่กรณี

14 6 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ บำนาญ จะได้รับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 จนถึงวันที่เสียชีวิต 7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 หรือภายในวันที่ที่ จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นเป็นอันสิ้นผล

15 30 มิย. 58 วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ 30 กันยายน 2558 วันที่ขอออก หรือถูกสั่ง ให้ออกจากราชกา ร วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุดลง สมาชิกภาพ กบข. ยังมีอยู่ วันที่เลือก Undo เลือก Undo สิ้นผล สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ สมาชิก ภาพ กบข. ยังมีอยู่ กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ แจ้ง กบข.โอนเงินในบัญชีเงินรายบุคคลเข้าบัญชี เงินสำรอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผู้มีสิทธิ ออกจากราชการ ได้รับบำนาญ สูตรเดิม ได้รับบำนาญสูตร เดิมตั้งแต่วันที่ ออกจากราชการ วันที่ขอ ออก หรือ ถูกสั่งให้ ออกจาก ราชการ งดหักเงินสะสม และงด เบิกเงินชดเชย+สบทบ

16 ข้าราชการที่ ไม่อยู่ ก่อนหรือในวันที่กฎหมายนี้ ใช้บังคับ และกลับเข้ารับราชการ ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558 1 ให้แสดงความประสงค์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการ 2 ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่ แสดงความประสงค์ 1. ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 2. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆตาม พรฎ.ว่าด้วยการกำหนด หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ 4. อยู่ระหว่างร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 3. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

17 3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นข้าราชการ ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.ตุลาการศาลปกครองซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื่อไป เป็นตุลาการศาลปกครอง 4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเคยเป็น ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมี กฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย 2. ข้าราชการ ซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที 27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้า รับราชการตั้งแต่ หมวด 3 พรบ. กบข.ใช้บังคับ มาตรา 35 พรบ.กบข. มาตรา 70/1 พรบ.กบข. มาตรา 70/6 พรบ.กบข.

18 ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย ข้าราชการที่เข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และปัจจุบัน (วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ) เป็นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ได้สิทธิ Undo ทุกคน โดยสรุป

19 ข้าราชการที่เข้ารับราชการ หลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 และปัจจุบัน (วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ) เป็นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่ได้สิทธิ Undo แม้แต่คนเดียว ในทางกลับกัน

20 ผู้รับบำนาญ 2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เคยเป็นสมาชิกกองทุนตาม มาตรา 36 พรบ. กบข. ในวันที่ออกจากราชการ และเป็นผู้รับบำนาญอยู่ในวันที่กฎหมาย Undo ใช้บังคับ ยังมีชีวิตอยู่

21 4 ได้รับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยวิธีหักกลบลบกัน 3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ ดอกผลของเงินดังกล่าว ที่กองทุนคำนวณให้ ในวันปิดบัญชีเงินรายบุคคล โดยวิธีหักกลบลบกัน

22 5.1 หากมีส่วนต่างต้องชำระคืนให้รัฐ ให้ชำระคืน ภายใน 30 มิถุนายน 2558 ชำระทั้งก้อนครั้งเดียว 5 เมื่อหักกลบลบกันแล้ว 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด (ตั้งแต่ 1 ตค. 58 เป็นต้นไป) หรือ ให้แบ่งชำระเงินเป็นส่วนๆให้เสร็จสิ้น ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2558 หากไม่สามารถชำระเงินคืนได้ภายในเวลาที่ กำหนด (30 กย. 58) ให้ถือว่าการแสดงเจตนานั้น เป็นอันสิ้นผล และหากได้ชำระเงินบางส่วน ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินกล่าวให้ผู้รับบำนาญนั้น

23 7 เงินที่ได้รับคืนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนำเงินที่ได้รับ คืนจากผู้รับบำนาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับ บำนาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นำส่งเข้า บัญชีเงินสำรอง ให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2559 6 ให้ผู้รับบำนาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อนำส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง

24 8 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้ถือว่าการแสดง ความประสงค์นั้น เป็นอันสิ้นผล และหากได้คืน เงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ ผู้รับบำนาญ หรือทายาทตาม ป.พ.พ. แล้วแต่กรณี ต่อไป 9 จะได้รับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต

25 ให้รวมถึงผู้รับบำนาญที่เคย เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย

26 คิดเฉพาะ เงินบำนาญ เท่านั้น ไม่นำ ชคบ. และ เงินบำเหน็จดำรงชีพ ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได้รับไปแล้ว มาร่วมคำนวณในขั้นตอน การขอ Undo แต่จะนำมาคิดคำนวณให้ในภายหลัง Note ไม่คิด ดอกเบี้ยทั้งในส่วนของเงินก้อนที่ จะต้องคืน และผลต่างเงินบำนาญที่จะได้รับคืน

27 การนำเงินมาคืน กรณีขอแบ่งชำระเป็นส่วนๆ Note งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวดละ เท่าๆกัน งวดละ เท่าๆกัน งวดละ เท่าๆกัน + เศษ กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 1 งวด 2

28 วันที่กฎหมาย ใช้บังคับ วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สิ้นผล กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ ได้บำนาญสูตรเดิม วันที่ 30 กันยายน 58 30 มิย. 58 ทั้งก้อน ได้เงินคืน คืนเงิน วันที่เสียชีวิต สิ้นผล แบ่งชำระ ไม่ส่งคืนเงินให้ แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กำหนด สิ้นผล

29 ผู้รับเบี้ยหวัด (ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด) 2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 กรณีพ้นจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ภายหลัง 30 กันยายน 2558 3 ต้องคืนเงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ ภายใน 30 มิถุนายน 2558 โดยให้คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อนำส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง ที่เคยเป็นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.

30 5 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 6 เมื่อออกจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อรับ บำนาญเหตุทดแทนจะได้รับบำนาญสูตรเดิม จนถึงวันที่เสียชีวิต 4 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย และดอกผลของเงินดังกล่าว โดยรัฐจะให้ กบข. นำเงินนี้ไปใส่ในบัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการ บริหารจัดการภาระบำนาญต่อไป

31 กรณีพ้นจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อน 30 กันยายน 2558 1 ให้ใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากทหาร กองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน 2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว 3 ต้องคืนเงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ ภายในวันก่อนวันออกจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด เพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน โดยให้คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อนำส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง 4 จะได้รับบำนาญสูตรเดิม ตั้งแต่วันถัดจากวันออกจาก ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน

32 ทั้ง 2 กรณี หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนออกจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อรับบำนาญ เหตุทดแทน แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความ ประสงค์นั้นเป็นอันสิ้นผล และหากได้คืนเงินสบทบ และดอกผลของ เงินดังกล่าวให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ ทายาทตาม ป.พ.พ.ต่อไป

33 วันที่กฎหมายใช้บังคับ วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สิ้นผล กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ วันที่ 30 กันยายน 58 30 มิย. 58 คืนเงินสมทบ+ ผลประโยชน์ (ไม่มีกรณีได้เงินคืน) ได้รับเบี้ยหวัด และได้รับ เงินสะสม/สมทบ และผลประโยชน์ จาก กบข. ไปแล้ว ได้บำนาญสูตรเดิม จนเสียชีวิต พ้นจากกองหนุน มีเบี้ยหวัด กรณีพ้นจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ภายหลัง 30 กันยายน 2558 กบข. ส่ง เงินประเดิม เงินชดเชย +ผลประโยชน์ เข้าบัญชีเงินสำรอง

34 วันที่กฎหมายใช้บังคับ วันที่เลือก Undo วันที่เสียชีวิต เลือก Undo สิ้นผล กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ วันที่ 30 กันยายน 58 30 มิย. 58 คืนเงินสบทบ+ ผลประโยชน์ (ไม่มีกรณีได้เงินคืน) ได้รับเบี้ยหวัด และได้รับ เงินสะสม/สมทบ และผลประโยชน์ จาก กบข. ไปแล้ว วันที่พ้นจาก กองหนุน มีเบี้ยหวัด ได้บำนาญสูตรเดิมจนเสียชีวิต วันที่เสียชีวิต กฎหมาย บำเหน็จ บำนาญ กรณีพ้นจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อน 30 กันยายน 2558 กบข. ส่ง เงินประเดิม เงินชดเชย +ผลประโยชน์ เข้าบัญชีเงินสำรอง

35 ผู้รับเบี้ยหวัด ไม่มีการแบ่งชำระเงินเป็นส่วนๆ Note

36 เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข.หรือ กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี ได้รับการยกเว้นภาษี ตาม มติ คณะรัฐมนตรี (ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้ว ก็ไม่ต้องคืน) Note

37 วันสำคัญ Undo 30 มิถุนายน 2558 วันสุดท้ายแสดงความประสงค์ Note 30 กันยายน 2558 วันสุดท้ายชำระเงิน

38 ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ สถานที่ยื่นใบสมัคร Undo +รับชำระเงิน (ถ้ามี) ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด

39 ใบสมัคร หลักฐานยืนยัน การสมัคร Undo ใบรับแบบแสดงความประสงค์ (แบบ ข.2, บ.2,3,7) ออกจากระบบ e Pension โดยส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ใบรับรองสิทธิ (แบบ ข.3, บ.4,5,8) ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คลังจังหวัด, กรมบัญชีกลาง (สรจ.) (แบบ ข.1, บ.1) สำเนาเอกสาร + รับรองสำเนาโดยส่วนราชการที่รับใบสมัคร

40 ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การกรอกข้อมูลใน ใบสมัคร Undo (แบบ ข.1, บ.1) ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกใจ

41 กรณีผู้รับบำนาญไม่คืนเงิน ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน ที่ได้รับไว้ทั้งหมดให้ผู้รับบำนาญ ตั้งแต่ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

42 กรณีผู้รับบำนาญที่ยื่นความประสงค์ ไว้แล้วถึงแก่ความตาย ก่อน 1 ตุลาคม 2558 ผู้มีสิทธิรับมรดกยื่น แบบ บ.6 ต่อส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน ที่ได้รับไว้ทั้งหมดให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดก ตั้งแต่วันที่ได้รับและตรวจสอบเอกสาร ถูกต้องแล้วเป็นต้นไป

43 สาระสำคัญของ กฎหมาย Undo จบ

44 ความร่วมมือ กับ กบข.

45 ข้าราชการ Undo

46 ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension กบข. ใบสมัคร Undo ตรวจสอบใบสมัครและ สถานะการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension e Pension สมัคร Undo ใบรับการสมัคร ใบรับ การสมัคร e Pension 1 1 2 2 - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. ใบรับรองสิทธิ Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินสะสม และดอกผลจาก กบข. -ประมวลผล -ส่งข้อมูลและรายงาน ผู้ที่ขอUndoให้ กบข. Statement รายตัว 30 กย 57 1 ประเดิม+ดผ 2 ชดเชย+ดผ 3 สบทบ +ดผ 4 สะสม +ดผ โอนเงินเข้า บัญชีเงินฝาก ธนาคาร ผู้มีสิทธิ โอนเงิน 1-3 เข้า บัญชี เงินสำรอง รายงาน บก. Undoสมบูรณ์ -สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัวกับ รายงานของ กบข. -แจ้งส่วนราชการ งดหักเงินสะสม และ งดเบิกเงินชดเชย และเงินสบทบ รายงานกบบ. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 เรียกข้อมูลขึ้นมา ตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรอง สิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบรับรองสิทธิ มีลายมือชือ พิมพ์จากระบบe Pension กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง เก็บใบสมัครเป็นรายวัน แล้วรวบรวมส่ง สนง.คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (สรจ) ทุกสิ้นงวด ใบแจ้ง การโอนเงิน Undoสมบูรณ์ +รอรับใบรับรองสิทธิ จาก บก.และรอรับเงิน สะสมและดอกผลจาก กบข. ทำสำเนาและรับรอง สำเนา มอบให้ผู้สมัคร พิมพ์จาก ระบบ e Pension เก็บใบสมัคร เป็นรายงวด แยกเป็น ส่วนราชการ แบบ ข.1 แบบ ข.2 แบบ ข.3 จบ งดหักเงินสะสม และ งดเบิกเงินชดเชย และเงินสบทบ 8 8 ใบแจ้ง การโอนเงิน + สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารผู้สมัคร

47 ส่วนราชการ

48 ใบสมัคร Undo e Pension Database Pension ระหว่างวัน สิ้นวัน ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ชื่อ …………………. ……………… รวมจำนวนใบสมัคร................ ฉบับ Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด/สรจ. ทุกวันที่ 15 Statement Start ใบสมัคร Undo ชื่อ …………………. ……………… ใบสมัคร Undo

49 ผู้รับบำนาญ Undo (รวมผู้รับเบี้ยหวัด)

50 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. ใบสมัคร Undo e Pension สมัคร Undo คำนวณจำนวนเงิน หักกลบลบกันตามกฎหมาย ได้เงิน เพิ่มจากรัฐ นำเงิน มาคืนรัฐ ใบรับใบสมัคร ได้เงินเพิ่ม Undoยังไม่สมบูรณ์ +ต้องนำเงินไปคืน ให้ครบจำนวน e Pension 1 1 2 2 3 3 4 4 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ใช้บัญชีที่รับโอนเงิน บำนาญที่มีอยู่แล้ว ใบรับใบสมัครทั้ง 2 กรณี ออกด้วยระบบ e Pension ตรวจสอบใบสมัครและ สถานะการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบ e Pension แบบ บ.1 แบบ บ.2 ใบรับใบสมัคร นำเงินมาคืน ใบรับใบสมัคร ได้เงินเพิ่ม ใบรับใบสมัคร นำเงินมาคืน แบบ บ.3 ทำสำเนาและรับรอง สำเนา มอบให้ผู้สมัคร คำนวณจำนวนเงิน แบ่งชำระ 3 งวด Undoสมบูรณ์ +รอรับใบรับรองสิทธิ และเงินเพิ่มจาก กรมบัญชีกลาง สำเนาบัตร ปชช.

51 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. 5 5 7 7 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension สิ้นวัน พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension ตรวจสอบ กับใบสมัคร เมื่อ ถูกต้องให้เเก็บ ใบสมัครเป็นรายวัน แยกเป็น กรณีได้เงินเพิ่ม และ กรณีต้องนำเงินมาคืน - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. 6 6 เก็บใบสมัคร เป็นรายงวด แยกเป็นกรณี/ ส่วนราชการ ใบรับรองสิทธิ ได้เงินเพิ่ม เรียกข้อมูลขึ้นมา ตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรอง สิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบรับรองสิทธิ ได้เงินเพิ่ม Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินเพิ่มจาก กรมบัญชีกลาง ใบรับรองสิทธิ มีลายมือชือ พิมพ์จากระบบe Pension สิ้นงวด พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension รวบรวม ใบสมัครแต่ละวันใน งวดนั้น แยกเป็น กรณีได้เงินเพิ่ม และ กรณีต้องนำเงินมาคืน ส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (สรจ) แบบ บ.4 e Pension ข้อมูล เปลี่ยนแปลง การเป็นสมาชิก กบข.

52 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. นำเงินมาชำระคืนรัฐ รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลใน e Pension ใบเสร็จรับเงิน สิ้นวัน -ทำ Pay in A นำเงินที่ได้รับ ในวันนั้นฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารของ ส่วนราชการ(เปิดบัญชีใหม่) 8 8 9 9 ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension -นำ Pay in A บันทึกในระบบ e Pension ตามรายชื่อ ผู้รับบำนาญที่นำเงินมา ชำระในวันนั้น -พิมพ์รายงานจากระบบ e Pension เพื่อ ตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงิน และใบ Pay in A แล้วเก็บ เอกสารทั้งหมดไว้เป็น รายวัน ทั้งจำนวน หรือ แบ่งชำระเป็นส่วนๆ 3 งวด กค.-กย. 58 งวดรับเงินที่ 1 งวดรับเงินที่ 2 งวดรับเงินที่ 3 ใบเสร็จรับเงิน Pay in A

53 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. สิ้นงวด - เขียนเช็ค และทำ Pay in TR เพื่อถอนเงินจากบัญชีเงิน ฝากธนาคารส่วนราชการ และนำฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากคลังของ กรมบัญชีกลาง/สนง.คลัง จังหวัด ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ใช้ใบ Pay in แบบ พิเศษ 16 หลัก เพื่อ นำเงินฝากเข้าคลัง -นำ Pay in TR บันทึกในระบบ e Pension ตามรายชื่อผู้รับ บำนาญที่นำเงินมาชำระใน งวดนั้น -พิมพ์บัญชีรายชื่อ ผู้รับบำบาญ ที่ชำระเงิน จากระบบ e Pension ส่ง ให้ สนง. คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (สรจ) พร้อมกับ Pay in TR Pay in TR ตรวจบัญชีรายชื่อกับ Pay in TR 10 11 บัญชีรายชื่อ นำ Pay in TR บันทึกข้อมูล เงินฝากคลังใน GFMIS เก็บ บัญชีรายชื่อ แยกเป็นส่วนราชการ GFMIS แล้วรอกระทบยอด P ay in TR ใน ระบบ e Pension

54 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. GFMIS ขารับเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง -สนง.คลังจังหวัด ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension ขาจ่ายเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง ส่วนกลาง 13 กรมบัญชีกลางส่ง ข้อมูลการนำเงินส่ง เข้าบัญชีเงินฝาก คลังตาม Pay in TR จากระบบ GFMIS เข้าระบบ e Pension เมื่อตรวจสอบการ ได้รับชำระเงินคืนใน ระบบe Pension ครบถ้วนแล้ว - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรองสิทธิ ในระบบ - ส่งข้อมูลให้ บก. เรียกข้อมูลขึ้นมา ตรวจสอบ พิมพ์ใบรับรอง สิทธิ และส่งต่อให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบรับรองสิทธิ นำเงินมาคืน แบบ บ.5 Undoสมบูรณ์ e Pension 12 GFMIS ใบรับรองสิทธิ นำเงินมาคืน ต่อจากนั้นให้โอน ขายบิลเงินฝากคลัง ด้านรับเข้าบัญชีเงิน ฝากคลังด้านจ่ายใน ระบบ GFMIS 14 ข้อมูล เปลี่ยนแปลง การเป็นสมาชิก กบข.

55 ผู้รับบำนาญUndo กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. - ขอเบิกเงินจากบัญชี เงินฝากคลังในระบบ GFMIS - โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร ของผู้ได้รับเงินเพิ่ม แต่ละราย - ออกใบแจ้งยอด โอนเงินเข้าบัญชี ให้ผู้ได้รับเงินเพิ่ม -เมื่อจบโครงการให้ สรุปยอดคงเหลือ เงินในบัญชี เงินฝากคลัง -ขอเบิกเงินคงเหลือ ดังกล่าวให้ กบข. -ปิดบัญชีเงินฝากคลัง -รับเงินและ นำเงินส่ง เข้าบัญชี เงินสำรอง -บริหาร เงินสำรอง ตาม กฎหมาย ต่อไป ใบแจ้ง ยอดเงิน Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ ใบแจ้ง ยอดเงิน จบ 15 16 18 -ทยอยเบิกเงิน ชคบ. ส่วนต่าง -เริ่มเบิกบำนาญ 2494 และ ชคบ.ใหม่ ตั้งแต่ ตุลาคม 58 SMS E-mail -ยื่นเรื่องขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ/ บำเหน็จค้ำประกัน ส่วนเพิ่มต่อไป(ถ้าต้องการ) ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ e Pension 17

56 ส่วนราชการ

57 ใบสมัคร Undo e Pension Database Pension Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ชื่อ จำนวนเงิน ได้เพิ่ม …. ………. ………… รวมคน ฉบับ บาท Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ทุกวันที่ 15 Statement กรณีได้เงินเพิ่ม ระหว่างวัน Start สิ้นวัน ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน ใบสมัคร Undo

58 e Pension Database Pension Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน Statement วันที่ xx/xx/xx รวมคน ฉบับ บาท Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ทุกวันที่ 15 Statement ระหว่างวัน Start สิ้นวัน ตรวจสอบการรับสมัคร และเก็บเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน ใบสมัคร Undo กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับสมัคร ชื่อ เลขที่บส จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………...…….. …. ………. ………… … ……. …….. …. ………. ………… ……… ………

59 ใบสมัคร Undo e Pension Database Pension ใบเสร็จ รับเงิน Pay in A บัญชีเงินฝาก ธนาคาร สรก Pay in TR บัญชีเงินฝาก ธนาคารTR วันที่1 xxxxx วันที่… xxxxx รวม xxxxx ระหว่างวัน สิ้นวัน ทุกวันที่ 15 ตรวจสอบการรับเงิน ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคาร และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประจำวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx เลขที่ Pay in -TR Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน Statement วันที่ xx/xx/xx ชื่อ เลขที่บส จำนวนเงิน คงเหลือ ยอดรวม …. ………. ………… ………...…….. …. ………. ………… … ……. …….. …. ………. ………… ……… ……… รวมคน ฉบับ บาท บาท บาท เลขที่ Pay in - A Pay in TR Detail รายวัน Summary รายวัน Statement รวมรวมเอกสารในแต่ละงวดส่ง สนง.คลังจังหวัด ทุกวันที่ 15 Statement Start กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน

60 e Pension Data base Pension ผู้รับบำนาญ 1 คน กรณีต้องนำเงินมาคืนและขอแบ่งชำระเงินเป็นส่วนๆ 3 ส่วน........ ใบสมัคร Undo งวดที่ 1งวดที่ 2งวดที่ 3วันรับสมัคร ทะเบียนคุม ผู้รับบำนาญUndo ที่ต้องนำเงินมาคืน ชื่อ.......................................... เงินที่ต้องได้รับคืน................ บาท รับชำระแล้วงวดที่ 1 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A..… เลขที่ Pay in TR…................ บาท คงเหลือ................ บาท รับชำระแล้วงวดที่ 2 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A..… เลขที่ Pay in TR…................ บาท รับชำระแล้วงวดที่ 3 เลขที่ บส.... เลขที่ Pay in A..… เลขที่ Pay in TR…................ บาท

61 ความสำคัญ Pay in TR Pay in TR แบบ Form กรอกข้อมูล เลขที่ 16 หลัก/จำนวนเงิน e Pension GFMIS รายงานงวดที่ xx Xx/xx/xx – xx/xx/xx จำนวนเงิน - อนุมัติในระบบ -ออกใบรับรองสิทธ ในระบบ รอ กระทบยอดเงิน KTB เช็ค สนง.คลัง/ สรจ แบบ บ.5 interface สนง.คลัง/ สรจ บันทึกข้อมูล

62 ระบบการจัดเก็บเอกสาร ของส่วนราชการ ควรแยกเป็น 4 ประเภท แต่ละวัน

63 ใบสมัคร Undo กรณีได้เงินเพิ่ม ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด 1 2 3 Statement Pension ใบสมัคร Undo ใบเสร็จ รับเงิน Pay in A Statement Pension Statement Pension 1วัน แฟ้มรวม เอกสารประจำวัน xx/xx/xx กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับชำระเงิน กรณีต้องคืนเงิน ขั้นรับสมัคร ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด ใบสมัคร Undo Statement Pension 4

64 บางวันมี 1 ประเภท หรือ 2 ประเภท หรือ 3 ประเภท หรือทั้ง 4 ประเภท ก็ได้

65 เก็บเอกสารประจำวัน แยกเป็นวันๆเรียงตามลำดับวันที่ วันที่ xx/xx/xx

66 เมื่อครบงวดให้จัดเอกสารส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/สรจ. วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx Pay in TR (ถ้ามี) Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx เลขที่ Pay in -TR Summary รายวัน Statement งวดที่…. วันที่ xx/xx/xx Detail รายวัน เอกสารประจำงวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx 1งวด แฟ้มรวม ส่งเฉพาะ ใบสมัคร และ Statement ปะหน้า

67 Undo ซองเอกสารที่ส่งให้ สนง.คลังจังหวัด/สรจ. ส่วนราชการ.......... เอกสารประจำงวดที่ xx วันที่ xx/xx/xx – วันที่ xx/xx/xx

68 เก็บเอกสารประจำวันส่วนที่เหลือไว้ที่ส่วนราชการ วันที่ xx/xx/xx ส่วนที่เหลือ

69 1 1 2 2 แบบ ข.1 ข.2 ข.3 แบบ บ.1 บ.2 บ.3 บ.4 บ.5 บ.6 บ.7 บ.8

70 โปรดให้ความสำคัญ การตรวจสอบใบสมัคร ถูกต้องตามกฎหมาย การบันทึกข้อมูลใบสมัคร ถูกต้องตามข้อเท็จจริง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ แนวทางที่กำหนด

71 บริบูรณ์ จบ 1 1 2 2


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานเรื่องการกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ. ศ.2494 พ. ศ.2557 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google