งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญและสืบทอดกิจกรรมทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนบ้านดอน เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญและสืบทอดกิจกรรมทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนบ้านดอน เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำกับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้านดอนจากอดีตถึงปัจจุบัน

2 จุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญและสืบทอดกิจกรรมทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนบ้านดอน เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ เอกลักษณ์ของชุมชนให้คงถาวรสืบไป

3 คำถามวิจัย ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำของชุมชนบ้านดอนเป็นอย่างไรก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนบ้านดอนอย่างไร เปลี่ยนแปลงมาอย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด?

4 วิธีการศึกษา การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
คณะยุววิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านดอนจากเอกสารของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ คณะยุววิจัยได้สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านดอน และกลุ่มบุคคลภายนอกชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เพื่อทราบถึงความเป็นมา เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรม ความเชื่อต่อประเพณีและความเปลี่ยนแปลงของประเพณี ขั้นตอนการเตรียมการของผู้เข้าร่วมประเพณี ความเกี่ยวข้องของประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานประเพณีและความเปลี่ยนแปลงของประเพณีจากอดีตถึงปัจจุบัน

5 ส่วนประกอบของงานวิจัย
แบ่งเนื้อหาเป็นบท ๕ บท ได้แก่ - บทที่ ๑ ความเป็นมา - บทที่ ๒ ชุมชนบ้านดอน - บทที่ ๓ ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำยุคเริ่มต้นและรุ่งเรือง - บทที่ ๔ ยุคการเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ - บทที่ ๕ บทสรุป

6 “ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน”

7 ชุมชนบ้านดอน (ในอดีต)

8 ชุมชนบ้านดอน (ในปัจจุบัน)

9 ชุมชนบ้านดอน (ในปัจจุบัน)

10 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำในอดีตของคนชุมชนบ้านดอน

11 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำในปัจจุบันของชุมชนบ้านดอน

12 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำในปัจจุบันของชุมชนบ้านดอน

13 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำในปัจจุบันของชุมชนบ้านดอน

14 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำในปัจจุบันของชุมชนบ้านดอน

15 ประเพณีชักพระ(ในอดีต)

16 ประเพณีชักพระ(ในปัจจุบัน)

17 ประเพณีชักพระ(ในปัจจุบัน)

18 เบื้องหลังการปฏิบัติงานของคณะวิจัย…

19 เบื้องหลังการทำงานของสมาชิกยุววิจัย

20 เบื้องหลังการทำงานของสมาชิกยุววิจัย

21 เบื้องหลังการทำงานของสมาชิกยุววิจัย

22 เบื้องหลังการทำงานของสมาชิกยุววิจัย

23 เบื้องหลังการทำงานของสมาชิกยุววิจัย

24 เบื้องหลังการทำงานของสมาชิกยุววิจัย

25 คณะผู้วิจัยและครูที่ปรึกษา
นายเกรียงศักดิ์ แสงสุวรรณ นางสาวกฤตลักษณ์ สุขได้พึ่ง นางสาวปภัสสร ทองนิยม นางสาวชลธิชา ชูรัตน์ นางสาวดลฤทัย ล่องประเสริฐ ครูที่ปรึกษา นางสาวเสาวนีย์ เพชรทรัพย์

26 ขอบคุณค่ะ…


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญและสืบทอดกิจกรรมทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนบ้านดอน เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google