งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ค่ำกับความสัมพันธ์ของคน ในชุมชนบ้านดอนจากอดีต ถึงปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ค่ำกับความสัมพันธ์ของคน ในชุมชนบ้านดอนจากอดีต ถึงปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ค่ำกับความสัมพันธ์ของคน ในชุมชนบ้านดอนจากอดีต ถึงปัจจุบัน

2 จุดประสงค์ ๑.เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ความสำคัญและสืบ ทอดกิจกรรมทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนบ้าน ดอน ๒.เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ เอกลักษณ์ของชุมชนให้คงถาวรสืบไป

3 คำถามวิจัย ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำของชุมชน บ้านดอนเป็นอย่างไรก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน บ้านดอนอย่างไร เปลี่ยนแปลงมาอย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด ?

4 วิธีการศึกษา การศึกษาเอกสาร คณะยุววิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเพณี ทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมทั้งข้อมูล พื้นฐานของชุมชนบ้านดอนจากเอกสารของ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ คณะยุววิจัยได้สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่อาศัยอยู่ ในชุมชนบ้านดอน และกลุ่มบุคคลภายนอกชุมชนที่ มาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เพื่อทราบถึงความเป็นมา เหตุผลของ การเข้าร่วมกิจกรรม ความเชื่อต่อประเพณีและความ เปลี่ยนแปลงของประเพณี ขั้นตอนการเตรียมการ ของผู้เข้าร่วมประเพณี ความเกี่ยวข้องของประเพณี ทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ผลที่ได้รับจาก การเข้าร่วมงานประเพณีและความเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีจากอดีตถึงปัจจุบัน

5 ส่วนประกอบของงานวิจัย แบ่งเนื้อหาเป็นบท ๕ บท ได้แก่ - บทที่ ๑ ความเป็นมา - บทที่ ๒ ชุมชนบ้านดอน - บทที่ ๓ ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำยุค เริ่มต้นและรุ่งเรือง - บทที่ ๔ ยุคการเปลี่ยนแปลงของประเพณี ทอดผ้าป่าวันแรม ๑ ค่ำ - บทที่ ๕ บทสรุป

6 “ ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ”

7 ชุมชนบ้านดอน ( ในอดีต )

8 ชุมชนบ้านดอน ( ในปัจจุบัน )

9

10 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำในอดีต ของคนชุมชนบ้านดอน

11 ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรมค่ำในปัจจุบัน ของชุมชนบ้านดอน

12

13

14

15 ประเพณีชักพระ ( ในอดีต )

16 ประเพณีชักพระ ( ในปัจจุบัน )

17

18 เบื้องหลังการปฏิบัติงานของ คณะวิจัย …

19 เบื้องหลังการทำงานของสมาชิกยุววิจัย

20

21

22

23

24

25 คณะผู้วิจัยและครูที่ปรึกษา นายเกรียงศักดิ์ แสงสุวรรณ นางสาวกฤตลักษณ์ สุขได้พึ่ง นางสาวปภัสสร ทองนิยม นางสาวชลธิชา ชูรัตน์ นางสาวดลฤทัย ล่องประเสริฐ ครูที่ปรึกษา นางสาวเสาวนีย์ เพชรทรัพย์

26 ขอบคุณค่ะ …


ดาวน์โหลด ppt ประเพณีทอดผ้าป่าวันแรม ค่ำกับความสัมพันธ์ของคน ในชุมชนบ้านดอนจากอดีต ถึงปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google