งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pichanee Chaweekulrat MD.. ความผิดปกติของ Hb แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ความผิดปกติเชิงปริมาณ ทำให้มีการผลิต globin chain ชนิดใดชนิด หนึ่ง (หรือมากกว่าหนึ่งชนิด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pichanee Chaweekulrat MD.. ความผิดปกติของ Hb แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ความผิดปกติเชิงปริมาณ ทำให้มีการผลิต globin chain ชนิดใดชนิด หนึ่ง (หรือมากกว่าหนึ่งชนิด)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pichanee Chaweekulrat MD.

2 ความผิดปกติของ Hb แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ความผิดปกติเชิงปริมาณ ทำให้มีการผลิต globin chain ชนิดใดชนิด หนึ่ง (หรือมากกว่าหนึ่งชนิด) ลดลง เรียกว่า thalassemia สร้าง α-globin ลดลง เรียกว่า α-thalassemia สร้าง β-globin ลดลง เรียกว่า β-thalassemia Thalassemia and abnormal Hb

3 ความผิดปกติของ Hb แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 2. ความผิดปกติเชิงคุณภาพ ทำให้มี abnormal Hb ที่พบบ่อยและสำคัญ ในประเทศไทย คือ Hb E Thalassemia and abnormal Hb เกิดจาก missense mutation ของ β-globin gene เกิด Hb E ที่ไม่เสถียร และมี การสร้าง β-globin ลดลง

4 มีอาการแสดงที่หลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีอาการ, ภาวะซีดเล็กน้อย, ภาวะซีดรุนแรง ร่วมกับตัวเหลือง ตับม้ามโต หรือ เสียชีวิต Thalassemia and abnormal Hb Hydrops fetalis

5 เพื่อคัดแยกผู้ที่เป็นพาหะออกจากคนปกติ วิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 3 วิธี ดังนี้ 1. การตรวจค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง 2. DCIP precipitation test 3. One tube osmotic fragility test (OF Test) การตรวจคัดกรองในปัจจุบันจะใช้ 2 วิธีร่วมกันคือ MCV หรือ OF Test ร่วมกับ DCIP Thalassemia screening test

6 ที่สำคัญคือ MCV (mean corpuscular volume) ซึ่งบอกขนาดของเซลล์เม็ด เลือดแดง ผู้ป่วยและส่วนใหญ่ของผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย จะมีค่า MCV น้อยกว่า 80 fL (normal 80-100 fL) ภาวะโลหิตจางอื่นๆ ที่ทำให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลง เช่น ภาวะขาดธาตุ เหล็ก จะทำให้มีค่า MCV ต่ำได้เช่นเดียวกัน ค่า MCV ห้อง lab พยาธิวิทยาคลินิคจะวิเคราะห์ให้ 1. การตรวจค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง Thalassemia screening test

7 Lab ที่ต้องทำวันนี้ Thalassemia screening test 1.subject 1 คน/โต๊ะ 2.unknown 2 หลอด/ห้อง (unknown 1, unknown 2)

8 Lab ที่ต้องทำวันนี้ Thalassemia screening test 1.DCIP precipitation test 2.One tube osmotic fragility test (OF Test)

9 Blood sample preparation Subject 1 คน/โต๊ะ 1.เจาะเลือดจากปลายนิ้วโดยใช้ lancing device ใส่ใน capillary tube อุปกรณ์ที่ใช้ - lancing device และ lancet -Capillary tube (hematocrit tube) 2 หลอด -Eppendorf tube -ถุงมือ -สำลีแห้ง -70% alcohol -ที่ทิ้งขยะ lancing device lancet

10 Blood sample preparation วิธีการประกอบ lancing device และ lancet 12 3 4 5 ปรับความลึก (ระดับ 3-4)ใส่ lancet เข้าที่ปลายของ lancing device ดึง lever ขึ้น ถอดปลอก lancet ออก จรดที่ปลายนิ้วแล้วเจาะเลือดโดยกดปุ่ม push

11 Blood sample preparation Subject 1 คน/โต๊ะ 1.เจาะเลือดจากปลายนิ้วโดยใช้ lancing device ใส่ใน capillary tube - ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณปลายนิ้ว ที่จะทำการเจาะเลือด รอจนแห้ง - ใช้ lancing device เจาะเลือดจากนิ้วกลาง หรือนิ้วนางห่างจากปลายเล็บประมาณ 4-5 มม. แล้วเช็ดเลือดหยดแรกออกด้วยสำลีแห้ง - ค่อยๆบีบไล่เลือดไปที่บริเวณปลายนิ้ว ให้เข้า ไปใน capillary tube ให้ได้ 2 หลอด (ปริมาณ~ 3/4 ของหลอด) - ใช้สำลีกดห้ามเลือดบริเวณปลายนิ้ว ประมาณ 5 นาที

12 Blood sample preparation 2. นำเลือดใส่ลงในหลอดบรรจุสารตัวอย่าง (eppendorf tube)

13 Blood sample preparation

14 ใช้ทดสอบ Hb ผิดปกติชนิดต่างๆ โครงสร้างของ Hb E ไม่แข็งแรง Hb E ทำปฏิกิริยากับ DCIP reagent ได้ง่ายและเร็วกว่า Hb ชนิด อื่น ถูกออกซิไดซ์ได้เป็นโกลบินสายเดี่ยวที่มีหมู่ sulfhydryl (-SH) เกิดเป็นตะกอน ให้ผลบวกกับ test นี้ 100% Hb H(  4), Hb Bart’s(  4) อาจทำให้ขุ่นเล็กน้อยได้ Thalassemia screening test 1. DCIP precipitation test

15 Thalassemia screening test KKU-DCIP-Clear Reagent Kit- KKU-DCIP reagent 2 ml - Clearing solution 1. DCIP precipitation test : Kit reagent ที่ใช้

16 1.ใช้ automatic pipette ดูดเลือด 20 μl ใส่ใน KKU-DCIP reagent 2 ml 2.ผสมโดยพลิกกลับไปมา 2-3 รอบให้เข้ากัน 3.แช่ใน water bath ที่ 37°C นาน 15 นาที 4.เติม clearing solution 20 μl แล้วทิ้งไว้ 3 นาที จึงอ่านผล Thalassemia screening test 1. DCIP precipitation test : วิธีที่ทดสอบ

17 Thalassemia screening test ผลบวก สารละลายขุ่น ผลลบ สารละลายใส 2. DCIP precipitation test : การอ่านผล

18 Thalassemia screening test 2. One tube osmotic fragility test (OF Test) วัดปริมาณการแตกของเม็ดเลือดแดงใน hypotonic saline solution (0.36% NaCl) การแตกของเม็ดเลือดแดง(Osmotic fragility) ขึ้นอยู่กับ อัตราส่วนของพื้นที่ผนังเซลล์ต่อปริมาตรเซลล์ หรือ surface-to-volume ratio เม็ดเลือดแดงปกติ จะแตกหมด แต่เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วย หรือผู้ที่เป็นพาหะ จะ แตกไม่หมด ไม่สามารถแยกธาลัสซีเมียออกจากภาวะโลหิตจางจากการธาตุเหล็กได้

19 Thalassemia screening test 2. One tube osmotic fragility test (OF Test) : ผลการทดสอบ Positive ผู้ป่วยโรค thalassemia และ homozygous Hb E ให้ผลบวก 100% β-thalassemia trait ให้ผลบวก 90% α-thalassemia 1 trait ให้ผลบวก 93% พบในภาวะอื่นที่เม็ดเลือดแดงมีการติดสีจางเช่นเดียวกับโรคธาลัสซีเมีย เช่น ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก False Positive มีผลบวกลวงกับคนปกติ 5%

20 Thalassemia screening test 2. One tube osmotic fragility test (OF Test) : วิธีทดสอบ 1.ใช้ automatic pipette ดูดเลือด 20 μl ใส่ใน KKU-OF reagent 2 ml 2.ผสมโดยพลิกกลับไปมา 2-3 รอบให้เข้ากัน 3.ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที แล้วอ่านผล

21 Thalassemia screening test 2. One tube osmotic fragility test (OF Test) : การอ่านผล ผลบวก สารละลายขุ่น ส่วนใหญ่ของเม็ดเลือดแดงผู้ป่วยแตกไม่หมด ผลลบ สารละลายใสสีแดง เม็ดเลือดแดงคนปกติแตกหมด

22 1.Hemoglobin typing 2.Iron studies : serum ferritin, serum iron, total iron binding capacity (TIBC) Confirmatory test

23 OF + DCIP DCIP positive OF positive DCIP negative OF positive DCIP negative OF negative DCIP negative OF negative DCIP negative Hb typingnormal แยกจากภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก Thalassemia screening test

24 MCV + DCIP DCIP positive MCV < 80 fL DCIP negative MCV < 80 fL DCIP negative MCV > 80 fL DCIP negative MCV > 80 fL DCIP negative Hb typingnormal แยกจากภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก Thalassemia screening test

25 บันทึกผลการทดลองของ subject และ unknown ลงในคู่มือ ปฏิบัติการของตนเอง ดูค่าดัชมีเม็ดเลือดแดงของ unknown จากอาจารย์ประจำห้อง แล้วแปรผล กรอกข้อมูลลงในตารางบันทึกผล การทดลองประจำห้อง (ตามความสมัครใจ) Thalassemia screening test

26 8.00 – 8.40 น.Talk lab และทำ lab 8.40 – 8.50 น. แบบฝึกหัด ( ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 2 โต๊ะ + แจกใบงานชุดที่ 1) 8.50 – 9.15 น. ให้นักศึกษาในแต่ละห้องปฏิบัติการ นำแบบฝึกหัดมาอภิปรายร่วมกัน 9.15 – 12.00 น. KSA blood protein and hemoglobin Timeline


ดาวน์โหลด ppt Pichanee Chaweekulrat MD.. ความผิดปกติของ Hb แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ความผิดปกติเชิงปริมาณ ทำให้มีการผลิต globin chain ชนิดใดชนิด หนึ่ง (หรือมากกว่าหนึ่งชนิด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google