งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาขน สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง ( สนบส.) สำนักงาน ก. พ.  หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาขน สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง ( สนบส.) สำนักงาน ก. พ.   การศึกษาบัณฑิต ( กศบ.) เทคโนโลยีทางการ ศึกษา มศว. ประสานมิตร  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ศศม.) บริหาร การศึกษา ม. รามคำแหง   การศึกษาบัณฑิต ( กศบ.) เทคโนโลยีทางการ ศึกษา มศว. ประสานมิตร  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ศศม.) บริหาร การศึกษา ม. รามคำแหง

3 พ. ศ. ๒๕๒๓ บรรจุเข้ารับราชการ อาจารย์ 1 ระดับ 3 กศน. จ. ราชบุรี พ. ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพ ชายแดน จ. กาญจนบุรี พ. ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอท่าม่วง พ. ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. จังหวัดตราด พ. ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. จังหวัดลพบุรี พ. ศ. ๒๕๒๓ บรรจุเข้ารับราชการ อาจารย์ 1 ระดับ 3 กศน. จ. ราชบุรี พ. ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพ ชายแดน จ. กาญจนบุรี พ. ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอท่าม่วง พ. ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. จังหวัดตราด พ. ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. จังหวัดลพบุรี

4 พ. ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี พ. ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เผยแพร่ทางการศึกษา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการอ่านสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. ๒๕๕๔ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี พ. ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี

5

6

7 เพราะอะไร ? ทำไม ต้องเป็นหัวหน้า

8

9 ทำงาน ราชการ “ เลือกหัวหน้า หรือ ผู้บังคับบัญชา ” ได้ หรือไม่

10 ทำงาน ราชการ “ เลือกลูกน้อง หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ” ได้หรือไม่ “ เลือกลูกน้อง หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ” ได้หรือไม่

11 หากเลือกได้ : สุดยอด หากเลือกไม่ได้ : ต้องหาทาง พัฒนา ให้เป็นทีม ที่มีศักยภาพ ต่อภารกิจที่รับผิดชอบ

12 แล ะ

13 เคารพในบทบาทและ การตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ทุกคนมี ส่วนร่วม

14 มุ่งสู่ จุดมุ่งหมา ย ทุ่มเท เต็มที่ เต็มกำลัง

15

16 รับผิดชอบกิจกรรม หลากหลาย ทำงานร่วมกับ เครือข่าย / ชุมชน พื้นที่รับชอบ กว้างขวาง กลุ่มเป้าหมาย แตกต่าง ฯลฯ

17 มีแผนมีโครงการ บริหารตัวเอง / บริหารเวลา บริหาร เครือข่ายและ กลุ่มเป้าหมาย สรุปรายงาน จบเป็น งานๆไป

18 ประสานงานเป็นเยี่ยม มนุษย์สัมพันธ์สุดยอด มีวินัย รับผิดชอบสูง มีจิตใจดีงาม สื่อสารชัดเจนได้ความ

19 ต้อง เดินทาง ต้องกลับ บ้านมืดค่ำ ต้องจัด ตารางการ ทำงานได้ เหมาะสม

20 ต้องเป็นผู้พยายาม เข้าใจคน ต้องเป็นผู้ที่ให้โอกาส คน ต้องเป็นผู้ที่ให้เกียรติ คน ต้องเป็นผู้ที่มีความ อดทนสูง

21

22 แล้วแต่ สถานการณ์ กำหนด

23 คิดนอก กรอบ คิดเชิง ระบบ

24 การเป็น ผู้นำ เราเป็นใคร เรานำเขาทำอะไร เรานำเขาเพื่อ วัตถุประสงค์อะไร คนที่เราต้องการนำมี ลักษณะอย่างไร

25 การเป็น ผู้บริหาร เราบริหารองค์กร / กิจกรรมใด เราวิเคราะห์ชัดเจน หรือไม่ เราวางแผนโดยคำนึงถึง เงิน / คน / วัสดุ / นโยบาย / สภาพแวดล้อม เป้าหมาย เสร็จ สำเร็จ

26 การเป็น ผู้จัดการ เราจัดการอะไร เป้าหมายการจัดการคือ อะไร เราจะทำให้ผู้รับบริการ ได้รับความสะดวก และพึงพอใจได้อย่างไร ความสำเร็จคือ กำไร

27 บุคลิก ภาพ ความหมาย คือ..... บุคคล + สภาพ *** มีลักษณะเฉพาะของ แต่ละคน ***

28 บุคลิกภ าพ แบ่งเป็น 2 อย่าง 1. ที่พัฒนา ปรับปรุงไม่ได้ 2. ที่สามารถพัฒนา ปรับปรุงได้

29 ที่พัฒนา ปรับปรุงไม่ได้ ตาเหล่ ตัวเตี้ย ไม่สวย ดั้งหัก * แต่อาจทำให้ดูดีได้ มีผลใน เบื้องต้นเท่านั้น แรกพบ

30 บุคลิกภาพที่พัฒนา ปรับปรุงได้ การแต่ง กาย การพูดจา พฤติกรรม การวางตัว การ แสดงออก ต่างๆ

31 ความเด่น ความด้อย

32 ค้นพบจุดเด่นในตัวเอง และพัฒนา ให้เป็นเอกลักษณ์ที่ ประทับใจ แสดงในโอกาส อันควร

33 ความ ด้อย รู้ตัวแล้วยอมรับความจริง อย่าท้อแท้ หากแก้ไขได้ก็แก้ ไม่มีใครดี 100 เปอร์เซ็นต์

34 GAME “ หอ ไอเฟล ” จากกระดาษหนังสือพิมพ์และเชือกฟาง ใครสูงที่สุดชนะ

35 สรุปหลังเกมส์ ทำไมถึงเลือกหัวหน้าคนนี้ ทำหอไอเฟล มีแผน วางแผนอย่างไร ใช้ใครทำอะไร ชนะเพราะอะไร ทำไมถึงเลือกหัวหน้าคนนี้ ทำหอไอเฟล มีแผน วางแผนอย่างไร ใช้ใครทำอะไร ชนะเพราะอะไร


ดาวน์โหลด ppt  หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google