งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาบัณฑิต (กศบ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา มศว. ประสานมิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาบัณฑิต (กศบ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา มศว. ประสานมิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การศึกษาบัณฑิต (กศบ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา มศว. ประสานมิตร
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศม.) บริหารการศึกษา ม.รามคำแหง หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาขน สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (สนบส.) สำนักงาน ก.พ.

3 พ.ศ. ๒๕๒๓ บรรจุเข้ารับราชการ อาจารย์ 1 ระดับ 3 กศน.จ.ราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพ ชายแดน จ.กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าม่วง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.จังหวัดลพบุรี

4 พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เผยแพร่ทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการอ่านสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดกาญจนบุรี

5

6

7 เพราะอะไร ? ทำไมต้องเป็นหัวหน้า

8

9 “ เลือกหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา ” ได้หรือไม่
ทำงานราชการ “ เลือกหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา ” ได้หรือไม่

10 “ เลือกลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ”
ทำงานราชการ “ เลือกลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ” ได้หรือไม่

11 หากเลือกได้ : สุดยอด หากเลือกไม่ได้ : ต้องหาทางพัฒนา ให้เป็นทีม ที่มีศักยภาพ ต่อภารกิจที่รับผิดชอบ

12 และ

13 เคารพในบทบาทและการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม

14 ทุ่มเท เต็มที่ เต็มกำลัง
มุ่งสู่จุดมุ่งหมาย ทุ่มเท เต็มที่ เต็มกำลัง

15

16 รับผิดชอบกิจกรรมหลากหลาย
ทำงานร่วมกับเครือข่าย / ชุมชน พื้นที่รับชอบกว้างขวาง กลุ่มเป้าหมายแตกต่าง ฯลฯ

17 มีแผนมีโครงการ บริหารตัวเอง / บริหารเวลา บริหารเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย สรุปรายงาน จบเป็นงานๆไป

18 ประสานงานเป็นเยี่ยม มนุษย์สัมพันธ์สุดยอด มีวินัย รับผิดชอบสูง มีจิตใจดีงาม สื่อสารชัดเจนได้ความ

19 ต้องเดินทาง ต้องกลับบ้านมืดค่ำ ต้องจัดตารางการทำงานได้เหมาะสม

20 ต้องเป็นผู้พยายามเข้าใจคน
ต้องเป็นผู้ที่ให้โอกาสคน ต้องเป็นผู้ที่ให้เกียรติคน ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนสูง

21

22 แล้วแต่สถานการณ์กำหนด

23 คิดนอกกรอบ คิดเชิงระบบ

24 การเป็นผู้นำ เราเป็นใคร เรานำเขาทำอะไร เรานำเขาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
คนที่เราต้องการนำมีลักษณะอย่างไร

25 การเป็นผู้บริหาร เราบริหารองค์กร/กิจกรรมใด เราวิเคราะห์ชัดเจนหรือไม่
เราวางแผนโดยคำนึงถึง เงิน/คน/วัสดุ/ นโยบาย/สภาพแวดล้อม เป้าหมาย เสร็จ สำเร็จ

26 การเป็นผู้จัดการ เราจัดการอะไร เป้าหมายการจัดการคืออะไร
เราจะทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และพึงพอใจได้อย่างไร ความสำเร็จคือ กำไร

27 บุคคล + สภาพ บุคลิกภาพ ความหมาย คือ.....
*** มีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ***

28 บุคลิกภาพ แบ่งเป็น 2 อย่าง 1. ที่พัฒนาปรับปรุงไม่ได้
2. ที่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้

29 ที่พัฒนาปรับปรุงไม่ได้
ตาเหล่ ตัวเตี้ย ไม่สวย ดั้งหัก * แต่อาจทำให้ดูดีได้ มีผลในเบื้องต้นเท่านั้น แรกพบ

30 บุคลิกภาพที่พัฒนาปรับปรุงได้
การแต่งกาย การพูดจา พฤติกรรมการวางตัว การแสดงออกต่างๆ

31 ความเด่น ความด้อย

32 ค้นพบจุดเด่นในตัวเองและพัฒนา ให้เป็นเอกลักษณ์ที่ประทับใจ
แสดงในโอกาสอันควร

33 ความด้อย รู้ตัวแล้วยอมรับความจริง อย่าท้อแท้ หากแก้ไขได้ก็แก้
ไม่มีใครดี 100 เปอร์เซ็นต์

34 GAME “ หอ ไอเฟล ” จากกระดาษหนังสือพิมพ์และเชือกฟาง ใครสูงที่สุดชนะ

35 สรุปหลังเกมส์ ทำไมถึงเลือกหัวหน้าคนนี้ ทำหอไอเฟล มีแผน วางแผนอย่างไร
ทำหอไอเฟล มีแผน วางแผนอย่างไร ใช้ใครทำอะไร ชนะเพราะอะไร


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาบัณฑิต (กศบ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา มศว. ประสานมิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google