งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โลกาภิวัฒน์ (Globalization) มาจากคำว่า โลกา + อภิ + วฒฺน หากแปลตามศัพท์ จะหมายความว่า พื้นแผ่นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว Global( ทั่วทั้งโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โลกาภิวัฒน์ (Globalization) มาจากคำว่า โลกา + อภิ + วฒฺน หากแปลตามศัพท์ จะหมายความว่า พื้นแผ่นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว Global( ทั่วทั้งโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  โลกาภิวัฒน์ (Globalization) มาจากคำว่า โลกา + อภิ + วฒฺน หากแปลตามศัพท์ จะหมายความว่า พื้นแผ่นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว Global( ทั่วทั้งโลก )+ization ( กระบวนการทำ ให้เกิด ) เมื่อแปลตามศัพท์จะหมายความว่า กระบวนการที่ ทำให้ทั่วทั้งโลกเชื่อมต่อกัน ความหมายโดยรวม การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทำให้โลกทั้งโลก สามารถติดต่อถึงกันโดยปราศจากพรมแดนกีด กัน อันมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ทำให้เกิด ไม่ว่าจะ เป็น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี

3 FTA (Free Trade Area, Free Trade Agreement) เขตการค้าเสรี, ข้อตกลงการค้า เสรี มีการวางข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการค้าโดยจะลด ภาษีศุลกากรให้น้อยที่สุด กระทั่งเหลือ ร้อยละ 0 และใช้อัตราภาษีที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม เช่น AFTA : ASEAN Free Trade Area NAFTA : North American Free Trade Agreement

4 ค้าขาย กับ ต่างชาติ พันธุ์มา นานแล้ว ต่างชาติ ค้าขายเสรี ทำ สนธิสัญ ญาเบาว์ ริง พ. ศ. 2398 ( ร.4) ยกเลิก การ ผูกขาด กับพระ คลังสิน ค้า

5 1. นโยบายส่งเสริมการลงทุน ไทยได้ส่งคำขอให้ธนาคารโลกมาสำรวจ เศรษฐกิจ ทำให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งผลให้เกิดการลงทุนเพื่อทดแทนการ นำเข้า นับตั้งแต่แผน 3 ได้หันมาเน้นเพื่อการส่งออก ทำ ให้การลงทุนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมากขึ้น

6 2. ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก เมื่อประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจประสบ ปัญหาจะมีการโยกทุนมาตั้งฐานการผลิตในที่ อื่นๆมากขึ้น หนึ่ง่ในตัวเลือกนั้นคือ ไทย

7 3. การมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและการเมือง ของโลก การเข้าร่วมเวทีโลกในระดับพหุภาคี เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น การเข้าร่วมในระดับภูมิภาค เช่น AFTA ASEAN เป็นต้น การร่วมระดับอนุภูมิภาค เช่น กลุ่มเขตเศรษฐกิจ สามฝ่ายอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย การร่วมมือระดับทวิภาคี เช่น เขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย

8 ผลดีของการเปิดเสรี 1. เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มความสามารถ ในการผลิต ผลดีของการเปิดเสรี 1. เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มความสามารถ ในการผลิต

9 ผลกระทบของการค้าเสรี 1. เกิดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ มีผลต่อ เสถียรภาพ 2. เกิดการครอบงำจากต่างชาติ 3. เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ 4. เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 5. ส่งผลต่อกระทบต่อภาคเกษตร 6. ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 7. ผลกระทบภาคการค้าและบริการ


ดาวน์โหลด ppt  โลกาภิวัฒน์ (Globalization) มาจากคำว่า โลกา + อภิ + วฒฺน หากแปลตามศัพท์ จะหมายความว่า พื้นแผ่นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว Global( ทั่วทั้งโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google