งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ ปี 2553 29-3- 2554. กองทุนผู้ป่วยนอก capงบผู้ป่วยนอก (ในสังกัด สป.สธ.)449,190,547.05 งบผู้ป่วยนอก (นอกสังกัด สธ.)2,102,271.34 งบผู้ป่วยนอก (เอกชน)5,510,258.98.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ ปี 2553 29-3- 2554. กองทุนผู้ป่วยนอก capงบผู้ป่วยนอก (ในสังกัด สป.สธ.)449,190,547.05 งบผู้ป่วยนอก (นอกสังกัด สธ.)2,102,271.34 งบผู้ป่วยนอก (เอกชน)5,510,258.98."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ ปี 2553 29-3- 2554

2 กองทุนผู้ป่วยนอก capงบผู้ป่วยนอก (ในสังกัด สป.สธ.)449,190,547.05 งบผู้ป่วยนอก (นอกสังกัด สธ.)2,102,271.34 งบผู้ป่วยนอก (เอกชน)5,510,258.98 รวมกองทุนผู้ป่วยนอก cap456,803,077.37 กองทุนผู้ป่วยนอก Individual Dataสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP และ PP รายบุคคล 43,038,596.62 งบ OP refer1,393,209.16 รวมกองทุนผู้ป่วยนอก Individual Data 44,431,805.78 On top primary careรวม On top primary care23,177,600.00 กองทุนผู้ป่วยนอก524,412,483.15

3 กองทุนผู้ป่วยใน capงบผู้ป่วยใน445,056,382.45 IP ตามจ่ายนอกจังหวัด177,956,757.92 กองทุนผู้ป่วยใน 623,013,140.37

4 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้บริการ เด่นชัดสิทธิ งบ PP สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้ บริการเด่นชัด แบบเหมาจ่ายรายหัว 56,449,719.89 งบ PP สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้ บริการเด่นชัด แบบจัดสรรตามผลการบริการ (Itemize) 30,031,564.00 รวมกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสำหรับบริการที่มีความ ต้องการใช้บริการเด่นชัดสิทธิ 86,481,283.89 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับพื้นที่ งบ PP สำหรับเขตพื้นที่ระดับเขต (ภูมิภาค)19,070,270.13 กองทุน อปท.42,926,120.00 รวมกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ 61,996,390.13 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่บริหารระดับประเทศ งบเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างรวมใน ระดับประเทศ 487,443.00 งบสำหรับแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการใน ระดับประเทศและคู่มือ 200,000.00 รวมกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่บริหารระดับประเทศ 687,443.00 งบค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลงบค่าให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่1,210,130.00 ค่าจัดซื้อวัคซีน8,859,552.00 รวมงบค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล10,069,682.00 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 159,234,799.02

5 กองทุนค่าใช้จ่ายสูงInstrument7,871,504.04 Chemo-OP1,564,666.30 Methadone Intrument-OP17,869,145.20 นิ่ว19,470,500.00 NoNi (for ambulatory) OI(Crpyto/CMV0-IP/OP942,775.64 Dialysis-IP/OP378,720.00 Hyperbaric O2-OP/IP *** รายการ HC ที่ Hmain ไปใช้บริการ นอกจังหวัด รวมกองทุนค่าใช้จ่ายสูง48,097,311.18 งบอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินOP AE4,399,675.10 PUC3,933,495.32 ม7/พาหนะส่งต่อ/ศูนย์สำรองเตียง556,855.50 เด็กแรกเกิด33,471,679.89 *** รายการ AE ที่ Hmain ไปใช้บริการ นอกจังหวัด รวมงบอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน42,361,705.81

6 งบบริหารจัดการโรคเฉพาะปากแหว่งเพดานโหว่และแก้ปัญหาสบฟัน มะเร็งเม็ดเลือดขาว-ต่อมน้ำเหลือง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute STEMI)610,000.00 ผ่าตัดต้อกระจก2,387,000.00 โรคหลอดเลือดสมองตีบ ปลูกถ่ายไขกระดูก งบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค1,025,227.00 ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ผ่าตัดหัวใจ ฮีโมฟีเลีย งบค่ารักษาด้วยยาวัณโรค งบค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยา *** รายการ DMI ที่ Hmain ไปใช้บริการ นอกจังหวัด รวมงบบริหารจัดการโรคเฉพาะ4,022,227.00 งบชดเชยกรณีปรับปรุงบัญชียาหลัก แห่งชาติ *** รายการ Pt รับยา ที่ Hmain ไปใช้ บริการนอกจังหวัด รวมงบชดเชยกรณีปรับปรุงบัญชียาหลัก แห่งชาติ 0.00 กองทุน Central Reimburse 94,481,243.99

7 งบค่าเสื่อมรวมงบค่าเสื่อม110,219,089.85 งบสนับสนุนการพัฒนาตติยภูมิเฉพาะ ด้าน งบสนับสนุนการเข้าถึง 0.00 งบสนับสนุนการพัฒนา5,900,000.00 รวมงบสนับสนุนการพัฒนาตติยภูมิ เฉพาะด้าน 5,900,000.00 งบค่าเสื่อม 116,119,089.85

8 งบค่าบริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์รวมงบค่าบริการฟื้นฟูและกาย อุปกรณ์ 2,804,882.90 งบพัฒนารูปแบบระบบบริการรวมงบพัฒนารูปแบบระบบบริการ1,150,400.00 *** รายการฟื้นฟู/กายอุปกรณ์ ที่ Hmain ไปใช้บริการนอกจังหวัด 243,005.00 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 4,198,287.90

9 เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ (ม.41)930,000.00 OP&IP ใน รพช.เงื่อนไขพิเศษ75,334,515.60 งบส่งเสริมบริการปฐมภูมิ9,121,932.00 งบส่งเสริมบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน318,730.00 งบคุณภาพ42,888,937.00 เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ46,500.00 งบแพทย์แผนไทย8,503,574.13 รวม137,144,188.73

10 เงินเดือน 474,515,968.68 รวมงบที่ได้รับ+เงินเดือน 2,133,119,201.69 ประชากร (ก.ค.52) 1,002,844.00 บาท/ปชก. 2,127.07 ค่าหัว53 2,401.33 ส่วนต่าง 274.26


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ ปี 2553 29-3- 2554. กองทุนผู้ป่วยนอก capงบผู้ป่วยนอก (ในสังกัด สป.สธ.)449,190,547.05 งบผู้ป่วยนอก (นอกสังกัด สธ.)2,102,271.34 งบผู้ป่วยนอก (เอกชน)5,510,258.98.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google