งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรร
สรุปงบประมาณกองทุน ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรร งบประมาณ ปี

2 กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยนอก cap งบผู้ป่วยนอก (ในสังกัด สป.สธ.)
449,190,547.05 งบผู้ป่วยนอก (นอกสังกัด สธ.) 2,102,271.34 งบผู้ป่วยนอก (เอกชน) 5,510,258.98 รวมกองทุนผู้ป่วยนอก cap 456,803,077.37 กองทุนผู้ป่วยนอก Individual Data สนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP และ PP รายบุคคล 43,038,596.62 งบ OP refer 1,393,209.16 รวมกองทุนผู้ป่วยนอก Individual Data 44,431,805.78 On top primary care รวม On top primary care 23,177,600.00 กองทุนผู้ป่วยนอก 524,412,483.15

3 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน cap งบผู้ป่วยใน 445,056,382.45
IP ตามจ่ายนอกจังหวัด 177,956,757.92 กองทุนผู้ป่วยใน 623,013,140.37

4 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัดสิทธิ งบ PP สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด แบบเหมาจ่ายรายหัว 56,449,719.89 งบ PP สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด แบบจัดสรรตามผลการบริการ (Itemize) 30,031,564.00 รวมกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัดสิทธิ 86,481,283.89 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ งบ PP สำหรับเขตพื้นที่ระดับเขต (ภูมิภาค) 19,070,270.13 กองทุน อปท. 42,926,120.00 รวมกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ 61,996,390.13 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่บริหารระดับประเทศ งบเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างรวมในระดับประเทศ 487,443.00 งบสำหรับแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในระดับประเทศและคู่มือ 200,000.00 รวมกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่บริหารระดับประเทศ 687,443.00 งบค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล งบค่าให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1,210,130.00 ค่าจัดซื้อวัคซีน 8,859,552.00 รวมงบค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 10,069,682.00 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 159,234,799.02

5 กองทุน Central Reimburse
กองทุนค่าใช้จ่ายสูง Instrument 7,871,504.04 Chemo-OP 1,564,666.30 Methadone Intrument-OP 17,869,145.20 นิ่ว 19,470,500.00 NoNi (for ambulatory) OI(Crpyto/CMV0-IP/OP 942,775.64 Dialysis-IP/OP 378,720.00 Hyperbaric O2-OP/IP *** รายการ HC ที่ Hmain ไปใช้บริการนอกจังหวัด รวมกองทุนค่าใช้จ่ายสูง 48,097,311.18 งบอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน OP AE 4,399,675.10 PUC 3,933,495.32 ม7/พาหนะส่งต่อ/ศูนย์สำรองเตียง 556,855.50 เด็กแรกเกิด 33,471,679.89 *** รายการ AE ที่ Hmain ไปใช้บริการนอกจังหวัด รวมงบอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 42,361,705.81

6 กองทุน Central Reimburse
งบบริหารจัดการโรคเฉพาะ ปากแหว่งเพดานโหว่และแก้ปัญหาสบฟัน มะเร็งเม็ดเลือดขาว-ต่อมน้ำเหลือง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute STEMI) 610,000.00 ผ่าตัดต้อกระจก 2,387,000.00 โรคหลอดเลือดสมองตีบ ปลูกถ่ายไขกระดูก งบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 1,025,227.00 ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ผ่าตัดหัวใจ ฮีโมฟีเลีย งบค่ารักษาด้วยยาวัณโรค งบค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยา *** รายการ DMI ที่ Hmain ไปใช้บริการนอกจังหวัด รวมงบบริหารจัดการโรคเฉพาะ 4,022,227.00 งบชดเชยกรณีปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ *** รายการ Pt รับยา ที่ Hmain ไปใช้บริการนอกจังหวัด รวมงบชดเชยกรณีปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ  0.00 กองทุน Central Reimburse 94,481,243.99

7 งบค่าเสื่อม งบค่าเสื่อม รวมงบค่าเสื่อม 110,219,089.85
งบสนับสนุนการพัฒนาตติยภูมิเฉพาะด้าน งบสนับสนุนการเข้าถึง  0.00 งบสนับสนุนการพัฒนา 5,900,000.00 รวมงบสนับสนุนการพัฒนาตติยภูมิเฉพาะด้าน 116,119,089.85

8 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
งบค่าบริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์ รวมงบค่าบริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์ 2,804,882.90 งบพัฒนารูปแบบระบบบริการ รวมงบพัฒนารูปแบบระบบบริการ 1,150,400.00 *** รายการฟื้นฟู/กายอุปกรณ์ ที่ Hmain ไปใช้บริการนอกจังหวัด 243,005.00 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 4,198,287.90

9 งบจากกองทุนย่อย เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ (ม.41) 930,000.00
OP&IP ใน รพช.เงื่อนไขพิเศษ 75,334,515.60 งบส่งเสริมบริการปฐมภูมิ 9,121,932.00 งบส่งเสริมบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน 318,730.00 งบคุณภาพ 42,888,937.00 เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ 46,500.00 งบแพทย์แผนไทย 8,503,574.13 รวม 137,144,188.73

10 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
กองทุนเหมาจ่ายรายหัว 1,471,056,475.09 จ่ายในรูปยา/วัคซีน/สมุดฯ 9,346,995.00 สปสช.จ่ายแทน Hmain 178,199,762.92 รวมงบที่ได้รับทั้งหมด 1,658,603,233.01 เงินเดือน 474,515,968.68 รวมงบที่ได้รับ+เงินเดือน 2,133,119,201.69 ประชากร (ก.ค.52) 1,002,844.00 บาท/ปชก. 2,127.07 ค่าหัว53 2,401.33 ส่วนต่าง 274.26


ดาวน์โหลด ppt ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google