งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมตัวไป ต่างประเทศ โดย สุพัตรา ศรีสุข. เจ้าหน้าที่โครงการ ในแต่ละโครงการ จะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 2 3 หรือ 4 คน ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้าร่วมในงานนั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมตัวไป ต่างประเทศ โดย สุพัตรา ศรีสุข. เจ้าหน้าที่โครงการ ในแต่ละโครงการ จะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 2 3 หรือ 4 คน ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้าร่วมในงานนั้นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมตัวไป ต่างประเทศ โดย สุพัตรา ศรีสุข

2 เจ้าหน้าที่โครงการ ในแต่ละโครงการ จะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 2 3 หรือ 4 คน ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้าร่วมในงานนั้นๆ ส่วนประกอบของเจ้าหน้าที่ * หัวหน้าโครงการ / หัวหน้า คณะ * ผู้ช่วย / สมาชิกคณะ

3 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โครงการ เป็นตัวแทนกรมฯในการดำเนินการ ด้านการ ส่งเสริมการส่งออก หัวหน้าโครงการและผู้ช่วยยากที่ จะแบ่งหน้าที่ใน การปฏิบัติงานอย่างเด่นชัด ควรมีการมอบหมายและทำความ เข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าและ ผู้ช่วย * การเงิน * การ ประสานงาน * การเตรียมงาน * ส่วนตัว

4 การเตรียมตัวก่อนงาน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน ให้ถ่องแท้ ข้อมูลงานนั้นๆ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเทศ ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน ข้อมูลคนที่จะไปด้วย

5 การประสานงาน เบื้องต้น ศึกษาและทำความเข้าใจ การ ดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เช่น ผู้เข้าร่วมและการประชุม เตรียมการ การออกแบบ ก่อสร้างคูหา การประชุมผู้เข้าร่วมงาน ข้อมูลสินค้า / ภาษี ข้อมูลอื่นๆที่อาจใช้ในระหว่างอยู่ ในงาน เช่น กิจกรรมของกรมฯ รายชื่อผู้ ส่งออกอื่นๆ ฯลฯ

6 เตรียมการเดินทาง หนังสือเดินทาง / วีซ่า : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ขอรับบัตรโดยสาร : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เอกสารอนุมัติการเดินทาง : สำนักกิจกรรม ฯในต่างประเทศ การจองที่พัก : สำนักกิจกรรมฯใน ต่างประเทศ ประมาณการค่าใช้จ่าย และการยืมเงิน : หัวหน้าโครงการ รับมอบแฟ้มโครงการ : เจ้าหน้าที่ โครงการ

7  ประเทศที่ไป  ฤดูกาล การเตรียมเสื้อผ้าและ เครื่องใช้ส่วนตัว

8 ตัวอย่างการแต่ง กายชาย คว ร ไม่ควร

9 ตัวอย่างการแต่ง กายหญิง คว ร ไม่ควร

10 ประสานงานกับสำนัก / กองต่าง ๆ ฝ่ายพัสดุ กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมฯในประเทศ สำนักบริการส่งออก ฯลฯ

11 การปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง งาน ก่อนกำหนดงาน 3-5 วัน ประสานงานกับศูนย์ / สำนักงานใน ต่างประเทศ ประสานงานกับผู้ก่อสร้างตกแต่ง คูหา ประสานงานกับฝ่ายจัดงาน ประสานงานกับบริษัทขนส่ง (Forwarding Agent)

12 การปฏิบัติงาน ระหว่างงาน มาแต่เช้า ก่อนเปิดงาน ตอบข้อซักถามแก่ผู้มาเยี่ยมชม งาน รวบรวมนามบัตร อำนวยความสะดวก สังเกตการจัดงานแสดงสินค้า สอบถามผู้เข้าร่วมงาน เพื่อ ประเมินผล ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

13 การเรียกเก็บ - การ ชำระเงิน ค่าขนส่ง / พิธีการ ค่าก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างล่าม

14 การดำเนินการหลัง งานสิ้นสุด ณ ประเทศที่แสดง สินค้า ชำระเงิน / ขอ ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบงานที่ยัง ค้าง

15 การดำเนินการหลัง งานสิ้นสุด เมื่อกลับถึงประเทศ ไทย จัดทำรายงาน การเงิน / การคืน เงินยืม การประเมินผล

16 Good Luck and Bon Voyage


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมตัวไป ต่างประเทศ โดย สุพัตรา ศรีสุข. เจ้าหน้าที่โครงการ ในแต่ละโครงการ จะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 2 3 หรือ 4 คน ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้าร่วมในงานนั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google