งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ. ศ. 2558 ส่วนกฎหมาย นายสุทิน สาทิพย์จันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ. ศ. 2558 ส่วนกฎหมาย นายสุทิน สาทิพย์จันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ. ศ. 2558 ส่วนกฎหมาย นายสุทิน สาทิพย์จันทร์

2 ความเกี่ยวพันกับกรมสรรพสามิต 1. มีความเกี่ยวพันกับกรมสรรพสามิต เนื่องจาก กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายกลาง ที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต และ ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อรับคำร้องและศูนย์ รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับการขออนุญาต 2. กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎ กำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะ ดำเนินการใด ของกฎหมายทุกฉบับที่มีบทบัญญัติว่า ด้วยเรื่องการอนุญาตดังกล่าว 3. ตัวอย่าง กฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตในที่มี บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการอนุญาต เช่น การขออนุญาต ทำและขายสุรากลั่นชุมชน ( ตามพระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493)

3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 1. หน้าที่ของผู้อนุญาตและการพิจารณา อนุญาต 1.1 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 1.3 จัดให้มีศูนย์บริการร่วม 1.4 พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ให้ อำนาจในการอนุญาตทุก 5 ปี 1.5 คอยสอดส่องการประกอบกิจการ หรือการดำเนินกิจการที่อนุญาต

4 1.6 เพิ่มขั้นตอนการขออนุญาต ให้เจ้าหน้าที่รับคำขอต้องตรวจสอบและ ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบทันที - กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น - กรณีไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558

5 ถ้าได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือ หลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน / ยื่นถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน แล้ว - ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเพิ่มเติม / ปฏิเสธคำขอ เรียกเอกสารเพิ่มเติม / ปฏิเสธคำขอ - ถ้าเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารเพิ่มเติม / ปฏิเสธคำขอ จะต้อง 1. เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ และ 2. ต้องดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดี กับเจ้าหน้าที่นั้นด้วย สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558

6 ผู้อนุญาตต้องดำเนินการอนุญาตตาม กำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับ ประชาชน และแจ้งผู้ขออนุญาตภายใน 7 วัน นับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ หากครบตามกำหนดเวลายังพิจารณาไม่ แล้วเสร็จ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอ อนุญาตและคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการทราบทุก 7 วัน กรณีกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาการ อนุญาต ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสาร ถูกต้องครบถ้วน สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558

7 2. หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และคณะรัฐมนตรี 2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ เช่น - รายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้ง เสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุง หน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการ ใน กรณีที่ล่าช้ากว่าที่กำหนดเกินสมควร หรือ ล่าช้าเพราะขาดประสิทธิภาพ - กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์บริการร่วม สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558

8 2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา กฎหมาย - ให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ ยกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มี มาตรการอื่นแทนการอนุญาต 2.3 หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี - ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมต่อ ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อ ใบอนุญาต - พิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้ มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต - จัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558

9 3. ศูนย์รับคำขออนุญาต ตัวกลางระหว่างผู้ ขออนุญาตกับหน่วยงานผู้อนุญาต ศูนย์รับคำขออนุญาตเป็นหน่วยงานใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการขออนุญาตจากหน่วย ราชการ เพื่อทำหน้าที่คล้ายตัวกลางระหว่างผู้ ขออนุญาตกับหน่วยงานผู้อนุญาต เช่น การ รับคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียม การให้ ข้อมูล ชี้แจง และแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต เป็นต้น สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558

10 ตัวอย่าง การขออนุญาตทำและขายสุรา กลั่นชุมชน เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย 2 ส่วน ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติสุรา พ. ศ. 2493 - มาตรา 5 - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการ บริหารงานสุรา พ. ศ. 2546 ( ฉบับที่ 4) - ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำและขาย สุรากลั่นชุมชน พ. ศ. 2546 - ฯลฯ

11 ตัวอย่าง การขออนุญาตทำและขายสุรา กลั่นชุมชน

12 2. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน - จัดให้มีศูนย์บริการร่วม - ปรับปรุงกฎหมายที่ให้อำนาจในการอนุญาตทุก 5 ปี - คอยสอดส่องการประกอบกิจการหรือการ ดำเนินกิจการที่อนุญาต - ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตที่เพิ่มขึ้น - อาจยื่นคำขอ ณ ศูนย์บริการร่วม / ศูนย์รับคำขอ อนุญาตได้ ( ถ้ามี ) ตัวอย่าง การขออนุญาตทำและขายสุรา กลั่นชุมชน

13


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ. ศ. 2558 ส่วนกฎหมาย นายสุทิน สาทิพย์จันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google