งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย หน่วยงาน..........................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย หน่วยงาน.........................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย หน่วยงาน..........................................................

2 ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ 2  ….. ตัวอย่าง

3 3 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I)แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ระบบที่มีอยู่เดิมระบบที่มีอยู่เดิม ซ่อม บำรุง พัฒนา ใหม่ พื้นที่ดำเนินการ ( ระบบกลาง / ระบบเฉพาะ หน่วย / ระบบในพื้นที่ ) พื้นที่ดำเนินการ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ติดตามและ ประเมินผล พัฒนา เพิ่ม หากไม่มี

4 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร Water Budgeting, BI, DSS ศูนย์ฯ ข้อเสนอแนะ, BI, DSS, บริหารสถานการณ์ ศูนย์ฯ แผนระดับลุ่มน้ำ-ลุ่มน้ำย่อย ระบบ จัดการงบประมาณ(KBMS) ศูนย์ฯ สงป. แผนการเพาะปลูก พลังงาน รักษานิเวศ ชป. กฟผ. ปม. แจ้งเตือน ศภช. อต. ปภ.แผนพัฒนาตามภารกิจ ซ่อมบำรุง ชป. ทน. คค. อุปโภค-บริโภค- อุตสาหกรรม กปภ. กปน. อก. อพยพ อปท.อนุรักษ์ ซ่อมบำรุงปภ. อปท. วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ จำลองน้ำท่า ศูนย์ฯ ชป. กฟผ ความเสี่ยง จำลอง เหตุการณ์ จำลอง ทางเลือก ศูนย์ฯประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มใน อนาคต ศูนย์ฯ คาดการณ์ฝนราย ฤดูกาล อต. พยากรณ์ฝน พยากรณ์น้ำท่วม อต. ชป. สสนก. ดัชนีชี้วัดเชิงระบบ และเชิงพื้นที่สศช. สสช. - - - ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง สมดุลน้ำ รายงานรายสัปดาห์- เดือน ศูนย์ฯ สมดุลน้ำ เกณฑ์ ระบบรายงาน (Real-time) ศูนย์ฯบริหารโครงการแบบรวมศูนย์ศูนย์ฯ คุณภาพน้ำ รายงานสถานการณ์ คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คุณภาพน้ำ ระบบรายงาน (Real-time) คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คค. อก. วิเคราะห์เชิงระบบและเชิงพื้นที่ สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหา สสช. รายงานสถานการณ์ กทม. ข้อมูลภัยจากพื้นที่ ปภ. กทม.สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหาอปท. โครง สร้าง พื้นฐา น Data Exchange + Clearing House + วิเคราะห์ เบื้องต้น + ให้บริการ ศูนย์ฯมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ สังคม ดัชนี ผังเมือง สศช. สงป. วสท. อาษา วช. สกว. สคก. สสช. ยผ. ศูนย์ข้อมูลกลาง +ศูนย์วิจัยฯ + ICT ข้อมูล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + Data Exchange ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจ + ICT ข้อมูล + ระบบแสดงผล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + ระบบบริหารน้ำของเมือง ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น + ICT กรอบการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

5 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ 5

6 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร ยังไม่มีระบบ BI, DSS วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล 12 หน่วยงาน ระบบให้บริการข้อมูล xxx ล้านบาท ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก xxx ล้านบาท ระบบที่มีอยู่เดิม D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ตัวอย่าง งบประมาณรวม ปี 55-57

7 แผนงานซ่อมบำรุง ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 7 1 2 3 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น ซ่อมบำรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็ก xxx ล้านบาท D C N I 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ตัวอย่าง งบประมาณรวม ปี 58-60

8 ปกติวิกฤต พัฒนา อนุรักษ์ ซ่อม บำรุง บริหา ร จัดกา ร พัฒนาระบบ BI, DSS พร้อมค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา xxx ล้านบาท พัฒนาระบบ BI, DSS พร้อมค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา xxx ล้านบาท วิเครา ะห์ และ คาดก ารณ์ ติดตา ม และ เฝ้า ระวัง โครง สร้าง พื้นฐา น ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มอีก 18 หน่วยงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT พร้อมค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา xxx ล้านบาท ติดตั้งโทรมาตรเพิ่มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา xxx ล้านบาท แผนงานพัฒนาเพิ่ม / พัฒนาใหม่ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 4 ตัวอย่าง

9 9 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนง าน โครงการ 2558 255 9 256 0 รวม ( ล้านบาท ) N C N และ C 2. โครงการพัฒนาระบบ BI, DSS พร้อมค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา D I 1. โครงการซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ขนาดเล็ก 3. โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่ม อีก 18 หน่วยงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT พร้อม ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา 4. โครงการติดตั้งโทรมาตรเพิ่มในลุ่ม น้ำเจ้าพระยาพร้อมค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา รวมงบประมาณ ตัวอย่าง

10 10 แผนการดำเนินงาน โครงการ 255825592560 1. โครงการซ่อมบำรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 2. โครงการพัฒนาระบบ BI, DSS พร้อมค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา - ระบบสำหรับภาวะปกติ - ระบบสำหรับภาวะวิกฤต 3. โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มอีก 18 หน่วยงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT พร้อม ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา 4. โครงการติดตั้งโทรมาตรเพิ่มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อม ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย หน่วยงาน..........................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google