งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทพญ. อัมพร เดชพิทักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ พิเศษ. ที่มาของโครงการ กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวว่า “ เวลาไม่มีฟัน ทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทพญ. อัมพร เดชพิทักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ พิเศษ. ที่มาของโครงการ กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวว่า “ เวลาไม่มีฟัน ทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทพญ. อัมพร เดชพิทักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ พิเศษ

2 ที่มาของโครงการ กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวว่า “ เวลาไม่มีฟัน ทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำ ให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ ไม่แข็งแรง ” จะทำให้ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากแต่มีปัญหาการ ยึดอยู่ของฟันเทียมชิ้นล่าง ซึ่งหลวมหลุดง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถบด เคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์รากฟันเทียม ( ไททาเนียม ) ผลิตภัณฑ์ของไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 คุณสมบัติของผู้เข้า โครงการ สุขภาพแข็งแรง สุขอนามัยช่อง ปากดี ไม่มีโรคเกี่ยวกับการควบคุม กล้ามเนื้อ กระดูกบริเวณที่จะฝังมีความหนา เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่

4 ประชุมถ่ายทอด นโยบาย ทั้งกับรพ. และรพ. สต. ( 25 ธ. ค. 57) ออกตรวจคัดกรอง ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ ชมรมผู้สูงอายุ / ชุมชน เช่น ป้ายไวนิล, แผ่นพับ, รายการ วิทยุ ( ต. ค. 57 – ปัจจุบัน )

5 เป้าหมายการให้บริการรากฟันเทียม ปี 2558 จำนวน 75 ราย รายการ ผลการดำเนินงาน ปี 2555- 2557 ปี 2558 (1 ต. ค.– 31 ธ. ค. 57)(1 – 21 ม. ค. 58) ได้รับการตรวจคัดกรอง 80027863 ได้ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 1503522 ได้รับบริการรากฟันเทียม 1351 (1.3 %)12 (16.0%) ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต. ค. 57 – 21 ม. ค. 58 มี ผู้สูงอายุได้รับบริการรากฟันเทียม จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.3

6 หน่วยงานปี 2555-2557 ปี 2558-2559 รพ. รัฐสังกัดกระทรวง สาธารณสุข 4 แห่ง ( นครพิงค์, สันป่าตอง, จอมทอง, ฝาง ) 6 แห่ง ( เพิ่ม สันทราย, หาง ดง ) รพ. รัฐต่างสังกัด ( เทศบาล / คณะทันตฯ มช.) 2 แห่ง รวมหน่วยบริการ 6 แห่ง 8 แห่ง หน่วยบริการรากฟัน เทียม อาสาสมัครทันตแพทย์ที่ร่วมให้บริการราก ฟันเทียมฯ : ปี 2555-2557 จำนวน 8 คน ปี 2558-2559 จำนวน 20 คน

7 ฟันเทียมทั้งปาก เดิม ที่ทำกับช่าง ชาวบ้าน ฟันเทียมทั้งปากใหม่ ที่ทำกับทันตแพทย์ใน โรงพยาบาล และใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วม โครงการฯ : ต้องเป็นผู้สูงอายุที่ใส่ฟัน เทียมพระราชทานทั้งปากมาแล้ว แต่ ใส่หลวม

8 Preoperative Panoramic film Cone beam CT หรือ 3D CT Scan Surgical stent เครื่อง motor for implant surgery และชุดเครื่องมือรากเทียม ระบบข้าวอร่อย Implant ระบบ ข้าวอร่อย ความยาว 10 mm

9 ตรวจและเตรียม ผู้ป่วย ถ่ายภาพรังสี (x-ray) ขั้นตอนการทำรากฟัน เทียม “ ข้าวอร่อย ” : 5 ครั้ง / 5-7 เดือน ผ่าตัดฝังราก ฟันเทียม 1wk.4-6 m ใส่ชิ้นส่วนที่ช่วย สร้างเบ้าเหงือก ใส่ฟันเทียมที่มี รากฟันเทียมช่วย ยึด 2-3 wk. นัด check สภาพฟันเทียม และรากฟันเทียม 1 m

10 งบประมาณสนับสนุน : สถาบัน ทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข จำนวน 5,000 บาทต่อราย งวดที่ 1 (2,000 บาท ) หลังใส่รากฟันเทียม เสร็จ งวดที่ 2 (1,000 บาท ) หลังดำเนินงานทัน ตกรรมประดิษฐ์ งวดที่ 3 (2,000 บาท ) หลัง Check และ ติดตามผล 6 เดือน

11 จุดรณรงค์กิจกรรม “ จากฟันเทียมสู่ รากฟันเทียม ‘ ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน ’ เป็นของขวัญแก่ประชาชน ” จังหวัด เชียงใหม่ ลำดับวัน เดือน ปีโรงพยาบาล 1. 20 กุมภาพันธ์ 2558 นครพิงค์ 2. 3 เมษายน 2558 ฝาง 3. 22 พฤษภาคม 2558 จอมทอง 4. 26 มิถุนายน 2558 สันป่าตอง 5. 24 กรกฎาคม 2558 สันทราย 6. 14 สิงหาคม 2558 หางดง

12 เปิดรณรงค์ ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangmaihealth.com

13 บดเคี้ยวดี ชีวีสดใส ผู้สูงวัย ใส่รากฟัน เทียม Implant Stabilized “Overdenture Provides Significant Improvement in Oral Health-Related Quality of Life”


ดาวน์โหลด ppt ทพญ. อัมพร เดชพิทักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ พิเศษ. ที่มาของโครงการ กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวว่า “ เวลาไม่มีฟัน ทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google