งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การสังเคราะห์แสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การสังเคราะห์แสง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การสังเคราะห์แสง
แบบทดสอบ เรื่อง การสังเคราะห์แสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าสู่บทเรียน

2 เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

3 ข้อที่ 1 ส่วนใดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากที่สุด
ก. ราก ข. ดอก ค. ใบ ง. ลำต้น

4 ข้อที่ 2 พืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเวลาใด
ก. กลางวัน ข. กลางคืน ค. เวลาใดก็ได้ ง. ตลอดเวลาที่มีแสง

5 ผิดค่ะ! ไม่ได้คะแนนเพิ่ม
ทำต่อไป กลับสู่เมนูหลัก

6 ถูกค่ะ! ได้คะแนนเพิ่ม ทำต่อไป กลับสู่เมนูหลัก

7 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
โครงสร้างของคลอโรพลาสต์           จากการที่ศึกษาด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตอนและเทคนิคต่างๆ  ทำให้เราทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์มากขึ้น  คลอโรพลาสต์ส่วนใหญ่ของพืชจะมีรูปร่างกลมรี   มีความยาวประมาณ 5 ไมโครเมตร  กว้าง 2ไมโครเมตร หนา1-2 ไมโครเมตร  ในเซลล์ของแต่ละใบจะมีคลอโรพลาสต์มากน้อย แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์และชนิดของพืช             คลอโรพลาสต์ ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในมีของเหลวเรียกว่า สโตรมา  มีเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับ กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากนี้ด้านในของคลอโรพลาสต์ ยังมีเยื่อไทลาคอยด์   ส่วนที่พับทับซ้อนไปมาเรียกว่า กรานุม  และส่วนที่ไม่ทับซ้อนกันอยู่เรียกว่า สโตรมาลาเมลลา สารสีทั้งหมดและคลอโรฟิลล์จะอยู่บนเยื่อไทลาคอยด์มีช่องเรียก ลูเมน ซึ่งมีของเหลวอยู่ภายใน         ก่อนหน้า เมนูหลัก ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การสังเคราะห์แสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google