งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่ บทเรียน. แบบทดสอบ หลังเรียน เข้าสู่ บทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่ บทเรียน. แบบทดสอบ หลังเรียน เข้าสู่ บทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่ บทเรียน

2 แบบทดสอบ หลังเรียน เข้าสู่ บทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน

3 ข้อที่ 1 ส่วนใดสามารถสังเคราะห์ ด้วยแสงได้มากที่สุด ก. ราก ข. ดอก ค. ใบ ง. ลำ ต้น

4 ข้อที่ 2 พืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง เวลาใด ก. กลางวัน ข. กลางคืน ค. เวลาใดก็ ได้ ง. ตลอดเวลาที่มี แสง

5 ทำต่อไป กลับสู่เมนู หลัก

6 ทำต่อไป กลับสู่เมนู หลัก

7 โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ จากการที่ศึกษาด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตอนและเทคนิค ต่างๆ ทำให้เราทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่ของคลอโรพลาสต์มากขึ้น คลอโรพลาสต์ส่วนใหญ่ของ พืชจะมีรูปร่างกลมรี มีความยาวประมาณ 5 ไมโครเมตร กว้าง 2 ไมโครเมตร หนา 1-2 ไมโครเมตร ในเซลล์ของแต่ละ ใบจะมีคลอโรพลาสต์มากน้อย แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์และชนิดของพืช คลอโรพลาสต์ ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในมีของเหลวเรียกว่า สโตรมา มีเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับ กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากนี้ด้าน ในของคลอโรพลาสต์ ยังมีเยื่อไทลาคอยด์ ส่วนที่พับทับซ้อนไปมาเรียกว่า กรานุม และส่วนที่ไม่ ทับซ้อนกันอยู่เรียกว่า สโตรมาลาเมลลา สารสีทั้งหมดและคลอโรฟิลล์จะอยู่บนเยื่อไทลาคอยด์มี ช่องเรียก ลูเมน ซึ่งมีของเหลวอยู่ภายใน เมนู หลัก ก่อน หน้า ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่ บทเรียน. แบบทดสอบ หลังเรียน เข้าสู่ บทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google