งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมใน สมัยอยุธยา เสนอ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมใน สมัยอยุธยา เสนอ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมใน สมัยอยุธยา เสนอ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค

2 สมาชิก นันทวัฒน์ จันทร์โชติญาณ ปนัสยาญ์ เจริญฐิติวงศ์ ศิขรินทร์ กุรุง เขมณัฏฐ์ โรหิตเสถียร วรรษวัลย์ สังขพงษ์ ธนภัทร ตั้งเริก ๑๑ - ๗

3 สถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยาสามารถ แบ่งออกได้เป็น ๓ ยุค คือ อยุธยา ตอนต้น อยุธยา ตอนกลาง อยุธยาตอน ปลาย วัดมหาธาตุ สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น ที่อยู่อาศัยของ ประชาชน

4 สมัยอยุธยาตอนต้น สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ. ศ. 1893 จนถึงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใน พ. ศ.2031 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะลพบุรี หรือศิลปะเขมร กับ ศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด โดยมีลักษณะ ปรางค์เลียนแบบเขมรแต่สูงชะลูดกว่า โบสถ์ วิหาร สมัยอยุธยาตอนต้นนิยมทำขนาดใหญ่มากเป็น อาคารโถงสี่เหลี่ยม ตัวอาคาร ผนัง เสา ก่อด้วยอิฐ ผนังอาคาร เจาะเป็นช่องแคบๆ คล้ายซี่กรงเรียกว่า ลูกฟัก เพื่อ ให้มีทาง ระบายลมและให้แสงแดดส่องผ่านเข้าไปได้บ้าง ยังไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรมตกแต่ง ตัวอย่างสถาปัตยกรรม สมัยอยุธยาตอนต้น

5 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ปรางค์ประธานวัดพุทไธศวรรย์ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ

6 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น วัดไชยวัฒนาราม สร้างในสมัยอยุธยา ตอนกลาง แต่กล่าวได้ว่า เป็นการนำเอาพระปรางค์ ที่นิยมสร้างในสมัย อยุธยาตอนต้นมา ก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง

7 สมัยอยุธยาตอนกลาง เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จ ขึ้นครองราชย์ที่ เมืองพิษณุโลกใน พ. ศ.2006 จนถึงสมัยพระเจ้าปราสาททอง ใน พ. ศ.2172 สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย โดยหันไปนิยม เจดีย์ทรงลังกาแทนปรางค์แบบเขมร อาคารลดขนาดเล็กลงจากสมัยอยุธยาตอนต้น ก่อผนังทึบ เจาะช่องระบายลมแคบๆ มีประตู 2-3 ช่อง ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัย อยุธยาตอนกลาง

8 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง พระมหาสถูปสามองค์วัดพระศรีสรรเพชญ์พระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล

9 เริ่ม ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ. ศ.2172 จนสิ้น สมัยอยุธยาใน พ. ศ.2310 เป็นช่วงเวลาที่ศิลปะเขมรเข้ามามีอิทธิพลในศิลปะอยุธยาอีกครั้ง โดยเฉพาะรูปแบบสถาปัตยกรรมปรางค์ นิยมสร้างพระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง นับเป็นลักษณะเฉพาะของ สถาปัตยกรรมอยุธยา ฐานอาคารนิยมทำ เป็นรูปโค้งคล้ายท้องเรือ ถือเป็น ลักษณะเฉพาะของอาคารสมัยนี้ มีการเจาะหน้าต่างที่ผนังอาคาร ตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างอย่าง ประณีต ใช้กระเบื้องเคลือบมุงหลังคา มีการติดต่อค้าขายกับยุโรปมากขึ้นทำให้ได้รับวิทยาการใหม่ๆ มี การนำศิลปะการก่อสร้างอาคารของยุโรปมาผสม เช่น การเจาะ หน้าต่างโค้งแบบศิลปะกอทิกและใช้หน้าต่างถี่ขึ้น เกิดการสร้าง อาคาร 2 ชั้น โบสถ์ วิหารที่สร้างขึ้นใหม่มีหลายแห่ง สมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัย อยุธยาตอนปลาย

10 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ปราสาทพระนครเหนือเจดีย์พระศรีสุริโยทัย

11 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์วัดพุธไธศวรรย์

12 สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของประชาชน นิยมสร้างเป็นเรือนชั้นเดียว ยกพื้นสูงใต้ถุนโปร่ง มี 2 ลักษณะ คือ เรือนเครื่องผูก ปลูกด้วยไม้ไผ่ ใช้เส้นหวายและตอกเครื่องผูกรัด เป็นที่อยู่ของชาวบ้านทั่วไป เรือนเครื่องสับ ปลูกด้วยไม้ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง การ ปลูกต้องอาศัยวิธีเข้าปากไม้ โดยบากเป็นปากเป็นร่องในตัวไม้ แต่ละตัวแล้วนำมาสับประกบกัน เป็นเรือนของผู้มีฐานะดี

13 https://sites.google.com/site/stitchja555/bth-thi-3-yukh-smay-silpa-thiy/3-7-smay-xyuthya- phuthth-stwrrs-thi-18-23 แหล่งที่มา http://writer.dek-d.com/freedom_spirit/story/viewlongc.php?id=565991&chapter=4 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sjleo&group=4 http://watboran.wordpress.com/

14 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมใน สมัยอยุธยา เสนอ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google