งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมใน สมัยอยุธยา เสนอ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมใน สมัยอยุธยา เสนอ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมใน สมัยอยุธยา เสนอ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค

2 สมาชิก นันทวัฒน์ จันทร์โชติญาณ ปนัสยาญ์ เจริญฐิติวงศ์ ศิขรินทร์ กุรุง เขมณัฏฐ์ โรหิตเสถียร วรรษวัลย์ สังขพงษ์ ธนภัทร ตั้งเริก ๑๑ - ๗

3 สถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยาสามารถ แบ่งออกได้เป็น ๓ ยุค คือ อยุธยา ตอนต้น อยุธยา ตอนกลาง อยุธยาตอน ปลาย วัดมหาธาตุ สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น ที่อยู่อาศัยของ ประชาชน

4 สมัยอยุธยาตอนต้น สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ. ศ จนถึงสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใน พ. ศ.2031 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะลพบุรี หรือศิลปะเขมร กับ ศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด โดยมีลักษณะ ปรางค์เลียนแบบเขมรแต่สูงชะลูดกว่า โบสถ์ วิหาร สมัยอยุธยาตอนต้นนิยมทำขนาดใหญ่มากเป็น อาคารโถงสี่เหลี่ยม ตัวอาคาร ผนัง เสา ก่อด้วยอิฐ ผนังอาคาร เจาะเป็นช่องแคบๆ คล้ายซี่กรงเรียกว่า ลูกฟัก เพื่อ ให้มีทาง ระบายลมและให้แสงแดดส่องผ่านเข้าไปได้บ้าง ยังไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรมตกแต่ง ตัวอย่างสถาปัตยกรรม สมัยอยุธยาตอนต้น

5 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ปรางค์ประธานวัดพุทไธศวรรย์ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ

6 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น วัดไชยวัฒนาราม สร้างในสมัยอยุธยา ตอนกลาง แต่กล่าวได้ว่า เป็นการนำเอาพระปรางค์ ที่นิยมสร้างในสมัย อยุธยาตอนต้นมา ก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง

7 สมัยอยุธยาตอนกลาง เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จ ขึ้นครองราชย์ที่ เมืองพิษณุโลกใน พ. ศ.2006 จนถึงสมัยพระเจ้าปราสาททอง ใน พ. ศ.2172 สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย โดยหันไปนิยม เจดีย์ทรงลังกาแทนปรางค์แบบเขมร อาคารลดขนาดเล็กลงจากสมัยอยุธยาตอนต้น ก่อผนังทึบ เจาะช่องระบายลมแคบๆ มีประตู 2-3 ช่อง ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัย อยุธยาตอนกลาง

8 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง พระมหาสถูปสามองค์วัดพระศรีสรรเพชญ์พระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล

9 เริ่ม ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ. ศ.2172 จนสิ้น สมัยอยุธยาใน พ. ศ.2310 เป็นช่วงเวลาที่ศิลปะเขมรเข้ามามีอิทธิพลในศิลปะอยุธยาอีกครั้ง โดยเฉพาะรูปแบบสถาปัตยกรรมปรางค์ นิยมสร้างพระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง นับเป็นลักษณะเฉพาะของ สถาปัตยกรรมอยุธยา ฐานอาคารนิยมทำ เป็นรูปโค้งคล้ายท้องเรือ ถือเป็น ลักษณะเฉพาะของอาคารสมัยนี้ มีการเจาะหน้าต่างที่ผนังอาคาร ตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างอย่าง ประณีต ใช้กระเบื้องเคลือบมุงหลังคา มีการติดต่อค้าขายกับยุโรปมากขึ้นทำให้ได้รับวิทยาการใหม่ๆ มี การนำศิลปะการก่อสร้างอาคารของยุโรปมาผสม เช่น การเจาะ หน้าต่างโค้งแบบศิลปะกอทิกและใช้หน้าต่างถี่ขึ้น เกิดการสร้าง อาคาร 2 ชั้น โบสถ์ วิหารที่สร้างขึ้นใหม่มีหลายแห่ง สมัยอยุธยาตอนปลาย ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัย อยุธยาตอนปลาย

10 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ปราสาทพระนครเหนือเจดีย์พระศรีสุริโยทัย

11 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์วัดพุธไธศวรรย์

12 สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของประชาชน นิยมสร้างเป็นเรือนชั้นเดียว ยกพื้นสูงใต้ถุนโปร่ง มี 2 ลักษณะ คือ เรือนเครื่องผูก ปลูกด้วยไม้ไผ่ ใช้เส้นหวายและตอกเครื่องผูกรัด เป็นที่อยู่ของชาวบ้านทั่วไป เรือนเครื่องสับ ปลูกด้วยไม้ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้แดง การ ปลูกต้องอาศัยวิธีเข้าปากไม้ โดยบากเป็นปากเป็นร่องในตัวไม้ แต่ละตัวแล้วนำมาสับประกบกัน เป็นเรือนของผู้มีฐานะดี

13 https://sites.google.com/site/stitchja555/bth-thi-3-yukh-smay-silpa-thiy/3-7-smay-xyuthya- phuthth-stwrrs-thi แหล่งที่มา

14 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมใน สมัยอยุธยา เสนอ อาจารย์วชิราวรรณ บุนนาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google