งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านลาดคุ้มนอกหมู่ที่ 2 แยกออกจาก หมู่ที่ 1 เมื่อปี พ. ศ. 2514 และตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่าบ้านลาดคุ้มนอกเนื่องจากแยกออกมา อยู่บริเวณทุ่งนานอกหมู่บ้านลาดมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านลาดคุ้มนอกหมู่ที่ 2 แยกออกจาก หมู่ที่ 1 เมื่อปี พ. ศ. 2514 และตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่าบ้านลาดคุ้มนอกเนื่องจากแยกออกมา อยู่บริเวณทุ่งนานอกหมู่บ้านลาดมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บ้านลาดคุ้มนอกหมู่ที่ 2 แยกออกจาก หมู่ที่ 1 เมื่อปี พ. ศ. 2514 และตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่าบ้านลาดคุ้มนอกเนื่องจากแยกออกมา อยู่บริเวณทุ่งนานอกหมู่บ้านลาดมี ผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านจำนวน 5 คน ดังนี้ 1. นายคำภา ยศพล ดำรง ตำแหน่ง พ. ศ. 2514 2. นายวิชัย ยศพล ดำรง ตำแหน่ง พ. ศ. 2527 3. นายแสวง อาจเจริญ ดำรง ตำแหน่ง พ. ศ. 2540 4. นายบรรจบ แก้วสีขาว ดำรง ตำแหน่ง พ. ศ. 2550 5. นายสำเนาว์ เรืองสมบัติ ดำรง ตำแหน่ง พ. ศ. 2550

3 ที่ตั้ง / อาณาเขต พื้นที่ 18.2 ไร่ ลักษณะ สี่เหลี่ยมคางหมูที่ลาด ต่ำมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ วัดบ้าน ลาด หมู่ที่ 1 ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้าน หนองนาแซง หมู่ที่ 15 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านวัง ไผ่ หมู่ที่ 18 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านลาด หมู่ที่ 6 ประชากร / ครัวเรือน จำนวนครัวเรือน 138 ครัวเรือนข้อลมูล จปฐ 2256 ประชากร ชาย 268 คนหญิง 286 คน รวม 554 คน

4 ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่เป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที่ ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น วัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และ เจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติดำรง ความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม เดือนยี่ บุญคูนลาน เดือนสาม บุญข้าวจี่ เดือนสี่ บุญพระเวส เดือนห้า บุญสรงน้ำหรือเทศการ การณ์

5 เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด บุญชำฮะ เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง บุญกฐิน

6  เป็นศาสนาสถานประจำหมู่บ้าน ใช้ ประกอบกิจกรรม / พิธีกรรมทางศาสนาและ วัฒนธรรม ประเพณีสำคัญของชุมชน เป็น แหล่งเรียนรู้ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ลานกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั่วไป 

7

8

9 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านลาด ตำบลลาด พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารตั้งแต่ เริ่มตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 8 คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นาย ประภา ทัตติวงษ์ มีนักเรียน จำนวน 175 คน ( พ. ศ.2556) ครู 16 คน ครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียน พิการ จำนวน 2 คน และนักการภารโรง อัตราจ้าง จำนวน 1 คน รวม ทั้งสิ้น 20 คน

10

11 เป็นโรงพยาบาลของตำบลที่ให้บริการ รักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยขั้นไม่ รุนแรงมากและยังเป็นการส่งเสริมเรื่อง สุขภาพอนามัยของประชาชนที่ห่วงใยใน สุขภาพของตนอีกด้วย

12

13 ดอนปู่ตา เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ ความสำคัญและนับถือมาตั้งแต่สมัยก่อตั้ง หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเชื่อบ้านดอนปู่ตานี้มีปู่ตา เฝ้าอยู่และคอยดูแลหมู่บ้านให้พ้นจากภัย อันตรายต่างๆ ในแต่ล่ะปีชาวบ้านจะมี พิธีกรรมเลี้ยงปู่ตา ซึ่งทำกันมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมา

14

15

16 พ่อทองอินทร์ แผงเมืองคุก อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 2 บ้านลาด ตำบลลาด พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามที่มี องค์ความรู้ในด้านประเพณีพิธีกรรมสูตรเพื่อ ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อและศาสนา ประจำหมู่บ้านที่สำคัญได้แก่ สูตรขวัญนาค สูตรขวัญงานแต่งงานสูตรขึ้นบ้านใหม่และ อื่นๆ

17

18 พ่อสม เรืองสมบัติ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 2 บ้านลาด ตำบลลาด พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามที่มี องค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรเช่นหมอยา พื้นบ้าน หมอไสยศาสตร์

19 ภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิต เฟอร์นิเจอร์หวาย ขั้นตอนที่ 1 เตรียมหวายที่ผ่านการอบแล้วน้ำมาตัด เป็นท่อนๆสำหรับจะขึ้นโครง

20 ขั้นตอนที่ 2 นำหวายที่เตรียมนำมาดัดให้เป็นรูปทรงและ นำเชือกมามัดไว้เพื่อให้หวายมีรูปทรงอยู่ นาน

21 ขั้นตอนที่ 3  นำหวายที่ได้เตรียมไว้มาขึ้นโครง เฟอร์นิเจอร์ให้มีรูปทรงตามต้องการและ สานให้มีรวดลายสวยงาม

22

23 ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วก็จะได้ เฟอร์เจอร์ที่สวยงามพร้อมออกจำหน่าย


ดาวน์โหลด ppt บ้านลาดคุ้มนอกหมู่ที่ 2 แยกออกจาก หมู่ที่ 1 เมื่อปี พ. ศ. 2514 และตั้งชื่อหมู่บ้าน ว่าบ้านลาดคุ้มนอกเนื่องจากแยกออกมา อยู่บริเวณทุ่งนานอกหมู่บ้านลาดมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google