งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ดิจิตอลลอจิกและ โครงสร้าง คอมพิวเตอร์  อาจารย์นที ยงยุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ดิจิตอลลอจิกและ โครงสร้าง คอมพิวเตอร์  อาจารย์นที ยงยุทธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ดิจิตอลลอจิกและ โครงสร้าง คอมพิวเตอร์  อาจารย์นที ยงยุทธ

2 ระบบดิจิตอลและระบบแอ นะล็อก  ระบบแอนะล็อก (analog) เป็น ระบบที่ต่อเนื่อง (continuous system)  ระบบดิจิตอล (digital) เป็น ระบบไม่ต่อเนื่อง บางครั้งเรียกว่าดีสครีต (discrete) จะถูกแทน ด้วยระบบเลขฐานสอง (binary)

3 ระบบดิจิตอลและระบบแอ นะล็อก  ระบบทางธรรมชาติทุกชนิดเป็น ปริมาณแอนะล็อก Analog to Digital Converter (ADC) Digital to Analog Converter (DAC)

4 ลักษณะของสัญญาณดิจิตอล  แรงดันที่แทนลอจิก “0” และ ลอจิก “1” เรียกว่า logic level บิตที่มีค่าเป็น “1” เรียกว่า HIGH บิตที่มีค่าเป็น “0” เรียกว่า LOW HIGH ลอจิก “1” ไม่รับรู้ LOW ลอจิก “0” แสดงค่าระดับ แรงดันลอจิก VHma x) VH(m in) VL(m ax) VL(mi n)

5 ลักษณะของสัญญาณดิจิตอล ปริมาณทางดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไป ตามเวลาจะอธิบาย ด้วยไดอะแกรมเวลา (timing diagram) บางครั้งเรียกว่า คลื่นดิจิตอล (digital waveform) Lo w HIG H จุดเปลี่ยนจาก Low เป็น High

6 ลักษณะของสัญญาณนาฬิกา  สัญญาณนาฬิกา (periodic)  ไม่เป็นคาบเวลาแน่นอน (nonperiodic)  สัญญาณพัลส์

7 คุณสมบัติของสัญญาณ  ความถี่ (frequency)  ดิวตี้ไซเกิล (duty cycle)

8 ประเภทของวงจรดิจิตอล  วงจรคอมไบเนชัน (Combination) หรือวงจรเชิงจัดหมู่  วงจรซีเควนเชียล (Sequental) หรือวงจรเชิงลำดับ

9 อุปกรณ์ของวงจรดิจิตอล เกตพื้นฐานได้แก่ OR, AND และ NOT จะถูกสร้างอยู่ในรูปของ ไอซี (Integrated circuit)

10 อุปกรณ์ของวงจรดิจิตอล  ฟังก์ชัน Comparison เป็นวงจรที่นำข้อมูลดิจิตอลสองค่ามา เปรียบเทียบกัน โดยวงจรนี้เรียกว่าคอมพาราเตอร์ (comparator)  ฟังก์ชัน Arithmetic แบ่งออกเป็น - Addition - Subtraction - Multiplication - Division

11 อุปกรณ์ของวงจรดิจิตอล  ฟังก์ชัน Encoding  ฟังก์ชัน Decoding  ฟังก์ชัน Data Selection - มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) - ดีมัลติเพล็กเซอร์ (Demultiplexer)

12 อุปกรณ์ของวงจรดิจิตอล  ฟังก์ชัน Storage - ฟลิปฟลอป - รีจีสเตอร์  ฟังก์ชัน Counting


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ดิจิตอลลอจิกและ โครงสร้าง คอมพิวเตอร์  อาจารย์นที ยงยุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google