งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน สถานพยาบา ล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน สถานพยาบา ล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน สถานพยาบา ล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558

2 โครงสร้างหลัก งานสถานพยาบาล / การประกอบโรคศิลปะ Pre Post บริหาร จัดการ การประกอบ โรคศิลปะ - อนุญาตใหม่ - ยกเลิก - แก้ไขเอกสาร - ตรวจคลินิก - ตรวจโรงพยาบาล - ตรวจเรื่องร้องเรียน - ตรวจเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจกับสำนักฯ, ตรวจวัตถุออกฤทธิ์, พรบ. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - รับสมัคร - จัดสอบ - ประกาศต่างๆ - ประสานงานออกหน่วย - จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 2 ครั้ง / ปี - จัดประชุมกรรมการเปรียบเทียบคดี 2 ครั้ง / ปี - จัดประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง / ปี - จัดประชุมสถานพยาบาล 1 ครั้ง / ปี - จัดอบรมพนง. จนท. 1 ครั้ง / ปี - จัดประชุมเครือข่ายเภสัชเอกชน 4 ครั้ง / ปี - จัดสรรงบประมาณ - จัดส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการงบประมาณ

3 งาน Pre นางวรรณฤดี กิจเจริญ รุ่งโรจน์ ( พี่จุ๊บ ) การอนุญาตใหม่ - การยกเลิกกิจการ - แก้ไขเอกสาร - ค่าทำเนียมรายปี

4 งาน Post นายพัฒนา ศรชัย ( พี่อี๋ ) ตรวจคลินิก - ตรวจโรงพยาบาล - ตรวจเรื่องร้องเรียน - ตรวจเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจกับสำนักฯ, ตรวจพรบ. อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง

5 ฐานข้อมูลจำนวนสถานพยาบาล ย้อนหลัง 3 ปี สถานพยาบาลจำนวน ( แห่ง ) ปี 2555 ปี ๒๕๕ 6 ปี 2557 ๑. สถานพยาบาล ( ประเภทมีเตียง ) ๒. คลินิกเวชกรรม ๓. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ๔. คลินิกทันตกรรม ๕. คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 86 6 ๖. คลินิกการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ ๗. คลินิกกายภาพบำบัด ๘. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ๙. คลินิกการแพทย์แผนไทย ๑๐. คลินิกการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ 00 1 ๑๑. สหคลินิก 88 8 รวม * สถานพยาบาลตาม พ. ร. บ. ยาเสพ ติดฯ 11 7 * คลินิกที่มีบริการฝังเข็ม * คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง 77 7 * คลินิกความงามและผิวพรรณ

6 จำนวนสถานพยาบาลแยกตาม อำเภอ ลำดับอำเภอจำนวน ( แห่ง ) 1 เมือง จอมทอง 13 3 เชียงดาว 14 4 ไชยปราการ 6 5 ดอยเต่า 9 6 ดอยสะเก็ด 13 7 ฝาง 28 8 พร้าว 11 9 แม่แตง แม่แจ่ม 9 11 แม่ริม ดอยหล่อ 5 * โรงพยาบาล 13 แห่ง

7 จำนวนสถานพยาบาลแยกตาม อำเภอ ลำดับอำเภอ จำนวน ( แห่ง ) 13 แม่วาง 2 14 เวียงแหง 3 15 แม่อาย 8 16 สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง อมก๋อย 8 20 ฮอด 9 21 หางดง สารภี สะเมิง 2 24 แม่ออน 0 25 กัลยาณี วัฒนา 0 รวม 770 แห่ง

8 ผลการตรวจมาตรฐาน สถานพยาบาลประเภท ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ( คลินิก ) ปี 2557 อำเภอเป้าหมายปี 2557 ปี 2556 ตรวจได้ ปี 2557 ตรวจได้ รวมคิด เป็น % ( แห่ง ) 2 ปี อำเภอเมือง ต่างอำเภอ รวม

9 ข้อมูลเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียน สถานพยาบาล

10 แยกตามประเด็นการร้องเรียน ประเด็นจำนวน เปิดสถานพยาบาลโดย ไม่ได้รับอนุญาต 1 ไม่มีแพทย์ประจำ 1 มาตรฐานการรักษา 5 ตรวจสอบสถานพยาบาล 9 การประกอบโรคศิลปะ โดยไม่ได้รับอนุญาต 5 ค่ารักษา 4 โฆษณา 1 แท้งเถื่อน 1 รวม 27

11 ข้อมูลเปรียบเทียบปรับ เรื่อง ร้องเรียน จำนวน สถานพยาบา ล 7107 จำนวนเงิน 56, , 000

12 ผลการตรวจประเมินฯ แยกตามประเด็นการเปรียบเทียบปรับ ประเด็นจำนว น เปรียบเทียบ ปรับ ( บาท ) ไม่จัดทำบัญชีเอกสารผู้ป่วย แพทย์ไม่อยู่ทำการ รวม 100,000

13 ผลการตรวจประเมินฯ แยกตามประเด็นการเปรียบเทียบปรับวัตถุเสพติด ประเด็นจำนวนเปรียบเทียบปรับ ( บาท ) ไม่จัดทำบัญชี บจ.8,9, ประกอบกิจการภายหลังที่ใบอนุญาต วัตถุออกฤทธิ์หมดอายุ รวม 16,600

14 แนวทางการดำเนินงาน สถานพยาบาล ปี งบประมาณ 2558

15 ตัวชี้วัด 1. ไม่น้อยกว่า 90% ของสถานพยาบาล เอกชน / สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย หมายเหตุ : งานสถานพยาบาลการตรวจมาตรฐานเป็นการ ตรวจสะสม 2 ปี ครบ 1 รอบ

16 1. ดำเนินการตรวจคลินิกประเภทเสริมความงาม 100 % 2. ดำเนินการตรวจคลินิกที่ค้างปีงบประมาณ ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลต่อใบอนุญาตครบ 10 ปี 4. ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลวัตถุออกฤทธิ์ที่ อย. แจ้ง 5. ดำเนินการตรวจโรงพยาบาลเอกชนครบ 100 % 6. ดำเนินคดีกับคลินิกเถื่อน 7. ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุก case 8. อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการตรวจหลังอนุญาต นโยบายหลัก สถานพยาบาล ปี 2558

17 เอกสารแบบฟอร์ม มี 2 แบบฟอร์ม 1. ตามแบบฟอร์มตรวจประเมิน สถานพยาบาลประจำปี แต่ละ สาขา ( ตรวจแล้วเก็บไว้ที่โรงพยาบาล / สสอ.) 2. ตามแบบฟอร์มสรุปผลการตรวจ สถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ (1 แผ่น ) ( ส่งรายงานสสจ.+ เบิกงบตามปริมาณ การตรวจ แห่งละ 100 บาท )

18 การสนับสนุนงบประมาณ 1. จ่ายตามภาระงาน ตรวจ แห่ง ละ 100 บาท เบิกเป็นค่า - ค่า OT - ค่าน้ำมัน 2. เบิกจ่ายก่อนเดือนกรกฎาคม 2558

19


ดาวน์โหลด ppt งาน สถานพยาบา ล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google