งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling)
บทที่ 5 แบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling)

2 แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลอง (Model) เป็นการแสดงข้อมูลแทนความจริงด้วยภาพแบบ แบบอย่าง หรือว่ารูปสัญลักษณ์ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงระบบงานที่มีอยู่และแสดงความต้องการแลลออกแบบงานต่างๆได้ง่ายและเข้าใจยิ่งขึ้น แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logical Model) เป็นแบบจำลองที่อธิบายการดำเนินงานในระบบว่ามีการทำงานและความต้องการใดบ้าง โดยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยี หรือโปรแกรมภาษาใด ๆ ที่นำมาติดตั้งใช้งาน แบบจำลองเชิงกายภาพ (Physical Model) เป็นแบบจำลองที่นอกจากจะอธิบายการดำเนินงานของระบบว่าทำงานอะไรแล้ว ยังอธิบายว่ามีการดำเนินงานอย่างไร นอกจากนี้ยังมีการแสดงถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่เลือกมาติดตั้งใช้งานเพื่อสนองความต้องการ และแสดงข้อจำกัดของเทคโนโลยีนั้น ๆ ด้วย

3 แบบจำลองกระบวนการ (ต่อ)
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบจะเน้นไปที่แบบจำลองทางตรรกะมากกว่าแบบจำลองทางกายภาพ เนื่องจาก แบบจำลองทางตรรกะมีลักษณะเป็นกลางที่แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบัน ซึ่งยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือการทำงานด้านเทคนิคในระบบ ลดความเสี่ยงที่อาจมีข้อมูลหรือความต้องการสูญหายไป เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงสิ่งที่ระบบมีงานอะไรบ้าง ไม่ได้แสดงว่าทำงานอย่างไร นักวิเคราะห์สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ระบบได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ภาษาหรือศัพท์ทางเทคนิค ทำให้ผู้ใช้ระบบเข้าใจและบอกถึงความต้องการได้

4 แบบจำลองกระบวนการ (ต่อ)
แบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling) คือเทคนิคที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล สร้างโครงสร้างในลักษณะเอกสาร (Document)และแสดงทิศทางของข้อมูลในการดำเนินงานของระบบที่เป็นด้านตรรกะ(Logic) หลักการหรือนโยบาย (Policy) และกระบวนงาน (Procedure) ต่างๆของแต่ละขั้นตอน แบบจำลองกระบวนการนี้จะแสดงถึงข้อเท็จจริงและข้อมูลของระบบที่ได้เก็บรวบรวมมาจากคำพูดหรือข้อความ แล้วแสดงให้อยู่ในรูปของแผนภาพเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และง่ายต่อการทำความเข้าใจของเจ้าของระบบและผู้ใช้ระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจำลองแบบกระบวนการได้แก่ แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

5 แผนภาพการไหลของข้อมูล
(Data Flow Diagram : DFD)

6 สัญลักษณะที่ใช้ในแผนภาพ
ความหมาย Gane & Sarson DeMarco & Yourdon Process – ขั้นตอนการทำงานภายในระบบ Data Store – แหล่งข้อมูลสามารถเป็นได้ทั้งไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล External Entity - ปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบ Data Flows – เส้นทางการไหลของข้อมูล แสดงทิศทางของข้อมูลจากขั้นตอนการทำงานหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง

7 กระบวนการ (Process) ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process) คือ งานที่ดำเนินการ หรือ ตอบสนองข้อมูลที่รับเข้า เงื่อนไข หรือ สภาวะใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าขั้นตอนการดำเนินงานนั้นจะกระทำโดยบุคคล หน่วยงาน หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็ตาม ขั้นตอนการทำงาน ของระบบ Input Output สภาวะแวดล้อมของระบบ (System’s Environment)

8 กฎของการเขียนกระบวนการ
ต้องไม่มีข้อมูลรับเข้าเพียงอย่างเดียว ต้องไม่มีข้อมูลออกเพียงอย่างเดียว ข้อมูลรับเขาจะต้องเพียงพอในการสร้างข้อมูลส่งออก การตั้งชื่อ Process ต้องใช้คำกริยา เช่น รับรายการสั่งซื้อ คำนวณคะแนนเฉลี่ย พิมพ์รายงาน เป็นต้น จำนวนกระบวนการที่ต้องทำในระบบไม่ควรมีมากน้อยเกินไป ควรอยู่ระหว่าง 2-7 (หรือ +/- 2) กระบวนการ X.X ชื่อ Process

9 แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)
รหัส ชื่อ Data Store แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) เป็นแหล่งเก็บ / บันทึกข้อมูล เปรียบเสมือนคลังสินค้า (เทียบเท่ากับไฟล์ข้อมูล และฐานข้อมูล) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตัวของ สิ่งที่ต้องการเก็บ / บันทึก กฎของ Data Store ข้อมูลจาก Data Store หนึ่งจะวิ่งไปสู่อีก Data Store หนึ่งโดยตรงไม่ได้ (จะต้องผ่าน Process ก่อน) ข้อมูลจาก Data Store หนึ่งจะวิ่งไป หรือ กลับจาก External Entity หนึ่งโดยตรงไม่ได้ (จะต้องผ่าน Process ก่อนเช่นกัน) การตั้งชื่อต้องใช้ คำนาม ที่สื่อความหมาย เช่น ไฟล์ข้อมูลลูกค้า

10 ปัจจัยภายนอกหรือเอ็นทิตี (External Entity)
ตัวแทนภายนอก (External Entities) หมายถึง บุคคล หน่วยงานในองค์กร องค์กรอื่น ๆ หรือระบบงานอื่น ๆ ที่อยู่ภ่ยนอกขอบเขตของระบบ แต่มีความสัมพันธ์กับระบบ โดยมีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินงาน และรับข้อมูลที่ผ่านการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วจากระบบ ในบางครั้งเรียก “External Agent” กฎของ External Entities ข้อมูลจาก External Entities หนึ่งจะวิ่งไปสู่อีก External Entities หนึ่งโดยตรงไม่ได้ (จะต้องผ่าน Process ก่อน) การตั้งชื่อต้องใช้ คำนาม ที่สื่อความหมาย เช่น ลูกค้า External Entity

11 เส้นทางการไหล (Data Flow)
เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow) เป็นการสื่อสารระหว่างขั้นตอนการทำงาน (Process) ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงข้อมูลที่นำเข้าในแต่ละ Process และข้อมูลที่ส่งออกจาก Process ใช้ในการแสดงถึงการบันทึกข้อมูล การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ

12 กฏของ Data Flow ชื่อของ Data Flow คือชื่อของข้อมูลที่ส่งโดยไม่ต้องอธิบายว่าส่งอย่างไร Data Flow ต้องมีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่ Process Data Flow จะเดินทางระหว่าง External Entity กับ External Entity ไม่ได้ Data Flow จะเดินทางจาก External Entity ไป Data Store ไม่ได้ Data Flow จะเดินทางจาก Data Store ไป External Entity ไม่ได้ Data Flow จะเดินทางระหว่าง Data Store กับ Data Store ไม่ได้ การตั้งชื่อต้องใช้ คำนาม ที่สื่อความหมาย เช่น ใบกำกับสินค้า 12

13 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ใน DFD

14 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ใน DFD

15 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ใน DFD

16 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ใน DFD

17 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ใน DFD

18 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ใน DFD

19 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ใน DFD

20 การสร้างแผนภาพบริบท (Context Diagram)
เป็นโครงสร้างแรกเริ่มในระบบงานที่จะชี้ให้เห็นลักษณะงานและขอบเขตของระบบงาน หลักเกณฑ์การใช้สัญลักษณ์สร้างแผนภาพกระแสข้อมูล คอนเท็คท์ไดอาแกรม ต้องสมดุลอยู่ภายในหนึ่งหน้ากระดาษ ชื่อของกระบวนการในคอนเท็คท์ไดอาแกรม ควรเป็นชื่อของ ระบบงานหรือโครงงาน และแสดงหมายเลขศูนย์ (0) มีการแสดงเอ็นทิตีและการไหลของข้อมูลที่แสดงการติดต่อระหว่างระบบกับสิ่งที่อยู่ภายนอก ไม่มีการแสดงแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)

21 ตัวอย่าง Context Diagram

22 Context Diagram ของระบบเช่า DVD ของร้าน ABC บน Internet
กระทู้ที่ต้องการเขียน กระทู้ข่าว เงื่อนไข DVD ที่ต้องการค้น ระบบเช่า DVD ของร้าน ABC บน internet เงื่อนไข DVD ที่ต้องการค้น ข้อมูล DVD ที่ค้นเจอ ข้อมูล DVD ที่ค้นเจอ กระทู้ข่าว ข้อมูลการ Log in ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก กระทู้ที่ต้องการเขียน ผลการ Log in ผลการสมัครสมาชิก ข้อมูลสมัครสมาชิก ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการค้างคืนแผ่น DVD ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการแก้ จดหมายยืนยันการสมัคร Mail Server

23 การสร้างแผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับที่ 0 Data Flow Diagram Level-0 หรือ Diagram 0
จะเป็นแผนภาพที่ให้รายละเอียดในระดับแรกสุดรองจาก Context diagram เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบมากขึ้น โดยจะมีสัญลักษณ์การเก็บข้อมูล (data store) , สัญลักษณ์การไหลของข้อมูล (data flow) , และสัญลักษณ์การประมวลผล(process) Diagram 0 สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดของกระบวนการทำงานหลักๆถัดจาก Context Diagram แต่ละกระบวนการจะมีหมายเลขกำกับด้านบนของสัญลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ หมายเลข 1 เป็นต้นไป จำนวนกระบวนการที่ต้องทำในระบบไม่ควรมีมากน้อยเกินไป ควรอยู่ระหว่าง 2-7 (หรือ +/- 2) กระบวนการ

24 ตัวอย่างของ Data Flow Diagram Level-0 หรือ Diagram 0

25 แสดงการแบ่งย่อยแผนภาพ
Context Diagram Data Flow Diagram Level-0

26 การแบ่งย่อยแผนภาพ (Decomposition Diagram)
เป็นวิธีการแบ่งระบบใหญ่ออกเป็นระบบย่อยๆ โดยระบบหนึ่งที่แสดงใน Context Diagram ไม่สามารถอธิบาย ไม่สามารถอธิบายการทำงานของระบบได้ทั้งหมด จึงต้องมีการแบ่งเป็นระบบย่อยที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนสามารถอธิบายระบบทั้งหมดได้ การแบ่ง DFD ไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่ไม่สามารถแบ่งได้อีกแล้ว เรียกว่า Primitive Diagram ระดับของแผนภาพที่แบ่งย่อยมาจาก Diagram 0 เรียกว่า DFD Level-1 หรือเรียกว่า Diagram 1 และเป็น 2 , 3 …. ซึ่งการแบ่งย่อยระดับถัดมาจะต้องมีกระบวนการอย่างน้อย 2 กระบวนการขึ้นไป

27 ตัวอย่าง DFD Level-1 D2 Customers D3 Products ORDER REJECT NOTICE
CREDIT STATUS REJECTED PRODUCT DETAIL ACCEPTED PICKING DETAIL PICKING LIST INVENTORY CHANGE Assemble Order Prepare Reject Notice Verify 1.1 1.2 1.3

28 การระบุหมายเลขของแผนภาพ
1.0 1.1 1.1.1 2.0 1.2 1.1.2 3.0 1.3 1.1.3

29 ระบบเช่า DVD ของร้าน ABC ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ระบบงานที่ให้ออกแบบนี้จะทำงานบน internet โดยผู้ใช้ระบบสามารถค้นหาข้อมูล DVD ที่มีในร้านได้เท่านั้น หากต้องการจะใช้ระบบส่วนอื่น ผู้ใช้ระบบจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของร้านก่อน ผู้ใช้ระบบสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการสมัครผ่านทาง internet เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในการสมัครเป็นสมาชิกใหม่นั้น ผู้ใช้ระบบจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ทางร้านต้องการ และเป็นคนเลือก username และ password เอง โดยระบบจะทำการตรวจสอบไม่ให้ username ซ้ำกันเท่านั้น เมื่อผู้ใช้ระบบสมัครเป็นสมาชิกเสร็จแล้ว ระบบจะทำการส่ง username และ password ไปทาง address ที่ผู้ใช้ระบบได้ให้ไว้ เพื่อยืนยันการสมัครด้วย ในการยืม – คืนแผ่น DVD ของสมาชิกนั้น จะต้องทำที่ร้าน ไม่สามารถทำผ่านทาง internet ได้ สมาชิกของร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้างคืนแผ่น DVD ของตนเอง และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ ผู้ใช้งานระบบทุกคนสามารถเข้าไปใช้กระดานข่าว (web board) ของทางร้านได้ ให้เขียน Context Diagram และ Data Flow Diagram ของ ระบบนี้

30 Reference สกาวรัตน์ จงพัฒนากร. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google