งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

John Dewey โดย... นางดารุณี ประพันธ์. John Dewey เกิดในปี ค. ศ.1859 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์มอนด์ ในปี 1879 หลังจากนั้นใช้เวลาว่างช่วงสั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "John Dewey โดย... นางดารุณี ประพันธ์. John Dewey เกิดในปี ค. ศ.1859 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์มอนด์ ในปี 1879 หลังจากนั้นใช้เวลาว่างช่วงสั้นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 John Dewey โดย... นางดารุณี ประพันธ์

2 John Dewey เกิดในปี ค. ศ.1859 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์มอนด์ ในปี 1879 หลังจากนั้นใช้เวลาว่างช่วงสั้นๆ เป็นอาจารย์สอนพิเศษที่ โรงเรียนมัธยม แห่งหนึ่ง ก่อนจะกลับมาศึกษาต่อจนจบ ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอบกินส์ใน ปี ค. ศ.1884 Biography of John Dewey

3 John Dewey เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิชาปรัชญา จิตวิทยา และการสอน ของมหาวิทยาลัยชิกาโก้ มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกแนวคิดและ วิธีการสอนแบบใหม่ๆ ทั้งยังได้สร้างโรงเรียนสาธิตขึ้นเพื่อใช้ สำหรับทดสอบพัฒนาและ วิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอน และที่สำคัญ ยังถือได้ว่าเป็นนักปรัชญาทางการศึกษา แนวหน้าของโลก โดยมีปรัชญามากมายซึ่งเกี่ยวข้องกับ การศึกษา ที่แตกแขนงออกไปอย่างมากมาย Expert and Intention

4 จอห์นดุย หรือจอห์น ดิวอี้ ( John Dewey นัก ปรัชญา นักการศึกษา นักจิตวิทยา ชาวอเมริกัน มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค. ศ. 1859-1952) Dewey's laboratory school

5 แนวคิดและปรัชญา ทางการศึกษา

6 " การศึกษา คือ ชีวิต หรือ การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม หรือ การศึกษา คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ชีวิต " ปรัชญาทาง การศึกษา ปรัชญาทาง การศึกษา ปรัชญาทาง การศึกษาโดยทั่วไป แต่ปรัชญาที่ทำให้เรานึกถึง JohnDewey คือ

7 Learning by Doing Learning by Doing

8 ความรู้จะเกิดขึ้นได้ จากความสัมพันธ์ โดยตรง ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลจะได้รับความรู้ต่อเมื่อตนเองเป็นผู้ลงมือ กระทำเอง (Learning by doing) หาใช่คอยรับความรู้จากผู้อื่น และความรู้ที่จะยอมรับได้ว่าเป็นความจริง จะต้องเป็นผลสรุปที่สามารถสนับสนุนได้ จากหลักฐานการค้นคว้าต่าง ๆ เท่านั้น

9 การเรียนรู้ทาง ศิลปะ การเรียนรู้ทาง ศิลปะ

10 แนวคิดของการ เรียนรู้ศิลปะ แนวคิดของการ เรียนรู้ศิลปะ การเรียนรู้ศิลปะ คือ การเรียนรู้โดยไร้ระบบมายึดถือ เป็นการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาควบคู่กับการเรียนรู้ เชื่อมั่นว่า การศึกษาที่แท้จริง ทั้งมวลมาจากการผ่านประสบการณ์ ซึ่งมิได้หมายความว่าประสบการณ์ทั้งมวลนั้น เป็นการศึกษาที่แท้จริง ประสบการณ์ กับ การศึกษาจึงไม่สามารถนำมาเฉลี่ย เป็นสมการให้เท่าเทียมกันได้โดยตรง

11 ปรัชญาทางการศึกษา กับประชาธิปไตย

12 การศึกษากับประชาธิปไตยว่า การศึกษาเป็น เครื่องมือทำให้ประชาชน มีความสามารถผสมผสานวัฒนธรรมและการงาน อาชีพของแต่ละบุคคล ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่การศึกษาเป็น กระบวนการ ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต โรงเรียนจะต้องสะท้อนความเป็นจริงของสังคม ความเป็นประชาธิปไตย จะต้องมีหลักธรรม จริยธรรม และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นี้ได้ การศึกษาจะต้อง ปฏิรูป กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรอย่าง แท้จริง

13 แนวคิดทางปรัชญาของ Dewey กับการนำมาใช้ใน การพัฒนาการศึกษา ไทย แนวคิดทางปรัชญาของ Dewey กับการนำมาใช้ใน การพัฒนาการศึกษา ไทย

14 แนวทางปรัชญาของ John Dewey โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ จัดให้สอดคล้องกับสติปัญญา และ ความสามารถของนักเรียน จัดให้สอดคล้องกับความต้องการและ ความสนใจของผู้เรียน บรรยากาศการเรียนรู้ต้องให้เกิด ลักษณะดังนี้ - ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง - ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่ง กันและกัน - ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน กระบวนการเรียนรู้ - ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ - ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

15 ส่วนครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้บอกความรู้ เป็นผู้สอนวิธีการแสวงหาความรู้ โดย 1. ( Manager ) เป็นผู้กำหนดบทบาทให้นักเรียนมีส่วนร่วม 2. ( Helper ) เป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 3. ( Supporter ) เป็นผู้สนับสนุนด้านสื่อต่าง ๆ และให้คำแนะนำ 4. ( Monitor ) เป็นผู้ตรวจสอบงานนักเรียน

16


ดาวน์โหลด ppt John Dewey โดย... นางดารุณี ประพันธ์. John Dewey เกิดในปี ค. ศ.1859 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์มอนด์ ในปี 1879 หลังจากนั้นใช้เวลาว่างช่วงสั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google