งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENL 3701 Unit 2 การอ่านคืออะไร หัวข้อการเรียน. การอ่านคืออะไร ๑. คำจำกัดความของการอ่าน ๒. ธรรมชาติและกระบวนการ ของการอ่านในระยะเริ่มเรียน ๓. การอ่านออกเสียงและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENL 3701 Unit 2 การอ่านคืออะไร หัวข้อการเรียน. การอ่านคืออะไร ๑. คำจำกัดความของการอ่าน ๒. ธรรมชาติและกระบวนการ ของการอ่านในระยะเริ่มเรียน ๓. การอ่านออกเสียงและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENL 3701 Unit 2 การอ่านคืออะไร หัวข้อการเรียน

2 การอ่านคืออะไร ๑. คำจำกัดความของการอ่าน ๒. ธรรมชาติและกระบวนการ ของการอ่านในระยะเริ่มเรียน ๓. การอ่านออกเสียงและการ อ่านในใจ ๔. ปัญหาการอ่านในระยะเริ่ม เรียน

3 ๑. คำจำกัดความของ การอ่าน กลุ่มที่ ๑ มองการอ่านโดยอาศัย พื้นฐานของกระบวนการถอดรหัส ภาษา (A Decoding Process) กลุ่มที่ ๒ มองการอ่านเป็นการ ค้นหาความหมาย (Reading for Meaning)

4 กลุ่มที่ ๑ Reading as a Decoding Process คำนิยามของการอ่านตามแนว พจนานุกรมของสมาคมการอ่าน นานาชาติ (International Reading Association) ๑. เน้นลักษณะเฉพาะในกระบวนการ ของการอ่านเกี่ยวกับ Psychomotor การใช้อวัยวะ เคลื่อนไหว Cognitive กระบวนการทางสมอง Affective ภาวะทางจิต

5 ลำดับขั้นของกระบวนการอ่าน การอ่านตามแนว Decoding Process ๑. การรับรู้สัญลักษณ์ตัวเขียนของภาษา + เสียงภาษา ๒. การรับรู้และเข้าใจภาษาพูด (Oral Message) และ ภาษาเขียน (Written Message) ๓. กระบวนการปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ประสบการณ์ คำศัพท์ และไวยากรณ์ (Experience+Vocabulary+Grammar)

6 กระบวนการปฏิสัมพันธ์ Interaction ผู้อ่าน กับ Materials Experience Intellectual, Physical, Reasoning

7 กลุ่มที่ ๒ Reading for Meaning การอ่านคือการหาเหตุผล (Reasoning) การอ่านคือการเรียนรู้ การคิดเป็น ศูนย์กลาง (Learning, Thinking) การอ่านเป็นการสุ่มตัวอย่าง การ คัดเลือก การทำนาย การ เปรียบเทียบและการยืนยันซึ่ง อาศัย ตัวชี้แนะ (Clues)

8 Reading as a Social Process ประสบการณ์รอง (Vicarious Experiences ) ช่วยให้เข้าใจ สิ่งแวดล้อม มีเงื่อนไขต่อการเชื่อมโยงทาง สังคม

9 การอ่านเป็นกระบวนการ พหุมิติ (Multi-dimension) เป็นการทำความเข้าใจ ความหมายตามตัวอักษร ความรู้สึก ความหมายแฝง จากผู้เขียน ในน้ำเสียง ใน ความจงใจ และในเจตคติ ต่อผู้อ่าน และตัวผู้เขียน

10 คำนิยามจากที่อื่น เช่น Walcutt, Lamport, McCraken การอ่านเป็นกิจกรรมทาง ปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิต ความเจริญงอกงาม ทาง กาย สติปัญญา การรับรู้ และจิตวิญญาณ

11 คำนิยามของ Dechant หมายถึง การรับรู้ การเข้าใจความหมาย ของสัญลักษณ์

12 ความหมายของการอ่าน ตาม Lapp & Flood ๑. การรับรู้และจดจำตัวอักษรและคำ (Letter & word perception/recognition) ๒. การทำความเข้าใจแนวความคิด จากคำภาษาเขียน (Comprehension of the concepts) ๓. การแสดงปฏิกิริยา (Reaction) และการซึมซับ (Assimilation) ความรู้ ใหม่จากพื้นฐานประสบการณ์เดิมของ ผู้อ่าน

13 ๒. ธรรมชาติและ กระบวนการอ่าน ในระยะเริ่มเรียน จุดเน้น การใช้สายตา (Eye Movement) Fixations - real reading activity Regression การอ่านย้อนกลับ Mental Process: – Eye-Brain connections

14 ตัวแบบการอ่านในระยะเริ่ม เรียน ๑. The Gray-Robinson Reading Model ๑. การรับรู้คำ (Word perception) ๒. ความเข้าใจการอ่าน (Comprehension) ๓. การแสดงปฏิกิริยาต่อเรื่องที่อ่าน (Reaction) ๔. การซึมซับในการอ่าน (Assimilation) ๕. อัตราความเร็วในการอ่าน (Rate of Reading)

15 The Psycholinguistic Model Professor K. Goodman เป็นต้นคิดรูปแบบ การอ่านเป็นเกมการเดาทางจิต ภาษาศาสตร์ การอ่านต้องอาศัยตัวชี้แนะ (Clues) – ภายในคำ – ภายในภาษาหรือเนื้อเรื่อง – จากผู้อ่านเอง – จากภายนอก

16 แนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน ตามแนวตัวแบบทางจิต ภาษาศาสตร์ ๑. การอ่านมิใช่กระบวนการที่ ตายตัวหรือแน่นอน ๒. การอ่านเป็นกระบวนการที่มี ความหมายเป็นศูนย์กลาง ๓. บริบทเป็นส่วนประกอบที่ สำคัญที่สุดสำหรับการอ่าน ๔. ความชำนาญทางภาษาจะ เพิ่มทักษะการอ่าน

17 The Information Processing Model ลำดับขั้นของการอ่าน ๑. การรับภาพ (Visual Impact) ๒. การรับรู้ภาพที่มองเห็น (Recognition of Input) ๓. ภาพลักษณ์ไอโคนิต (Iconic Image) ๔. ความจำชั่วคราวในสมอง (Temporary Memory) ๔. ความจำ ถาวร (Permanent Memory)

18 การอ่านออกสียงและ การอ่านในใจ การอ่านออกเสียง (Oral Reading) พฤติกรรม – การใช้ประสาทสัมผัส หลายอย่างในขณะอ่านออกเสียง จุดมุ่งหมายสำคัญ --- ความสามารถ ในการสื่อความหมายในทาง ความคิดของผู้เขียนไปยังผู้ฟังได้ อย่างชัดเจน

19 ประโยชน์ของการอ่าน ออกเสียง ๑. ด้านการศึกษา – บทประพันธ์ บทละคร – เครื่องมือตรวจสอบข้อบกพร่อง ของผู้อ่าน ๒. ด้านสังคม – กิจกรรมการสื่อสารสำหรับมวลชน

20 การปรับปรุงการอ่านออก เสียง ๑. การเรียนรู้การออกเสียงแต่ลำ อย่างถูกต้อง ๒. รู้วิธีการบังคับเสียงในระดับที่ เหมาะสม ๓. ความสามารถในการสื่อ ความหมายที่แท้จริง ๔. การควบคุมการทรงตัวและการ สัมผัสสายตากับผู้ฟัง ๕. การควบคุมการใช้เสียง --- ความ ไพเราะ ความดังชัดเจนให้ พอเหมาะกับขนาดผู้ฟัง

21 การอ่านในใจ (Silent Reading) พฤติกรรมการอ่าน – เป็นกระบวนการที่เกิดก่อนการอ่าน ออกเสียง ด้านการรับรู้คำและการ เข้าใจความหมาย – ไม่มีการเปล่งเสียงใดๆทั้งสิ้น จุดประสงค์ของการอ่าน – การรับรู้และแปลความหมายจาก ภาษาเขียนให้แก่ตัวเอง – ความแตกต่างระหว่างการอ่านออก เสียงและการอ่านในใจ

22 ปัญหาการอ่านใน ระยะเริ่มเรียน ๑. การใช้ความคิดเพื่อให้เกิด ความเข้าใจเป็นหน่วย (Conceptualization) ๒. การเรียนรู้ภาษา (Language Acquisition) ๓. การใช้กลไกทางร่างกายด้าน ประสามสัมผัสและการรับรู้ต่างๆ (Eye-hand Coordination) การ ควบคุมอารมณ์และความสนใจ


ดาวน์โหลด ppt ENL 3701 Unit 2 การอ่านคืออะไร หัวข้อการเรียน. การอ่านคืออะไร ๑. คำจำกัดความของการอ่าน ๒. ธรรมชาติและกระบวนการ ของการอ่านในระยะเริ่มเรียน ๓. การอ่านออกเสียงและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google