งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบเทคโนโลยี 1.นางสาว จุฑามาศ สุทธศิลป์ เลขที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบเทคโนโลยี 1.นางสาว จุฑามาศ สุทธศิลป์ เลขที่ 11"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบเทคโนโลยี 1.นางสาว จุฑามาศ สุทธศิลป์ เลขที่ 11
1.นางสาว จุฑามาศ สุทธศิลป์ เลขที่ 11 2.นางสาว อัญชิสา สิกขะมณฑล เลขที่ 12 3.นางสาว นุชนารถ โชติกเวชกุล เลขที่ 13 4.นาย ศุภโรจน์ โรจนสุวรรณ เลขที่ 14 5.นางสาว จิราพรรณ จันทร์สว่าง เลขที่ 15

2 2. ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง
1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์อย่างไร เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศตะวันตก ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 2. ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง 5 ส่วน ได้แก่ ตัวป้อน (Input) กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource) ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration)

3 4.Technological Process คืออะไร
3.INPUT คืออะไร ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ เช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค 4.Technological Process คืออะไร - การนำเอาปัจจัยต่างๆมาผ่านกระบวนการ โดยที่ สิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการ ที่สนองต่อปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์

4 5. Output or Outcome คืออะไร สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ วิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ 6. Resource คืออะไร - ทรัพยากรทางเทคโนโลยี มี 7 ด้านได้แก่ คน ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน ทุน เวลา

5 8. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางลบ ผลกระทบในทางลบมีอะไรบ้าง
7. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมในทางบวกหรือทางที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง ) ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ ) ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น ) ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8. การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทางลบ ผลกระทบในทางลบมีอะไรบ้าง 1) ทำให้เกิดอาชญากรรม 2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย 3) ทำให้มีการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูง

6 9. เทคโนโลยี หมายถึง อะไร กระบวนการหรือวิธีการ และเครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ และผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ 10.นักเรียนมีส่วนร่วมในด้านเทคโนโลยีอย่างไรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม - การทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( สื่อ E-Book ) ที่เกี่ยวกับความรู้ในการเรียนหนังสือในรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบเทคโนโลยี 1.นางสาว จุฑามาศ สุทธศิลป์ เลขที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google