งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบ เทคโนโลยี 1. นางสาว จุฑามาศสุทธ ศิลป์เลขที่ 11 2. นางสาว อัญชิสา สิกขะมณฑล เลขที่ 12 3. นางสาว นุชนารถโชติก เวชกุล เลขที่ 13 4. นาย ศุภโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบ เทคโนโลยี 1. นางสาว จุฑามาศสุทธ ศิลป์เลขที่ 11 2. นางสาว อัญชิสา สิกขะมณฑล เลขที่ 12 3. นางสาว นุชนารถโชติก เวชกุล เลขที่ 13 4. นาย ศุภโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบ เทคโนโลยี 1. นางสาว จุฑามาศสุทธ ศิลป์เลขที่ 11 2. นางสาว อัญชิสา สิกขะมณฑล เลขที่ 12 3. นางสาว นุชนารถโชติก เวชกุล เลขที่ 13 4. นาย ศุภโรจน์ โรจน สุวรรณ เลขที่ 14 5. นางสาว จิราพรรณจันทร์ สว่าง เลขที่ 15

2 1. เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ วิทยาศาสตร์อย่างไร - เทคโนโลยีเกิดจาก พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ประเทศตะวันตก ได้ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่าง ต่อเนื่อง 2 2. ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกี่ ส่วน อะไรบ้าง 5 5 ส่วน ได้แก่ ตัวป้อน (Input) กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ทรัพยากรทาง เทคโนโลยี (Resource) ปัจจัยที่ เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration)

3 3.INPUT คืออะไร - ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือปัญหาที่ ต้องการหาคำตอบ เช่น ความ ต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค 3.INPUT คืออะไร - ความต้องการของมนุษย์ (Need,Want) หรือปัญหาที่ ต้องการหาคำตอบ เช่น ความ ต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค 4.Technological Process คืออะไร - การนำเอา ปัจจัยต่างๆมาผ่าน กระบวนการ โดยที่ สิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการ ที่สนอง ต่อปัญหาหรือความต้องการ ของมนุษย์

4 5. Output or Outcome คืออะไร - สิ่งที่ออกมาจาก กระบวนการได้สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ วิธีการแก้ปัญหา หรือสนอง ความต้องการของมนุษย์ 5. Output or Outcome คืออะไร - สิ่งที่ออกมาจาก กระบวนการได้สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ วิธีการแก้ปัญหา หรือสนอง ความต้องการของมนุษย์ 6 6 6 6. Resource คืออะไร - ทรัพยากรทางเทคโนโลยี มี 7 ด้านได้แก่ คน ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ พลังงาน ทุน เวลา

5 7. ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศต่อสังคมในทางบวกหรือ ทางที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง 1) ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบาย ของมนุษย์ 2) ช่วยทำให้การผลิตใน อุตสาหกรรมดีขึ้น 3) ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น 7. ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศต่อสังคมในทางบวกหรือ ทางที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง 1) ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบาย ของมนุษย์ 2) ช่วยทำให้การผลิตใน อุตสาหกรรมดีขึ้น 3) ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น 8. การนำเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในทางลบ ผลกระทบ ในทางลบมีอะไรบ้าง 8. การนำเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในทางลบ ผลกระทบ ในทางลบมีอะไรบ้าง 1) ทำให้เกิดอาชญากรรม 2) ทำ ให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย 3) ทำให้มีการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจ ทำลายสูง 1) ทำให้เกิดอาชญากรรม 2) ทำ ให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย 3) ทำให้มีการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจ ทำลายสูง

6 9. เทคโนโลยี หมายถึง อะไร - กระบวนการหรือวิธีการ และ เครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ และ ผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ ศาสตร์อื่นๆ 9. เทคโนโลยี หมายถึง อะไร - กระบวนการหรือวิธีการ และ เครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ และ ผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ ศาสตร์อื่นๆ 10. นักเรียนมีส่วนร่วมในด้าน เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อประโยชน์ต่อ สังคม 10. นักเรียนมีส่วนร่วมในด้าน เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อประโยชน์ต่อ สังคม - การทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( สื่อ E- Book ) ที่เกี่ยวกับความรู้ในการเรียน หนังสือในรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น - การทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( สื่อ E- Book ) ที่เกี่ยวกับความรู้ในการเรียน หนังสือในรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบ เทคโนโลยี 1. นางสาว จุฑามาศสุทธ ศิลป์เลขที่ 11 2. นางสาว อัญชิสา สิกขะมณฑล เลขที่ 12 3. นางสาว นุชนารถโชติก เวชกุล เลขที่ 13 4. นาย ศุภโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google