งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ
การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ โดยกลุ่มที่ ๙,กลุ่มที่ ๑๐,กลุ่มที่ ๑๑

2 รายนามกลุ่มที่ร่วมสัมมนา
*กลุ่มที่ ๙ ประธาน นายกรณ์ จันทรศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เลขานุการ นางวรรณนภา บุญสุข ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา *กลุ่มที่ ๑๐ ประธาน นางสุวรรณา บุญนุช นิติกรชำนาญการพิเศษ จังหวัดนครปฐม เลขานุการ นายสามารถ ชัยขรรค์เมือง นิติกรชำนาญการ จังหวัดนครนายก *กลุ่มที่ ๑๑ ประธาน นายวณิชชา รอดภัยปวง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จังหวัดชัยนาท เลขานุการ นางพรรณี หอละเอียด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จังหวัดกาญจนบุรี *ผู้นำเสนอ นายกรณ์ จันทรศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง*

3 อัตราค่าเช่า ประเด็น : อัตราค่าเช่าเหมาะสมหรือไม่
อัตราค่าเช่า ประเด็น : อัตราค่าเช่าเหมาะสมหรือไม่ เดิม ใหม่ *อัตราค่าเช่า ร้อยละ ๓ ของราคาที่จัดซื้อ ให้ คปก.กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าเช่าสูงสุด/ต่ำสุด ให้คปจ.กำหนดราคาค่าเช่าภายในจังหวัด โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าที่เอกชน ให้เช่าจริงในแต่ละท้องที่(ภูมิสังคม) มีการปรับอัตราค่าเช่า ๕ ปี/ครั้ง โดยประกาศ ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี การกำหนดอัตราค่าเช่าร้อยละ๓ ของราคาที่ดินที่จัดซื้อ ก่อให้เกิดปัญหาค่าเช่าที่ดินสูงเกินกว่าที่เกษตรกรจะจ่ายค่าเช่าได้ในราคาซื้อปัจจุบัน ทำให้มีปัญหาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ การปรับอัตราค่าเช่าทุก ๕ ปี= x-ray และผู้เช่าต้องมาติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัดเพื่อทำสัญญาใหม่

4 ๒.ค่าเช่า ที่พระราชทาน ที่สภาประชาชน ๔ ภาค ที่บริจาค ที่ราชพัสดุ
(พิจารณาเป็นการเฉพาะ)

5 อัตราค่าเช่าซื้อ ประเด็น : อัตราค่าเช่าซื้อเหมาะสมหรือไม่
อัตราค่าเช่าซื้อ ประเด็น : อัตราค่าเช่าซื้อเหมาะสมหรือไม่ เดิม ใหม่ *ดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อร้อยละ ๔ ต่อปี *ราคาให้เช่าซื้อที่ดิน ราคาที่ดิน ผู้เช่าซื้อที่ดิน รายเก่า-รายใหม่ คงเดิม -ขั้นต่ำ : ไม่ต่ำกว่าราคาที่จัดซื้อ ขั้นสูง : กำหนดเป็นร้อยละของราคาประเมิน กรมธนารักษ์ เช่น ร้อยละ ๕๐ของ ราคาประเมิน -กบก. ควรมีคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เป็น การเฉพาะ -ราคาค่าเช่าซื้อที่ดินของรายเก่าและรายใหม่ ควรกำหนดให้ชัดเจน โดยถือมติ คปก.ปี ๒๕๔๖ เป็นเกณฑ์ โดยไม่มีผลย้อนหลัง


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google