งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ โดยกลุ่มที่ ๙, กลุ่มที่ ๑๐, กลุ่มที่ ๑๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ โดยกลุ่มที่ ๙, กลุ่มที่ ๑๐, กลุ่มที่ ๑๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ โดยกลุ่มที่ ๙, กลุ่มที่ ๑๐, กลุ่มที่ ๑๑

2 รายนามกลุ่มที่ร่วมสัมมนา * กลุ่มที่ ๙ ประธาน นายกรณ์ จันทรศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เลขานุการ นางวรรณนภา บุญสุข ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พระนครศรีอยุธยา * กลุ่มที่ ๑๐ ประธาน นางสุวรรณา บุญนุช นิติกรชำนาญการพิเศษ จังหวัดนครปฐม เลขานุการ นายสามารถ ชัยขรรค์เมือง นิติกรชำนาญการ จังหวัดนครนายก * กลุ่มที่ ๑๑ ประธาน นายวณิชชา รอดภัยปวง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ จังหวัดชัยนาท เลขานุการ นางพรรณี หอละเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ จังหวัดกาญจนบุรี * ผู้นำเสนอ นายกรณ์ จันทรศิริ ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดระยอง *

3 อัตราค่าเช่า ประเด็น : อัตราค่าเช่าเหมาะสม หรือไม่ เดิมใหม่ * อัตราค่าเช่า ร้อยละ ๓ ของราคาที่ จัดซื้อ - ให้ คปก. กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่า เช่าสูงสุด / ต่ำสุด - ให้คปจ. กำหนดราคาค่าเช่าภายใน จังหวัด โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่า ที่เอกชน ให้เช่าจริงในแต่ละท้องที่ ( ภูมิ สังคม ) - มีการปรับอัตราค่าเช่า ๕ ปี / ครั้ง โดย ประกาศ ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี - การกำหนดอัตราค่าเช่าร้อยละ๓ ของ ราคาที่ดินที่จัดซื้อ ก่อให้เกิดปัญหาค่า เช่าที่ดินสูงเกินกว่าที่เกษตรกรจะจ่าย ค่าเช่าได้ในราคาซื้อปัจจุบัน ทำให้มี ปัญหาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำ ประโยชน์ - การปรับอัตราค่าเช่าทุก ๕ ปี = x-ray และผู้เช่าต้องมาติดต่อ ส. ป. ก. จังหวัด เพื่อทำสัญญาใหม่

4 ๒. ค่าเช่า ที่พระราชทาน ที่สภาประชาชน ๔ ภาค ที่บริจาค ที่ราชพัสดุ ( พิจารณาเป็นการเฉพาะ )

5 อัตราค่าเช่าซื้อ ประเด็น : อัตราค่าเช่าซื้อเหมาะสม หรือไม่ เดิมใหม่ * ดอกเบี้ย - คิดดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อร้อยละ ๔ ต่อปี * ราคาให้เช่าซื้อที่ดิน ราคาที่ดิน ผู้เช่าซื้อที่ดิน รายเก่า - รายใหม่ - คงเดิม - ขั้นต่ำ : ไม่ต่ำกว่าราคาที่จัดซื้อ - ขั้นสูง : กำหนดเป็นร้อยละของ ราคาประเมิน กรมธนารักษ์ เช่น ร้อย ละ ๕๐ของ ราคาประเมิน - กบก. ควรมีคณะทำงานเพื่อ พิจารณาเรื่องนี้เป็น การเฉพาะ - ราคาค่าเช่าซื้อที่ดินของรายเก่า และรายใหม่ ควรกำหนดให้ ชัดเจน โดยถือมติ คปก. ปี ๒๕๔๖ เป็นเกณฑ์ โดยไม่มีผล ย้อนหลัง


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา ข้อ ๔ เรื่อง อัตราค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ โดยกลุ่มที่ ๙, กลุ่มที่ ๑๐, กลุ่มที่ ๑๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google