งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมเพื่อผู้ บกพร่องทางจิต 47 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด ขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 ( อาคาร คลังสมอง รพ. ศรีธัญญา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมเพื่อผู้ บกพร่องทางจิต 47 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด ขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 ( อาคาร คลังสมอง รพ. ศรีธัญญา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมเพื่อผู้ บกพร่องทางจิต 47 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด ขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 ( อาคาร คลังสมอง รพ. ศรีธัญญา )

2 การสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายคนพิการ ของสมาคมทางจิต โดย นางนุชจารี สว่าง วรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้ บกพร่องทางจิต

3 ปัญหาที่พบในการขับเคลื่อน งานของเครือข่าย 1. ส่วนใหญ่เป็นองค์กรเพื่อคนพิการ 2. ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการดูแล ผู้ป่วยหรือคนพิการทางจิต 3. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการเคลื่อนงาน 4. ท้องถิ่นยังไม่เห็นความสำคัญ 5. กรรมการไม่มีแผนการดำเนินงาน ทำ โครงการไม่เป็น 6. กรรมการส่วนใหญ่เป็นจิตอาสามากกว่าเป็น ผู้ดูแลโดยตรง 7. ขาดความใส่ใจและการสนับสนุนจากสมาคม แม่

4 การแก้ไขปัญหา 1. พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย 2. กระจายการทำงานลงสู่ภูมิภาค 3. เชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายกับ หน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 4. สมาคมจัดทำโครงการโดยใช้ฐานของ ชมรมเครือข่ายเป็นหลัก 5. ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ป่วย คนพิการทางจิต ผู้ดูแล และอาสาสมัคร 6. การยืนขอรับรองเป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ 7. การยืนขอตรวจรับรองมาตรฐานองค์กร ด้านคนพิการ / เพื่อคนพิการ

5 การพัฒนาระดับตำบล ชมรม เครือข่าย ระดับตำบล สภา องค์กร ชุมชน ตำบล ชมรม เครือข่าย ระดับ อำเภอ เครือข่า ยคน พิการ อปท. สสอ. รพ. พมจ. พอช. กศน. รพ. สต. กองทุน สวัสดิการ ชุมชนตำบล กองทุน พัฒนา บทบาท สตรี สถานศึ กษา

6 การพัฒนาระดับอำเภอ ชมรม เครือข่าย ระดับ อำเภอ กศน. เครือข่าย ระดับ จังหวัด อป ท. เครือข่ ายคน พิการ เครือข่าย ภาค ประชาชน สถานศึก ษา กองทุน พัฒนา บทบาท สตรี พมจ. สสอ. สสจ. รพ.

7 การพัฒนาระดับจังหวัด ชมรมเพื่อผู้ บกพร่องทางจิต จังหวัด........... พมจ. สสจ. สภาคนพิการ ทุกประเภท จังหวัด.... สปส ช. อบจ. สนง. หนังสือ เดินทาง ต่างประเทศ จังหวัด...... กองทุน พัฒนา บทบาทสตรี รพ. ประจำ จังหวัด มหา ลัย นักการเ มือง ภาคเอก ชน เครือข่า ย ต่างประ เทศ สสจ. แรงงาน จังหวัด

8 การจัดตั้งชมรมเครือข่ายเพื่อ ผู้บกพร่องทางจิตระดับภาค 1. รวบรวมกลุ่มชมรม / สมาคมของ แต่ละจังหวัดในแต่ ละภาคเป็น 1 องค์กร 2. ใช้พื้นที่จังหวัดที่มีความพร้อม เป็นสำนักงาน 3. คณะกรรมการมาจากตัวแทนของ แต่ละจังหวัด 4. ประธานเครือข่ายภาคเป็น คณะกรรมการส่วนกลาง 5. สมาคมสนับสนุนงบประมาณ ขับเคลื่อนงานทุกปี 6. ยืนรับรองขอเป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ 7. มีเจ้าหน้าที่ประจำภาค

9 ที่ทำการเครือข่ายเพื่อผู้ บกพร่องทางจิต ภาคเหนือ

10 สวัสดี ที่อยู่ 12/22 ม.7 ต. บาง ระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก 65140 โทร. 089- 5674914,0814759176 E-mail: nuchgalee@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt สมาคมเพื่อผู้ บกพร่องทางจิต 47 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด ขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 ( อาคาร คลังสมอง รพ. ศรีธัญญา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google