งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
47 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ( อาคารคลังสมอง รพ.ศรีธัญญา )

2 การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคนพิการ ของสมาคมทางจิต
โดย นางนุชจารี สว่างวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

3 ปัญหาที่พบในการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย
1.ส่วนใหญ่เป็นองค์กรเพื่อคนพิการ 2.ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยหรือคนพิการทางจิต 3.ขาดงบประมาณสนับสนุนในการเคลื่อนงาน 4.ท้องถิ่นยังไม่เห็นความสำคัญ 5.กรรมการไม่มีแผนการดำเนินงาน ทำโครงการไม่เป็น 6.กรรมการส่วนใหญ่เป็นจิตอาสามากกว่าเป็นผู้ดูแลโดยตรง 7.ขาดความใส่ใจและการสนับสนุนจากสมาคมแม่

4 การแก้ไขปัญหา 1.พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย
2.กระจายการทำงานลงสู่ภูมิภาค 3.เชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย 4.สมาคมจัดทำโครงการโดยใช้ฐานของชมรมเครือข่ายเป็นหลัก 5.ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ป่วย คนพิการทางจิต ผู้ดูแล และอาสาสมัคร 6.การยืนขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 7.การยืนขอตรวจรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ/เพื่อคนพิการ

5 การพัฒนาระดับตำบล ชมรมเครือข่าย ระดับตำบล ชมรมเครือข่ายระดับอำเภอ
สภาองค์กรชุมชนตำบล ชมรมเครือข่ายระดับอำเภอ เครือข่ายคนพิการ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล รพ.สต. สถานศึกษา ชมรมเครือข่าย ระดับตำบล รพ. กศน. สสอ. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อปท. พอช. พมจ.

6 การพัฒนาระดับอำเภอ กศน. เครือข่ายระดับจังหวัด อปท. รพ.
เครือข่ายคนพิการ ชมรมเครือข่ายระดับอำเภอ สสอ. เครือข่ายภาคประชาชน พมจ. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สถานศึกษา สสจ.

7 การพัฒนาระดับจังหวัด
นักการเมือง สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด.... พมจ. สสจ. รพ.ประจำจังหวัด มหาลัย ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สปสช. แรงงานจังหวัด สสจ. เครือข่ายต่างประเทศ ภาคเอกชน สนง.หนังสือเดินทางต่างประเทศจังหวัด...... อบจ.

8 การจัดตั้งชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตระดับภาค
1.รวบรวมกลุ่มชมรม/สมาคมของแต่ละจังหวัดในแต่ ละภาคเป็น 1 องค์กร 2.ใช้พื้นที่จังหวัดที่มีความพร้อมเป็นสำนักงาน 3.คณะกรรมการมาจากตัวแทนของแต่ละจังหวัด 4.ประธานเครือข่ายภาคเป็นคณะกรรมการส่วนกลาง 5.สมาคมสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนงานทุกปี 6.ยืนรับรองขอเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 7.มีเจ้าหน้าที่ประจำภาค

9 ที่ทำการเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ภาคเหนือ

10 สวัสดี ที่อยู่ 12/22 ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ที่อยู่ 12/22 ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทร ,


ดาวน์โหลด ppt สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google