งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจราชการและ นิเทศงาน รอบที่ 1 คณะที่ 4 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจราชการและ นิเทศงาน รอบที่ 1 คณะที่ 4 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตรวจราชการและ นิเทศงาน รอบที่ 1 คณะที่ 4 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม

2 เป้าหมายที่ 1 มีคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับ เขต ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ที่ กำหนด - เขตจัดทำคำสั่งฯ แล้ว เป้าหมายที่ 2 มีคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครอง ผู้บริโภคสุขภาพระดับจังหวัด - อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามประสิทธิภาพในการตรวจ ราชการ รอบ 2

3 เป้าหมายที่ 3 ร้อยละของเกลือ บริโภคเสริมไอโอดีน ณ สถานที่ ผลิตผ่านมาตรฐานตามประกาศฯ กำหนด (20 – 40 ppm) ( ร้อยละ 100) - 1 แห่ง ผ่าน 100%

4 สถานที่ผลิตเกลือ แห่งที่ 1 ผ่าน สถานที่ผลิตเกลือ แห่งที่ 2 ไม่ผ่าน

5 เป้าหมายที่ 4 ร้อยละของการ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร เสริมและสถานพยาบาลผิด กฎหมายได้รับการจัดการ ( ร้อยละ 100) - อยู่ระหว่างดำเนินการเฝ้าระวัง ( ด้านผลิตภัณฑ์ ) - ทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผู้ประกอบการสื่อ กับ สสจ. ด้านผลิตภัณฑ์

6 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การโฆษณาสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมี การดำเนินการตรวจสอบการโฆษณาของ สถานพยาบาลร่วมกับการตรวจมาตรฐาน สถานพยาบาล รวมทั้งจากข้อมูลข้อ ร้องเรียนการโฆษณา ผลการดำเนินงานในรอบที่ 1 คลินิกทันตก รรมซึ่งไม่ได้มีทันตแพทย์ที่รับวุฒิบัตรหรือ ผ่านการอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันมี การโฆษณาว่าจัดฟัน ที่อาจก่อให้เกินความ เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการ ประกอบกิจการของคลินิกทันตกรรม จำนวน 2 เรื่อง ได้ดำเนินการแจ้งให้คลินิก ทันตกรรมที่โฆษณาไม่ถูกต้องดำเนินการ แก้ไขข้อความในการโฆษณา ซึ่งคลินิก ทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง ได้มีการแก้ไขการ โฆษณาเรียบร้อยแล้ว

7 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการเฝ้าระวังการโฆษณาให้ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเสริม และสถานพยาบาลผิดกฎหมาย รวมทั้ง เฝ้าระวังทุกช่องทางสื่อสาร สาธารณะที่มีในพื้นที่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น วิทยุท้องถิ่น / ชุมชน และเคเบิ้ลทีวี

8 ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ 5.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการ ด้านเสริมความงาม ได้รับการตรวจ มาตรฐาน ( ร้อยละ 98) 55100 5.2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนคลินิกที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาลได้รับดำเนินการตาม กฎหมาย ( ร้อยละ 98) เป้าหมายที่ 5 คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการ ด้านเสริมความงาม และคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการสถานพยาบาล ได้รับการเฝ้าระวังและให้ดำเนินการตาม กฎหมาย ( ร้อยละ 98) ไม่มีข้อ ร้องเรียน

9 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 1. จังหวัดมุกดาหารมีฐานข้อมูล สถานพยาบาลเอกชนทุกประเภท จำนวน 51 แห่ง โดยจำแนกเป็น คลินิกเวชกรรม 34 แห่ง ( มีคลินิก เวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความ งาม 5 แห่ง ) คลินิกทันตกรรม 5 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์ 1 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง 2. มีการจัดทําโครงการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ จังหวัด มุกดาหาร งบประมาณ 2558

10 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) 3. มีการดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาล เอกชนทุกแห่ง (51 แห่ง ) เรียบร้อยแล้วใน ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 4. มีการดําเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังคลินิก เวชกรรมและสถานพยาบาลในพื้นที่ให้มี คุณภาพได้มาตรฐานเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ. ศ.2541 5. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน 7 ช่องทาง คือ (1) ศูนย์ ONE STOP SERVICE (2) โทรศัพท์ (3) จดหมาย (4) มาด้วยตนเอง (5) สถานบริการสุขภาพ (6) หน่วยงานอื่น ๆ และ (7) สื่อมวลชน

11 ข้อเสนอแนะ  ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร 1. ควรมีการจัดทำกระบวนงานการจัดการข้อ ร้องเรียนที่ชัดเจน และจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน จัดการข้อร้องเรียนเพื่อเป็นมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการรับ เรื่องร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการได้อย่างสะดวก  ต่อส่วนกลางและผู้บริหาร 1. ควรมีนโยบายและกำหนดรูปแบบการจัดการข้อ ร้องเรียนที่ชัดเจน เพื่อให้พื้นทีสามารถนำไป ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นทิศทางเดียวกัน 2. จัดทำคู่มือ / แนวทางการเฝ้าระวังสถานพยาบาล และการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

12 ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ

13 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ)ทุกจังหวัด ดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่และแนวทางที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน - มีโครงการ งบประมาณ และแผนการดำเนินงาน(ประชุม 6 ครั้ง) - ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน - กำหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน(ผู้ช่วยเลขานุการฯ) - ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/2558 (29 ธ.ค.57) - สำรวจสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่(ม.ค.58) - พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข(2 ก.พ.58)

14 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ)ทุกจังหวัด ดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่และแนวทางที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นในการดำเนินงาน - มีกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน - มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของภาคีเครือข่าย(ท้องถิ่น) - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกพื้นที่ - ผลักดัน/กระตุ้นให้ท้องถิ่นปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 ในเรื่องระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ข้อเสนอแนะ - จัดทำฐานข้อมูล(สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/ ทำเนียบเจ้าพนักงานท้องถิ่น) - เร่งรัดการออกบัตรเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจราชการและ นิเทศงาน รอบที่ 1 คณะที่ 4 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google