งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อาจารย์ผู้สอน อ. กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิ โรจน์ ( อ. แต๊ก ) อธิบายรายละเอียดวิชา แผนบริหารการสอน การปฏิบัติตนในห้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อาจารย์ผู้สอน อ. กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิ โรจน์ ( อ. แต๊ก ) อธิบายรายละเอียดวิชา แผนบริหารการสอน การปฏิบัติตนในห้องเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อาจารย์ผู้สอน อ. กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิ โรจน์ ( อ. แต๊ก ) อธิบายรายละเอียดวิชา แผนบริหารการสอน การปฏิบัติตนในห้องเรียน กฎและกติกาการเข้าชั้นเรียน การส่ง งาน

2 IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ *** นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นคะแนนเข้าชั้นเรียนจะได้ ๐ คะแนนและไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ( ขาดเรียนได้ ๓ ครั้ง ) *** ตัดสายที่เวลา ๙. ๓๐ น. ( ถ้านักศึกษาเข้าชั้นเรียนหลังจากนี้ ถึงว่าสาย ) *** สาย ๒ครั้ง ถือว่าขาด ๑ วัน *** ขาดเกิน ๓ ครั้ง ให้ไป Drop รายวิชา *** ควรเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่งงานตรงเวลา *** ขาดการนำเสนอหน้าชั้นเรียนจะไม่ได้คะแนนในการ นำเสนอ

3 IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ( กลุ่ม / เดี่ยว ) การปฏิบัติงานในชั้นเรียน ( ห้องคอม ) หรือปฏิบัติงานที่พักอาศัย ( บ้าน / หอพัก ) ใดๆ ก็ตาม ให้นักศึกษาทุกคนบันทึกทุกครั้ง ทั้งในคอมพิวเตอร์ และ USB/CD กรณีที่คอมพิวเตอร์ มีปัญหา หรือโดนไวรัส หรือห้องคอมฯมีการ ล้างเครื่อง อาจารย์จะไม่รับผิดชอบ และไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น ต้องส่งงานตามเวลา ถ้าส่ง สาย เกินที่กำหนดไว้ จะ หักครึ่งเกรด ทันที ของชิ้นงานนั้นๆ

4 IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ สถานที่ส่งงาน ตึกตำหนัก ๔๔ ชั้น ๒ บริเวณระเบียง จะมีโต๊ะให้วางชิ้นงาน กรุณาเขียนชื่อ รหัสประจำตัวให้ครบ เบอร์ติดต่อ 0864400613 Email : Kunyaphat35@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อาจารย์ผู้สอน อ. กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิ โรจน์ ( อ. แต๊ก ) อธิบายรายละเอียดวิชา แผนบริหารการสอน การปฏิบัติตนในห้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google