งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISP ในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISP ในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ISP ในประเทศไทย

5

6 http://www.arnut.com/isp.php

7

8

9

10

11

12

13 โมเด็ม (Modems) เป็นอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณ สัมผัสกับโลกภายนอกได้อย่างง่ายดาย โมเด็มเป็น เสมือนโทรศัพท์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ระบบ คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ทั่วโลก โมเด็มจะสามารถทำงานของคุณให้สำเร็จได้ก็ ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าคู่สาย ของโทรศัพท์ธรรมดาคู่หนึ่งซึ่งโมเด็มจะทำการแปลง สัญญาณดิจิตอล (digital signals) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก (analog signals) เพื่อให้สามารถ ส่งไปบนคู่สายโทรศัพท์ คำว่า โมเด็ม (Modems) มาจากคำว่า (modulate/demodulate) ผสมกัน หมายถึง กระบวนการ แปลงข้อมูลข่าวสารดิจิตอลให้อยู่ในรูปของอนาล็อกแล้ว จึงแปลงสัญญาณกลับเป็นดิจิตอลอีกครั้งหนึ่งเมื่อโมเด็ม ของคุณต่อเข้ากับโมเด็มตัวอื่นความแตกต่างของโมเด็ม แต่ละประเภท

14

15 โปรโตคอลคืออะไร  ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือภาษา สื่อสารที่ใช้เป็น ภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน  การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ในระบบจะสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) เช่นเดียวกับคนเราที่ต้องมีภาษาพูดเพื่อให้ สื่อสารเข้าใจกันได้  โปรโตคอลช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์สองระบบ ที่แตกต่างกันสามารถ สื่อสารกันอย่างเข้าใจได้ คือข้อตกลงที่กำหนดเกี่ยวกับการสื่อสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งวิธีการส่งและรับข้อมูล วิธีการ ตรวจสอบข้อผิดพลาดของการส่งและรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเมื่อ ส่งและรับกันระหว่างเครื่องสองเครื่อง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโปรโตคอลมีความสำคัญมากในการสื่อสารบน เครือข่าย หากไม่มีโปรโตคอลแล้ว การสื่อสารบนเครือข่ายจะไม่ สามารถเกิดขึ้นได้

16 ตัวอย่างของโปรโตคอล 1. โปรโตคอล HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol จะใช้เมื่อเรียกโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) 2. โปรโตคอล TCP/IP หรือ Transfer Control Protocol/Internet Protocol คือเครือข่ายโปรโตคอล ที่สำคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นโปรโตคอลที่ใช้ใน ระบบเครือข่าย Internet รวมทั้ง Intranet ซึ่ง ประกอบด้วย 2 โปรโตคอลคือ TCP และ IP 3. โปรโตคอล SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol คือ โปรโตคอล ที่ใช้ในการรับส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

17

18 TCP และ IP มีหน้าที่ต่างกัน คือ  TCP แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ TCP ต้นทาง กับ TCP ปลายทาง  TCP ต้นทางจะทำหน้าที่ในการแยกข้อมูลเป็นส่วน ๆ หรือที่ เรียกว่า Package ส่งออกไป  TCP ปลายทาง ก็จะทำการรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนเข้า ด้วยกัน เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป  โดยระหว่างการรับส่งข้อมูลนั้นก็จะมีการตรวจสอบความ ถูกต้องของ ข้อมูลด้วย ถ้าเกิดผิดพลาด TCP ปลายทางก็จะ ขอไปยัง TCP ต้นทางให้ส่งข้อมูลมาใหม่  IP จะทำหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลจากเครื่องต้นทางไปยัง เครื่องปลายทางโดยอาศัย IP Address  IP Address ย่อมาจากคำเต็มว่า Internet Protocol Address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบ เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP ถ้าเปรียบเทียบก็คือ บ้านเลขที่

19 แผนภาพแสดงการทำงาน ของ TCP/IP

20

21 DNS(Domain Name System) ระบบการแปลงชื่อเรียก DNS Server คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลว่าเครื่องชื่อนั้น มี IP address อะไร

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ISP ในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google