งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลเมืองดี ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลเมืองดี ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลเมืองดี ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ อธิบายความหมาย และปฏิบัติเป็นพลเมืองดี ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้

3 พลเมือง ประชาชน ซึ่งมีส่วนเป็น เจ้าของประเผทศ

4 พลเมืองดี มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมและ จริยธรรม มีความสามารถ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

5 วิถีชีวิต ประชาธิปไตย การอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อกันด้วย การเคารพ

6 องค์ประกอบของ สังคม 1. สันติภาพ ความสงบ 2. สันติภาพ ความสงบ เรียบร้อย

7 บุคคลในสังคม ประชาธิปไตย 1. ความมีระเบียบ 2. ความเคารพ 3. ความรับผิดชอบ 4. ความสามัคคี

8 ลักษณะของบุคคล ที่เป็นประชาธิปไตย 1. ต่อตนเอง 2. ต่อผู้อื่น 3. ต่อผู้มีอำนาจ 4. ต่อชุมชน 5. ต่อค่านิยม

9 การปฏิบัติตนตามวิถี ประชาธิปไตย 1. เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย 2. เคารพต่อสิทธิและการรับฟัง ความคิดเห็น ของผู้อื่น

10 3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ 4. ร่วมมือและประสานงานกับ ผู้อื่น

11 - การมีระเบียบวินัย - การเคารพสิทธิเสรีภาพของ ผู้อื่น - การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม มากกว่าส่วนตัว คุณธรรมและ จริยธรรม

12 - การยึดมั่นในคุณธรรม คำสอนของศาสนามี่ตน นับถือ

13 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt พลเมืองดี ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสว่าง โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google