งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ Theory in Knowledge Management KM701 Session 1 introduction Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol College of Arts Media and Technology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ Theory in Knowledge Management KM701 Session 1 introduction Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol College of Arts Media and Technology,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ Theory in Knowledge Management KM701 Session 1 introduction Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University

2 Session 1: Introducing Knowledge Management Introduction – 21 st century knowledge society and economy Knowledge Management – KM Historic overview – Definition of KM – Why KM ? – KM perspectives – Organization @ 21 st century

3 What are 21 st century characteristics?

4 21 st Century Characters Information Technology – Big Data – Cloud computing Bio-Technology Intellectual Property Post modern – Gen X Y Z

5 21 st Business Practice Knowledge Economy supported by IT (Backbone) Knowledge Workers is the most important Innovation Era Intellectual Property Protection Business – Changing rapidly – Unpredictable – Consumer => Prosumers

6 KNOWLEDGE BASED SOCIETY & ECONOMY 21 st Century

7 สังคมฐานความรู้ : knowledge-based society Meaning Lifelong learning "ongoing, voluntary, and self-motivated" Innovative society Knowledge is collected, disseminated, applied and protected Easy access to knowledge by using IT How business will be survive in the 21 st century environment? ?

8 Knowledge Economy เศรษฐกิจฐานความรู้ 1.Knowledge is the most important factor of production 2.Knowledge plays an important part of goods and service 3.Growth of Service industry 4.New Economic Law 5.The change of owner’s right ( สิทธิการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เปลี่ยน ) 6.New way of employment ( การจ้างงานลักษณะใหม่ ) 7.Change Management on Org. and Business Process ( การเปลี่ยนแปลงองค์กรและรูปแบบธุรกิจ )

9 1. ความรู้เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุด Knowledge is the most important factor of production Old Economy: Factor of Production Man Machine Material Methods Money

10 What does NIKE do? Nike, the shoemaker company who makes no shoe, has $334 thousand in sales for each employee Amazon: The biggest bookshop in the world (Steward, 1997) 1. ความรู้เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุด Knowledge is the most important factor of production

11 2. ความรู้เป็นส่วนสำคัญของสินค้าและบริการ Knowledge plays an important part of goods and service What do they have in common? these organizations work on knowledge intensive tasks. (Steward, 1997)

12 Traditional industrial products and Knowledge-based products Knowledge productivity is the biggest challenge

13 3. สินค้าบริการเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างสูง Growth of Service industry The World's Most Valuable and Fastest Growing Brands http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/05/the-worlds-most-valuable-and-fastest-growing-brands-1/238697/

14 4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law) Old Economy Factors of Production -Man -Machine -Material -Methods -Money กฎการทดถอยของผลตอบแทน {Law of Diminishing Return} ยิ่งใช้ทรัพยากรมากขึ้น ผลการตอบแทนที่ได้จะลดน้อยลง (The more any given resource is used, the smaller is the increment return)

15 4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law) New Economy: Factors of Production => Knowledge กฎของการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน (Law of Increasing Return) ยิ่งใช้ทรัพยากรมากขึ้น ยิ่งให้ผลตอบแทนมากขั้น (The more any given knowledge is used, the more is the increment return)

16 4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law) มูลค่า Value เวลา Time

17 5. สิทธิการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต The change of owner’s right Knowledge Workers own factors of production แรงงานมีความรู้ที่มีคุณค่าต่อองค์กรที่ตนทำงาน (Those who own valuable knowledge for the organization they work for) แรงงานผู้ที่สามารถนำความรู้มาสร้างผลผลิต (Those who know how to make knowledge productive) แรงงานผู้ที่มีความกระตือรือร้น (Those who are self-motivated)

18 ทรัพย์สินทางปัญญา [ แกนกลางของสังคมความรู้ ] Intellectual Property (Center of Economy Society) ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถถือครองเป็นเจ้าของ You can own Intellectual Property – ​Copyright ลิขสิทธิ์ – Patent สิทธิบัตร – Trademark ตราสินค้า – Layout - Designs Of Integrated Circuit แบบผังภูมิของวงจรรวม – Trade Secrets ความลับทางการค้า – Geographical Indication สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 5. สิทธิการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต The change of owner’s right

19 6. การจ้างงานรูปแบบใหม่ New way of employment

20 7. การปรับเปลี่ยนองค์กร Change Management on Org. and Business Process

21

22 21 CENTURY => KNOWLEDGE BASED SOCIETY & ECONOMY Knowledge is what you buy and sell

23 21 century => Knowledge – based Economy the twentieth-first century knowledge economy stands on three characters. 1.knowledge has become the most important factor of production. 2.knowledge assets have become more important than physical and financial assets for an organization. 3.an organization needs new management approaches, new strategies, and new technologies to prosper in this knowledge economy (Stewart, 1997, 2001 &Roos, Roos, Dragonetti&Edvinsson, 1997)

24 KNOWLEDGE MANAGEMENT การจัดการความรู้

25 Management Tools 1960s-2000s (Tiwana, A. 2002) The 2000s Knowledge Management Intellectual Capital Enterprise Integration The 1990s Core competencies Reengineering Management of Information System The 1980s Total Quality Management Theory Z Corporate Culture The 1970s – 1960s Strategic Management Portfolio Management Theory Y Centralization & Decentralization

26 KM คืออะไร ? the world today: Knowledge – based economy organization today: Learning Organization Knowledge products Knowledge workers: KM?

27 การจัดการความรู้ Knowledge Management

28 การจัดการความรู้ - ความหมาย การจัดการความรู้ : การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด [ วิจารณ์ พานิช ]

29 Knowledge Management Definition

30 KM is interdisciplinary business model that has knowledge within the framework of an organization and its focus. [Awad, M. E. &Ghaziri, M. H.] KM is the process of capturing a company’s collective expertise wherever it reside-in data bases, on paper, or in people’s head – and distributing it to wherever it can help produce the biggest payoff. [Hibbard] KM is getting the right knowledge to the right people at the right time so they can make the best decision. [Petrash] Knowledge Management Definition

31 เป็นการบริหารจัดการโดย อ้างอิง ความรู้ (Knowledge – Based Management) มิได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ แต่เป็นทฤษฎีใหม่ที่ นำไปสู่ปรัชญาการจัดการใหม่ในระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (KM is not just a tool, but it is a new theory for manage Orgs. In knowledge – based economy) Knowledge Management Definition

32

33 KM to People

34 Improve Quality And Service Improve Quality And Service Create Innovation Create Innovation Increase Productivity Increase Productivity Support Learning Support Learning Customer Need Customer Need

35 Better Workers & Org Better Workers & Org Meet Goal Efficiency Productivity Efficiency Productivity Creative Can do Creative Can do

36 KM Historical Overview The 2000s IT integration KM Culture & Structure Applications: KM, IC, ERP The 1990s Information Technology Intellectual Property The 1980s Value of knowledge Develop Thinking machine Manage AI & EP The 1970s MIT / Stanford => diffused knowledge [first KM] Nonaka => tacit & explicit knowledge [Japanese Knowledge Creation]

37 การจัดการความรู้ : มุมมองในด้านต่างๆ KM perspectives

38 มุมมองของการจัดการความรู้ KM Perspectives 1. มุมมองด้านกรอบความคิด :Conceptual perspective 2. มุมมองด้านกระบวนการ :Process perspective 3. มุมมองด้านเทคโนโลยี :Technology perspective 4. มุมมองด้านองค์กร :Organizational perspective 5. มุมมองด้านการบริหารจัดการ :Management perspective 6. มุมมองด้านการปฎิบัติ :Implementation perspective (Liebowitz, J)

39 1. KM มุมมองด้านกรอบความคิด : Conceptual perspective 1.KM is young [new] 2.Variety of views& meanings Consideration Knowledge Storage media Knowledge Accessibility Knowledge Typologies [tacit & explicit] Knowledge Hierarchy Knowledge Principles [share, learn, apply] 3. Multi disciplinary

40

41 2. KM มุมมองด้านกระบวนการ :Process perspective MarquardtWiigHolsapple O’DellBeckman 1 Acquisition 2 Creation 3 Transfer & utilization 4 Storage 1 Creation & Sourcing 2 compilation & Transformation 3 dissemination 4 Application & Value realization 1 Acquiring 2 Selecting 3 Internalizing 4 Using 5 Generating 6 Externalizing 1 Identify 2 Collect 3 Adapt 4 Organize 5 Apply 6 Share 7 Create 1 Identify 2 Capture 3 Select 4 Store 5 Share 6 Apply 7 Create 8 Sell

42 กระบวนการจัดการความรู้ (in general) การจัดหาความรู้ (knowledge acquisition) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (knowledge storage and retrieval) การใช้ความรู้ (knowledge Utilization) การเคลื่อนย้าย กระจาย แบ่งปันความรู้ (knowledge transfer, distribution, sharing) การสร้างความรู้ใหม่ (knowledge creation) (Sveiby, 2003; Wiig, 2003; Kucza, 2001; Probst at al, 2000; Trapp, 1999 and Marquardt, 1996)

43 3. มุมมองด้านเทคโนโลยี : Technology perspective 1.IT architecture and standard – LAN – WAN 2.IT platform – Hardware 3.Software application – Groupware – Transaction system – Simulation – Multimedia – Decision support system – Intelligent system [ES, ML, KD etc.,] P.S. Knowledge must be readily accessible, understandable & retrievable

44 4. มุมมองด้านองค์กร : Organizational perspective 1.Knowledge Organization Characteristic – Customer-focused – Excellence-driven – Innovative – Flexibility and amativeness 2.Organizational Structure – KM department – CKO 3.Organizational Culture – Trust – Sharing

45 5. มุมมองด้านการบริหารจัดการ : Management perspective 1.Management practices – Leadership and motivation – Empowerment index – Training 2.Measuring and Valuing intellectual capital – Customer capital – Organizational capital – Human capital – Social capital

46 6. มุมมองด้านการปฎิบัติ : Implementation perspective Create knowledge-oriented culture CEO support IT system support Clarify of vision and language Multiple channels for knowledge transfer Link to Org. Value

47 Organization today องค์กรในยุคปัจจุบัน KM perspective

48 การจัดการองค์กรหนึ่งๆ College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University An Organization Share Holders Customers Buy Sponsor Objectives Products/Services Vision/Missions Staff Members Tasks

49 People Org. Processes Technology การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่ [Awad, M. E. &Ghaziri, M. H.]

50 จุดเน้น (Focus) ของการจัดการ ความรู้  การพัฒนากลุ่มนักปฏิบัติหรือผู้ทำงาน ใช้ความรู้ (Communities of Practice/Knowledge Workers Development)  การสร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ขององค์กร (Best Practice Development)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management System)

51 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM ( ด้านบุคลากร People) Job DescriptionJob Description Degree Based Degree Based Business Line Meeting Business Line Meeting Defensive Routine Defensive Routine Training Training Learning Learning Innovation Innovation Team Learning Team Learning Competency Based Competency Based Specialized Specialized องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional

52 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM ( ด้านการบริหาร Process) องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker Hierarchy Structure Hierarchy Structure Plan-Focused Plan-Focused Top Down/Bottom up Process Top Down/Bottom up Process Command and Control Command and Control New Business Unit/Level New Business Unit/Level Spin Out Spin Out Conduct Conduct Middle-Up-Down Middle-Up-Down Strategy-Focused Strategy-Focused Flat (3 Levels) Flat (3 Levels) องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional

53 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM ( สารสนเทศ Technology) Information Flow from Bottom Information Flow from Bottom Work Procedure Work Procedure Workflow Workflow Database Database ICT Cost Center ICT Cost Center ICT Resulting Center ICT Resulting Center Knowledge Base Knowledge Base Collaboration Collaboration KM/LO KM/LO Knowledge Flow from Top Knowledge Flow from Top องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional

54 Knowledge Management

55 Q & A

56 References Awad, M. E. &Ghaziri, M. H. (2004). Knowledge Management. Pearson Education: New Jersey. Beckman, T. (1997). A Methodology for Knowledge Management. International Association of Science and Technology for Development (IASTED) AI and Soft Computing Conference. Banff: Canada. Holsapple, C. & Joshi, K. (1997) Knowledge Management: A Three –Folds Framework. Kentucky Initiative for Knowledge Management Paper, No 104. Kucza, Timo. (2001) Knowledge Management Process Model. Available from: http://www.inf.vtt.fi/pdf/ publications/2001/p455.pdf Liebowitz, J. (1999). Knowledge Management Handbook. CRC Press: Washington, D.C. Marquardt, M. (1996). Building the Learning Organization. McGraw Hill: New Jersey. Nonaka, I. (1995). The knowledge – Creating Company. Oxford University Press: London. O’Dell, C. (1996). A Current Review of Knowledge Management Best Practice. Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices. Business Intelligence: London. Probst, G.J.B., S.P. Raub and K. Romhardt (2000). Managing Knowledge: Building Blocks for Success. John Wiley & Sons, London. Roos, J., Roos, G., Dragonetti, C. N., &Edvinsson, L. (1997). Intellectual capital: Navigating the new business landscape. MACMILLAN PRESS: London.

57 References Sveiby, Karl E. (2003) A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation. Available from:http://www.sveiby.com/articles/knowledgetheoryoffirm.htk Sveiby, Karl E. (2003) What is Knowledge Management. Available from: http://www.co-i-l.com/coil/knowkedge- garden/kd/whwtiskm.shtml Steward, A. T. (1997). Intellectual capital: the new wealth of organizations. A Division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group: New York. Steward, A. T. (2001). The wealth of knowledge: Intellectual capital and the twenty- first century organization. Nicholas Brealey Publishing: London. Tiwana, A. (2002). Knowledge Management Toolkit. Peason Education: New Jersey Trapp, Holger. (1999) Benefits of an Intranet-based Knowledge Management System-Measuring the Effects. Available from: http://www.avinci.de/competence/publikationen/diplomarbeitholgertrapp.pdf Wiig, Karl M. (2003) Knowledge Management Has Many Facets. Available from: http://www.krii.com/ downloads/Four KM Facets.pdf Wiig, K. (1993). Knowledge Management Foundation. Schema Press: Taxas.

58 References กิตติ ลิ่มสกุล (2548) โลกาภวัตน์กับการนำประเทศไทยเข้าสุ่สังคมและ เศรษฐกิจฐานความรู้, นำเสนอ พณฯ นายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบ รัฐบาล, www.grad.ku.ac.th/gradresearch5/files/dr_kitti.pp [retrieved 25 April 2003]www.grad.ku.ac.th/gradresearch5/files/dr_kitti.pp ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552) ทฤษฎีการจัดการความรู้, ธนาเพรส จำกัด, กรุงเทพมหานคร พิมพันธ์ เดชคุปต์ (2553) ทฤษฎีการเรียนการสอน เพื่อจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,www.academic.chula.ac.th/.../ ทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการ,ppt [retrieved 28 April 2003] วิจารณ์ พานิชย์ (2548) การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ, ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด, กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ Theory in Knowledge Management KM701 Session 1 introduction Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol College of Arts Media and Technology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google