งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการความรู้ Theory in Knowledge Management KM701 Session 1 introduction
Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University

2 Session 1: Introducing Knowledge Management
Introduction 21st century knowledge society and economy Knowledge Management KM Historic overview Definition of KM Why KM ? KM perspectives 21st century

3 Welcome to 21st century Working smarter Not Harder
What are 21st century characteristics?

4 Bio-Technology 21st Century Characters Information Technology
Big Data Cloud computing Bio-Technology Intellectual Property Post modern Gen X Y Z

5 21st Business Practice Knowledge Economy supported by IT (Backbone)
Knowledge Workers is the most important Innovation Era Intellectual Property Protection Business Changing rapidly Unpredictable Consumer => Prosumers

6 Knowledge Based society & economy
21st Century Knowledge Based society & economy

7 สังคมฐานความรู้: knowledge-based society
Meaning Lifelong learning "ongoing, voluntary, and self-motivated" Innovative society Knowledge is collected, disseminated, applied and protected Easy access to knowledge by using IT ? How business will be survive in the 21st century environment?

8 Knowledge Economy เศรษฐกิจฐานความรู้
Knowledge is the most important factor of production Knowledge plays an important part of goods and service Growth of Service industry New Economic Law The change of owner’s right (สิทธิการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เปลี่ยน) New way of employment (การจ้างงานลักษณะใหม่) Change Management on Org. and Business Process (การเปลี่ยนแปลงองค์กรและรูปแบบธุรกิจ)

9 1. ความรู้เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุด Knowledge is the most important factor of production
Old Economy: Factor of Production Man Machine Material Methods Money

10 1. ความรู้เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุด Knowledge is the most important factor of production
What does NIKE do? Nike, the shoemaker company who makes no shoe, has $334 thousand in sales for each employee Amazon: The biggest bookshop in the world (Steward, 1997)

11 2. ความรู้เป็นส่วนสำคัญของสินค้าและบริการ Knowledge plays an important part of goods and service
What do they have in common? these organizations work on knowledge intensive tasks. (Steward, 1997)

12 Traditional industrial products and Knowledge-based products
Knowledge productivity is the biggest challenge

13 3.สินค้าบริการเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างสูง Growth of Service industry The World's Most Valuable and Fastest Growing Brands

14 4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law)
Old Economy Factors of Production -Man -Machine -Material -Methods -Money กฎการทดถอยของผลตอบแทน {Law of Diminishing Return} ยิ่งใช้ทรัพยากรมากขึ้น ผลการตอบแทนที่ได้จะลดน้อยลง (The more any given resource is used, the smaller is the increment return)

15 4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law)
New Economy: Factors of Production => Knowledge กฎของการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทน (Law of Increasing Return) ยิ่งใช้ทรัพยากรมากขึ้น ยิ่งให้ผลตอบแทนมากขั้น (The more any given knowledge is used, the more is the increment return)

16 4. กฎทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Economic Law)
มูลค่า Value เวลา Time

17 5.สิทธิการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต The change of owner’s right
Knowledge Workers own factors of production แรงงานมีความรู้ที่มีคุณค่าต่อองค์กรที่ตนทำงาน (Those who own valuable knowledge for the organization they work for) แรงงานผู้ที่สามารถนำความรู้มาสร้างผลผลิต (Those who know how to make knowledge productive) แรงงานผู้ที่มีความกระตือรือร้น (Those who are self-motivated)

18 5.สิทธิการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต The change of owner’s right
ทรัพย์สินทางปัญญา [แกนกลางของสังคมความรู้] Intellectual Property (Center of Economy Society) ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถถือครองเป็นเจ้าของ You can own Intellectual Property ​Copyright ลิขสิทธิ์ Patent สิทธิบัตร Trademark ตราสินค้า Layout - Designs Of Integrated Circuit แบบผังภูมิของวงจรรวม Trade Secrets ความลับทางการค้า Geographical Indication สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

19 6.การจ้างงานรูปแบบใหม่ New way of employment

20 7. การปรับเปลี่ยนองค์กร Change Management on Org. and Business Process

21

22 21 century => Knowledge based Society & Economy
Knowledge is what you buy and sell

23 21 century => Knowledge – based Economy
the twentieth-first century knowledge economy stands on three characters. knowledge has become the most important factor of production. knowledge assets have become more important than physical and financial assets for an organization. an organization needs new management approaches, new strategies, and new technologies to prosper in this knowledge economy (Stewart, 1997, 2001 &Roos, Roos, Dragonetti&Edvinsson, 1997)

24 Knowledge management การจัดการความรู้

25 Management Tools 1960s-2000s (Tiwana, A. 2002)
The 2000s Knowledge Management Intellectual Capital Enterprise Integration The 1990s Core competencies Reengineering Management of Information System The 1980s Total Quality Management Theory Z Corporate Culture The 1970s – 1960s Strategic Management Portfolio Management Theory Y Centralization & Decentralization

26 KM คืออะไร ? KM? the world today: Knowledge – based economy
organization today: Learning Organization Knowledge products Knowledge workers: KM?

27 การจัดการความรู้ Knowledge Management

28 การจัดการความรู้ - ความหมาย
การจัดการความรู้: การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด [วิจารณ์ พานิช]

29 Knowledge Management Definition

30 Knowledge Management Definition
KM is interdisciplinary business model that has knowledge within the framework of an organization and its focus. [Awad, M. E. &Ghaziri, M. H.] KM is the process of capturing a company’s collective expertise wherever it reside-in data bases, on paper, or in people’s head – and distributing it to wherever it can help produce the biggest payoff. [Hibbard] KM is getting the right knowledge to the right people at the right time so they can make the best decision. [Petrash]

31 Knowledge Management Definition
เป็นการบริหารจัดการโดย อ้างอิง ความรู้(Knowledge – Based Management) มิได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ แต่เป็นทฤษฎีใหม่ที่นำไปสู่ปรัชญาการ จัดการใหม่ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (KM is not just a tool, but it is a new theory for manage Orgs. In knowledge – based economy)

32 Knowledge Management Definition

33 KM to People

34 Improve Quality And Create Service Increase Support Customer Learning
Innovation Increase Productivity Support Learning Customer Need

35 Meet Goal Better Workers & Org Efficiency Productivity Creative Can do

36 KM Historical Overview
The 2000s IT integration KM Culture & Structure Applications: KM, IC, ERP The 1990s Information Technology Intellectual Property The 1980s Value of knowledge Develop Thinking machine Manage AI & EP The 1970s MIT / Stanford => diffused knowledge [first KM] Nonaka => tacit & explicit knowledge [Japanese Knowledge Creation]

37 การจัดการความรู้: มุมมองในด้านต่างๆ
KM perspectives

38 มุมมองของการจัดการความรู้ KM Perspectives
มุมมองด้านกรอบความคิด:Conceptual perspective มุมมองด้านกระบวนการ:Process perspective มุมมองด้านเทคโนโลยี:Technology perspective มุมมองด้านองค์กร:Organizational perspective มุมมองด้านการบริหารจัดการ:Management perspective มุมมองด้านการปฎิบัติ:Implementation perspective (Liebowitz, J)

39 1. KM มุมมองด้านกรอบความคิด: Conceptual perspective
KM is young [new] Variety of views& meanings Consideration Knowledge Storage media Knowledge Accessibility Knowledge Typologies [tacit & explicit] Knowledge Hierarchy Knowledge Principles [share, learn, apply] 3. Multi disciplinary

40

41 2. KM มุมมองด้านกระบวนการ:Process perspective
Marquardt Wiig Holsapple O’Dell Beckman 1 Acquisition 2 Creation 3 Transfer & utilization 4 Storage 1 Creation & Sourcing 2 compilation & Transformation 3 dissemination 4 Application & Value realization 1 Acquiring 2 Selecting 3 Internalizing 4 Using 5 Generating 6 Externalizing 1 Identify 2 Collect 3 Adapt 4 Organize 5 Apply 6 Share 7 Create 2 Capture 3 Select 4 Store 5 Share 6 Apply 8 Sell

42 กระบวนการจัดการความรู้ (in general)
การจัดหาความรู้ (knowledge acquisition) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (knowledge storage and retrieval) การใช้ความรู้ (knowledge Utilization) การเคลื่อนย้าย กระจาย แบ่งปันความรู้ (knowledge transfer, distribution, sharing) การสร้างความรู้ใหม่ (knowledge creation) (Sveiby, 2003; Wiig, 2003; Kucza, 2001; Probst at al, 2000; Trapp, 1999 and Marquardt, 1996)

43 3. มุมมองด้านเทคโนโลยี: Technology perspective
IT architecture and standard LAN WAN IT platform Hardware Software application Groupware Transaction system Simulation Multimedia Decision support system Intelligent system [ES, ML, KD etc.,] P.S. Knowledge must be readily accessible, understandable & retrievable

44 4. มุมมองด้านองค์กร: Organizational perspective
Knowledge Organization Characteristic Customer-focused Excellence-driven Innovative Flexibility and amativeness Organizational Structure KM department CKO Organizational Culture Trust Sharing

45 5. มุมมองด้านการบริหารจัดการ: Management perspective
Management practices Leadership and motivation Empowerment index Training Measuring and Valuing intellectual capital Customer capital Organizational capital Human capital Social capital

46 6. มุมมองด้านการปฎิบัติ: Implementation perspective
Create knowledge-oriented culture CEO support IT system support Clarify of vision and language Multiple channels for knowledge transfer Link to Org. Value

47 Organization today องค์กรในยุคปัจจุบัน KM perspective

48 การจัดการองค์กรหนึ่งๆ
Sponsor An Organization Buy Share Holders Objectives Products/Services Vision/Missions Customers Tasks Staff Members College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

49 การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่
People Org. Processes Technology Knowledge [Awad, M. E. &Ghaziri, M. H.]

50 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management System)
จุดเน้น (Focus) ของการจัดการความรู้ การพัฒนากลุ่มนักปฏิบัติหรือผู้ทำงานใช้ความรู้ (Communities of Practice/Knowledge Workers Development) การสร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร (Best Practice Development) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management System)

51 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM (ด้านบุคลากร People)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker Job Description Specialized Degree Based Competency Based Business Line Meeting Team Learning Defensive Routine Innovation Training Learning

52 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM (ด้านการบริหาร Process)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker Hierarchy Structure Flat (3 Levels) Plan-Focused Strategy-Focused Top Down/Bottom up Process Middle-Up-Down Command and Control Conduct New Business Unit/Level Spin Out

53 เปรียบเทียบองค์กรเก่า กับ KM (สารสนเทศ Technology)
องค์กรบริหารแบบเก่าเน้น Functional องค์กรบริหารแบบใหม่เน้น Knowledge Worker Information Flow from Bottom Knowledge Flow from Top Work Procedure KM/LO Workflow Collaboration Database Knowledge Base ICT Cost Center ICT Resulting Center

54 Knowledge Management

55 Q & A

56 References Awad, M. E. &Ghaziri, M. H. (2004). Knowledge Management. Pearson Education: New Jersey. Beckman, T. (1997). A Methodology for Knowledge Management. International Association of Science and Technology for Development (IASTED) AI and Soft Computing Conference. Banff: Canada. Holsapple, C. & Joshi, K. (1997) Knowledge Management: A Three –Folds Framework. Kentucky Initiative for Knowledge Management Paper, No 104. Kucza, Timo. (2001) Knowledge Management Process Model. Available from: publications/2001/p455.pdf Liebowitz, J. (1999). Knowledge Management Handbook. CRC Press: Washington, D.C. Marquardt, M. (1996). Building the Learning Organization. McGraw Hill: New Jersey. Nonaka, I. (1995). The knowledge – Creating Company. Oxford University Press: London. O’Dell, C. (1996). A Current Review of Knowledge Management Best Practice. Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices. Business Intelligence: London. Probst, G.J.B., S.P. Raub and K. Romhardt (2000). Managing Knowledge: Building Blocks for Success. John Wiley & Sons, London. Roos, J., Roos, G., Dragonetti, C. N., &Edvinsson, L. (1997). Intellectual capital: Navigating the new business landscape. MACMILLAN PRESS: London.

57 References Sveiby, Karl E. (2003) A Knowledge-based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation. Available from:http://www.sveiby.com/articles/knowledgetheoryoffirm.htk Sveiby, Karl E. (2003) What is Knowledge Management. Available from: garden/kd/whwtiskm.shtml Steward, A. T. (1997). Intellectual capital: the new wealth of organizations. A Division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group: New York. Steward, A. T. (2001). The wealth of knowledge: Intellectual capital and the twenty- first century organization. Nicholas Brealey Publishing: London. Tiwana, A. (2002). Knowledge Management Toolkit. Peason Education: New Jersey Trapp, Holger. (1999) Benefits of an Intranet-based Knowledge Management System-Measuring the Effects. Available from: Wiig, Karl M. (2003) Knowledge Management Has Many Facets. Available from: downloads/Four KM Facets.pdf Wiig, K. (1993). Knowledge Management Foundation. Schema Press: Taxas.

58 References กิตติ ลิ่มสกุล (2548) โลกาภวัตน์กับการนำประเทศไทยเข้าสุ่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้, นำเสนอ พณฯ นายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล, [retrieved 25 April 2003] ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552) ทฤษฎีการจัดการความรู้, ธนาเพรส จำกัด, กรุงเทพมหานคร พิมพันธ์ เดชคุปต์ (2553) ทฤษฎีการเรียนการสอน เพื่อจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,www.academic.chula.ac.th/.../ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ,ppt [retrieved 28 April 2003] วิจารณ์ พานิชย์ (2548) การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ,ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด, กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt Asst.Dr.Pitipong Yodmongkol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google