งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-0 CH.2 RISK & RETURN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-0 CH.2 RISK & RETURN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-0 CH.2 RISK & RETURN

2 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-1 Learning Goals 1. Understand the meaning and fundamentals of risk, return, and risk aversion. 2.Describe procedures for assessing and measuring the risk of a single asset. 3.Discuss the measurement of return and standard deviation.

3 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-2 Risk and Return Fundamentals If everyone knew ahead of time how much a stock would sell for some time in the future, investing would be simple endeavor. Unfortunately, it is difficult -- if not impossible -- to make such predictions with any degree of certainty. As a result, investors often use history as a basis for predicting the future. We will begin this chapter by evaluating the risk and return characteristics of individual assets, and end by looking at portfolios of assets.

4 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-3 Risk Defined In the context of business and finance, risk is defined as the chance of suffering a financial loss. Assets (real or financial) which have a greater chance of loss are considered more risky than those with a lower chance of loss. Risk may be used interchangeably with the term uncertainty to refer to the variability of returns associated with a given asset. Other sources of risk are listed on the following slide.

5 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-4 Table 2.1

6 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-5 5 ความเสี่ยง (RISK) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) – ความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แน่ ความเสี่ยง (Risk) – อัตราของความไม่แน่นอนว่ามีมากน้อย เพียงใด

7 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-6 ทัศนคติที่มีต่อความ เสี่ยง (Risk Attitude) ExpectedReturn Risk กลัวความเสี่ยง เฉย ๆ กับความเสี่ยง รักความเสี่ยง x1x1 x2x2

8 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-7 ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (systematic risk, undiversifiable risk, market risk, macro risk) ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (unsystematic risk, diversifiable risk, specific risk, micro risk) ความเสี่ยงทั้งสองประเภทต่างกันอย่างไร ???

9 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-8 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดโดย สภาพแวดล้อมรวม เป็นความเสี่ยง เฉพาะตัว ได้แก่ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (business risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk)

10 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-9 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (business risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสเงิน สดรับและจ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่ เป็นไปตามที่คาดไว้

11 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-10 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (business risk) ความไม่แน่นอนของ กระแสเงินสดรับ ภาวะของการแข่งขัน การคาดคะเนที่เกี่ยวกับคู่แข่ง ราคาขายและยอดขายที่แตกต่างจาก การประมาณไว้

12 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-11 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (business risk) ความไม่แน่นอนของ กระแสเงินสดจ่าย การไม่สามารถควบคุมต้นทุนการ ดำเนินงาน ต้นทุนคงที่ (fixed cost) ต้นทุนผันแปร (variable cost)

13 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-12 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (business risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสเงิน สดรับและจ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่ เป็นไปตามที่คาดไว้ เกิดจาก “ ความเสี่ยงทางด้านการ ขายประกอบกับความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน ” เป็นหลัก ทำให้ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับไม่ เป็นไปตามที่คาด

14 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-13 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่ ธุรกิจจัดหาเงินมาใช้ในการ ดำเนินงาน เงินทุนจากเจ้าของ เงินทุนจากเจ้าหนี้ การกู้ยืมก่อให้เกิดภาระผูกพัน (obligation) ในการชำระคืน ดอกเบี้ยและเงินต้น

15 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-14 ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ความเสี่ยงที่ เกิดจากระบบโดยรวม เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ซึ่งเป็น สิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยง หรือไม่มี ใครสามารถควบคุมได้ ทุกคนได้รับผลกระทบจากความผันผวน ของเหตุการณ์เหล่านี้ แต่ว่าผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับแต่ละหน่วยธุรกิจ หรือกับแต่ ละบุคคลนั้น อาจจะมีความรุนแรงไม่ เท่ากัน

16 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-15 ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate risk) ความผันผวนในอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) ความผันผวนในราคาสินค้า วัตถุดิบ (Commodities price risk) ความผันผวนในเหตุการณ์ทางการเมือง (Political risk) ความผันผวนในเหตุการณ์ทางสังคม (Social risk)

17 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-16 ลำดับของการจัดการความ เสี่ยงทั้งสอง ต้อง diversify ก่อน เพราะไม่มี ต้นทุนเพิ่ม “ don’t put all of your eggs in one basket” จากนั้น ถ้าต้องการลดปริมาณ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ จึงจะทำ การประกันความเสี่ยง หรือ hedge ซึ่งมีต้นทุนในการจัดการ

18 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-17 17 ผลตอบแทน (Return) ผลตอบแทน (Return) คือ รายได้ (income) ที่ได้รับจากการลงทุนและ การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด  อัตราผลตอบแทน = มูลค่าปลายงวด – มูลค่าต้นงวด + เงินสด ที่ได้รับระหว่างงวด เงินลงทุนต้นงวด  อัตราผลตอบแทน = ( ราคาหุ้นที่ขายได้ - ราคาหุ้นที่ซื้อมา ) + เงินปันผล ราคาหุ้นที่ซื้อมา = capital gains yield + dividend yield  Capital gains yield = ราคาหุ้นที่ขายได้ – ราคาหุ้นที่ซื้อมา ราคาหุ้นที่ซื้อมา  Dividend yield = เงินปันผล ราคาหุ้นที่ซื้อมา

19 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-18 18 ตัวอย่างการ ลงทุนในหุ้น สามัญ 10 9.5 1 ซื้อหุ้นทองคำมาในราคา 10 บาท / หุ้น เวลาผ่าน ไป 1 ปี ปัจจุบันหุ้นทองคำราคา 9.5 บาท / หุ้น ก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลหุ้นละ 1 บาท อัตราผลตอบแทน = ( ราคาหุ้นที่ขายได้ - ราคา หุ้นที่ซื้อมา ) + เงินปันผล ราคาหุ้นที่ซื้อมา 9.5101 = (9.5 – 10) + 1 =5% 10

20 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-19 Return Defined Return represents the total gain or loss on an investment. The most basic way to calculate return is as follows: k t = P t - P t-1 + C t P t-1 Where k t is the actual, required or expected return during period t, P t is the current price, P t-1 is the price during the previous time period, and C t is any cash flow accruing from the investment

21 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-20 Return Defined Table 2.2

22 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-21 Risk Preferences

23 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-22 Example Norman Company, a custom golf equipment manufacturer, wants to choose the better of two investments, A and B. Each requires an initial outlay of $10,000 and each has a most likely annual rate of return of 15%. Management has made pessimistic and optimistic estimates of the returns associated with each. The three estimates for each assets, along with its range, is given in Table 2.3 Asset A appears to be less risky than asset B. The risk averse decision maker would prefer asset A over asset B, because A offers the same most likely return with a lower range (risk).

24 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-23 Example

25 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-24 Example Discrete Probability Distributions

26 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-25 Example Continuous Probability Distributions

27 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-26 Risk Measurement Standard Deviation The most common statistical indicator of an asset’s risk is the standard deviation, σ k, which measures the dispersion around the expected value. The expected value of a return, k-bar, is the most likely return of an asset.

28 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-27 Risk Measurement Standard Deviation

29 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-28 Risk Measurement Standard Deviation The expression for the standard deviation of returns, σ k, is given in Equation 5.3 below.

30 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-29 Risk Measurement Standard Deviation

31 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-30 Risk Measurement Standard Deviation

32 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-31 Risk Measurement Standard Deviation

33 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-32 Risk Measurement Coefficient of Variation The coefficient of variation, CV, is a measure of relative dispersion that is useful in comparing risks of assets with differing expected returns. Equation 5.4 gives the expression of the coefficient of variation.

34 Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-33 Risk Measurement Coefficient of Variation When the standard deviation (from Table 5.5) and the expected returns (from Table 5.4) are substituted into Equation 5.4, the coefficients of variation may be calculated resulting in the values below.


ดาวน์โหลด ppt Copyright © 2003 Pearson Education, Inc. Slide 5-0 CH.2 RISK & RETURN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google