งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย กระทรวงศึกษาธิกา ร นำเสนอในที่ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย กระทรวงศึกษาธิกา ร นำเสนอในที่ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิกา ร นำเสนอในที่ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพ กาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

2 ประกาศนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

3 ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศ และระดับสากล ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑. เร่งรัด พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและ คุณภาพผู้ ศึกษา นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

4 ๒. สร้าง โอกาส ทาง การศึกษา ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ อย่างทั่วถึง การศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิต นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

5 นำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ๓ แก้ไขปัญหายาเสพติด ๔ แท็บเล็ต ๕ การวิจัย ๖ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

6 กองทุนตั้งตัวได้ ๗ ผลักดันการปฏิรูป การเมือง เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของ ประชาชน ๘ งบประมาณ ๙ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

7 ๑๐. ยึด หลัก การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น การล่วงละเมิดทางเพศใน สถานศึกษา ประสิทธิภาพ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

8 นโยบายเร่งด่วน

9 การปฏิรูปหลักสูตรและตำรา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบครูผู้ช่วย การแลกเปลี่ยนครูระหว่างประเทศ ไทย และฟิลิปปินส์ งบประมาณ นโยบายเร่งด่วน


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย กระทรวงศึกษาธิกา ร นำเสนอในที่ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google