งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูดโรว์ วิลสัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูดโรว์ วิลสัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูดโรว์ วิลสัน
23 1.ใครคือผู้เสนอหลัก 14 ข้อที่เป็น แนวคิดที่จะป้องกันมิให้เกิด สงครามร้ายแรงขึ้น ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูดโรว์ วิลสัน ค. ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ง. ประธานาธิบดีดไวต์ เดวิด ไอเซนฮาว์ ครูธีระพล เข่งวา

2 24 2. ประเทศที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง สันนิบาตชาติ แต่ไม่ได้ร่วมเป็น สมาชิกคือประเทศใด ก. รัสเซีย ข. อังกฤษ ค. ฝรั่งเศส ง. สหรัฐอเมริกา ครูธีระพล เข่งวา

3 3. ข้อใดคือจุดอ่อนขององค์การ สันนิบาตชาติ
25 3. ข้อใดคือจุดอ่อนขององค์การ สันนิบาตชาติ ก. มีชาติสมาชิกมากเกินไป ข. อังกฤษไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่แรกเริ่ม ครูธีระพล เข่งวา

4 3. ข้อใดคือจุดอ่อนขององค์การ สันนิบาตชาติ
26 3. ข้อใดคือจุดอ่อนขององค์การ สันนิบาตชาติ ค. ไม่มีกองกำลังของตนเองใน การรักษาสันติภาพ ง. เป็นองค์กรกลางที่ทำให้ประเทศ มหาอำนาจต่างๆ ร่วมมือกัน ครูธีระพล เข่งวา

5 27 4. ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มี เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นหลังสุด ครูธีระพล เข่งวา

6 ก. ประชุมดัมบาร์ดันโอกส์ ข. การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
28 ก. ประชุมดัมบาร์ดันโอกส์ ข. การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ค. สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณู ฮิโรชิมา ง. การออกแถลงการณ์ กฎบัตร แอตแลนติก ครูธีระพล เข่งวา

7 ก. การโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำ สากล ข. การแย่งชิงดินแดนกันของหลายๆ
29 5. ตามกฎบัตรขององค์การสหประชา- ชาติ องค์การสหประชาชาติจะไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องในกรณีใด ก. การโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำ สากล ข. การแย่งชิงดินแดนกันของหลายๆ ประเทศ ครูธีระพล เข่งวา

8 ค. รัฐบาลปราบปรามชนพื้นเมืองที่ เรียกร้องอธิปไตย
30 5. ตามกฎบัตรขององค์การสหประชา- ชาติ องค์การสหประชาชาติจะไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องในกรณีใด ค. รัฐบาลปราบปรามชนพื้นเมืองที่ เรียกร้องอธิปไตย ง. การที่กองกำลังต่างชาติเข้ารุกราน ประเทศเพื่อนบ้าน ครูธีระพล เข่งวา

9 ก. ประเทศสมาชิกแข่งขันกันสะสม อาวุธ ข. ขาดอำนาจในการบังคับประเทศ
31 6. ข้อใดคือจุดอ่อนขององค์การสหประ- ชาติในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ระหว่างประเทศ ก. ประเทศสมาชิกแข่งขันกันสะสม อาวุธ ข. ขาดอำนาจในการบังคับประเทศ สมาชิก ครูธีระพล เข่งวา

10 ค. ขาดความร่วมมือของประเทศที่ ไม่ได้เป็นสมาชิก
32 6. ข้อใดคือจุดอ่อนขององค์การสหประ- ชาติในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ระหว่างประเทศ ค. ขาดความร่วมมือของประเทศที่ ไม่ได้เป็นสมาชิก ง. ประเทศสมาชิกยึดมั่นในอุดมการณ์ ทางการเมืองต่างกัน ครูธีระพล เข่งวา

11 ก. ประเทศสมาชิกแข่งขันกันสะสม อาวุธ ข. ขาดอำนาจในการบังคับประเทศ
33 6. ข้อใดคือจุดอ่อนขององค์การสหประ- ชาติในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ระหว่างประเทศ ก. ประเทศสมาชิกแข่งขันกันสะสม อาวุธ ข. ขาดอำนาจในการบังคับประเทศ สมาชิก ครูธีระพล เข่งวา

12 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลักขององค์การ สหประชาชาติ
34 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลักขององค์การ สหประชาชาติ ก. สร้างสันติภาพในประเทศต่างๆ ข. ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีก ครั้ง ครูธีระพล เข่งวา

13 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลักขององค์การ สหประชาชาติ
35 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลักขององค์การ สหประชาชาติ ค. ประสานประโยชน์ของรัฐใน ประชาคมโลก ง. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค ต่างๆของโลก ครูธีระพล เข่งวา

14 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลักขององค์การ สหประชาชาติ
36 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลักขององค์การ สหประชาชาติ ก. สร้างสันติภาพในประเทศต่างๆ ข. ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีก ครั้ง ครูธีระพล เข่งวา

15 37 8. หน่วยงานใดขององค์การสหประ- ชาติที่มีหน้าที่แก้ปัญหาในกรณีที่มี การรุกรานจากต่างชาติ ก. สำนักงานเลขาธิการ ข. สมัชชาสหประชาชาติ ค. คณะมนตรีความมั่นคง ง. คณะมนตรีภาวะทรัสตี ครูธีระพล เข่งวา

16 ง. อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
9. หน่วยงานใดในองค์การสหประชา- ชาติที่มีบทบาทในการรักษาสันติภาพ และป้องกันสงครามมากที่สุด 38 ก. ศาลโลก ข. สมัชชาสหประชาชาติ ค. คณะมนตรีความมั่นคง ง. อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ครูธีระพล เข่งวา

17 ค. การดำเนินการทางการทูต ง. การส่งกองกำลังของสหประชาชาติ
10. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายในการ ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆขององค์ การสหประชาชาติ 39 ก. ลดกำลังอาวุธ ข. การเตือนล่วงหน้า ค. การดำเนินการทางการทูต ง. การส่งกองกำลังของสหประชาชาติ ไปรักษาความสงบ ครูธีระพล เข่งวา

18 พบกันใหม่ เรื่อง : การสะสมและลดอาวุธ นิวเคลียร์
40 พบกันใหม่ เรื่อง : การสะสมและลดอาวุธ นิวเคลียร์ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูดโรว์ วิลสัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google