งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2323 ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูด โรว์ วิลสัน ค. ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ง. ประธานาธิบดีดไวต์ เดวิด ไอเซนฮาว์ 1. ใครคือผู้เสนอหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2323 ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูด โรว์ วิลสัน ค. ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ง. ประธานาธิบดีดไวต์ เดวิด ไอเซนฮาว์ 1. ใครคือผู้เสนอหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2323 ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูด โรว์ วิลสัน ค. ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ง. ประธานาธิบดีดไวต์ เดวิด ไอเซนฮาว์ 1. ใครคือผู้เสนอหลัก 14 ข้อที่เป็น แนวคิดที่จะป้องกันมิ ให้เกิด สงครามร้ายแรงขึ้น ครูธีระพล เข่งวา

2 2424 ก. รัสเซีย ข. อังกฤษ ค. ฝรั่งเศส ง. สหรัฐอเมริกา 2. ประเทศที่เป็นผู้ริเริ่ม ก่อตั้ง สันนิบาตชาติ แต่ ไม่ได้ร่วมเป็น สมาชิกคือประเทศใด ครูธีระพล เข่งวา

3 2525 ก. มีชาติสมาชิกมาก เกินไป ข. อังกฤษไม่ได้เข้าร่วม เป็นสมาชิก ตั้งแต่แรกเริ่ม 3. ข้อใดคือจุดอ่อนของ องค์การ สันนิบาตชาติ ครูธีระพล เข่งวา

4 2626 ค. ไม่มีกองกำลังของ ตนเองใน การรักษาสันติภาพ ง. เป็นองค์กรกลางที่ทำ ให้ประเทศ มหาอำนาจต่างๆ ร่วมมือกัน 3. ข้อใดคือจุดอ่อนของ องค์การ สันนิบาตชาติ ครูธีระพล เข่งวา

5 2727 4. ระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 มี เหตุการณ์สำคัญ เกิดขึ้นมากมาย ข้อใดต่อไปนี้เป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นหลังสุด ครูธีระพล เข่งวา

6 2828 ก. ประชุมดัมบาร์ดัน โอกส์ ข. การก่อตั้งองค์การ สหประชาชาติ ค. สหรัฐอเมริกาทิ้ง ระเบิดปรมาณู ฮิโรชิมา ง. การออกแถลงการณ์ กฎบัตร แอตแลนติก ครูธีระพล เข่งวา

7 2929 ก. การโจมตีเรือพาณิชย์ ในน่านน้ำ สากล ข. การแย่งชิงดินแดนกัน ของหลายๆ ประเทศ 5. ตามกฎบัตรของ องค์การสหประชา - ชาติ องค์การ สหประชาชาติจะไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องในกรณีใด ครูธีระพล เข่งวา

8 3030 ค. รัฐบาลปราบปรามชน พื้นเมืองที่ เรียกร้องอธิปไตย ง. การที่กองกำลัง ต่างชาติเข้ารุกราน ประเทศเพื่อนบ้าน 5. ตามกฎบัตรของ องค์การสหประชา - ชาติ องค์การ สหประชาชาติจะไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องในกรณีใด ครูธีระพล เข่งวา

9 3131 ก. ประเทศสมาชิกแข่งขัน กันสะสม อาวุธ ข. ขาดอำนาจในการ บังคับประเทศ สมาชิก 6. ข้อใดคือจุดอ่อนของ องค์การสหประ - ชาติในการแก้ไขปัญหา ข้อพิพาท ระหว่างประเทศ ครูธีระพล เข่งวา

10 3232 ค. ขาดความร่วมมือของ ประเทศที่ ไม่ได้เป็นสมาชิก ง. ประเทศสมาชิกยึดมั่น ในอุดมการณ์ ทางการเมืองต่างกัน 6. ข้อใดคือจุดอ่อนของ องค์การสหประ - ชาติในการแก้ไขปัญหา ข้อพิพาท ระหว่างประเทศ ครูธีระพล เข่งวา

11 3 ก. ประเทศสมาชิกแข่งขัน กันสะสม อาวุธ ข. ขาดอำนาจในการ บังคับประเทศ สมาชิก 6. ข้อใดคือจุดอ่อนของ องค์การสหประ - ชาติในการแก้ไขปัญหา ข้อพิพาท ระหว่างประเทศ ครูธีระพล เข่งวา

12 3434 ก. สร้างสันติภาพใน ประเทศต่างๆ ข. ป้องกันไม่ให้เกิด สงครามโลกอีก ครั้ง 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลัก ขององค์การ สหประชาชาติ ครูธีระพล เข่งวา

13 3535 ค. ประสานประโยชน์ของ รัฐใน ประชาคมโลก ง. พัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิภาค ต่างๆของโลก 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลัก ขององค์การ สหประชาชาติ ครูธีระพล เข่งวา

14 3636 ก. สร้างสันติภาพใน ประเทศต่างๆ ข. ป้องกันไม่ให้เกิด สงครามโลกอีก ครั้ง 7. ข้อใดคือเป้าหมายหลัก ขององค์การ สหประชาชาติ ครูธีระพล เข่งวา

15 3737 ก. สำนักงาน เลขาธิการ ข. สมัชชา สหประชาชาติ ค. คณะมนตรี ความมั่นคง ง. คณะมนตรี ภาวะทรัสตี 8. หน่วยงานใดของ องค์การสหประ - ชาติที่มีหน้าที่แก้ปัญหา ในกรณีที่มี การรุกรานจากต่างชาติ ครูธีระพล เข่งวา

16 3838 ก. ศาลโลก ข. สมัชชาสหประชาชาติ ค. คณะมนตรีความ มั่นคง ง. อนุญาโตตุลาการ ระหว่างประเทศ 9. หน่วยงานใดในองค์การ สหประชา - ชาติที่มีบทบาทในการ รักษาสันติภาพ และป้องกันสงครามมาก ที่สุด ครูธีระพล เข่งวา

17 3939 ก. ลดกำลังอาวุธ ข. การเตือนล่วงหน้า ค. การดำเนินการ ทางการทูต ง. การส่งกองกำลังของ สหประชาชาติ ไปรักษาความสงบ 10. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้าย ในการ ดำเนินการแก้ปัญหา ต่างๆขององค์ การสหประชาชาติ ครูธีระพล เข่งวา

18 พบกัน ใหม่ 40 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : การสะสมและ ลดอาวุธ นิวเคลียร์ เรื่อง : การสะสมและ ลดอาวุธ นิวเคลียร์


ดาวน์โหลด ppt 2323 ก. ประธานาธิบดีแฮรี่ เอช ทรูแมน ข. ประธานาธิบดีธอมัส วูด โรว์ วิลสัน ค. ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ง. ประธานาธิบดีดไวต์ เดวิด ไอเซนฮาว์ 1. ใครคือผู้เสนอหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google