งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ด้วย C#. เนื้อหา โครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูล ตัวแปร ตัวแปร นิพจน์ นิพจน์ คำสั่งแสดงผล คำสั่งแสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ด้วย C#. เนื้อหา โครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูล ตัวแปร ตัวแปร นิพจน์ นิพจน์ คำสั่งแสดงผล คำสั่งแสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ด้วย C#

2 เนื้อหา โครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูล ตัวแปร ตัวแปร นิพจน์ นิพจน์ คำสั่งแสดงผล คำสั่งแสดงผล

3 โปรแกรมภาษา C# พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ namespace HelloW { class HelloWClass { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); } namespace HelloW { class HelloWClass { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); }

4 โปรแกรมภาษา C# ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ ตัวอักษรเล็ก / ใหญ่มีความสำคัญ คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค ลอน (;) คำสั่งทุกคำสั่งต้องปิดท้ายด้วยเซมิโค ลอน (;) จำนวนช่องว่าง ( ทั้งแนวตั้งแนวนอน ) ไม่มีผลต่อการทำงาน จำนวนช่องว่าง ( ทั้งแนวตั้งแนวนอน ) ไม่มีผลต่อการทำงาน ใช้เครื่องหมายปีกกา {} จับกลุ่มคำสั่ง ใช้เครื่องหมายปีกกา {} จับกลุ่มคำสั่ง ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ หรือหลัง // ถือเป็นคอมเม้นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อการ ทำงานของโปรแกรม ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ หรือหลัง // ถือเป็นคอมเม้นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อการ ทำงานของโปรแกรม

5 โครงสร้างของโปรแกรม จุดเริ่มต้นของโปรแกรมจะอยู่ที่ : จุดเริ่มต้นของโปรแกรมจะอยู่ที่ :  เรียกว่าเมท็อด Main  เมท็อดต้องอยู่ภายใต้คลาส (class)  คลาสอาจอยู่ภายใต้เนมสเปส (namespace) หรือไม่ก็ได้ static void Main () {... starting point... } static void Main () {... starting point... }

6 โครงสร้างของโปรแกรม คลาสเปรียบเสมือนกล่องบรรจุเมท็อด หลาย ๆ เมท็อด คลาสเปรียบเสมือนกล่องบรรจุเมท็อด หลาย ๆ เมท็อด เนมสเปสเปรียบเสมือนกล่องบรรจุคลาส หลาย ๆ คลาส เนมสเปสเปรียบเสมือนกล่องบรรจุคลาส หลาย ๆ คลาส  เนมสเปสอาจอยู่ภายใต้เนมสเปสอื่นได้อีก โปรแกรมหนึ่ง ๆ อาจประกอบด้วยหลาย เนมสเปส หรืออาจไม่อยู่ในเนมสเปสใด ๆ เลยก็ได้ โปรแกรมหนึ่ง ๆ อาจประกอบด้วยหลาย เนมสเปส หรืออาจไม่อยู่ในเนมสเปสใด ๆ เลยก็ได้ method1 method2 Namespace Class

7 โครงสร้างของโปรแกรม สำหรับโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับโปรแกรมอย่างง่าย  โปรแกรมประกอบด้วยคลาสเพียงคลาส เดียว  โปรแกรมอาจประกอบด้วยเมท็อด Main เพียงเมท็อดเดียว namespace HelloW { class HelloWClass { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); } namespace HelloW { class HelloWClass { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); }

8 คำสั่ง (Statement) คำสั่งใช้อธิบายการทำงานของ โปรแกรมในแต่ละขั้นตอน คำสั่งใช้อธิบายการทำงานของ โปรแกรมในแต่ละขั้นตอน เมท็อดถูกสร้างขึ้นจากคำสั่งตั้งแต่ หนึ่งถึงหลายคำสั่ง เมท็อดถูกสร้างขึ้นจากคำสั่งตั้งแต่ หนึ่งถึงหลายคำสั่ง class Hello { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); } class Hello { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); } Statement#1 Statement#2

9 คำสั่ง (Statement) method1 method2 Namespace Class Statement#1Statement#2: namespace HelloW { class HelloWClass { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); } namespace HelloW { class HelloWClass { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); }

10 การตั้งชื่อ ทั้งเมท็อด คลาส เนมสเปส ต้องมีการตั้งชื่อ กำกับ ทั้งเมท็อด คลาส เนมสเปส ต้องมีการตั้งชื่อ กำกับ ในภาษา C# มีกฎการตั้งชื่อดังนี้ ในภาษา C# มีกฎการตั้งชื่อดังนี้  ขึ้นต้นด้วยอักขระภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) หรือตัว ขีดเส้นใต้ (_)  ส่วนที่เหลือประกอบด้วยอักขระภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือตัวขีดเส้นใต้  ความยาวสูงสุด 63 ตัวอักษร  ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved words) เช่น class, namespace ตัวอย่างชื่อที่ถูกกฎ ตัวอย่างชื่อที่ถูกกฎ  hEllO, E3_32ab, X_x_X022 ตัวอย่างชื่อที่ผิดกฎ ตัวอย่างชื่อที่ผิดกฎ  32ABC, A.2, C#Program, while

11 คำสงวน คำเหล่านี้ห้ามนำไปใช้เป็นชื่อใน ภาษา C# คำเหล่านี้ห้ามนำไปใช้เป็นชื่อใน ภาษา C#

12 ตัวแปร (Variable) ตัวแปรใช้สำหรับเก็บค่าของข้อมูล ตัวแปรใช้สำหรับเก็บค่าของข้อมูล การประกาศตัวแปร การประกาศตัวแปร การกำหนดค่าให้ตัวแปร การกำหนดค่าให้ตัวแปร ตัวอย่าง ตัวอย่าง ; ; = ; = ; int width, height; int area; width = 10; height = 20; area = width * height; int width, height; int area; width = 10; height = 20; area = width * height;

13 ชนิดข้อมูล (Data Type) ชนิดขนาดความหมายช่วง bool 1 byte ค่าความจริง ( จริง - เท็จ ) true / false char 2 byte อักขระโดด character code 0...65535 sbyte 1 byte จำนวนเต็ม-128...127 byte จำนวนเต็มไม่ติดลบ0...255 short 2 bytes จำนวนเต็ม-32,768...32,767 ushort จำนวนเต็มไม่ติดลบ0...65535 int 4 bytes จำนวนเต็ม -2.1 x 10 9...2.1 x 10 9 uint 4 bytes จำนวนเต็มไม่ติดลบ 0...4.3 x 10 9 long 8 bytes จำนวนเต็ม -9.2 x 10 18...9.2 x 10 18 ulong 8 bytes จำนวนเต็มไม่ติดลบ 0...1.8 x 10 19 float 4 bytes จำนวนจริง ±1.5x10 -45...±3.4x10 38 double 8 bytes จำนวนจริงความละเอียดสองเท่า ±5.0x10 -324...±1.7x10 308 decimal 16 bytes จำนวนจริงความละเอียดสูง ±1.0x10 --28...±7.9x10 28 stringN/AสายอักขระN/A

14 การกำหนดค่าให้ตัวแปร เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปรได้พร้อมกับการประกาศตัวแปรนั้น ๆ ได้ทันที เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัว แปรได้พร้อมกับการประกาศตัวแปรนั้น ๆ ได้ทันที ตัวอย่าง ตัวอย่าง int width = 10, height = 20; int area; area = width * height; int width = 10, height = 20; int area; area = width * height;

15 นิพจน์ (Expressions) นิพจน์เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่ถูก ประเมินเป็นค่าได้ นิพจน์เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่ถูก ประเมินเป็นค่าได้  อาจเป็นค่าโดดหรือประกอบขึ้นมาจาก นิพจน์ที่เล็กกว่า ตัวอย่างของนิพจน์ที่เป็นค่าโดด ตัวอย่างของนิพจน์ที่เป็นค่าโดด  ตัวเลข  3212, 3.1415  อักขระ  'C'  ค่าความจริง  true or false  ข้อความ  "Hello, World"  ตัวแปรหรือค่าคงที่  x, myName

16 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (arithmetic expression) คือนิพจน์ที่ถูกตีความเป็นค่า จำนวน นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (arithmetic expression) คือนิพจน์ที่ถูกตีความเป็นค่า จำนวน นิพจน์ทางคณิตศาสตร์สามารถนำมาประกอบ เป็นนิพจน์ที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยอาศัยตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operators) นิพจน์ทางคณิตศาสตร์สามารถนำมาประกอบ เป็นนิพจน์ที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยอาศัยตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (arithmetic operators)  +, -, *, /  % ( ให้ค่าเศษจากการหาร ) ตัวอย่าง ตัวอย่าง  11+5  16  11/2  5  11.0/2  5.5  11%2  1  5.0%2.2  0.6

17 ลำดับการคำนวณ (Precedence Rules)  ( )  *, /, %  +, –  ซ้ายไปขวา int Width,Height; Width = 10*5+(16 * 12)/5; Height = (16+5)+20%2;

18 การหารแบบจำนวนเต็ม การหารนิพจน์ที่เป็นจำนวนเต็มสองจำนวน ให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มเสมอ การหารนิพจน์ที่เป็นจำนวนเต็มสองจำนวน ให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มเสมอ  เศษจะถูกปัดทิ้ง หากตัวตั้งและ / หรือตัวหารเป็นจำนวน ทศนิยม (float หรือ double) การหารจะ คำนวณทศนิยมให้ หากตัวตั้งและ / หรือตัวหารเป็นจำนวน ทศนิยม (float หรือ double) การหารจะ คำนวณทศนิยมให้ int i1 = 10, i2 = 8; double f1 = 10, f2 = 8; double r1 = i1/i2; // r1 = 1 double r2 = f1/f2; // r2 = 1.25 double r3 = f1/i2; // r3 = 1.25 double r4 = i1/f2; // r4 = 1.25 int i1 = 10, i2 = 8; double f1 = 10, f2 = 8; double r1 = i1/i2; // r1 = 1 double r2 = f1/f2; // r2 = 1.25 double r3 = f1/i2; // r3 = 1.25 double r4 = i1/f2; // r4 = 1.25 double r1 = 10/8; // r1 = 1 double r2 = 10.0/8.0; // r2 = 1.25 double r3 = 10.0/8; // r3 = 1.25 double r4 = 10/8.0; // r4 = 1.25 double r1 = 10/8; // r1 = 1 double r2 = 10.0/8.0; // r2 = 1.25 double r3 = 10.0/8; // r3 = 1.25 double r4 = 10/8.0; // r4 = 1.25

19 คำสั่ง using การใช้คำสั่ง using ที่ต้น โปรแกรมเป็นการระบุว่าเราต้องการ เรียกใช้งานคลาสในเนมสเปสนั้น ๆ การใช้คำสั่ง using ที่ต้น โปรแกรมเป็นการระบุว่าเราต้องการ เรียกใช้งานคลาสในเนมสเปสนั้น ๆ ตัวอย่าง : คลาส Console อยู่ในเนมสเปส System ตัวอย่าง : คลาส Console อยู่ในเนมสเปส System using System; class Hello { static void Main () { Console.WriteLine("Hello World!"); Console.ReadLine(); } using System; class Hello { static void Main () { Console.WriteLine("Hello World!"); Console.ReadLine(); } class Hello { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); } class Hello { static void Main () { System.Console.WriteLine("Hello World!"); System.Console.ReadLine(); }

20 คำสั่งสำหรับแสดงผลทาง หน้าจอ ใช้คำสั่ง Write หรือ WriteLine ซึ่งอยู่ในคลาส Console ( ซึ่งอยู่ในเนมสเปส System อีกทีหนึ่ง ) ใช้คำสั่ง Write หรือ WriteLine ซึ่งอยู่ในคลาส Console ( ซึ่งอยู่ในเนมสเปส System อีกทีหนึ่ง ) การใช้งานพื้นฐาน : การใช้งานพื้นฐาน : การใช้งานชั้นสูง : การใช้งานชั้นสูง : Console.WriteLine(”Size {0}x{1}”, width, height); double salary=12000; Console.WriteLine("My salary is {0:f2}.", salary); double salary=12000; Console.WriteLine("My salary is {0:f2}.", salary); Console.WriteLine("Hello"); Console.WriteLine(area); Console.WriteLine("Hello"); Console.WriteLine(area);


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ด้วย C#. เนื้อหา โครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูล ตัวแปร ตัวแปร นิพจน์ นิพจน์ คำสั่งแสดงผล คำสั่งแสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google