งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Access 2003 คืออะไร Access 2003 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ จัดการกับฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เรา จัดการกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้ ง่ายดาย เช่นการจัดเก็บข้อมูล,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Access 2003 คืออะไร Access 2003 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ จัดการกับฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เรา จัดการกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้ ง่ายดาย เช่นการจัดเก็บข้อมูล,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Access 2003 คืออะไร Access 2003 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ จัดการกับฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เรา จัดการกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้ ง่ายดาย เช่นการจัดเก็บข้อมูล, การค้นหา ข้อมูล, การจัดทำรายงาน

2 Access 2003 นั้นเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า ระบบ จัดการฐานข้อมูล (DBMS : Database Management System) Dbase,Foxpro,Oracle,SQL Server,DB2

3 ความสามารถของ Aceess2003 ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดเวลาในการ ทำงานของคน งานที่พบมากที่สุดคือ งานที่ เกี่ยวกับข้อมูล (DATA) ซึ่ง Access2003 มีเครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้ - สร้างฐานข้อมูล ประกอบไปด้วย การออกแบบฐานข้อมูล การสร้าง ตาราง และความสัมพันธ์

4 - เติมข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล เป็น การนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลด้วย วิธีการต่างๆ

5 - ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล เป็น การเรียกค้นหาข้อมูลที่เราสนใจ โดยสามารถกำหนดเงื่อน หรือ มุมมองของข้อมูลที่ต้องการได้

6 - สร้างรายงานจากงานข้อมูล เป็น การแสดงข้อมูลที่เก็บอยู่ใน ฐานข้อมูลผ่านรูปแบบการนำเสนอ ต่างๆ ทั้งตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ

7 - จัดการความเรียบร้อยของข้อมูล เป็นการจัดการข้อมูลภายใน ฐานข้อมูลให้เกิดระเบียบเรียบของ ฐานข้อมูล - เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอพ พลิเคชัน เป็นการขยาย ความสามารถให้ผู้ที่ใช้เขียน โปรแกรมขึ้นมาช่วยในการทำงาน เพื่อความสะดวกสบาย และ ประสิทธิภาพในการใช้งาน

8 ข้อดีข้อเสียของการใช้งาน ฐานข้อมูล หัวข้อแฟ้มข้อมูลฐานข้อมูล บุคลากร ต้องใช้จำนวนมากและ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช้น้อยกว่าแม้ข้อมูลจะ มาก การเรียก ข้อมูล ทำได้ช้า เพราะต้อง คอยตรวจสอบ ทำได้รวดเร็วเพราะใช้ Software การเพิ่ม ข้อมูล ทำได้ช้า เพราะต้อง คอยตรวจสอบ ทำได้เร็วและมี มาตรฐานเดียวกัน การ เปลี่ยนแปล งข้อมูล ทำได้ช้า เพราะต้อง คอยตรวจสอบ ทำได้รวดเร็วเพราะใช้ Software

9 ความ ปลอดภัย ปลอดภัยต่ำเพราะ ข้อมูลถูกแก้ไขได้ ง่าย มีการรักษาความ ปลอดภัยที่ดี การดูแล รักษา ต้องทำสำเนา สิ้นเปลือง สำรองข้อมูลได้ง่าย กู้คืนได้สะดวก ค่าใช้จ่าย สูงและยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อขนาดข้อมูล ใหญ่ขึ้น สูง แต่ถ้าข้อมูลเพิ่ม มากขึ้น อาจจะ น้อยลงในอนาคต ข้อดีข้อเสียของการใช้งาน ฐานข้อมูล

10 รู้จักกับฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (Relational Database) ฐานข้อมูลใน Access2003 คือฐานข้อมูลประเภท “ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ” ซึ่ง จะลักษะณ์ของตารางที่มี ความสัมพันธ์กัน

11 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นจะมี สิ่งที่เราควรรู้จักคือ -Entity ( เอ็นติตี้ ) -Attribute ( แอตทริบิวต์ ) -Relation ( รีเลชัน หรือ ความสัมพันธ์ )

12 Entity จะมีลักษณะต่อ กัน เช่น ลูกค้า พนักงาน สินค้า เป็น ต้น พนักงา น แผนก

13 Attribute จะมี ลักษณะรายละเอียด ของ Entity เช่นของ พนักงาน ก็คือ ชื่อ ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ พนักงา น

14 Relation เป็นการ กำหนดความสัมพันธ์ ของฐานข้อมูล พนักงา น แผนก เงินเดือ น

15 ฟิลด์และเร็คคอร์ด ชื่อ ลูกค้า นามสกุ ล ชื่อ ร้านค้า ที่อยู่ จังหวั ด เบอร์ โทรศัพท์

16 การกำหนดลักษณะของ ข้อมูลภายในตาราง - Memo คือข้อความและตัวเลข ที่เป็นลักษณะของการบันทึก - Text คือข้อความ สัญลักษณ์ และตัวเลขที่ไม่ใช้ในการ คำนวณ เช่น เบอร์โทรศัพท์

17 การกำหนดลักษณะของ ข้อมูลภายในตาราง - Number คือตัวเลขที่ใช้ในการ คำนวณ ทั้งจำนวนเต็มและ ทศนิยม - Date/Time คือวัน เดือน ปี ระหว่าง 1000-9999 และ เวลา

18 การกำหนดลักษณะของ ข้อมูลภายในตาราง - Currency คือตัวเลขที่ใช้ใน คำนวณและตัวเลขเกี่ยวกับสกุล เงิน - Autonumber คือค่าลำดับ ที่ เพิ่มในตารางอัตโนมัติ

19 การกำหนดลักษณะของ ข้อมูลภายในตาราง - Yes/No คือค่าใดค่าหนึ่ง Yes/No,True/False,On/Off - Ole Object คือวัตถุ หรือสิ่ง อื่นๆที่สร้างมาจากโปรแกรม อื่นๆ เช่น รูปภาพ เสียง แฟ้ม เอกสาร - Hyperlink คือข้อความที่ใช้ ลิงค์ไปสู่ข้อมูลอื่นๆ

20 การกำหนดลักษณะของ ข้อมูลภายในตาราง

21

22 Menu Bar Toolbar ปุ่มคำสั่ง Database Object Bar หน้าต่ าง

23 องค์ประกอบต่างๆของ Acees2003 ทำหน้าที่ในการสร้างตารางใน ฐานข้อมูล ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลใน ฐานข้อมูล ทำหน้าที่ในสร้างแบบฟอร์มเพื่อ รับข้อมูล ทำหน้าที่นำเสนอรายงานจาก ฐานข้อมูล ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลผ่านทาง เว็บเพจ ทำหน้าที่บันทึกการทำงาน ทำหน้าที่ช่วยในเขียนโปรแกรม เพื่อความสะดวก


ดาวน์โหลด ppt Access 2003 คืออะไร Access 2003 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ จัดการกับฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เรา จัดการกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้ ง่ายดาย เช่นการจัดเก็บข้อมูล,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google