งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การวัดและประเมินผล ตามแนวทางของ PISA ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(Programme for International Student Assessment)
เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD (Organization for Economic Co-operation and development)

3 จุดมุ่งหมายของ PISA ตรวจสอบว่าเยาวชนวัยจบการศึกษาหรือ วัยอายุ 15 ปี ของประเทศต่างๆ มีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพียงใด

4 ปี 2555 เวียดนามกับมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการด้วย
ผลการประเมิน PISA อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ ปี เวียดนามกับมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการด้วย

5 ผลกระทบของการสอบ PISA
1. ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย 2. ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาความน่าลงทุน

6 นโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวน การคิดและกระบวนการแก้ปัญหาให้มากขึ้น ใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดการศึกษา

7 ปี 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลการสอบ PISA)

8 ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นตัวชี้วัด ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ได้แก่การรู้เรื่อง (Literacy) 3 ด้าน การอ่าน 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 8

9 รูปแบบของข้อสอบ 1. แบบเลือกตอบ 2. เขียนตอบ 3. เลือกตอบแบบเชิงซ้อนหรือคำถามหลายคำถามต่อเนื่องกัน(Complex multiple-choice)

10 สวัสดี วั วั ดี ดี


ดาวน์โหลด ppt คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google