งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัด และ ประเมินผล ตาม แนวทางของ PISA คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัด และ ประเมินผล ตาม แนวทางของ PISA คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัด และ ประเมินผล ตาม แนวทางของ PISA คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 เป็นโครงการที่ริเริ่ม โดยองค์การเพื่อความ ร่วมมือและพัฒนาทาง เศรษฐกิจ OECD (Organization for Economic Co- operation and development) โครงการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment)

3 จุดมุ่งหมายของ PISA ตรวจสอบว่าเยาวชนวัยจบ การศึกษาหรือ วัยอายุ 15 ปี ของประเทศต่างๆ มีศักยภาพ หรือความสามารถพื้นฐานที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพียงใด

4 ผลการประเมิน PISA อยู่ในระดับที่ยัง ไม่น่าพึงพอใจ ปี 2555 เวียดนาม กับมาเลเซีย เข้าร่วม โครงการด้วย

5 ผลกระทบของการสอบ PISA 1. ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของประเทศไทย 2. ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งใน การจัดลำดับ ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ 3. ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งใน การพิจารณาความน่า ลงทุน

6 นโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวน การคิดและกระบวนการแก้ปัญหาให้มากขึ้น ใช้เป็นตัวบ่งชี้ ความสำเร็จของการ จัดการศึกษา

7 ปี 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ( ผลการสอบ PISA)

8 ความรู้และทักษะที่ จำเป็นสำหรับ การ เรียนรู้ตลอดชีวิตและ เป็นตัวชี้วัดศักยภาพการ แข่งขันทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรู้เรื่อง (Literacy) 3 ด้าน 1. การอ่าน 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์

9 รูปแบบของข้อสอบ 1. แบบเลือกตอบ 2. เขียนตอบ 3. เลือกตอบแบบ เชิงซ้อนหรือคำถาม หลายคำถาม ต่อเนื่องกัน (Complex multiple-choice)

10 ส ส วั ส ส ดี ส ส วั ส ส ดี สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การวัด และ ประเมินผล ตาม แนวทางของ PISA คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google