งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้าน ไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ ในบ้านพักนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้าน ไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ ในบ้านพักนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นาย วิชัย ยุชังกูล

3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้าน ไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ ในบ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม ( ประถม ปลาย ) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2514 มี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้แต่งตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มารักษาการตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้าน ไร่ ) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ ) 4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

4

5 ฟ้า - ขาว

6

7 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการ เรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียง มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน

8 1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง มาตรฐานสากล 3. บุคลากรมีความรู้ความสารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการ เชิงคุณภาพ 5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

9 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐาน การศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตาม มาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบ บริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา

10 มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

11


ดาวน์โหลด ppt นาย วิชัย ยุชังกูล โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้าน ไร่ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ ในบ้านพักนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google