งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคและกระบวนการ ทำงานกับชุมชน พัชรี คำธิตา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคและกระบวนการ ทำงานกับชุมชน พัชรี คำธิตา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคและกระบวนการ ทำงานกับชุมชน พัชรี คำธิตา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2 เทคนิคการทำงานร่วมกับ ชุมชน

3 วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มัน สิ้นไป มาเถิดมา เรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดทำ ให้ งานของ เราเจริญ ( ซ้ำทั้งหมด ) เทคนิคการทำงานร่วมกับ ชุมชน

4 ฉันและเธอเจอกัน แทบทุก วันเลยเชียว เมื่อเจอกันเรารักกัน ต่าง สมานไมตรี ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยยินดี ต่างพูดจาพาที สวัสดีเพื่อน เอย เทคนิคการทำงานร่วมกับ ชุมชน

5 1. การสร้างความ ประทับใจ การสร้างความประทับใจ - เขารู้สึกว่า คุณเป็นคนจริงใจ - ปลอดภัยและ น่าเชื่อถือ - การสร้างความพอใจ / อ่อนน้อม - ความศรัทธา - มีเป้าหมายชัดเจน มีความจริงใจต่อสิ่งที่ กระทำ เทคนิคการทำงานร่วมกับ ชุมชน

6 2. แสวงหาพันธมิตร - ต้นทุนทางสังคม - ให้ความสำคัญ / ใส่ใจ - ต้องพัฒนาที่ ผู้นำเป็นอันดับแรก ผู้นำที่พร้อมพัฒนา มีวิสัยทัศน์ ประชาชนยอมรับและศรัทธา 3. เตรียมองค์ความรู้ - ชุดข้อมูล – สร้างกระแส / ปลุกจิตสำนึก 4. เครื่องมือ - สร้าง กระบวนการ / ขับเคลื่อน สู่เป้าหมาย

7 Technology of Participation (Top Model ) เห็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร จะทำอย่างไร เกิดปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เห็นพ้องต้องกันและมุ่งมั่น เกิดโครงสร้างที่ช่วยผลักดันกลุ่มให้เคลื่อน แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม คืนข้อมูล กลวิธีที่สำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชน

8 กฎ/กติกากลุ่ม 1. ทุกความคิดมีคุณค่า 2. ไม่ฆ่าความคิดใคร 3. ไม่มีความคิดใดผิดถูก 4. ยอมรับความคิดของกันและ กัน 5. เขียนบัตรความคิดทุกคน 6.1 หนึ่งคน 1 บัตรความคิด 7. เขียนตัวโตๆ อ่านง่าย 8. ชัดเจน มีความหมาย 9. เป็นคำหรือวลีก็ได้ 10. รักษากติกา / รักษาเวลา

9

10 5. การร่วมงานบุญ ประเพณี พิธีกรรม ต่าง ๆ เป็นโอกาสอันดีของที่เราจะได้ สร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู้สึกที่ดี เทคนิคการทำงานร่วมกับ ชุมชน 6. เยี่ยมเยือนผู้นำท้องถิ่น ผู้อาวุโส ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ 7. การเป็นนักฟังที่ดี - นอกจากจะเป็น ผู้พูดที่ดีแล้ว ควรฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจใน สิ่งที่ฟัง และสามารถจับประเด็น สรุป ถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้

11 1. ต้องเปิดใจกว้าง วางตัวเป็นกลาง เชื่อมั่นใน วิธีคิด กระบวนทัศน์ใหม่ มีจิตสาธารณะ ทำเพื่อ ชุมชน 2. ให้เกียรติ ยกย่อง เคารพผู้อาวุโส ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน 3. ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่า เคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์อย่าง เท่าเทียมกัน 4. ให้กำลังใจทำงานอื่น ๆ ร่วมกับชุมชน นอกจากงานที่เป็นงานในหน้าที่โดยตรง 5. พูดภาษาถิ่น ชนเผ่าได้ สร้างการยอมรับจาก ชุมชน ทำงานแบบเครือญาติ คุณสมบัติของคนที่จะทำงานกับชุมชนได้ดี

12 6. เป็นคนในชุมชน ( อาศัยอยู่ในชุมชน ) คุ้นเคย เข้าชุมชนง่าย 7. ทำงานร่วมกับชุมชนได้รับความร่วมมือ ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 8. กระตุ้นชุมชนให้ช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเอง 9. พัฒนาตนเอง มีทัศนคติที่ดี เชื่อมั่นใน ความสามารถและศักยภาพของชาวบ้าน เป็นผู้เรียนรู้จากชาวบ้าน 10. การแต่งกาย

13 การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับการพัฒนาที่ ยั่งยืน 1. มีส่วนร่วมให้ความ คิดเห็นและวางแผน 3. มีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน 5. มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โครงการพัฒนา 2. มีส่วนร่วมในการเลือก และตัดสินใจ 4. มีส่วนร่วมใน การติดตามตรวจสอบ 5 ร.

14


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคและกระบวนการ ทำงานกับชุมชน พัชรี คำธิตา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google